Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa mebli ADP.2301.62.2022

Dostawa mebli ADP.2301.62.2022

  • Znak sprawy: ADP.2301.62.2022
  • Termin składania ofert: 2022-08-05 10:00
  • Opublikowano: 2022-07-01 09:31:43 przez Marcin Kmieciak

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu ADP.2301.62.2022

W dniu   03.10.2022 podpisano umowy  zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  

Umowy z wybranymi Wykonawcami:

Część 1 VIGO AGNIESZKA WÓJCIK S JAŁOWCOWA 6 95-035 KATARZYNÓW

Część 2 VIGO AGNIESZKA WÓJCIK S JAŁOWCOWA 6 95-035 KATARZYNÓW

Część 3   postępowanie unieważnione

Część 4  DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew

Część 5  DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew

Część 6  postepowanie unieważnione

Część 7  postępowanie unieważnione

Część 8  DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew

 

 
WYNIK POWTÓRNY

UNIEWAŻNIENIE w cz. 6

W dniu 12.10.2022 Wykonawca Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a. 87 – 600 Lipno  poinformował Zamawiającego że rezygnuje z podpisania umowy.                 W związku z art. 263 ustawy Pzp.  Zamawiający dokonał ponownego badania i oceny ofert pozostałych, w stosunku do części 6 postepowania. Wykonawca którego oferta uzyskała największa liczbę punktów nie uzupełnił podmiotowych środków dowodowych i w dniu 24.10.2022 r. poinformował Zamawiającego że rezygnuje z ubiegania się o zamówienie.

Zamawiający Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że  postępowanie na  Dostawę  mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach część 6 o numerze ADP.2301.62.2022,  zostało unieważnione  na podstawie art. 255 pkt 3  ustawy Pzp. tzn. Zamawiający unieważnia postepowanie  gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
ADP.2301.62.2022                                                               Kielce, dnia  20.09.2022

                   

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.62.2021 na  „ Dostawa mebli ADP.2301.62.2022

 

 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 05.08.2022 r. o godzinie 10:15

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

 

w części 1 dostawa mebli biurowych do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK

 

OFERTY ODRZUCONE

1)      PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H.WIDOMSKI 25-547 KIELCE , UL. WARSZAWSKA 151 w cenie 58 912,43 zł brutto; w tym podatek Vat…23….%; słownie złotych …pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwanaście 42/100 zł). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni a przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 5 Pzp, tzn jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia  ( Wykonawca nie podał wymiarów ławki, zaoferowana ławka ma obicie tapicerowane, Wykonawca oferuje ławkę 4 osobową, Zamawiający wymaga 3 osobowej )

2)      LOBBY MEBLE S.C. UL. PACHOŃSKIEGO 7A/86,31-223 KRAKÓW w cenie 64944,00zł brutto; w tym podatek Vat 23.%; słownie złotych sześćdziesiąt cztery tys. dziewięćset czterdzieści cztery 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29.. dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34. msc gwarancji Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 2c Pzp, tzn. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń

3)      Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01-237 Warszawa                                                                                          w cenie 269 185,50 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych dwieście sześćdziesiąt  dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 50/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 2c Pzp, tzn. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń

4)      Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp.z.o.o.  ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce  w cenie 70636,44 zł brutto  w tym podatek VAT 23% ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy, sześćset trzydzieści sześć złotych, 44/100 zł) Dostawę i montaż zrealizujemy w terminie 35 dni  udzielona gwarancja 36 miesięcy. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 5 Pzp, tzn jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia  ( Wykonawca nie podał wymiarów ławki, zaoferowana ławka ma obicie tapicerowane, Zamawiający wymaga ławki bez obicia/nakładki, Wykonawca oferuje ławkę 4 osobową, Zamawiający wymaga 3 osobowej, Zamawiający wymagał koloru krzesła ISO aluminiowego, Wykonawca oferuje głęboki czarny )

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1)    VIGO AGNIESZKA WÓJCIK S JAŁOWCOWA 6 95-035 KATARZYNÓW w cenie 59 115,93 zł brutto; w tym podatek Vat 23.%; słownie złotych pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy z grosze 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji. W kryterium cena oferta zdobyła 60 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)    DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew w cenie 66 789,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji. W kryterium cena oferta zdobyła 53,10 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 93,10 pkt

3)    Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a. 87 – 600 Lipno w cenie 68 988 ,00 zł brutto; w tym podatek Vat23 %; słownie złotych sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 00/100)., Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji. W kryterium cena oferta zdobyła 51,41 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 91,41 pkt

4)    LOGAN Spółka z o.o ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków, województwo Małopolskie. w cenie 76098,62 zł brutto; w tym podatek Vat 23 %; słownie złotych siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 62/100) Dostawę / montaż zrealizujemy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji W kryterium cena oferta zdobyła 46,60 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 86,60 pkt

