Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i przyrządów do pomiaru/ Wynik postępowania

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i przyrządów do pomiaru/ Wynik postępowania

  • Znak sprawy: ADP.2301.95.2021
  • Termin składania ofert: 2021-11-19 11:00
  • Opublikowano: 2021-10-18 09:25:12 przez Wioletta Baran

18/10/2021    S202

Polska-Kielce: Różne przyrządy do badań lub testowania

2021/S 202-527034

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Baran
E-mail: wioletta.baran@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497332
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ujk.edu.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria Ogólna)
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Baran
Tel.: +48 413497332
E-mail: wioletta.baran@ujk.edu.pl
Faks: +48 413445615
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ujk.edu.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i przyrządów do pomiaru

Numer referencyjny: ADP.2301.95.2021
II.1.2)Główny kod CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i przyrządów do pomiaru wraz z dostawą, Postępowanie podzielone jest na 3 części tj:

część 1

1) Cela tlenowa PCFC – 1 sztuka

2) Tygle do mikrokalorymetru PCFC – 1 sztuka

3) Podkład wełna ceramiczna – 1 sztuka

4) Nośnik DTA – 1 sztuka

część 2

1) Zestaw do ekstrakcji, oczyszczania i zatężania próbek zawierających dioksyny – 1 zestaw

część 3

1) Kolumna z wielowarstwowym żelem krzemionkowym do dioxyn o wymiarach: 6,35 mm x 35 cm -4 op. (1 op. = 5 szt.)

2) Kolumna z podwójną warstwą węglową -2 op. (1 op. = 10 szt.)

3) Fiolki Certan 1,5 ml- 3 op.(1 op.=10 szt)

4) Fiolki z krótkim gwintem ND9 - 2op. ( 1op= 100 szt)

5) nakretki ND9 -2 op. (1 op=100szt)

6) Mikrokolumny szklane - 1 op ( 10 szt)

7) Aktywowany Florisil w ampułkach - 1 op. ( 10 szt)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Cela tlenowa PCFC – w ilości 1 sztuka

2) Tygle do mikrokalorymetru PCFC – w ilości 1 sztuka

3) Podkład wełna ceramiczna – w ilości 1 sztuka

4) Nośnik DTA – w ilości 1 sztuka

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie do transportu i wniesienia dostarczanego przedmiotu zamówienia do budynku Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach Projektu Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w wyniku produkcji pro-ekologicznych materiałów elastomerowych Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POIR.04.01.04-00-0131/19-00, z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRR.

II.2.14)Informacje dodatkowe

(II.2.7) Termin realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art.214 ust.1 pkt.8 PZP. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art.257 PZP

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33793000 Laboratoryjne wyroby szklane
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Zestaw do ekstrakcji, oczyszczania i zatężania próbek zawierających dioksyny – w ilości 1 zestaw . Zestaw musi zawierać:

• szklana komora próżniowa do jednoczesnego przygotowania 3 próbek,

• łączniki redukcyjne z PTFE 6,35/10 mm - 3 szt.

• łączniki z PP 24/24 mm - 6 szt.

• kolba z kurkiem zamykającym 250 ml - 3 szt.

• adapter do kolby o średnicy 24 mm - 3 szt.

• zlewka zbierająca 300 ml - 3 szt.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie do transportu i wniesienia dostarczanego przedmiotu zamówienia do budynku Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach Projektu Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w wyniku produkcji pro-ekologicznych materiałów elastomerowych Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POIR.04.01.04-00-0131/19-00, z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRR.

II.2.14)Informacje dodatkowe

(II.2.7)Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art.214 ust.1 pkt.8 PZP. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art.257 PZP

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania
38437000 Pipety i akcesoria laboratoryjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Kolumna z wielowarstwowym żelem krzemionkowym do dioxyn w ilości 4 opakowania (1 op. = 5 szt.)

2) Kolumna z podwójną warstwą węglową w ilości 2 opakowania (1 op. = 10 szt.)

3) Fiolki Certan – w ilości 3 opakowania ( 1op.=10 szt)

4) Fiolki z krótkim gwintem ND9, ze zintegrowanym mikrowkładem - w ilości 2 opakowania ( 1 op.=100 sztuk)

5) Nakrętki ND9 z krótkim gwintem z septą w ilości – 2 opakowania (1 op.=100 sztuk)

6) Puste szklane mikrokolumny - 1 opakowanie (1 op. = 10 szt.)

7) Aktywowany Florisil w ampułkach 1 g, – 1 opakowanie (1 op. = 10 szt.)

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Wykonawca zobowiązany będzie do transportu i wniesienia dostarczanego przedmiotu zamówienia do budynku Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Biologii, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach Projektu Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w wyniku produkcji pro-ekologicznych materiałów elastomerowych Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POIR.04.01.04-00-0131/19-00, z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFRR.

II.2.14)Informacje dodatkowe

(II.2.7)Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art.214 ust.1 pkt.8 PZP. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art.257 PZP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:

1. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy który:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art.109 ust.1 pkt. 4 do 10 PZP,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w punkcie 2 poniżej,

c) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy PZP.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;

3.Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz. VII i VIII SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ

4.Do oferty wykonawca załącza również:

a) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia.

c)Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców, określone w pełnomocnictwie lub zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.5)Szczegółowy opis oferowanego sprzętu/systemu;

d) opis oferowanego sprzętu.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych (dot.p.d).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

1. Zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru załącznik nr 6 do SWZ;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

e) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 PZP.

5) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c.d. III.1.2.

1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ww. punkcie. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) zaświadczenia lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2.. Dokument, o którym mowa w ppkt 2) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt.2

4.W zakresie nieuregulowanym PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy każda z nich polegająca na dostawie asortymentu odpowiadającego charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia ( np. sprzęt laboratoryjny, badawczy, akcesoria laboratoryjne,) o wartości nie mniejszej niż:

część I : 10 000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dziesięć tysięcy, 00/100),

część II: 12 000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dwanaście tysięcy, 00/100),

część III: 10 000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy, 00/100).

Każda z dostaw zrealizowana na podstawie odrębnej umowy.

2.. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się, co oznacza że wymaganą liczbę dostaw musi wykonać jeden podmiot.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia ww warunku Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia, na wezwanie Zamawiającego wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2.. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 PZP. oraz w okolicznościach przewidzianych w rozdziale XX SWZ.

3.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/ wps/portaloraz poczty elektroniczne. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie oferty przez Wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla Wykonawców na miniPortalu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPoratlu. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1 Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa winien być załączony do oferty w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składane będzie w przypadku kiedy oferta tych wykonawców zostanie oceniona najwyżej).

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy PZP. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt. 4 do 10 PZP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2021

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

Wioletta Baran tel.: (041) 349 73 32;(041) 349 72 77; wioletta.baran@ujk.edu.pl
Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP