Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu

Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu

  • Znak sprawy: ADP.2301.91.2021
  • Termin składania ofert: 2021-09-13 10:00
  • Opublikowano: 2021-09-03 11:32:31 przez Marcin Kmieciak

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.ujk.edu.pl/przetargi.php
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-607500ee-0c8f-11ec-b885-f28f91688073
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.16 Dostawa urządzeń audiowizualnych, multimedialnych i podobnych
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ADP.2301.91.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 9968,27 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) urządzeń do monitoringu dla Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach
W skład zamówienia wchodzi:
1) Media konwerter jednomodowy -2 szt.
2) Kamera IP – 3 szt.
3) Switch – 1 szt.
4) Patchcord Światłowodowy S.C.-S.C. jednomodowy 10m – 3 szt.
5) Kabel UTP kat. 6 (300m) – 1 szt.
Zamówienie obejmuje: dostawę (zakup) wraz z wniesieniem do wskazanych przez
Zamawiającego miejsce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
32322000-6 - Urządzenia multimedialne
32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6182,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9998,67 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6182,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bajt computers Jan Treliński
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6551006763
7.3.3) Ulica: ul. Partyzantów 25a
7.3.4) Miejscowość: Busko Zdrój
7.3.5) Kod pocztowy: 28-100
7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-23
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6182,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy

ADP.2301.91.2021                                                                   Kielce, dnia  17.09.2021

                   

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.91.2021 na  „Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu" 

 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 13.09.2021 r. o godzinie 10:30

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

1)    Bajt computers Jan Treliński 28-100 Busko Zdrój ul. Partyzantów 25a z zaoferowaną ceną brutto 6182,00 zł w tym podatek VAT 23%, termin dostawy 10 dni kalendarzowych, okres rękojmi 36 miesięcy. w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt , w kryterium termin dostawy  20 pkt, w kryterium okres zaoferowanej rękojmi 20 pkt, łącznie oferta otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)    Framko 2 sp.j. J. Strykowski S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną ceną brutto 6968,35 zł w tym podatek VAT 23%, termin dostawy 10 dni kalendarzowych, okres rękojmi 36 miesięcy. w kryterium cena oferta otrzymała 53,22 pkt , w kryterium termin dostawy  20 pkt, w kryterium okres zaoferowanej rękojmi 20 pkt, łącznie oferta otrzymała 93,22 pkt

3)    ManComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowaną ceną brutto 9998,67 zł w tym podatek VAT 23%, termin dostawy 10 dni kalendarzowych, okres rękojmi 36 miesięcy. w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt , w kryterium termin dostawy  20 pkt, w kryterium okres zaoferowanej rękojmi 20 pkt, łącznie oferta otrzymała 77,10 pkt

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą, Bajt computers Jan Treliński 28-100 Busko Zdrój                        ul. Partyzantów 25a którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana zgodnie  z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  23.09.2021 r.

 
Zamawiający:                                                                                    Kielce, dnia 13.09.2021 r.
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Żeromskiego 5
25 – 369 Kielce
  
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu" Nr postępowania: ADP.2301.91.2021
Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
 
1)    Bajt computers Jan Treliński 28-100 Busko Zdrój ul. Partyzantów 25a z zaoferowaną ceną brutto 6182,00 zł w tym podatek VAT 23%, termin dostawy 10 dni kalendarzowych, okres rękojmi 36 miesięcy.
2)    Framko 2 sp.j. J. Strykowski S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną ceną brutto 6968,35 zł w tym podatek VAT 23%, termin dostawy 10 dni kalendarzowych, okres rękojmi 36 miesięcy.
3)    ManComplex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowaną ceną brutto 9998,67 zł w tym podatek VAT 23%, termin dostawy 10 dni kalendarzowych, okres rękojmi 36 miesięcy.
 
 
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 12260,97 zł
 

 Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 13.09.2021 r. godz. 09:00
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
 
 
Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy o wartości zamówienia nie przekraczającej
progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej PZP na DOSTAWĘ pn.: Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu" Nr postępowania: ADP.2301.91.2021
progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej PZP na DOSTAWĘ pn.: Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu" Nr postępowania: ADP.2301.91.2021
progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej PZP na DOSTAWĘ pn.: Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu" Nr postępowania: ADP.2301.91.2021
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 12260,97 zł
 

 

 

 


Identyfikator postępowania

fbf3759d-4b77-4f46-9361-fd2b726a18a9
Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 3.09.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-607500ee-0c8f-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169123/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-03 11:04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Dostawa urządzeń audiowizualnych, multimedialnych i podobnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ujk.edu.pl/przetargi.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji,

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
4) z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa zestawu kamer” nr ADP.2301.91.2021 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.91.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) urządzeń do monitoringu dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
W skład zamówienia wchodzi:
1) Media konwerter jednomodowy -2 szt.
2) Kamera IP – 3 szt.
3) Switch – 1 szt.
4) Patchcord Światłowodowy S.C.-S.C. jednomodowy 10m – 3 szt.
5) Kabel UTP kat. 6 (300m) – 1 szt.
Zamówienie obejmuje: dostawę (zakup) wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego miejsce. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmii

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty, zgodnej z treścią załącznika nr 2 do SWZ, należy dołączyć (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
2) szczegółowy opis/specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, uwzględniający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w SWZ (załącznik nr 1);
3) (opcjonalnie) – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca załącza także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do SWZ,
4) (opcjonalnie) – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ;
5) (opcjonalnie) – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia przez Wykonawców, Wykonawcy zobowiązani są podać, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia;
6) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a jeżeli nie w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, wówczas należy złożyć odpowiednio:
 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Dokumenty przekazywane Zamawiającemu po otwarciu i ocenie ofert
1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach
i w okolicznościach określonych w PZP Dział VII Rozdział III art.454 i 455.
3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony nie miały wpływu, których nie można było przewidzieć, a które w sposób zasadniczy utrudniają terminową realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
2) zmiana urządzeń - pod warunkiem, że nie będą gorsze niż te wskazane w SWZ oraz gwarantować będą zachowanie parametrów opisanych w SWZ. Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę Zamawiającego na taką zmianę. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości urządzeń i obniżyć jego trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie użytkowania. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
4. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie Zamawiającego
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Rozdział XIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.      
Przy
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób
będzie oceniał spełnienie kryteriów:

 
Lp.Opis kryterium
ocenyZnaczenie (%)1.Cena brutto za przedmiot
zamówienia60%2.Termin dostawy20%3.Okres rękojmi20% Razem100%


 

2.    W celu
ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu
kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących
zasad:  

1%=1 pkt.

1)      ad.1
Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”
:
maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną
brutto 
pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

             cena najniższa : cena w badanej
ofercie x 60 = ……….pkt

2)     
ad.2
Kryterium „termin dostawy”
: oferta
może otrzymać maksymalnie 20 pkt.Liczba punktówZaoferowany termin dostawy20
pktTermin
dostawy do 10 dni kalendarzowych15
pktTermin
dostawy do 14 dni kalendarzowych10
pktTermin
dostawy do 18 dni kalendarzowych0
pktTermin
dostawy do 25 dni kalendarzowych


 

Jeżeli
Wykonawca zaoferuje termin dostawy zamówienia na mniej niż 10 dni, do oceny
ofert Zamawiający przyjmie wartość 10 dni, natomiast do umowy zostanie przyjęty
okres zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie. Jeżeli Wykonawca zaproponuje
termin dostawy dłuższy niż 25 dni – Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy p.z.p. W przypadku braku zadeklarowania w
Formularzu Oferty terminu dostawy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował
maksymalny termin dostawy tj. 25 dni.

 

ad.3 Kryterium „okres rękojmi”: oferta może otrzymać maksymalnie 20
pkt.Liczba punktówZaoferowany okres rękojmi20
pktOkres
rękojmi 36 miesięcy10
pktOkres
rękojmi 30 miesięcy0
pktOkres
rękojmi 24 miesiące


 

Jeżeli
Wykonawca zaoferuje okres rękojmi dłuższy niż 36 miesięcy, do oceny ofert
Zamawiający przyjmie wartość 36 miesięcy natomiast do umowy zostanie przyjęty
okres zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie. Jeżeli Wykonawca zaproponuje
okres rękojmi krótszy niż 24 miesiące – Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy PZP. W przypadku braku zadeklarowania w
Formularzu Oferty okresu rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny
okres rękojmi tj. 24 miesiące.

 

3.      
Za
najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę
punktów łącznie

za wszystkie kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

4.      
Ocenie
będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

5.      
W
sytuacji, gdy
dwie lub
więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów – wybiera się ofertę, która otrzymała
najwyższą ocenę  w kryterium o najwyższej
wadze.

6.      
W toku
badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów
lub oświadczeń. Wykonawcy

są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

7.      
Zamawiający
wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

8.      
Jeżeli
termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do
wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

9.      
W przypadku
braku zgody, o której mowa w pkt 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się

o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, chyba

że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Żeromskiego 5; 25-369 Kielce
Tel.:(41) 349 72 77, (41) 349 73 65 ; faks: 41 344 56 15
NIP: 657-02-34-850
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP
Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl
Godziny pracy:07:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku.

Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielnie zamówienia
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php