Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa urządzeń multimedialnych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach. ADP.2301.56.2021

Dostawa urządzeń multimedialnych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach. ADP.2301.56.2021

  • Znak sprawy: ADP.2301.56.2021
  • Termin składania ofert: 2021-07-06 10:00
  • Opublikowano: 2021-06-28 09:38:38 przez Fluder Barbara

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń multimedialnych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413497276

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bfluder@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń multimedialnych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7af8c600-cdc4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00096202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Dostawa urządzeń audiowizualnych, multimedialnych i podobnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/, https://miniportal.uzp.gov.pl,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale VII SWZ, tj. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych do kontaktów z wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XIX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.56.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń urządzeń multimediach dla Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zamówienie obejmuje: dostawę (zakup) urządzeń takich jak:
rejestrator dźwięku dyktafon – 1 s
mikrofon konferencyjny USB – 1 szt.
statyw na aparat, kamerę – 2 szt.
kamera internetowa USB – 2 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia przyjęte w niniejszym postępowaniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikami nr 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikami nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Szczegółowy opis/specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń multimedialnych, uwzględniający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w SWZ (załącznik nr 1).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Szczegółowy opis/specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń multimedialnych, uwzględniający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w SWZ (załącznik nr 1)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca załącza także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do SWZ.
(opcjonalnie) – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ.
(opcjonalnie) – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia przez Wykonawców, Wykonawcy zobowiązani są podać, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a jeżeli nie w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, wówczas należy złożyć odpowiednio:
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegółowo określono w Rozdziale IX- Opis sposobu przygotowywania ofert.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych w PZP Dział VII Rozdział III art.454 i 455.
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony nie miały wpływu, których nie można było przewidzieć, a które w sposób zasadniczy utrudniają terminową realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
2) zmiana urządzeń - pod warunkiem, że nie będą gorsze niż te wskazane w SWZ oraz gwarantować będą zachowanie parametrów opisanych w SWZ. Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę Zamawiającego na taką zmianę. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości urządzeń i obniżyć jego trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie użytkowania. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:
Biuletynie Zamówień Publicznych – dnia 28.06.2021r. pod numerem 2021/BZP 00096202/01
MiniPortal -  https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 28.06.2021r.
Na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 28.06.2021r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
29.06.2021r. Zamawiający zamieszcza w załącznikach:
  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00098565 z dnia 2021-06-29
6.07.2021 r. Zamawiający zamieszcza informacje o przeznaczonej kwocie na realizacje zamówienia.
Zamawiający zamieszcza w załaczniku Informacje z otwarcia ofert.
9.07.2021
Zamawiający w załączniku zamieszcza informację o wyniku przedmiotowego
postępowania zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

w zakresie proceduralnym: Barbara Fluder, e-mail: bfluder@ujk.edu.pl, tel. (41) 349 72 75;
w zakresie merytorycznym: Mariusz Stroński, e-mail: mariusz.stronski@ujk.edu.pl, tel. (41) 349 6955