5)    Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas  Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok, Podlaskie w cenie 84 719,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23 %; słownie złotych osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście zł 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji W kryterium cena oferta zdobyła 41,86 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 81,86 pkt

6)    ALDUO Sp. z o. o. ul. Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków, małopolskie w cenie 89 421,00 zł brutto; w tym podatek Vat23%; słownie złotych osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 39  dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji W kryterium cena oferta zdobyła 39,60 pkt,                          w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 10 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 69,60 pkt

 

 

 

w części 2 dostawa mebli do Filii w Sandomierzu

OFERTY ODRZUCONE

1)      LOBBY MEBLE S.C. UL. PACHOŃSKIEGO 7A/86,31-223 KRAKÓW w cenie 20602,50zł brutto; w tym podatek Vat……23%; słownie złotych dwadzieścia tys sześćset dwa zł i 50/100groszy00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29.. dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34. msc gwarancji Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 2c Pzp, tzn. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawca w dniu 16.08.2022 r poinformował Zamawiającego z powodu błędnej kalkulacji ceny.

2)      Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01237 Warszawa        w cenie 116 604,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych sto szesnaście tysięcy  sześćset cztery złote 00/100).     Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni  Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji       Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 2c Pzp, tzn. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1)      VIGO AGNIESZKA WÓJCIK S JAŁOWCOWA 6 95-035 KATARZYNÓW      w cenie                      32 994,90 zł brutto; w tym podatek Vat23%; słownie złotych trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 90/100).     Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni  Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancj.     W kryterium cena oferta zdobyła 60 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.                                      

2)      PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H.WIDOMSKI 25-547 KIELCE , UL. WARSZAWSKA 151 w cenie 33 700,45 zł brutto; w tym podatek Vat 23 %; słownie złotych  trzydzieści trzy tysiące siedemset.45/100 Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 36. msc gwarancji W kryterium cena oferta zdobyła 58,74 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 98,74 pkt

3)      Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a. 87 – 600 Lipno w cenie           34 660,00 zł brutto; w tym podatek Vat23 .%; słownie złotych trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złoty 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji. W kryterium cena oferta zdobyła 57,11 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 97,11 pkt

4)      DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew w cenie 38 591,25 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden 25/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji. W kryterium cena oferta zdobyła 51,29 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 91,29 pkt

5)      Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas  Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok                    w cenie 38 714,00 zł brutto; w tym podatek Vat23 %; słownie złotych trzydzieści osiem tysięcy siedemset czternaście zł 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji. W kryterium cena oferta zdobyła 51,13 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 91,13 pkt

6)      Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp.z.o.o.  ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce                   w cenie 35983,65 zł brutto  w tym podatek VAT 23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 65/100 zł) Dostawę i montaż zrealizujemy w terminie 35 dni  udzielona gwarancja 36 miesięcy. W kryterium cena oferta zdobyła 55 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 14 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 89 pkt

7)      LOGAN Spółka z o.o ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków, województwo Małopolskie w cenie 48442,32 zł brutto; w tym podatek Vat 23 %; słownie złotych czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złoty 32/100). Dostawę / montaż zrealizujemy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji W kryterium cena oferta zdobyła 40,86 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 80,86 pkt

8)      ALDUO Sp. z o. o. ul. Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków, małopolskie w cenie 44 034,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23 %; słownie złotych Czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery 00/100) Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 41 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji W kryterium cena oferta zdobyła 44,95 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 8 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła  72,95pkt

 

 

w części 3 dostawa mebli do Collegium Medicum UJK 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie w  części 3 na podstawie art. 255 ust 2. tzn. Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

Ponadto cena jedynej złożonej oferty znacząco przekracza kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:  7479,68 zł netto, 9200 zł

W części 3 wpłynęła oferta:

Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01237 Warszawa      w cenie 106 272,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych sto sześć tysięcy  dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100).    Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 2c Pzp, tzn. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń

 

 

w części 4 dostawa mebli, szaf metalowych archiwizacyjnych Collegium Medicum UJK, 

 

OFERTY ODRZUCONE

1)    LOBBY MEBLE S.C. UL. PACHOŃSKIEGO 7A/86,31-223 KRAKÓW w cenie 8610,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23.%; słownie złotych osiem tys sześćset dziesięć 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29.. dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 60. msc gwarancji Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 2c Pzp, tzn. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń

2)    Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01237 Warszawa w cenie 36 900,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni a przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 2c Pzp, tzn. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

1)    DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew w cenie 5 904,00 zł brutto;                  w tym podatek Vat 23%; słownie złotych Pięć tysięcy dziewięćset cztery 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34. msc gwarancji W kryterium cena oferta zdobyła 60 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.                                       

 

 

 

 

 

 

w części 5 dostawa fotela obrotowego do Centrum Informatyki UJK

  OFERTY ODRZUCONE

1)    Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01237 Warszawa w cenie 3 136,50 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych trzy tysiące sto trzydzieści sześć złotych 50/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 2c Pzp, tzn. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

2)    DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew w cenie 1 660,50 zł brutto;                 w tym podatek Vat 23%; słownie złotych tysiąc sześćset sześćdziesiąt 50/100) Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji W kryterium cena oferta zdobyła 60 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt.                     W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 100 pkt                         i została wybrana jako najkorzystniejsza.                                      

 

w części 6 dostawa mebli do Rektoratu UJK

 

OFERTY ODRZUCONE

 

1)      Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01‐237 Warszawa w cenie 94 095,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 2c Pzp, tzn. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń

 

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1)            Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a. 87 – 600 Lipno w cenie                        12 570,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23 %; słownie złotych dwanaście tysięcy 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji W kryterium cena oferta zdobyła 60 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt.  W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 100 pkt  i została wybrana jako najkorzystniejsza.         

2)            PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H.WIDOMSKI 25-547 KIELCE , UL. WARSZAWSKA 151 w cenie                   15 525,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji.   W kryterium cena oferta zdobyła 48,57 pkt,                   w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 98,57 pkt

3)         ALDUO Sp. z o. o. ul. Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków, małopolskie w cenie 17 712,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych siedemnaście tysięcy siedemset dwanaście 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 . dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc. Gwarancji. .   W kryterium cena oferta zdobyła 42,58 pkt,                                     w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 92,58 pkt

4)         DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew w cenie 21 217,50 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemnaście 50/100) Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji. W kryterium cena oferta zdobyła 35,54 pkt,                                     w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt. W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 75,54 pkt

 

 

 

w części 7 dostawa, szaf warsztatowych do Filii UJK w Sandomierzu 

Zamawiający unieważnia postępowanie w  części 7 na podstawie art. 255 ust 2. tzn. Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. Ponadto cena jedynej złożonej oferty znacząco przekracza kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to: 4600 zł netto, 5658 zł brutto W części 7 wpłynęła oferta:

Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01237 Warszawa w cenie 18 450,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 2c Pzp, tzn. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń

 

 

w części 8 dostawa szafy metalowej do Centrum Wsparcia Osób  z Niepełnosprawnościami UJK                 

OFERTY ODRZUCONE

1)      Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01‐237 Warszawa w cenie 5 535,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie  art.226 ust 1 pkt 2c Pzp, tzn. Wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1 lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienia warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego lub innych dokumentów lub oświadczeń

 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1)      DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew w cenie 1 722,00zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych tysiąc siedemset dwadzieścia dwa 00/100) Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34. msc gwarancji. W kryterium cena oferta zdobyła 60 pkt, w kryterium  czas realizacji oferta zdobyła 20 pkt.  W kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 100 pkt  i została wybrana jako najkorzystniejsza.         

 

 

 

Umowy z wybranymi Wykonawcami:

Część 1 VIGO AGNIESZKA WÓJCIK S JAŁOWCOWA 6 95-035 KATARZYNÓW

Część 2 VIGO AGNIESZKA WÓJCIK S JAŁOWCOWA 6 95-035 KATARZYNÓW

Część 3   postępowanie unieważnione

Część 4  DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew

Część 5  DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew

Część 6  Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a. 87 – 600 Lipno

Część 7  postępowanie unieważnione

Część 8  DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew

 

Zapraszamy Wykonawców których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze do podpisania umowy.

Umowy zostaną podpisane zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  03.10.2022 r.

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 05.08.2022 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na „Dostawa mebli ADP.2301.62.2022

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

w części 1 dostawa mebli biurowych do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK

 

1)       ALDUO Sp. z o. o. ul. Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków, małopolskie w cenie 89 421,00 zł brutto; w tym podatek Vat23%; słownie złotych osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 39 . dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

2)      Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp.z.o.o.  ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce  w cenie 70636,44 zł brutto  w tym podatek VAT 23% ( słownie: siedemdziesiąt tysięcy, sześćset trzydzieści sześć złotych, 44/100 zł) Dostawę i montaż zrealizujemy w terminie 35 dni  udzielona gwarancja 36 miesięcy.

3)      DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew w cenie 66 789,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

4)      Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a. 87 – 600 Lipno w cenie 68 988 ,00 zł brutto; w tym podatek Vat23 %; słownie złotych sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem 00/100)., Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

5)      PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H.WIDOMSKI 25-547 KIELCE , UL. WARSZAWSKA 151 w cenie 58 912,43 zł brutto; w tym podatek Vat…23….%; słownie złotych …pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwanaście 42/100 zł). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni a przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji

6)      Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas  Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok, Podlaskie w cenie 84 719,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23 %; słownie złotych osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście zł 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

7)      LOBBY MEBLE S.C. UL. PACHOŃSKIEGO 7A/86,31-223 KRAKÓW w cenie 64944,00zł brutto; w tym podatek Vat 23.%; słownie złotych sześćdziesią cztery tys dziewięćset czterdzieści cztery 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29.. dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34. msc gwarancji

8)      LOGAN Spółka z o.o ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków, województwo Małopolskie. w cenie 76098,62 zł brutto; w tym podatek Vat 23 %; słownie złotych siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 62/100) Dostawę / montaż zrealizujemy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

9)      Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a                                                                                              01           237 Warszawa  w cenie 269 185,50 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych dwieście sześćdziesiąt  dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 50/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji

10)   VIGO AGNIESZKA WÓJCIK S JAŁOWCOWA 6 95-035 KATARZYNÓW w cenie 59 115,93 zł brutto; w tym podatek Vat 23.%; słownie złotych pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto piętnaście złotych dziewięćdziesiąt trzy z grosze 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

 

 

 

 

w części 2 dostawa mebli do Filii w Sandomierzu

1)      ALDUO Sp. z o. o. ul. Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków, małopolskie w cenie 44 034,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23 %; słownie złotych Czterdzieści cztery tysiące trzydzieści cztery 00/100) Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 41 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

2)      Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS sp.z.o.o.  ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce  w cenie 35983,65 zł brutto  w tym podatek VAT 23% ( słownie: trzydzieści pięć tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 65/100 zł) Dostawę i montaż zrealizujemy w terminie 35 dni  udzielona gwarancja 36 miesięcy.

3)      DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew w cenie 38 591,25 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden 25/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

4)      Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a. 87 – 600 Lipno w cenie 34 660,00 zł brutto; w tym podatek Vat23 .%; słownie złotych trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złoty 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

5)      PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H.WIDOMSKI 25-547 KIELCE , UL. WARSZAWSKA 151 w cenie 33 700,45 zł brutto; w tym podatek Vat 23 %; słownie złotych  trzydzieści trzy tysiące siedemset.45/100 Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 36. msc gwarancji

6)      Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół Cezas  Aleja Solidarności 15, 15-751 Białystok w cenie 38 714,00 zł brutto; w tym podatek Vat23 %; słownie złotych trzydzieści osiem tysięcy siedemset czternaście zł 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

7)      LOBBY MEBLE S.C. UL. PACHOŃSKIEGO 7A/86,31-223 KRAKÓW w cenie 20602,50zł brutto; w tym podatek Vat……23%; słownie złotych dwadzieścia tys sześćset dwa zł i 50/100groszy00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29.. dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34. msc gwarancji

8)      LOGAN Spółka z o.o ul. Lasówka 42, 30-718 Kraków, województwo Małopolskie w cenie 48442,32 zł brutto; w tym podatek Vat 23 %; słownie złotych czterdzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złoty 32/100). Dostawę / montaż zrealizujemy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

9)      Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01237 Warszawa        w cenie 116 604,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych sto szesnaście tysięcy  sześćset cztery złote 00/100).     Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni  Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji         

10)       VIGO AGNIESZKA WÓJCIK S JAŁOWCOWA 6 95-035 KATARZYNÓW      w cenie                      32 994,90 zł brutto; w tym podatek Vat23%; słownie złotych trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 90/100).     Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni  Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancj                                               

 

w części 3 dostawa mebli do Collegium Medicum UJK 

 

1)    Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01237 Warszawa      w cenie 106 272,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych sto sześć tysięcy  dwieście siedemdziesiąt dwa złote 00/100).    Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji

 

w części 4 dostawa mebli, szaf metalowych archiwizacyjnych Collegium Medicum UJK, 

 

1)    DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew w cenie 5 904,00 zł brutto;                  w tym podatek Vat 23%; słownie złotych Pięć tysięcy dziewięćset cztery 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34. msc gwarancji

2)    LOBBY MEBLE S.C. UL. PACHOŃSKIEGO 7A/86,31-223 KRAKÓW w cenie 8610,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23.%; słownie złotych osiem tys sześćset dziesięć 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29.. dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 60. msc gwarancji

3)    Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01237 Warszawa w cenie 36 900,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni a przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji

 

 

w części 5 dostawa fotela obrotowego do Centrum Informatyki UJK 

 

1)    DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew w cenie 1 660,50 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych tysiąc sześćset sześćdziesiąt 50/100) Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

2)    Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01237 Warszawa w cenie 3 136,50 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych trzy tysiące sto trzydzieści sześć złotych 50/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji

 

w części 6 dostawa mebli do Rektoratu UJK

 

1)      ALDUO Sp. z o. o. ul. Miłkowskiego 3/301, 30-349 Kraków, małopolskie w cenie 17 712,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych siedemnaście tysięcy siedemset dwanaście 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 . dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc. Gwarancji

2)      DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew w cenie 21 217,50 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych dwadzieścia jeden tysięcy dwieście siedemnaście 50/100) Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

3)      Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a. 87 – 600 Lipno w cenie 12 570,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23 %; słownie złotych dwanaście tysięcy 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc gwarancji

4)      PH ENERGIA S.C. P. WIELGO H.WIDOMSKI 25-547 KIELCE , UL. WARSZAWSKA 151 w cenie                   15 525,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji

5)      Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01‐237 Warszawa w cenie 94 095,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji

 

w części 7 dostawa, szaf warsztatowych do Filii UJK w Sandomierzu 

 

1)    Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01237 Warszawa w cenie 18 450,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji

 

w części 8 dostawa szafy metalowej do Centrum Wsparcia Osób  z Niepełnosprawnościami UJK                 

 

1)      DOMI STYL Maciej Banaszek: Minkowice 206, 21-007 Mełgiew w cenie 1 722,00zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych tysiąc siedemset dwadzieścia dwa 00/100) Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 34. msc gwarancji

2)      Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01‐237 Warszawa w cenie 5 535,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23%; słownie złotych pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 00/100). Dostawę / montaż zrealizujmy w terminie 29 dni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc gwarancji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

w części 1 -     68100 zł netto ,     83 763 z brutto

w części 2 -     21999,74 zł netto, 27059,68 zł

w części 3 -     7479,68 zł netto, 9200 zł

w części 4,  -   6178,88 zł  netto, 7600 zł brutto

w części 5-        770 zł netto, 947,10 zł

w części 6 -    12270 zł netto, 15092,10 zł brutto

w części 7 -    4600 zł netto, 5658 zł brutto

w części 8 -    1191 zł netto, 1464,93 zł

 

 
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ADP.2301.62.2022

·      Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                     

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

·      Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p.

pn. „Dostawa mebli ADP.2301.62.2022

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

w części 1 dostawa mebli biurowych do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK cena netto 68100 zł,     83 763 z brutto

 

w części 2 dostawa mebli do Filii w Sandomierzu 21999,74 zł netto, 27059,68 zł

 

w części 3 dostawa mebli do Collegium Medicum UJK  7479,68 zł netto, 9200 zł

 

w części 4 dostawa mebli, szaf metalowych archiwizacyjnych Collegium Medicum UJK,  6178,88 zł  netto, 7600 zł brutto

 

w części 5 dostawa fotela obrotowego do Centrum Informatyki UJK  770 zł netto, 947,10 zł

 

w części 6 dostawa mebli do Rektoratu UJK 12270 zł netto, 15092,10 zł brutto

 

w części 7 dostawa, szaf warsztatowych do Filii UJK w Sandomierzu  4600 zł netto, 5658 zł brutto

 

w części 8 dostawa szafy metalowej do Centrum Wsparcia Osób  z Niepełnosprawnościami UJK                  1191 zł netto, 1464,93 zł

 


Pytanie 1.: Cz. 2. POZ. Krzesło studenckie z pulpitem:
Zamawiający wskazał w odpowiedziach wymiary krzesła z zakresem tolerancji +/-2%:
Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość) 58 / 56 / 82 cm
Szerokość oparcia 48 cm
Wysokość siedziska 47 cm
Wysokość oparcia 33 cm
Proszę o dopuszczenie zakresu tolerancji +/- 5 cm.
ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza zakres tolerancji +/- 5 cm.


Pytanie 2.: Cz. 2. POZ. Krzesło ISO.
Zamawiający wskazał w OPZ wymiary krzesła: 82/45/42/54 (wysokość
całkowita/ wysokość do siedziska / głębokość /szerokość całkowita).
Proszę o dopuszczenie zakresu tolerancji +/- 5 cm.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zakres tolerancji +/- 5 cm.


Pytania i odpowiedzi

12.07.2022 r.

CZĘŚĆ 1 dostawa mebli biurowych do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK

 

Poz.4 i 5 Czy Zamawiający dopuści kolor ławek i biurka dąb sonoma.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza kolor ławek i biurka dąb sonoma.

 

Poz.5 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy biurko ma posiadać zintegrowaną z biurkiem szafkę po lewej stronie biurka? Czy szafka ma być wolnostojącym kontenerkiem?

Odpowiedź: Biurko ma posiadać zintegrowaną z nim szafkę po lewej stronie zamykaną na klucz.

 

Czy zamawiający dopuści szafkę zamykaną na kluczyk z szufladą u góry?

Prosimy o udostępnienie przykładowego zdjęcia lub linku do biurka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zintegrowaną z biurkiem szafkę zamykaną na klucz z szufladą u góry zamykaną odrębnym kluczem.

 

11.07.2022

CZĘŚĆ 1 dostawa mebli biurowych do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK

Poz.3 Krzesło

Pyt.1 Tapicerka T1006 jest wycofana, w związku z czym czy Zamawiający dopuści tapicerkę równoważną w kolorze szarym Oban E031 ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga tapicerki w kolorze ciemno szarym. Zaproponowany kolor tapicerki  Oban 031 - jest za jasny.  Dopuszczamy kolor Oban EF 002

Poz.4 Ławka 3 osobowa

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuści ławkę o wymiarach 200x60x74 cm, profil nogi 5x5cm, profil ramy biurka 4x3cm, blat 25mm, kolor Orzech ?

Odpowiedź:  Ławka 3 osobowa - nie dopuszczamy zmiany wymiarów ławek, gdyż zostały one dopasowane do rozmiarów sali. Profil nogi 5x5 cm - dopuszczalny, profil ramy - 4x3 cm - nie dopuszczalny - zgodnie z opisem, blat 25 mm - dopuszczalny, kolor orzech - nie dopuszczalny - zgodnie z opisem.

 

Poz.5 Biurko

Pyt.3 W związku z tym iż w biurkach z nogami płytowymi nie stosuje się takich stopek regulujących w zakresie do 10 cm co może spowodować niestabilność biurka, czy Zamawiający dopuści stopki meblowe z tworzywa sztucznego, nie rysujące podłoża, poziomowanie w zakresie 10 mm?

Odpowiedź:  zmiana stopki - dopuszczalna

 

Pyt.4 Czy Zamawiający dopuści kolor biurka orzech rockford ciemny?

Odpowiedź: Kolor biurka orzech - nie dopuszczalne - zgodnie z opisem (taki sam jak blat ławek).

 

 

Część 2 dostawa mebli do Filii w Sandomierzu

 Poz.1 Krzesło studenckie z pulpitem

Pyt. 5 Ponieważ krzesło z pulpitem typu ISO nie spełnia żadnego z wymagań opisanych w SIWZ, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby krzesło spełniało wymagania z opisu przedmiotu zamówienia Część 2 dostawa mebli do Filii w Sandomierzu, Poz.1 Krzesło studenckie z pulpitem ?

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis krzesła na następujący :

Opis krzesła ISO z pulpitem:
rama krzesła 4-nogi chromowana, wykończenie nóg krzesła – plastikowe dolne „stopki”  pulpit wykonany z tworzywa sztucznego, siedzisko i oparcie wykonane z wytrzymałościowej tkaniny odpornej na ścieranie w kolorze szarym, osłony krzesła wykonane z czarnego tworzywa sztucznego,  możliwość sztaplowania ( przechowywanie w pozycji pionowej )

Wymiary (szerokość / głębokość / wysokość)     58 / 56 / 82 cm
Szerokość oparcia     48 cm
Wysokość siedziska     47 cm
Wysokość oparcia     33 cm

Krzesło studenckie z pulpitem wymiary (+/-2%)

 

01/07/2022    S125

Polska-Kielce: Meble

2022/S 125-352922

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mebli ADP.2301.62.2022

Numer referencyjny: ADP.2301.62.2022
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

w części 1 dostawa mebli biurowych do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK

w części 2 dostawa mebli do Filii w Sandomierzu

w części 3 dostawa mebli do Collegium Medicum UJK

w części 4 dostawa mebli, szaf metalowych archiwizacyjnych Collegium Medicum UJK

w części 5 dostawa fotela obrotowego do Centrum Informatyki UJK

w części 6 dostawa mebli do Rektoratu UJK

w części 7 dostawa, szaf warsztatowych do Filii UJK w Sandomierzu

w części 8 dostawa szafy metalowej do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK

2. Kod CPV: 39100000-3 Meble

39130000-2 Meble biurowe

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa mebli biurowych do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

dostawa mebli biurowych do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Siedzisko na korytarz 5 osobowe – 12 szt.

2) Siedzisko na korytarz 3 osobowe – 4 szt.

3) Krzesło ISO – 100 szt.

4) Ławka 3 osobowa – 20 szt.

5) Biurko – 1 szt

6) Fotele obrotowe – 8 szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej w ciągu 49 dni kalendarzowych Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (49 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Za każdy dzień skrócenia realizacji 1 (jeden) punkt. za to kryterium można otrzymać 20 punktów (tj. za czas realizacji 29 dni kalendarzowych. Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane minimum oferta otrzyma 2 pkt.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 dostawa mebli do Filii w Sandomierzu

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część 2 dostawa mebli do Filii w Sandomierzu

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Krzesła – 100 szt.

2) Krzesło – 15 szt.

3) Biurko – 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej w ciągu 49 dni kalendarzowych Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (49 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Za każdy dzień skrócenia realizacji 1 (jeden) punkt. za to kryterium można otrzymać 20 punktów (tj. za czas realizacji 29 dni kalendarzowych. Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane minimum oferta otrzyma 2 pkt.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 dostawa mebli do Collegium Medicum UJK

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część 3 dostawa mebli do Collegium Medicum UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Regał magazynowy -5 szt. .

2) Regał magazynowy – 9 szt. .

3) Regał magazynowy – 16 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej w ciągu 49 dni kalendarzowych Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (49 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Za każdy dzień skrócenia realizacji 1 (jeden) punkt. za to kryterium można otrzymać 20 punktów (tj. za czas realizacji 29 dni kalendarzowych. Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane minimum oferta otrzyma 2 pkt.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 dostawa mebli, szaf metalowych archiwizacyjnych Collegium Medicum UJK

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część 4 dostawa mebli, szaf metalowych archiwizacyjnych Collegium Medicum UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

1) szafy metalowe -4 szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej w ciągu 49 dni kalendarzowych Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (49 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Za każdy dzień skrócenia realizacji 1 (jeden) punkt. za to kryterium można otrzymać 20 punktów (tj. za czas realizacji 29 dni kalendarzowych. Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancjiponad wymagane minimum oferta otrzyma 2 pkt.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 dostawa fotela obrotowego do Centrum Informatyki UJK

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część 5 dostawa fotela obrotowego do Centrum Informatyki UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

fotel obrotowy do pracy biurowej – 1 szt..

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej w ciągu 49 dni kalendarzowych Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (49 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Za każdy dzień skrócenia realizacji 1 (jeden) punkt. za to kryterium można otrzymać 20 punktów (tj. za czas realizacji 29 dni kalendarzowych. Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane minimum oferta otrzyma 2 pkt.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 dostawa mebli do Rektoratu UJK

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część 6 dostawa mebli do Rektoratu UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

fotel do pracy biurowej – 30 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej w ciągu 49 dni kalendarzowych Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (49 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Za każdy dzień skrócenia realizacji 1 (jeden) punkt. za to kryterium można otrzymać 20 punktów (tj. za czas realizacji 29 dni kalendarzowych. Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane minimum oferta otrzyma 2 pkt.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7 dostawa, szaf warsztatowych do Filii UJK w Sandomierzu

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL722 Sandomiersko-jędrzejowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część 7 dostawa, szaf warsztatowych do Filii UJK w Sandomierzu

II.2.4)Opis zamówienia:

1) szafa warsztatowa – 1 szt..

2) szafa warsztatowa narzędziowa – 1 szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej w ciągu 49 dni kalendarzowych Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (49 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Za każdy dzień skrócenia realizacji 1 (jeden) punkt. za to kryterium można otrzymać 20 punktów (tj. za czas realizacji 29 dni kalendarzowych. Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane minimum oferta otrzyma 2 pkt.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8 dostawa szafy metalowej do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część 8 dostawa szafy metalowej do Centrum Wsparcia Osób

z Niepełnosprawnościami UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

szafa metalowa – 1 szt..

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej w ciągu 49 dni kalendarzowych Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (49 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Za każdy dzień skrócenia realizacji 1 (jeden) punkt. za to kryterium można otrzymać 20 punktów (tj. za czas realizacji 29 dni kalendarzowych. Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji ponad wymagane minimum oferta otrzyma 2 pkt.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 PZP

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w szczególności w poniższych przypadkach :

1) Terminu wykonania umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Strony umowy nie miały wpływu (w tym również w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, sytuacji, których nie dało się przewidzieć, które mają wpływ na termin realizacji i są niezależne od stron umowy). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasad

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest : Marcin Kmieciak email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III kwartał 2022

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy który:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art.109 ust.1 pkt. 4 do 10 PZP,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w punkcie 2 poniżej,

c) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

d) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w VII i VIII SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ w pkt. 9 (poniżej)

3. Wykonawca składa JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

4. JEDZ sporządza odrębnie:

- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;

- podwykonawca, na którego zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku musi zostać wypełniona część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). JEDZ podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym podwykonawca.

- Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem systemu dostępnego poprzez stronę internetową

https://espd.uzp.gov.pl/

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą Przedmiotowe środki dowodowe :

a) szczegółowy opis oferowanych mebli , ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów i materiałów z jakich meble będą wykonane. Wykonawca może wykorzystać załącznik nr 1 do SWZ.

