Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

  • Znak sprawy: ADP.2301.127.2021
  • Termin składania ofert: 2022-02-15 10:00
  • Opublikowano: 2022-01-04 09:27:16 przez Marcin Kmieciak

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.127.2021
Utworzone: 01/04/2022 11:14       Wysłane: 01/04/2022 11:17
Status: Wysłane  ( Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji )
Oficjalny tytuł: PL-Kielce: Urządzenia komputerowe
Zamówienia w tym ogłoszeniu:

0. Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.127.2021
Części w tym zamówieniu:
1. Część 1 – dostawa dysków do Studium Języków Obcych UJK (1)
2. Część 2 – dostawa dysków do Katedry Matematyki UJK (2)
3. Część 3 – dostawa terminala i myszy dla Działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK (3)
4. Część 4 – dostawa aplikacji do zarzadzania bazą danych dla Działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK (4)
5. Część 5 – dostawa komputerów dla Biura ds. Kształcenia UJK (5)
6. Część 6- dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Sekretariatu Rektora UJK (6)


Umowy z wykonawcami wskazanymi wyżej zostały podpisane w dniu 14.03.2022 r.
ADP.2301.127.2021                                                               Kielce, dnia  02.03.2022

                   

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.127.2021 na  „Dostawę  sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.127.2021

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 15.02.2022 r. o godzinie 10:15

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

Część 1  Dostawa dla Centrum Języków  Obcych UJK ZBPZ/2021/00564, Dysk wewnętrzny SSD 240GB do komputera stacjonarnego – 6 szt., Pamięć RAM DDR3  4GB do komputera stacjonarnego – 6 szt.

1)      Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce  z zaoferowana kwotą brutto 1343,46 zł, termin dostawy 10 dni. – oferta otrzymała 99,97 pkt

2)      Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce, ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwotą brutto 1357,92 zł, termin realizacji 10 dni – oferta otrzymała 98,91 pkt

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 1343,16 zł, termin dostawy 10 dni oferta otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

4)      Barzycki Inwestycje Tomasz Barzycki, 34-206 Kuków 121A z zaoferowana kwota brutto 1473,27 zł, termin realizacji 10 dni. – oferta otrzymała 91,16 pkt.

5)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 1560 zł, termin realizacji 10 dni – oferta otrzymała 86,1 pkt.

6)      Bino Computers S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrzasowice z zaoferowana kwota brutto 1350,54 zł, termin realizacji 10 dni – oferta otrzymała 99,45 pkt.

 

Część 2  Dostawa dla Katedry Matematyki UJK ZBPZ/2021/01077, Dysk SSD wraz z okablowaniem 25 szt.

1)      Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce  z zaoferowana kwotą brutto 3475,37 zł, termin dostawy 10 dni., Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 jej treśc jest niezgodna z  warunkami zamówienia ( Wykonawca zaoferował okres gwarancji 4 miesiące, wymagany minimalny przez Zamawiającego to 24 miesiące)

2)      Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce, ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwotą brutto 3536,25 zł, termin realizacji 10 dni – oferta otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 3720,75 zł, termin dostawy 10 dni – oferta otrzymała 97 pkt

4)      Barzycki Inwestycje Tomasz Barzycki, 34-206 Kuków 121A z zaoferowana kwota brutto 3800,70 zł, termin realizacji 10 dni. 0 oferta otrzymała 95,82 pkt.

5)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 3750 zł, termin realizacji 10 dni – oferta otrzymała 96,58 pkt

6)      Bino Computers S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrzasowice z zaoferowana kwota brutto 3659,25 zł, termin realizacji 10 dni – oferta otrzymała 97,98 pkt.

 

Część 3  Dostawa do Działu Zabezpieczenia Informatycznego  UJK ZBPZ/2021/00956,

Terminal  1 szt. Mysz komputerowa optyczna USB – 1 szt.

 

1)      Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce  z zaoferowana kwotą brutto 1616,23 zł, termin dostawy 10 dni. – oferta otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Część 4  Dostawa do Działu Zabezpieczenia Informatycznego  UJK ZBPZ/2021/01432, Aplikacja do zarządzania bazą danych PostgreSQL + rok wsparcia. Zamawiający unieważnia postepowanie w oparciu o art.  255 pkt 1 tzn. nie złożono żadnej oferty.

 

Część 5  Dostawa do Biura Kształcenia  UJK ZBPZ/2021/01035, Laptop ekonomiczny 1 szt. , Zestaw ekonomiczny, All in One przeznaczony do pracy biurowej i administracyjnej oraz do pracowni komputerowych. – 1 zestaw

 

1)      Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce  z zaoferowana kwotą brutto 6042,50 zł, termin dostawy 10 dni. –oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)      Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce, ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwotą brutto 6119,25 zł, termin realizacji 10 dni – oferta zdobyła 99,24 pkt.

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 7095,87 zł, termin dostawy 10 dni – oferta zdobyła 91 pkt

4)      Barzycki Inwestycje Tomasz Barzycki, 34-206 Kuków 121A z zaoferowana kwota brutto 8309,88 zł, termin realizacji 10 dni. – oferta zdobyła 83,62 pkt.

5)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 6700 zł, termin realizacji 10 dni  - oferta zdobyła  94,11 pkt.

6)      Alltech spółka Jawna Z.Pająk, A.Pajak ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock z zaoferowana kwotą 9008,52 zł, termin realizacji 10 dni – oferta zdobyła 80,24 pkt

 

Część 6  Dostawa do Sekretariatu Rektora  UJK ZBPZ/2021/01415, Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

1)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 4182,00 zł, termin realizacji 10 dni – oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)      Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce  z zaoferowana kwotą brutto 4277,90 zł, termin dostawy 10 dni. – oferta zdobyła 98,65 pkt

 

Umowy z wybranymi Wykonawcami:

Część 1 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

Część 2 Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce, ul. Warszawska 25A

Część 3 Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce 

Część 4  postępowanie unieważnione

Część 5 Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce 

Część 6 Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18

 

Których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsza zostaną podpisane zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  14.03.2022 r. Zapraszamy do podpisania umowy.


Dotyczy: Dotyczy: Dostawa  sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.127.2021 część 5

 

 

Działając na podstawie art. 223 ust 2 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych , zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe                                                   z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 

Uzasadnienie poprawienia omyłki:

W cz.5  Wykonawca złożył ofertę na którą składa się

 

1)    Notebook ekonomiczny – 1 szt. 2 678,05 zł tym podatek VAT

2)    Zestaw komputerowy stacjonarny ekonomiczny – 1 zestaw 3 254,58 zł tym podatek VAT

 

 

Wykonawca podsumowując powyższe ceny zapisał w ofercie:

 

Część 5 -   6 042,50 zł słownie:   sześć tysięcy czterdzieści dwa 50/100 PLN w tym należny podatek VAT 23 %

 

Zamawiający po zsumowaniu wszystkich składowych łącznej ceny brutto poprawia w ofercie Wykonawcy treść cz. 5 na następującą:

 

Część 5 -   5932,63 zł  słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote, 63 /100  PLN w tym należny podatek VAT 23%Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 15.02.2022 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy o wartości zamówienia nie przekraczającej
progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej PZP na DOSTAWĘ pn.:
Dostawa  sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.127.2021

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Część 1  Dostawa dla Centrum Języków  Obcych UJK ZBPZ/2021/00564, Dysk wewnętrzny SSD 240GB do komputera stacjonarnego – 6 szt., Pamięć RAM DDR3  4GB do komputera stacjonarnego – 6 szt.

1)      Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce  z zaoferowana kwotą brutto 1343,46 zł, termin dostawy 10 dni.

2)      Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce, ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwotą brutto 1357,92 zł, termin realizacji 10 dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 1343,16 zł, termin dostawy 10 dni

4)      Barzycki Inwestycje Tomasz Barzycki, 34-206 Kuków 121A z zaoferowana kwota brutto 1473,27 zł, termin realizacji 10 dni.

5)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 1560 zł, termin realizacji 10 dni

6)      Bino Computers S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrzasowice z zaoferowana kwota brutto 1350,54 zł, termin realizacji 10 dni

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 1980 zł brutto

 

 

 

Część 2  Dostawa dla Katedry Matematyki UJK ZBPZ/2021/01077, Dysk SSD wraz z okablowaniem 25 szt.

1)      Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce  z zaoferowana kwotą brutto 3475,37 zł, termin dostawy 10 dni.

2)      Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce, ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwotą brutto 3536,25 zł, termin realizacji 10 dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 3720,75 zł, termin dostawy 10 dni

4)      Barzycki Inwestycje Tomasz Barzycki, 34-206 Kuków 121A z zaoferowana kwota brutto 3800,70 zł, termin realizacji 10 dni.

5)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 3750 zł, termin realizacji 10 dni

6)      Bino Computers S.Bobek, B.Bielak, S.Bara spółka jawna ul. Urocza 27, 32-040 Wrzasowice z zaoferowana kwota brutto 3659,25 zł, termin realizacji 10 dni

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 4500 zł brutto

 

 

 

Część 3  Dostawa do Działu Zabezpieczenia Informatycznego  UJK ZBPZ/2021/00956,

Terminal  1 szt. Mysz komputerowa optyczna USB – 1 szt.

 

1)      Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce  z zaoferowana kwotą brutto 1616,23 zł, termin dostawy 10 dni.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 1749 zł brutto

 

 

 

Część 4  Dostawa do Działu Zabezpieczenia Informatycznego  UJK ZBPZ/2021/01432, Aplikacja do zarządzania bazą danych PostgreSQL + rok wsparcia.

 

BRAK OFERT

 

 

 

Część 5  Dostawa do Biura Kształcenia  UJK ZBPZ/2021/01035, Laptop ekonomiczny 1 szt. , Zestaw ekonomiczny, All in One przeznaczony do pracy biurowej i administracyjnej oraz do pracowni komputerowych. – 1 zestaw

 

1)      Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce  z zaoferowana kwotą brutto 6042,50 zł, termin dostawy 10 dni.

2)      Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce, ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwotą brutto 6119,25 zł, termin realizacji 10 dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 7095,87 zł, termin dostawy 10 dni

4)      Barzycki Inwestycje Tomasz Barzycki, 34-206 Kuków 121A z zaoferowana kwota brutto 8309,88 zł, termin realizacji 10 dni.

5)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 6700 zł, termin realizacji 10 dni

6)      Alltech spółka Jawna Z.Pająk, A.Pajak ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock z zaoferowana kwotą 9008,52 zł, termin realizacji 10 dni

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 7000 zł brutto

 

 

Część 6  Dostawa do Sekretariatu Rektora  UJK ZBPZ/2021/01415, Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.

1)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowana kwotą brutto 4182,00 zł, termin realizacji 10 dni

2)      Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22,25-013 Kielce  z zaoferowana kwotą brutto 4277,90 zł, termin dostawy 10 dni.

 

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 6500 zł brutto


Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 15.02.2022 r. godz. 09:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa  sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.127.2021

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

 

Część 1  - 1980  zł brutto, 1609,76  zł netto

Część 2 – 4500 zł brutto, 3658,54 zł netto

Część 3 – 1749 zł brutto, 1397,56 zł netto

Część 4- 800 zł brutto, 650, 41 zł netto

Część 5- 7000 zł brutto, 5691,06 zł netto

Część 6 – 6500 zł brutto, 5284,56 zł netto

 

 

04/01/2022    S2

Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe

2022/S 002-002351

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Szymkiewicz
E-mail: magdalena.szymkiewicz@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497296
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/przetargi.php/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.127.2021

Numer referencyjny: ADP.2301.127.2021
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ( zakup) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla :

Część 1 – dostawa dysków do Studium Języków Obcych UJK

Część 2 – dostawa dysków do Katedry Matematyki UJK

Część 3 – dostawa terminala i myszy dla Działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK

Część 4 – dostawa aplikacji do zarzadzania bazą danych dla Działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK

Część 5 – dostawa komputerów dla Biura ds. Kształcenia UJK

Część 6- dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Sekretariatu Rektora UJK

Ilekroć w SWZ i załącznikach do SWZ jest mowa o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które muszą spełniać te produkty.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 dostawa dysków do Studium Języków Obcych UJK

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Studium Języków Obcych UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 – dostawa dysków SSD

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – dostawa dysków do Katedry Matematyki UJK

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Katedra Matematyki UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 – dostawa dysków do Katedry Matematyki UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 – dostawa terminala i myszy dla Działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa terminala i myszy dla Działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 – dostawa aplikacji do zarzadzania bazą danych dla Działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa aplikacji do zarzadzania bazą danych dla Działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 – dostawa komputerów dla Biura ds. Kształcenia UJK

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biuro ds. Kształcenia UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa komputerów dla Biura ds. Kształcenia UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6- dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Sekretariatu Rektora UJK

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Sekretariat Rektora UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

dostawa urządzenia wielofunkcyjnego do Sekretariatu Rektora UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć

- wykaz dostaw sprzętu komputerowego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

- co najmniej dwie dostawy, z której każda o wartości minimum 1 000 PLN brutto. (słownie: tysiąc złotych 00/100)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/02/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/02/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

w zakresie proceduralnym:

Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

ykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz można wypełnić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,

2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,

3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

4) Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

4) Wypełniony formularz oferty zawierający nazwę i parametry, numery części katalogowych sprzętu oraz szczegółowo opisanymi parametrami technicznymi w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze wszystkimi potrzebnymi opcjami.

