Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.108.2022

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.108.2022

  • Znak sprawy: ADP.2301.108.2022
  • Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00
  • Opublikowano: 2022-12-28 09:11:39 przez Marcin Kmieciak

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
Utworzone: 21/03/2023 09:33       Wysłane: 21/03/2023 09:33

Umowa została podpisana w dniu 06.03.2023 r. 
ADP.2301.108.2022                                                                             Kielce, dnia  22.02.2023

                  

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na  „ Dostawę  sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego   w Kielcach” ADP.2301.108.2022

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 02.02.2023 r. o godzinie 11:00

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

1)    CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.  ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom za łączną wartość 28228,50 zł brutto w tym podatek VAT 5278,50  Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w oparciu                 o art. 226.1 ust 2 c) Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy który nie złożył                     w wyznaczonym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowego środka dowodowego potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnienie warunków udziału w postepowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń.

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość brutto 35424,00 zł w tym podatek VAT 6624,00 zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt                            w kryterium czas realizacji 40 pkt. łącznie oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

3)    Perfektus Plus sp.z.o.o. ul. Malików 150D, 25-639 Kielce za łączna 41254,20 zł,   w tym należny podatek VAT  7714,20 zł, TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 51,52 pkt  w kryterium czas realizacji 40 pkt. łącznie oferta zdobyła 91,52 pkt

 

 

 

 

Zapraszamy Wykonawcę którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do podpisania umowy. Umowa z wybranym Wykonawcą: Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert                       ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce, zostanie podpisana zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  06.03.2023 r.

 

 Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 02.02.2023 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710    z późn. zm ) pn. „Dostawa  sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego                         w Kielcach ADP.2301.108.2022”

 

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

1)    CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.  ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom za łączną wartość 28228,50 zł brutto w tym podatek VAT 5278,50  Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość brutto 35424,00 zł w tym podatek VAT 6624,00 zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)    Perfektus Plus sp.z.o.o. ul. Malików 150D, 25-639 Kielce za łączna 41254,20 zł,   w tym należny podatek VAT  7714,20 zł, TERMIN DOSTAWY 10 Dni

 

 

 

zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

24000  zł netto,   29520zł brutto

 

 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ADP.2301.108.2022

·      Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                     

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

·      Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p.

pn. „Dostawa  sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego   w Kielcach ADP.2301.108.2022”

 

 

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

24000  zł netto,   29520zł brutto

 
Pytania i odpowiedzi z dnia 17.01.2023 r.
1) Na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2021 r poz.1129 ze zm.) zwracamy się z prośbą o modyfikację treści SIWZ w następującym zakresie: 1) Urządzenie wielofunkcyjne (MFP) 1 szt. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o czas wydruku pierwszej strony lub wykonania pierwszej kopii ze stanu uśpienia nie dłuższy niż 20,6 sekundy ?  
Odpowiedź: TAK wyrażamy zgodę na zaproponowany parametr
28/12/2022    S250

Polska-Kielce: Komputery przenośne

2022/S 250-731411

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.108.2022

Numer referencyjny: ADP.2301.108.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213100 Komputery przenośne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup laptopów i urządzenia drukującego na potrzeby Administracji UJK

Ilekroć w SWZ i załącznikach do SWZ jest mowa o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które muszą spełniać te produkty. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42962000 Urządzenia drukujące i graficzne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup laptopów i urządzenia drukującego na potrzeby Administracji UJK

Ilekroć w SWZ i załącznikach do SWZ jest mowa o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które muszą spełniać te produkty. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup jest realizowany w ramach projektu NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, realizowanego przez UJK w Kielcach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy o których mowa w art. 454 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:

1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności, nie można było przewidzieć, zwłaszcza będących następstwem siły wyższej;

2) zmiany sposobu fakturowania ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego;

3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

4) zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego sprzętu, modyfikacja/zmiana parametrów sprzętu itp.),

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

w zakresie proceduralnym:

Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

3) Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ (ESPD) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż edytowalną wersję JEDZ stanowiącą Załącznik nr 2

Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie jeśli dotyczy)

1) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):

a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa;

b) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty;

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówieni. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji na zdolnościach którego polega wykonawca wskazaną we właściwym rejestrze, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum

Wszelkie informacje które nie zmieściły się w niniejszym formularzu znajdują sie w SWZ na stronie www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2022

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w
Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału
w
postępowaniu.

2.    O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:

1)     zdolności
do występowania w obrocie gospodarczych:

Zamawiający
nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)     uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

       Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.

3)     sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający
nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4)     zdolności
technicznej lub zawodowej:

       Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.    Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)    w
art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2)    w
art. 109 ust. 1 pkt.  4, 5, 7 p.z.p.,
tj.:

a)  w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;

b)   który
w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe
, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych dowodów;

c)    który
z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie
wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego
lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

3) Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie  art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

2.    Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie
z art. 111 p.z.p.

3.    Wykonawca nie podlega wykluczeniu
w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art.
109 ust. 1 pkt 
4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

4.    Zamawiający oceni, czy
podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

      

IX.      OŚWIADCZENIA
I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

1.    Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia
, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego
Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy
formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w
JEDZ (ESPD) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający
informuje, iż edytowalną wersję JEDZ stanowiącą Załącznik nr 2 do  SWZ należy
wypełnić z zastrzeżeniem poniższych uwag:

 

1)    w Części II Sekcji D JEDZ ( ESPD) (Informacje dotyczące podwykonawców, na
których zdolności Wykonawca nie polega
) Wykonawca oświadcza czy zamierza
zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w
przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz
proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do
przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD,
zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

2)    w Części IV Zamawiający żąda jedynie
ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α),
bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

3)    Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy
pozostawić niewypełnioną.

 

Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie jeśli dotyczy)

1) Pełnomocnictwo
(jeśli dotyczy):

a) w
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo
określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego
wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również
elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub
elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę
udzielającą pełnomocnictwa;

b) w przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy są
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty;

2) Zobowiązanie
podmiotu trzeciego
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że
Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówieni. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę upoważnioną do reprezentacji na zdolnościach którego polega
wykonawca wskazaną we właściwym rejestrze, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip (Załącznik nr
10 do SWZ);

3) Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w
innym dokumencie;

4) Oświadczenie wykonawcy
, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 835)

5)   Jeśli dotyczy: Oświadczenia podmiotu
udostępniającego zasoby

       DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART.
5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY
O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA
UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie
art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

 

3.    Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych:

 

1)    Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2)  
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

 
3)
Oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt
3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1
pkt  4, 5, 7 p.z.p. - wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4)    Informacja
z Krajowego Rejestru Karnego
w
zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i
4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

 

 

4.    Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej:

1)    zamiast dokumentów, o których mowa w
ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył
obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

2)    zamiast dokumentów, o których mowa w
ust. 3 pkt 5, składa informację                              z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z
odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach
rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów
rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.    Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków
wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu
wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.

6.    Zamawiający nie wzywa do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym
dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy
podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.7.    W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p.
lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415;
zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej
"r.d.e.")


Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.    Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu
Ofertowym - zgodnie                               z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)    oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia
                  o którym mowa w Rozdziale IX
ust. 1 SWZ;

2)    zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia  o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2
SWZ (jeżeli  dotyczy);

3) dokumenty,
z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

4)    Oświadczenie wykonawcy , iż nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz 
art. 7 ust. 1
ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

5)   Jeśli dotyczy: Oświadczenia
podmiotu udostępniającego zasoby

       DOTYCZĄCE PRZESŁANEK
WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

 

6) Wypełniony
formularz oferty
zawierający 
Specyfikację oferowanego
przedmiotu zawierająca nazwę i opisane parametry techniczne w taki
sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze
wszystkimi potrzebnymi opcjami.

      

Oferta powinna
być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu

 

4.    Oferta oraz pozostałe oświadczenia i
dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami.

5.    W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną
do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy
dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6.    Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).


Kryteria oceny ofert i ich
znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia -
stanowiące wagę 60%

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40%.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką
poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, Zamawiający
dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

A1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”.

Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe
będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

Liczba punktów= (Cena brutto najniższa /
Cena brutto badana) x 60
-
liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej
ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

A2 Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30
dni od daty podpisania umowy
.
Oferta zawierająca
propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy  dzień skrócenia  realizacji - 2 (dwa) punkty.
Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych)
dla całego zamówienia.
W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni kalendarzowych
w których zrealizuje przedmiot umowy

Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P = A1+A2

A1  – ilość punktów w kryterium  cena brutto

A2    -ilość punktów w kryterium czas realizacjiP - łączna ilość punktów po
zsumowaniu wszystkich kryteriów


Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
NIP: 657-02-34-850
Email : dzp@ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Godziny pracy: 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.