Wymagana forma: w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

2. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane meble spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

4. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2022

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

INFORMACJA
O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.    
Zamówienie
może zostać udzielone wykonawcy który:

a) nie
podlega wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 i art.109 ust.1 pkt. 4 do
10 PZP,

b) spełnia
warunki udziału w postępo
waniu opisane w punkcie 2 poniżej,

c) złożył
ofertę niepodlegającą odrzuceniu
na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

d) nie
podlega wykluczeniu
na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r., poz. 835)

 

2. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    1) zdolności
do występowania w obrocie gospodarczym:

        Zamawiający
nie określa warunku w powyższym zakresie;

    2) uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
,                             

        o ile wynika to z odrębnych przepisów:

        Zamawiający
nie określa warunku w powyższym zakresie;

    3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:

        Zamawiający
nie określa warunku w powyższym zakresie;

     4) zdolności
technicznej lub zawodowej:

        Zamawiający
nie określa warunku w powyższym zakresie;

 

3. Wykonawcy mogą
ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania                         i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa winien
być załączony do oferty w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja prowadzona
będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się                      o
zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.

5. Oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym
oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej złożone zostanie w przypadku kiedy oferta tych
wykonawców zostanie oceniona najwyżej).

6. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty,
które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

 

ROZDZIAŁ
IX WYKAZ PODMIOTOWYCH SRODKÓW DOWODOWYCH

 

1. Oferty należy
złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym w VII i VIII SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na
dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ w pkt. 9 (poniżej)

3. Wykonawca składa
JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

4. JEDZ sporządza
odrębnie:

- wykonawca/każdy
spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.                    W takim przypadku JEDZ
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków
udziału  w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału    w postępowaniu;

- podmiot trzeci, na
którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;

- podwykonawca, na
którego zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. W takim przypadku musi zostać wypełniona część II
sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). JEDZ podpisuje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym podwykonawca.

- Wykonawca sporządzi
oświadczenie JEDZ za pośrednictwem systemu dostępnego poprzez stronę
internetową

https://espd.uzp.gov.pl/

 

5. Instrukcja
wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych pod adresem:

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

 

6. Celem ułatwienia
wykonawcy sporządzenia JEDZ zamawiający przygotował formularz JEDZ (załącznik
nr 4 do SWZ), w wersji edytowalnej. Formularz JEDZ należy wypełnić w zakresie
stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w przedmiotowym
postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest
odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma
możliwość podania szczegółów, a

także opisania
ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.

 

7. W Części IV JEDZ
Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów
kwalifikacji

(sekcja α), bez
wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

 

8. Do oferty wykonawca
załącza również:

a) Pełnomocnictwo
(jeśli dotyczy)

 

·        
w
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo
określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego
wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresowane do jednego pliku. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną
kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa;

·        
w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty;

Wymagana forma:

- oryginał w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie
z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej, lub

- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

 

 

b) Zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że Wykonawca
będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do
reprezentacji na zdolnościach którego polega wykonawca wskazaną we właściwym
rejestrze, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do
jednego pliku.

c) Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia
oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci oryginału
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców, określone w
pełnomocnictwie lub zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie;

 

d) Szczegółowy opis
oferowanych mebli;

 

e) Oświadczenie wykonawcy
, iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

 

f) Jeśli dotyczy:
Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA
Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125
ust. 5 ustawy Pzp

 

9.
Zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:

1)
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP , dotyczącej
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed jej złożeniem;

 

 

2) oświadczenia
wykonawcy
, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku                                                                          o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

 

3) odpisu
lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji                                              i Informacji o Działalności
Gospodarczej
, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji;

 

4) oświadczenia
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a)  art.
108 ust. 1 pkt 3 PZP,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

e) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 PZP

 

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

    1)
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt.9 ppkt.1 – składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ww. punkcie. Dokument,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

   2)
zaświadczenia lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt.9 ppkt
4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej                    w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

11 Dokument, o którym mowa w ppkt 2) powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż                     3 miesiące przed ich złożeniem.

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt.10, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio                       w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia
dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt.11..

13. Zamawiający nie wzywa do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał

w jednolitym dokumencie dane umożliwiające
dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest
oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te
środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

14. W zakresie nieuregulowanym PZP lub
niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (Dz. U.z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.")
oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
tel.: (041) 3497277 faks: (041) 3445615
Adres strony internetowej : www.ujk.edu.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania : https://bip.ujk.edu.pl/dzp/
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest : Marcin Kmieciak email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania ADP.2301.62. 2022