Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa oprogramowania Antywirusowego wraz z konsolą do centralnego zarządzania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.29.2022

Dostawa oprogramowania Antywirusowego wraz z konsolą do centralnego zarządzania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.29.2022

 • Znak sprawy: ADP.2301.29.2022
 • Termin składania ofert: 2022-04-19 10:00
 • Opublikowano: 2022-03-18 09:18:55 przez Marcin Kmieciak

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Dostawy Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 19.04.2022 r. o godzinie 13:00

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

1)     PHU 4 Projekt Aneta Kołodziejska ul. Skarbka z Gór 25A lokal 14 03-287 Warszawa  za łączną wartość 110 700 brutto w tym podatek VAT  za okres 36 miesięcy, w jedynym kryterium cena brutto oferta otrzymała 100 pkt, i Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Umowa z wykonawcą  PHU 4 Projekt Aneta Kołodziejska ul. Skarbka z Gór 25A lokal 14 03-287 Warszawa którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  zostałą  podpisana zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  06.05.2022 r. 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w  Dzienniku Urzędowym w dniu 19.05.2022 r. 
ADP.2301.29.2022                                                                            Kielce, dnia  04.05.2022

                   

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.29.2022 na  „Dostawę  oprogramowania Antywirusowego wraz  z konsolą do centralnego zarządzania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.29.2022”

 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 19.04.2022 r. o godzinie 13:00

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

1)     PHU 4 Projekt Aneta Kołodziejska ul. Skarbka z Gór 25A lokal 14 03-287 Warszawa  za łączną wartość 110 700 brutto w tym podatek VAT  za okres 36 miesięcy, w jedynym kryterium cena brutto oferta otrzymała 100 pkt, i Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Umowa z wykonawcą  PHU 4 Projekt Aneta Kołodziejska ul. Skarbka z Gór 25A lokal 14 03-287 Warszawa którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  zostanie podpisana zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  06.05.2022 r. Zapraszamy do podpisania umowy.

 


Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 19.04.2022 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce  

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na Dostawa  oprogramowania Antywirusowego wraz  z konsolą do centralnego zarządzania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.29.2022

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

1)      PHU 4 Projekt Aneta Kołodziejska ul. Skarbka z Gór 25A lokal 14 03-287 Warszawa  za łączną wartość 110 700 brutto w tym podatek VAT  za okres 36 miesięcy

 

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę

 

103607 zł netto, 126895 zł brutto

 

 
Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 19.04.2022 r. godz. 09:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa  oprogramowania Antywirusowego wraz  z konsolą do centralnego zarządzania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.29.2022

 

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

 

103607 zł netto, 126895 zł brutto

 
PYTANIA i ODPOWIEDZI

PYTANIA i ODPOWIEDZI

Pytanie 1 ) W nawiązaniu do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.03.2022 r. opublikowanego pod numerem Dz.U.2022/S 055-140920 w postępowania pn. „Dostawa oprogramowania Antywirusowego wraz z konsolą do centralnego zarządzania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku dostawy oprogramowania innego niż oprogramowanie, z którego obecnie korzysta Zamawiający, wymagana będzie realizacja obowiązków, o których mowa w pkt III, IV oraz V rozdz. „Oprogramowanie antywirusowe wraz z konsolą do zarządzania” załącznik nr 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, a w przypadku dostawy polegającej na kontynuowania oprogramowania z którego obecnie korzysta Zamawiający, realizacji obowiązków o których mowa w w/w punktach (III, IV, V rozdz. „Oprogramowanie antywirusowe wraz z konsolą do zarządzania” załącznik nr 5 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia) nie będzie wymagana.

ODPOWIEDŹ: W odpowiedzi na pytanie skierowane do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego                 w Kielcach w sprawie ogłoszenia zamieszczonego w zamówieniu z dnia 18.03.2022 r. opublikowanym pod numerem DZ. U. 2022/S 055-140920 w postępowaniu pn. "Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z konsolą do centralnego zarządzania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych potwierdzam, że wymagana będzie realizacja obowiązków, o których mowa w pkt III, IV oraz V rozdz. "Oprogramowanie antywirusowe wraz z konsolą do zarządzania" załącznik nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia bez względu na dostarczone oprogramowanie antywirusowe.

 

Pytanie 2) W nawiązaniu do Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 18.03.2022 r. opublikowanego pod numerem Dz.U.2022/S 055-140920 w postępowania pn. „Dostawa oprogramowania Antywirusowego wraz z konsolą do centralnego zarządzania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii. W rozdz. XIII ust. 3 pkt 5 SWZ została zamieszczona następująca informacja (…) 5) Wypełniony formularz oferty zawierający nazwę i parametry, numery części katalogowych sprzętu oraz szczegółowo opisanymi parametrami technicznymi w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały oferowane oprogramowanie ze wszystkimi potrzebnymi opcjami. UWAGA: wypełnienie pola sformułowaniem, np.: „zgodnie z zapisami SWZ" nie będzie akceptowane przez Zamawiającego jako poprawne wypełnienie pola „opis rozwiązania", z uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i jednoznaczności opisu zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu cenowym. Niewypełnienie zgodnie z opisem wszystkich rubryk w formularzu cenowym, który jest integralną częścią oferty, spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych". Ponadto w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) Zamawiający wymaga uzupełnienia oprócz nazwy oferowanego oprogramowania wskazania „szczegółowego opisu oferowanego oprogramowania antywirusowego ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych”.

Wobec powyższych wymogów oraz wobec braku w dokumentacji postępowania tabeli z wymaganymi parametrami oferowanego oprogramowania, proszę o wyjaśnienia jakich konkretnie parametrów technicznych oraz jakiego opisu oferowanego oprogramowania wymaga Zamawiający do wskazania w Formularzu Oferty. W przypadku gdy Wykonawca nie jest zobligowany do wskazywania szczegółowych parametrów oferowanego oprogramowania, proszę o potwierdzenie, że wystarczające dla uznania prawidłowości oferty będzie wskazanie w Formularzu oferty nazwy handlowej oferowanego oprogramowania.

 

ODPOWIEDŹ  :  Zamawiający skreśla w rozdz. XIII ust. 3 pkt 5 SWZ zapis „i parametry, numery części katalogowych sprzętu"

Zapis w rozdz. XIII ust. 3 pkt 5 SWZ po sprostowaniu ma postać:

5) Wypełniony formularz oferty zawierający nazwę oraz szczegółowo opisane parametry techniczne w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały oferowane oprogramowanie ze wszystkimi potrzebnymi opcjami.

       UWAGA: wypełnienie pola sformułowaniem, np.: „zgodnie z zapisami SWZ" nie będzie akceptowane przez Zamawiającego jako poprawne wypełnienie pola „opis rozwiązania",  z uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i jednoznaczności opisu zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu cenowym. Niewypełnienie zgodnie z opisem wszystkich rubryk w formularzu cenowym, który jest integralną częścią oferty, spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych".

Udzielając odpowiedzi na kolejną część pytania informujemy  że:

W dokumentacji  postępowania nie ma braku w dokumentacji sugerowanego  przez Państwa                        w piśmie, a dotyczącego parametrów oferowanego oprogramowania.

Parametry oprogramowania antywirusowego zawiera załącznik nr 5 do SWZ pod nazwą Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

W formularzu oferty (załącznik nr 1) Zamawiający wymaga nazwy, ilości, wartości brutto oferowanego oprogramowania antywirusowego oraz  podania parametrów technicznych, które są wymagane i opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia znajdującego się                                w załączniku nr 5 do SWZ.

Wykonawca jest zobligowany do wskazywania szczegółowych parametrów oferowanego oprogramowania i potwierdzamy, że nie jest wystarczające dla uznania prawidłowości oferty wskazanie w Formularzu oferty jedynie nazwy handlowej oferowanego oprogramowania bez odniesienia się do wymaganych parametrów oprogramowania antywirusowego umieszczonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).

 

 
18/03/2022    S55

Polska-Kielce: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2022/S 055-140920

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.ujk.edu.pl/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania Antywirusowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.29.2022

Numer referencyjny: ADP.2301.29.2022
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa oprogramowania antywirusowego w ilości 2.200 szt. gdzie co najmniej 25 % z tej puli można wykorzystać w ochronie systemów serwerowych.

Ważność licencji: 3 lata, W dniu 12.05.2022 r. o 24.00 wygasa licencja na poprzednie oprogramowanie antywirusowe. Instalacja systemu antywirusowego w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48620000 Systemy operacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oprogramowania antywirusowego w ilości 2.200 szt. gdzie co najmniej 25 % z tej puli można wykorzystać w ochronie systemów serwerowych.

Ważność licencji: 3 lata, W dniu 12.05.2022 r. o 24.00 wygasa licencja na poprzednie oprogramowanie antywirusowe. Instalacja systemu antywirusowego w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Jednodniowa asysta inżyniera Wykonawcy w wdrożeniu oprogramowania antywirusowego wraz z wdrożeniem całego systemu zarządzania - uruchomienie konsoli zarządzającej oprogramowaniem antywirusowym. Asysta przy migracji do nowego systemu antywirusowego – co najmniej 8 godzin. Wsparcie techniczne : bezpłatna pomoc techniczna w okresie ważności licencji świadczona przez przeszkolonego inżyniera w języku polskim w dni robocze w godz. 8 -16.Bezpłatna aktualizacja baz sygnatur wirusów oraz zakupionego oprogramowania w okresie ważności licencji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: cena / Waga: 100
Cena - Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dostawa oprogramowania (instalacja, konfiguracja i uruchomienie wraz z wykonaniem innych czynności objętych zakresem umowy) nastąpi w dniu podpisania umowy nie wcześniej niż od dnia 12.05.2022 r., z upływem którego wygasa licencja na poprzednie oprogramowanie antywirusowe.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

wykaz dostaw sprzętu komputerowego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy dostawy oprogramowania antywirusowego o minimalnej wartości 80.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Dostawa oprogramowania (instalacja, konfiguracja i uruchomienie wraz z wykonaniem innych czynności objętych zakresem umowy) nastąpi w dniu podpisania umowy nie wcześniej niż od dnia 12.05.2022 r., z upływem którego wygasa licencja na poprzednie oprogramowanie antywirusowe.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/04/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/04/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

każdy kwartał 2022 roku

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,

3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2022

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

Wykonawca
może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.    Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu
Ofertowym - zgodnie                               z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)    oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia
                  o którym mowa w Rozdziale IX
ust. 1 SWZ;

2)    zobowiązanie
innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia  o których mowa w Rozdziale X
ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli  dotyczy);

3) dokumenty, z których wynika prawo do
podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy).

4)   dowód wniesienia wadium (w
przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

5)
Wypełniony formularz oferty
zawierający
nazwę i parametry, numery części
katalogowych sprzętu oraz szczegółowo opisanymi parametrami technicznymi w taki
sposób, aby jednoznacznie wskazywały oferowane oprogramowanie ze wszystkimi
potrzebnymi opcjami.

      
UWAGA
: wypełnienie pola
sformułowaniem, np.: „zgodnie z zapisami SWZ" nie będzie akceptowane przez
Zamawiającego jako poprawne wypełnienie pola „opis rozwiązania",  z
uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i jednoznaczności opisu zaoferowanego
rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk w
formularzu cenowym. Niewypełnienie zgodnie z opisem wszystkich rubryk w
formularzu cenowym, który jest integralną częścią oferty, spowoduje jej
odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych".

Oferta powinna być sporządzona w języki
polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest
w Regulaminie korzystania z miniPortalu

 

4.    Oferta oraz pozostałe oświadczenia i
dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami.

5.    W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną
do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy
dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6.    Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

7.    Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie oferty przez
Wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla Wykonawców na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki, na którym prowadzona będzie korespondencja związana                                     z postępowaniem.

8.    Wszelkie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.0.1913), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

9.    Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w
postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi
Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w
postępowaniu.10.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w
sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM

Wykonawca
zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:               1000 zł

2.    Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2.

3.    Wadium może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    gwarancjach bankowych;

3)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)    poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).

4.         Wadium w
formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na
dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.29.2022 ”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.    Wadium wnoszone w formie poręczeń lub
gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1)    musi obejmować odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

2)    z jej treści powinno jednoznacznej
wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3)    powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe
oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)    termin obowiązywania poręczenia lub
gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5)    w treści poręczenia lub gwarancji
powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

       6)  
         
beneficjentem
poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w    Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369
Kielce

7)    w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8)    musi zostać złożone w postaci
elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
poręczenia lub gwarancji.

6.    W przypadku wniesienia wadium w formie:

1)    pieniężnej - zaleca się, by dowód
dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2)    poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by
oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

7.    Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
zostanie odrzucona.

8.    Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania
wadium określa p.z.p.

XVI.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.      Wykonawca
będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 17.07.2022 r.

2.    W przypadku gdy wybór
najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt
1, Zamawiający przed upływem terminu
związania
ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy
niż 60 dni.

3.    Przedłużenie terminu związania ofertą, o
którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania
ofertą.

4.    W przypadku gdy
Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.
2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XVII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.      Ofertę należy złożyć poprzez miniportal  do dnia 19.04.2022 r. do godziny 10:00.

2.    O
terminie
złożenia
oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.    Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 19.04.2022 r. o godzinie 13.00

4.    Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu
miniportalu                                     
.                                                             
W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert                  w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

5.    Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem
ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.    Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu
ofert, udostępni na swojej stronie internetowej informacje o:

1)    nazwach albo imionach i
nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej
albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)    cenach lub kosztach
zawartych w ofertach.

 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT


 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która
  uzyska najwi
  ększą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

 2. Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów i
  ich wag:

 Lp.KryteriumWaga kryteriumMaksymalna
ilo
ść punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium1cena
brutto100%100


 


 1. W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom,
  zostan
  ą przyznane punkty wg poniższego wzoru:

1)   
Sposób oceny ofert dla
kryterium  nr 1 -
cena brutto (1):

                najniższa
oferowana cena brutto

--------------------------------------------------
x  100 pkt

                  cena brutto badanej oferty

 

 

1.   
Obliczenia
będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.   
 Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty,
które odpowiadają treści i wymogom SWZ.

3.   
Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

4.   
W
toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z
zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści

5.   
Zamawiający
poprawia w ofercie:

Ø oczywiste
omyłki pisarskie,

Ø oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

Ø inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
NIP: 657-02-34-850
Email : dzp@ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.ujk.edu.pl/przetargi.php
Godziny pracy: 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.
1. Informacje ogólne
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
2. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz można wypełnić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,
2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,
3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
4) Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,
5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.