ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 9/2017

z dnia 28 lutego 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej na dzień 1 marca 2017 r.

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1047 ze zm.) i rozdziału V § 1 pkt 2 Instrukcji Inwentaryzacyjnej, zarządzam przeprowadzenie od dnia 01.03 .2017 r. spisu z natury w Instytucie Geografii – Zespół Laboratoriów Naukowo - Dydaktycznych.

 

§ 1

Spisem z natury należy objąć składniki: niskocenne środki trwałe, pola spisowego: Instytut GeografiiZespół Laboratoriów Naukowo - Dydaktycznych w obecności osób materialnie odpowiedzialnych:

Osoba zdająca:  Mariola Rybak

Osoba przyjmująca: Marcin Frączek

 

1. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątku wyznaczam zespół w składzie:

1) Bogumiła Juszkiewicz - przewodniczący

2) Urszula Kubicka - członek

 

2. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuję do odpowiedniego uporządkowania mienia i przygotowania składników do inwentaryzacji poprzez:

  1. trwałe oznaczenia składników, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,
  2. zgłoszenia do Działu Administracyjno-Gospodarczego składników nieprzydatnych, zniszczonych i niepełnowartościowych. Składniki których proces likwidacji nie został zakończony do dnia spisów należy przechowywać w wyodrębnionym pomieszczeniu i należy je spisać na oddzielnych arkuszach spisowych. uporządkowania księgi inwentarzowej/ewidencji środków trwałych oraz rzeczowych zapasów majątku obrotowego i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

3. Osoby powołane na członków zespołów zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego - zgodnie

z obowiązującymi przepisami - przeprowadzenia spisu z natury.

 

§ 2

  1. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący zespołu spisowego.
  2. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa Instrukcja Inwentaryzacyjna. Zespoły spisowe zobowiązuje się do udziału w szkoleniu Instruktażowym. Za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia odpowiada przewodniczący.
  3. Zobowiązuję odpowiedzialnych pracowników do ścisłego stosowania i przestrzegania zasad inwentaryzacji aktywów i pasywów wynikających z Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

 

Kanclerz UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-28 14:15:31
Data aktualizacji:2017-02-28 14:15:32

Liczba wyświetleń strony: 1200

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka