Drukuj

Bieżące przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

 • Znak sprawy: ADP.2301.96.2021
 • Termin składania ofert: 2021-11-22 10:00
 • Opublikowano: 2021-11-02 13:37:55 przez Barbara Kotras

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 2.11.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bkotras@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30ed1c84-3bce-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00253573/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-02 13:28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.88 Usługa projektowania budynku dydaktycznego dla Wydzialu Sztuki w Kielcach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.ujk.edu.pl/dzp/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej, Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: UJK/SkrytkaESP 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji, 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
6. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: bkotras@ujk.edu.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.” niniejszym informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.
2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO
10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.96.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego

przedmiotem usługi jest w szczególności wykonanie Dokumentacji projektowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach ul.Uniwersytecka 21. Przedmiot i zakres usługi zostały opisane w Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 4 do OPiW). Przedmiot usługi w szczególności będzie polegał na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i wynikającym z przedstawionej przez wykonawcę koncepcji architektonicznej, pozyskanie i opracowanie materiałów przedprojektowych (m.in. mapy do celów projektowych, dokumentacji geotechnicznej), projekt wnętrz oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji.
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu architektonicznego, projektu budowlanego, projektu zagospodarowania działki, projektu technicznego oraz projektu wykonawczego dla budynku dydaktycznego Wydziału Sztuki, oraz uzyskaniem w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę.
Planowana powierzchnia użytkowa budynku około 5.160 m2

kody CPV:
710 00000-8 Usługi architektoniczne, budowalne, inżynieryjne i kontrolne
712 00000-0 Usługi architektoniczne i podobne
714 00000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
712 00000-0 Usługi architektoniczne i podobne
713 00000-1 Usługi inżynieryjne
714 00000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
712 20000-6 Usługi projektowania architektonicznego
713 20000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
714 20000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
712 48000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

2. Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową, na warunkach określonych w umowie, „OPiW”, oraz załącznikach do OPiW, jednak nie dłużej niż do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, przy czym pełnienie nadzoru autorskiego jest zamówieniem objętym prawem opcji w rozumieniu Ustawy
3. Podstawą wejścia w życie prawa opcji będzie jednostronne oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy. Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji Zamawiającego skorzystania z prawa opcji oraz terminem rozpoczęcia i planowanego zakończenia realizacji nadzoru autorskiego, w związku z którym Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji.
4. Zamawiający wystosuje pisemne powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji nadzoru autorskiego.
5. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy.
Wartość opcji nie przekroczy 40% wartości zamówienia.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 PZP o wartości nie przekraczającej 5% wartości zamówienia. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy PZP, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenie nie może być mniejsza niż 600.000 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budynku użyteczności publicznej, a budynek, którego dokumentacja dotyczy, uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę, dla budynku o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 5000 m2
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów;
- dysponuje
4.2. dysponują po minimum 1 osobie zdolnej do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
a) PROJEKTANTEM W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, który: posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie: - Uprzednio obowiązujących przepisów zgodnie z wymogami art. 12 ust 1 pkt 1 w zw. z art.. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane lub - Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i/ lub - Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej ; Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.
b) PROJEKTANTEM W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ, który: posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie: - Uprzednio obowiązujących przepisów zgodnie z wymogami art. 12 ust 1 pkt 1 w zw. z art.. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane lub b - Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i/lub - Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej; Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.
c) PROJEKTANTEM W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ SANITARNEJ, który: posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie: - Uprzednio obowiązujących przepisów zgodnie z wymogami art. 12 ust 1 pkt 1 w zw. z art.. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane lub b - Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i/lub - Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej; Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.
d) PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ ELEKTRYCZNEJ, który: posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie: - Uprzednio obowiązujących przepisów zgodnie z wymogami art. 12 ust 1 pkt 1 w zw. z art.. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane lub b - Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów i/lub - Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej; Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego uprawnione.
e) PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ, który : posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania na obiektach budowlanych w zakresie: telekomunikacji przewodowej oraz powiązaną infrastrukturą telekomunikacyjną, telekomunikacji bezprzewodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w OPiW. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w OPiW. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w OPiW. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
c) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
d) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
f) wykaz wykonanych usług lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
g) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, wskazanie posiadanych tytułów naukowych, doświadczenia, posiadanych certyfikatów, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia swojej oferty ostatecznej wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100);
Pozostałe informacje dotyczące wadium zamawiający zamieści w Specyfikacji Warunków Zamówienia dołączonych do zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów;
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
w szczególności w poniższych przypadkach oraz w okolicznościach określonych w art. 455 Ustawy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:
1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy:
a) na skutek zaistnienia ,,siły wyższej”, tj. zdarzenia o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a wystąpienie którego skutkuje koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy. Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
b) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,
d) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,
e) zmiana terminu rozpoczęcia i zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego (dotyczy prawa opcji) w przypadku opóźnienia w wyborze wykonawcy robót budowlanych, spowodowanego czynnikami niezależnymi od Zamawiającego, max o 12 m-cy
– przy czym termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy
2) w pozostałym zakresie:
a) zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji/doświadczenia co dana osoba wykazana na etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu),
b) zmiany podwykonawców, w tym podwykonawców, na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w OPiW lub SWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu),
c) wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z Zamawiającym (taka zmiana nie wymaga aneksu).
d) liczby pobytów Wykonawcy na terenie budowy w okresie świadczenia usług nadzoru autorskiego (dotyczy prawa opcji) w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie wykonanego przez Wykonawcę projektu, jeżeli w toku realizacji robót budowlanych niezbędne okaże się zwiększenie lub zmniejszenie zaangażowania Wykonawcy przy sprawowaniu nadzoru autorskiego, w stosunku do limitu pobytów przewidzianych w Umowie, czego nie można było na etapie przygotowania dokumentacji postępowania. Ustala się zwiększenie lub zmniejszenie liczby pobytów na budowie o 5 pobytów.
V. Waloryzacja wynagrodzenia (dotyczy wyłącznie zamówienia objętego prawem opcji)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-22 11:00

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Do negocjacji zamawiający zaprosi pięciu wykonawców, których oferty otrzymają największą liczbę punktów za niżej wymienione kryteria:
1. cena
W tym kryterium maksymalnie można otrzymać 60 pkt. 60 punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do niej liczbę punktów.
2. Doświadczenie zespołu
2.1. Wykonawca załączy do oferty:
a) „Wykaz osób” opisujący doświadczenie kluczowego personelu wykonawcy ze szczególnym uwzględnieniem projektów, które były realizowane przez wskazane osoby wspólnie (jako członków zespołu).
2.2. W ramach kryterium „Doświadczenie zespołu” ocena ofert będzie dokonana na podstawie dokumentu „Wykaz osób”, o którym mowa powyżej.
UWAGA: dokument „Wykaz osób” nie podlega uzupełnieniu
Zamawiający uwzględni w ocenie projekty, w których równocześnie brały udział minimum trzy osoby proponowane jako personel kluczowy. Udział każdej z osób w każdym z projektów zostanie zaznaczony w tabeli w załączniku nr 6 (z liczbą kolumn odpowiadającą liczbie projektów, na które powołuje się wykonawca). Za każdy wspólny projekt wykonawca otrzyma 4 punkty. Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 20 punktów.

3. doświadczenie wykonawcy
3.1. Wykonawca załączy do oferty:
a) „Wykaz usług” zawierający wykaz wykonanych wielobranżowych projektów budowlanych i projektów wykonawczych budynków użyteczności publicznej, w oparciu o które powstał i funkcjonuje budynek użyteczności publicznej o powierzchni minimum 5 000 m2
5.2. W ramach kryterium „Doświadczenie wykonawcy” ocena ofert będzie dokonana na podstawie dokumentu „Wykaz usług”, o którym mowa powyżej.
UWAGA: dokument „Wykaz usług” nie podlega uzupełnieniu

Za wykazanie 2 usług oferta otrzyma 0 punktów. Za każdą usługę, ponad wymagane 2, przyznany zostanie 1 punkt. Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może otrzymać 5 punktów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów;

8.8.) Krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:

Określone są w załączniku nr 4 do OPIW dotyczą: 1. Przedmiotu umowy; 2. Obowiązków Stron w zakresie opracowania dokumentacji; 3. Terminu wykonania umowy; 4. Wynagrodzenie; 5. Waloryzacja wynagrodzenia (dotyczy wyłącznie zamówienia objętego prawem opcji); 6. Prawa autorskie; 7. Nadzór autorski (dotyczy wyłącznie zamówienia objętego prawem opcji); 8. Odbiór dokumentacji projektowej; 9. rodzaju kar umownych; 10. Odpowiedzialność za wady dokumentacji; 11.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 12. Zmian umowy; 13. Podwykonawstwo

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się, z zastrzeżeniem art.110 ust.2 PZP, Wykonawcę na podstawie Art.108 ust.1.
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118- 123 ustawy PZP. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.109. ust.1 pkt. 4 do 10 PZP.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby podmiot na zasoby którego powołuje się wykonawca, dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, wykonał usługę do realizacji której te zdolności są wymagane.
4) Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, których oferty zostały najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Zgodnie z art.282 ust.2 pkt.5 PZP zamawiający wskazuje podaje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
1. Cena brutto
2. Doświadczenie zespołu projektowego
3. Walory estetyczne i użytkowe projektowanego budynku
4. Udział akustyka w projektowaniu Sali koncertowej

w kolejnych załącznikach do ogłoszenia zamieszcza się kompletny OPiW i treść ogłoszenia z BZP

U W A G A: 9.11.2021r.

Zamawiający informuje, że w BZP zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (numer ogłoszenia o zmianie 2021/BZP 00262505/01) Treść tego ogłoszenia zamieszcza się w kolejnym załączniku (7).

W wyniku  ww. zmian wprowadza się następujące zmiany w treści OPiW:

 • na stronie 8 - 9 (Rozdział VII pkt.7)  pod punktem d) dopisuje się :"W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w
postępowaniu, zamawiający dopuści, aby wykaz 
na potwierdzenie ww. warunku 
dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata."

 • na stronie 13 (Rozdział XI) w punkcie  4.1  po zdaniu "

  "W przypadku Wykonawców wspólnie
  ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, warunek musi spełnić
  jeden z podmiotów;"  DOPISUJE SIĘ "  "W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w
  postępowaniu, zamawiający dopuści, aby wykaz 
  na potwierdzenie ww. warunku 
  dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
  lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata."

 • na stronie 18 (Rozdział XIII) w punkcie 1 treść  :" Planowana powierzchnia użytkowa budynku
  około 5.160 m2"
  zmienia się na : "Planowana powierzchnia budynku: Wydział Sztuki około 5160m2; Magazyn na księgozbiór biblioteczny około 500 m2; pozostała niezbędna powierzchnia nie ujęta w załączniku 9 i 10 do OPiW (korytarze, łazienki, pomieszczenia techniczne itp) około 1000m2"

U W A G A:  15.11.2021r.

zamawiający informuje, że dokonał sprostowania ogłoszenia o zamówieniu. Sprostowanie ukazało się w BZP pod numerem 2021/BZP 00267656/01. Treść sprostowania zamieszcza się jako kolejny załącznik (8)  do niniejszego ogłoszenia.


U  W  A  G  A:

W kolejnym załączniku (9) zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących niniejszego postępowania.

U W A G A: 16.11.2021r.

W kolejnym załączniku (10) zamieszcza się informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

U W A G A :

W związku z wnioskiem wykonawcy zainteresowanego udziałem w postępowaniu zamawiający zmienia treść OPiW w następujący sposób:

W Rozdziale XIII skreśla się dotychczasową treść punktu 10 (na str.20) i w to miejsce wpisuje się:

"10. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Zgłoszenia wizji lokalnej należy dokonać na adres mailowy : bkotras@ujk.edu.pl z minimum jednodniowym wyprzedzeniem. Odbycie wizji lokalnej jest możliwe do dnia 18.11.2021r. do godziny 12:00."


U W A G A: 18.11.2021r.

Na wniosek jednego z wykonawców w kolejnym załączniku (11) zamieszcza się załączniki  do OPiW nr1, 2.3,5,6,7 w wersji edytowalnej.

U W A G A: 22.11.2021r.

W kolejnym załączniku (10) zamieszcza się informację z otwarcia ofert

       U W A G A:  7.12.2021r.

W KOLEJNYM ZAŁĄCZNIKU (11) ZAMIESZCZA SIĘ INFORMACJĘ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Barbara Kotras e-mail : bkotras@ujk.edu.pl