UWAGA: wypełnienie pola sformułowaniem, np.: „zgodnie z zapisami SWZ" nie będzie akceptowane przez Zamawiającego jako poprawne wypełnienie pola „opis rozwiązania", z uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i jednoznaczności opisu zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu cenowym. Niewypełnienie zgodnie z opisem wszystkich rubryk w formularzu cenowym, który jest integralną częścią oferty, spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych".

Oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2021

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

1.    O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.

2.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące:

1)     zdolności
do występowania w obrocie gospodarczych:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.

2)     uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

       Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.

3)     sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.

4)     zdolności
technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć

- wykaz dostaw sprzętu komputerowego wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

- co
najmniej dwie dostawy
, z której każda o wartości minimum 1 000 PLN brutto.
(słownie:   tysiąc złotych 00/100)

3.    Zgodnie z art. 117 ust. 1 p.z.p. Zamawiający, w stosunku do
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne
spełnianie
warunku
przez Wykonawców.

4.    Zamawiający może na
każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w
inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

VIII.   PODSTAWY
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.    Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)    w
art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2)    w
art. 109 ust. 1 pkt.  4, 5, 7 p.z.p.,
tj.:

a)  w stosunku do którego otwarto likwidację,
ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;

b)   który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych dowodów;

c)    który z przyczyn leżących po jego stronie, w
znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie
wykonał albo długotrwale
nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego
lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

 

2.    Wykluczenie
Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3.    Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 
4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

4.    Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o
których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy.
Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.       

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY,
JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU1.    Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ (ESPD) stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.Zamawiający
informuje, iż edytowalną wersję JEDZ stanowiącą Załącznik nr 2 do  SWZ należy
wypełnić z zastrzeżeniem poniższych uwag: 1)    w
Części II Sekcji D JEDZ ( ESPD) (Informacje
dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega
)
Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo
jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje
ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast
Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II
Sekcja A i B oraz w Części III;2)    w
Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich
kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B,
C i D;3)    Część
V (Ograniczenie liczby kwalifikujących
się kandydatów
) należy pozostawić niewypełnioną. Do oferty wykonawca załącza również:
(wybrać odpowiednie jeśli dotyczy)1)
Pełnomocnictwo
(jeśli dotyczy):a)
w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo
określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego
wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również
elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub
elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę
udzielającą pełnomocnictwa;b)
w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty;2)
Zobowiązanie
podmiotu trzeciego
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że
Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówieni. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę upoważnioną do reprezentacji na zdolnościach którego polega
wykonawca wskazaną we właściwym rejestrze, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip (Załącznik nr
10 do SWZ);3)
Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w
innym dokumencie; 3.    Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1)    Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
,
w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;       2)
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
3)  Wykaz dostaw sprzętu komputerowego
wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie
ostatnich 3 miesięcy Załącznik nr 5 do SWZ;4)    Oświadczenie
wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się
do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w
zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt  4, 5, 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.5)    Informacja
z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie dotyczącym
podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.  4.    Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej:1)    zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.2)    zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa informację                              z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z
odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach
rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów
rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.5.    Jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się
do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania
dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w
ust. 4.6.    Zamawiający
nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał
w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także
wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi
ich prawidłowość i aktualność.7.    W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p.
lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415;
zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej
"r.d.e.")

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert i ich
znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia -
stanowiące wagę 60%

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40%.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką
poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, Zamawiający
dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

 

A1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”.

Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe
będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

Liczba punktów= (Cena brutto najniższa /
Cena brutto badana) x 60
-
liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej
ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 

A2 Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30
dni od daty podpisania umowy
.
Oferta zawierająca
propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy  dzień skrócenia  realizacji - 2 (dwa) punkty.
Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych)
dla całego zamówienia.
W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni
kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy

Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P = A1+A2

A1  – ilość punktów w kryterium  cena brutto

A2    -ilość punktów w kryterium czas realizacji

P - łączna ilość punktów po zsumowaniu
wszystkich kryteriów

1.   
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

2.   
Każda z części podlega odrębnej ocenie.

3.   
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który
uzyska największą ilość punktów, z zastrzeżeniem ust. 1.

 

1.   
Obliczenia
będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.   
 Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty,
które odpowiadają treści i wymogom SWZ.

3.   
Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

4.   
W
toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z
zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści

5.   
Zamawiający
poprawia w ofercie:

Ø
oczywiste omyłki pisarskie,

Ø
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

Ø
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofertyniezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
NIP: 657-02-34-850
Email : dzp@ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1. Informacje ogólne
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
2. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz można wypełnić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,
2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,
3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
4) Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,
5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,


3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.