Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.16.2022

Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.16.2022

  • Znak sprawy: ADP.2301.16.2022
  • Termin składania ofert: 2022-04-12 10:00
  • Opublikowano: 2022-03-02 10:22:16 przez Marcin Kmieciak

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji  Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 08.06.22 11:33,  ostanie ono opublikowane na stronie TED w dniu 13/06/2022 r.  umowa z wykonawcą  MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączną wartość 68584,80 zł. brutto w tym podatek VAT 12824,80 zł
została podpisana w dniu 03.06.2022 r. ADP.2301.16.2022                                                                                             Kielce, dnia  23.05.2022

                   

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.16.2022 na  Dostawę  zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.16.2022

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 12.04.2022 r. o godzinie 13:00

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

KLASYFIKACJA PUNKTOWA

1)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączną wartość 68584,80 zł. brutto w tym podatek VAT 12824,80 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery zł. osiemdziesiąt groszy); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni, oferta w kryterium cena brutto otrzymała 60 pkt, w kryterium czas realizacji 40 pkt. Łącznie oferta zdobyła 100 pkt., i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)      Framko 2 spółka jawna J.Strykowski S.Miazga Siedziba: ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość 71 698,18 zł brutto w tym podatek VAT 13 406,98 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem 18/100 36/100 PLN); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni, oferta w kryterium cena brutto otrzymała 57,39 pkt, w kryterium czas realizacji 40 pkt. Łącznie oferta zdobyła 97,39 pkt

3)      ITCO Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy Siedziba: ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce za łączną wartość 73 873,80 zł brutto w tym podatek VAT 13 813,80 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy 80/100 zł); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni oferta w kryterium cena brutto otrzymała 55,70 pkt, w kryterium czas realizacji 40 pkt. Łącznie oferta zdobyła 95,70 pkt

4)      Infonet Projekt SA Siedziba: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Towarowa 2 za łączną wartość                         74 538,00 zł brutto w tym podatek VAT 13 938,00 Zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące piećset trzydzieści osiem złotych); w tym: TERMIN DOSTAWY 7 Dni, oferta w kryterium cena brutto otrzymała 55,20 pkt, w kryterium czas realizacji 40 pkt. Łącznie oferta zdobyła 95,20 pkt

5)      ForTi Krzysztof Jurek Siedziba: 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość 74 784,00 brutto w tym podatek VAT 13 984,00 Zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100 zł); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni oferta w kryterium cena brutto otrzymała 55,02 pkt, w kryterium czas realizacji 40 pkt. Łącznie oferta zdobyła 95,02 pkt

6)      FHU Horyzont Krzysztof Lech Siedziba: 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice za łączną wartość 75030,00 brutto w tym podatek VAT 14030,00 Zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści złotych 00/100 zł); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni,  oferta w kryterium cena brutto otrzymała 54,84 pkt, w kryterium czas realizacji 40 pkt. Łącznie oferta zdobyła 94,84 pkt

7)      Web-Profit Maciej Kuźlik Siedziba: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Spokojna 18 za łączną wartość 77342,40 brutto w tym podatek VAT 14462,40 Zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa zł 40/100 gr); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni, oferta w kryterium cena brutto otrzymała 53,20 pkt, w kryterium czas realizacji 40 pkt. Łącznie oferta zdobyła 93,20 pkt

8)      Speedserwis Tomasz Wroński Siedziba: ul. Zygmunta Krasińskiego 19, 20-709 Lublin za łączną wartość 85755,60 brutto w tym podatek VAT 16035,60 Zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 60/100); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni oferta w kryterium cena brutto otrzymała 47,98 pkt, w kryterium czas realizacji 40 pkt. Łącznie oferta zdobyła 87,98 pkt

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 81300,82 zł netto, 100000 zł brutto

 

Jednocześnie Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że odrzuca następujące oferty Wykonawców

 

1)      CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom  za łączną wartość 66 780,00 zł brutto w tym podatek VAT 0,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni. 

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie :

- art. 226 ust 1 pkt. 10 ustawy Pzp. tzn. zawiera błędy  w obliczeniu ceny lub kosztu. Wykonawca wskazał błędną stawkę podatku VAT. Zamawiający informuje ponadto że  nie może dokonać poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, zmieniając wartość brutto oferty, gdyż taka zmiana skutkowała by zmianą treści oferty.  Szczegółowe uzasadnienie odrzucenia oferty zostało przekazane Wykonawcy w  odrębnym piśmie.

oraz

- art. 226ust 1 pkt. 5 ustawy Pzp. jej treść jest nie zgodna z warunkami zamówienia. Oferta nie spełnia wymagań jakie Zamawiający postawił w treści SWZ, brak w zaoferowanym zestawie komputerowym wbudowanego mikrofonu/kamery.

 

2)      Perfektus Plus sp. z o.o. Siedziba: ul. Malików 150D, 25-639 Kielce za łączną wartość                        57 800,00 brutto w tym podatek VAT 0,00 Zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset zł 00/100); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni 

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie :

- art. 226ust 1 pkt. 10 ustawy Pzp. tzn. zawiera błędy  w obliczeniu ceny lub kosztu. Wykonawca wskazał błędną stawkę podatku VAT – szczegółowe uzasadnienie odrzucenia oferty zostało przekazane Wykonawcy w  odrębnym piśmie.

 

3)      SALTAR Marcin Wroński Siedziba: . 25-150 Kielce, ul. Barwinek 5/26 za łączną wartość              69 845,60.brutto w tym podatek VAT  0 Zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć 60/ 100 zł); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni –

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie :

- art. 226ust 1 pkt. 10 tzn. zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu

Wykonawca wskazał błędną stawkę podatku VAT  co potwierdził w piśmie do Zamawiającego w dniu 19.04.2022 r.

 

Umowa z wykonawcą MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce                                   ul. Warszawska 25A  którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  zostanie podpisana zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  03.06.2022 r. Zapraszamy do podpisania umowy.

Zakup  realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki  i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 


Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 12.04.2022 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na Dostawa  zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.16.2022”

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

1)      CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom  za łączną wartość 66 780,00 zł brutto w tym podatek VAT 0,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni

2)      ForTi Krzysztof Jurek Siedziba: 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość 74 784,00 brutto w tym podatek VAT 13 984,00 Zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote 00/100 zł); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)      Framko 2 spółka jawna J.Strykowski S.Miazga Siedziba: ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość 71 698,18 zł brutto w tym podatek VAT 13 406,98 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem 18/100 36/100 PLN); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni

4)      Infonet Projekt SA Siedziba: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Towarowa 2 za łączną wartość                         74 538,00 zł brutto w tym podatek VAT 13 938,00 Zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące piećset trzydzieści osiem złotych); w tym: TERMIN DOSTAWY 7 Dni

5)      FHU Horyzont Krzysztof Lech Siedziba: 11 Listopada 21, 38-300 Gorlice za łączną wartość 75030,00 brutto w tym podatek VAT 14030,00 Zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści złotych 00/100 zł); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni

6)      SALTAR Marcin Wroński Siedziba: . 25-150 Kielce, ul. Barwinek 5/26 za łączną wartość              69 845,60.brutto w tym podatek VAT … 0 …. Zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć 60/ 100 …….. zł); w tym: TERMIN DOSTAWY …10 …. Dni

7)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączną wartość 68584,80 zł. brutto w tym podatek VAT 12824,80 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery zł. osiemdziesiąt groszy); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni

8)      Perfektus Plus sp. z o.o. Siedziba: ul. Malików 150D, 25-639 Kielce za łączną wartość                        57 800,00 brutto w tym podatek VAT 0,00 Zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset zł 00/100); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni

9)      ITCO Spółka Jawna Rabajczyk i wspólnicy Siedziba: ul. Zagnańska 27, 25-528 Kielce za łączną wartość 73 873,80 zł brutto w tym podatek VAT 13 813,80 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy 80/100 zł); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni

10)  Speedserwis Tomasz Wroński Siedziba: ul. Zygmunta Krasińskiego 19, 20-709 Lublin za łączną wartość 85755,60 brutto w tym podatek VAT 16035,60 Zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 60/100); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni

11)  Web-Profit Maciej Kuźlik Siedziba: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Spokojna 18 za łączną wartość 77342,40 brutto w tym podatek VAT 14462,40 Zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa zł 40/100 gr); w tym: TERMIN DOSTAWY 10 Dni

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 81300,82 zł netto, 100000 zł brutto

 

Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 12.04.2022 r. godz. 08:30

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa  zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.16.2022”

 

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

 

81300,82 zł netto, 100000 zł brutto

 
Polska-Kielce: Komputer biurkowy

2022/S 043-110847

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.16.2022

Numer referencyjny: ADP.2301.16.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa 20 zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zakup realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa 20 zestawów komputerowych stacjonarnych z oprogramowaniem dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rodzaj: All in One

przekątna ekranu: min. 23.8 cali

rozdzielczość: min. 1920 x 1080

procesor: min. 7100 pkt. w CPU Mark, min. 3 MB Cache

pamięć RAM: min 8 GB, DDR4-2666

dysk twardy: SSD min. 480 GB

karta graficzna: zintegrowana

złącza: 1 x HDMI, min. 3 x USB w tym min. 1 x USB 3.0

komunikacja: LAN 10/100/1000, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth

Wbudowane wyposażenie/funkcjonalność: mikrofon, kamera

gwarancja: min. 2 lata (gwarancja producenta)

Zakup realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe p

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/07/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP..pdf

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1100 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.16.2022 ”

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ (ESPD) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż edytowalną wersję JEDZ stanowiącą Załącznik nr 2 do SWZ należy wypełnić z zastrzeżeniem poniższych uwag:

1) w Części II Sekcji D JEDZ ( ESPD) (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie jeśli dotyczy)

1) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):

a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa;

b) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/02/2022

Przedmiotem zamówienia jest

Dostawa  20 zestawów komputerowych stacjonarnych  z oprogramowaniem dla Wydziału Prawa                      i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach

Zakup  realizowany jest w ramach projektu
„AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze
POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki  i rozwoju
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 

Ilekroć w SWZ
i załącznikach do SWZ jest mowa o materiałach, wyrobach lub sprzęcie                   z podaniem znaków
towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że
wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne
materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów
technicznych, które muszą spełniać te produkty. Jeżeli przedmiot zamówienia został
opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu
zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Zamawiający
w opisie przedmiotu zamówienia wskazał wymaganą gwarancję na sprzęt.                                     W
przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji oferta
zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego. Minimalna
wymagana gwarancja została podana w opisie przedmiotu zamówienia

Warunki gwarancji zostały określone we
wzorze umowy.

Dostarczony
przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania i nie
może być przedmiotem praw osób trzecich, musi w dniu dostawy posiadać
instrukcję obsługi w wersji papierowej na nośniku elektronicznym, aprobaty
techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego
typu urządzeniach/produktach; winien być wyposażony we wszystkie elementy
(przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u zamawiającego do
celu, dla którego jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych
elementów przez zamawiającego.

Wszystkie
dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być
sporządzone  w języku polskim  w formie drukowanej (instrukcja obsługi  dodatkowo na DVD, CD lub pendrive).

 

3.    Przedmiot
zamówienia nie został podzielony na
części.

4.    Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.

5.    Zamawiający
nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8
p.z.p.

6.    Szczegółowy
opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr
5 do SWZ
.WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

1.    O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.

2.    O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)     zdolności
do występowania w obrocie gospodarczych:

Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.

2)     uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

       Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.

3)     sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.

4)     zdolności
technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.

 

3.    Zgodnie
z art. 117 ust. 1 p.z.p. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie
warunku przez Wykonawców.

4.    Zamawiający może na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII.   PODSTAWY
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.    Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)    w
art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2)    w
art. 109 ust. 1 pkt.  4, 5, 7 p.z.p.,
tj.:

a)  w stosunku do którego otwarto likwidację,
ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;

b)   który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie
wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
dowodów;

c)    który z przyczyn leżących po jego stronie, w
znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie
wykonał albo długotrwale
nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego
lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

2.    Wykluczenie
Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3.    Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 
4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

4.    Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o
których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte
przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
zamawiający wyklucza wykonawcę.

      

IX.      OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE
ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ (ESPD) stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający
informuje, iż edytowalną wersję JEDZ stanowiącą Załącznik nr 2 do  SWZ należy
wypełnić z zastrzeżeniem poniższych uwag:

 

1)    w
Części II Sekcji D JEDZ ( ESPD) (Informacje
dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega
)
Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo
jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje
ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast
Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych
podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II
Sekcja A i B oraz w Części III;

2)    w
Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich
kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B,
C i D;

3)    Część
V (Ograniczenie liczby kwalifikujących
się kandydatów
) należy pozostawić niewypełnioną.

 

Do oferty wykonawca załącza również:
(wybrać odpowiednie jeśli dotyczy)

1) Pełnomocnictwo
(jeśli dotyczy):

a) w
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo
określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego
wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również
elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub
elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę
udzielającą pełnomocnictwa;

b) w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty;

2) Zobowiązanie
podmiotu trzeciego
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że
Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówieni. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę
upoważnioną do reprezentacji na zdolnościach którego polega wykonawca wskazaną
we właściwym rejestrze, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresowane do jednego pliku archiwum .zip (Załącznik nr 10 do SWZ);

3) Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w
innym dokumencie;

4) Potwierdzenie
wpłaty wadium.

 

3.    Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych:

 

1)    Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2)   Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;

  3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt
3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1
pkt  4, 5, 7 p.z.p. - wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4)    Informacja
z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie dotyczącym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

 

4.    Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej:

1)    zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie otwarto jego likwidacji,
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

2)    zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa informację                              z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z
odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach
rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów
rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.    Jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się
do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są
analogiczne jak w ust. 4.

6.    Zamawiający
nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał
w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także
wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi
ich prawidłowość i aktualność.

7.    W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p.
lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415;
zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej
"r.d.e.")

X.        POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1.      Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.    Wymagania dotyczące polegania na
zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:

1)    Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;

2)    Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

3)    Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten
nie ponosi winy.

4)    Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania
przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po
upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3.    W celu oceny, czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu
wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca:

1)    składa
wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem
nr 3 do SWZ
;

2)    składa
wraz z ofertą Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia
dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części
II Sekcji C JEDZ (Informacje na temat
polegania na zdolności innych podmiotów
);

3)    w
terminie określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych
podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM

Wykonawca
zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:               1100 zł

2.    Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2.

3.    Wadium może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    gwarancjach bankowych;

3)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)    poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).

4.         Wadium w
formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na
dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.16.2022 ”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.    Wadium wnoszone w formie poręczeń lub
gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1)    musi obejmować odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

2)    z jej treści powinno jednoznacznej
wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3)    powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe
oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)    termin obowiązywania poręczenia lub
gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5)    w treści poręczenia lub gwarancji
powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

       6)  
         
beneficjentem
poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w    Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369
Kielce

7)    w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8)    musi zostać złożone w postaci
elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
poręczenia lub gwarancji.

6.    W przypadku wniesienia wadium w formie:

1)    pieniężnej - zaleca się, by dowód
dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2)    poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by
oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

7.    Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
zostanie odrzucona.

8.    Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania
wadium określa p.z.p.

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
NIP: 657-02-34-850
Email : dzp@ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Godziny pracy: 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.