Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa i montaż rolet wewnętrznych

Dostawa i montaż rolet wewnętrznych

  • Znak sprawy: ADP.2301.10.2022
  • Termin składania ofert: 2022-02-28 10:00
  • Opublikowano: 2022-02-17 13:03:27 przez Marcin Kmieciak

Kielce, dnia 03.03.2022 r.

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Dostawa i montaż rolet wewnętrznych"

Nr postępowania: ADP.2301.10.2022

 

Działając zgodnie z art. 260 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zadamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w całości, na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu wpłynęły oferty następujących wykonawców :

1)      Magnum Polska sp.z.o.o. 25-650 Kielce ul. Skrajna 59 z zaoferowana kwotą brutto  1793,34 zł, gwarancja 36 miesięcy, termin realizacji 10 dni. Oferta została odrzucona na podstawie: art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 63 ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z zapisami ustawy. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, w postępowaniu             o udzieleniu zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne, ofertę, wniosek                  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta firmy Magnum Polska sp.z.o.o została złożona bez opatrzenia jej właściwym podpisem elektronicznym. Podpis zaufany został złożony jedynie na formularzu do złożenia, zmiany, wycofania oferty udostępnionym przez miniPortal/ePUAP. Tak złożony podpis nie wywiera skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty Wykonawcy. Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem którego została przekazana, musiała zostać opatrzona właściwym podpisem. W związku z powyższym Zamawiający postanawia jak na wstępie.

2)      Multirolety Łukasz Płocki, Piotr Płocki spółka jawna ul. Przędzalniana 93,  93-114 Łódź z zaoferowana kwotą brutto  4428 zł, gwarancja 36 miesięcy, termin realizacji 10 dni. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 2737,98 zł brutto, Zamawiający nie zwiększy kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

3)      PH Energia s.c.  P.Wielgo, H. Widomski 25-547 Kielce ul. Warszawska 151 z zaoferowana kwotą brutto  5800 zł, gwarancja 36 miesięcy, termin realizacji 10 dni., Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 2737,98 zł brutto, Zamawiający nie zwiększy kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie.

4)      Sławomir Kiersztyn 22-400 Zamość ul. Sitaniecka 52B – oferta złożona po terminie na składanie ofert

 

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych - „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. W związki z powyższym Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 28.02.2022 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy o wartości zamówienia nie przekraczającej
progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej PZP na Dostawa i montaż rolet wewnętrznych"  Nr postępowania: ADP.2301.10.2022

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

1)      PH Energia s.c.  P.Wielgo, H. Widomski 25-547 Kielce ul. Warszawska 151 z zaoferowana kwotą brutto  5800 zł, gwarancja 36 miesięcy, termin realizacji 10 dni.

2)      Multirolety Łukasz Płocki, Piotr Płocki spółka jawna ul. Przędzalniana 93,  93-114 Łódź z zaoferowana kwotą brutto  4428 zł, gwarancja 36 miesięcy, termin realizacji 10 dni.

3)      Magnum Polska sp.z.o.o. 25-650 Kielce ul. Skrajna 59 z zaoferowana kwotą brutto  1793,34 zł, gwarancja 36 miesięcy, termin realizacji 10 dni.

 

4)      Sławomir Kiersztyn 22-400 Zamość ul. Sitaniecka 52B – oferta złożona po terminie na składanie ofert

 Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 2226 zł netto,

2737,98 zł brutto

 

 

 


Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 28.02.2022 r. godz. 09:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 na „Dostawa i montaż rolet wewnętrznych" Nr postępowania: ADP.2301.10.2022”

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

 

2226 zł netto, 2737,98 zł brutto

 
Pytanie i odpowiedź:


1) W związku z ogłoszeniem dotyczącym dostawy i montażu rolet wewnętrznych, prosiłabym o jednoznaczne określenie rodzaju tkaniny do rolet. Wg mojej oceny jest niezgodność w opisie zamówienia, ponieważ wymieniona jest tkanina: „materiał zasłaniający dzień/noc”, natomiast w części, gdzie są wymiary okien, podana jest tkanina o symbolu A655 (jest to tkanina tradycyjna, jednolita


Odpowiedź:  Zamawiający wymaga tkaniny jednolitej, podgumowanej.
Rozdział II.  Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1

p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia

negocjacji.

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa

w art. 3 ustawy p.z.p.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie jednorodne.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.


1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż rolet materiałowych do Collegium Medicum UJK w dwóch salach  łącznie 24 SZT.

Rolety w kasetach aluminiowych białych z aluminiowymi prowadnicami, łańcuszek góra/dół, materiał zasłaniający dzień/noc, grupa cenowa I (zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia podaje przykładowy lub równoważny, oczekiwany rodzaj tkaniny ze względu na zastosowanie tych tkanin w pozostałych oknach budynku).

2.       Zamawiający umożliwi Wykonawcy wejście do budynku Collegium Medicum UJK w celu zweryfikowania dokonania szczegółowych pomiarów okien, pod warunkiem wcześniejszego umówienia wizyty z kierownikiem obiektu  tj. mgr Elżbieta Krzysiek – Biernacka- Kierownik Administrator Obiektu

Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach tel. 41 349-69-77.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.       Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1)      w postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu,

2)      Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji,

3)      wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

4)      maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

5)      za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

6)      sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2452 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2415 ze zm.), to jest:

a)       dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta,  składane są w oryginale  w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

b)      dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako dokumenty elektroniczne, zapewniając zamawiającemu możliwość weryfikacji podpisów;

c)       jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie z dokumentem lub oświadczeniem w postaci papierowej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem przekazywanych dokumentów lub oświadczeń za zgodność z oryginałem;

d)      w przypadku przekazywania przez wykonawcę cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

2.       Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz jak załącznik do niniejszego postępowania.

3.       Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty w niniejszym postępowaniu:

1)      Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

2)      oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale,

3)      Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w Rozdziale X pkt. 1 SWZ nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

4.       Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w formie papierowej lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w pkt. 3):

1)      w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt. 3, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:

a)       za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub znakiem postępowania),

lub

b)      za pomocą poczty elektronicznej email pod adresem wskazanym w pkt 5.

5.       Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Marcin Kmieciak, tel. +48 41349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.

1.       Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP:  /UJK/SkrytkaESP.

 

Rozdział VIII.  Termin związania ofertą

1.       Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.03.2022 r. włącznie.

2.       W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.       Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1.       Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia.

2.       Ofertę składa się z zachowaniem formy i sposobu opisanych w Rozdziale VII niniejszej SWZ.

3.       Dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach opisanych w treści art. 58 ustawy PZP.

4.       Oferta musi być napisana w języku polskim.

5.       Oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego rejestru. Wskazane dokumenty Wykonawca załącza wraz z ofertą, chyba że Zmawiający może uzyskać je za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
w treści oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu wraz z ofertą

1.         Do oferty, zgodnej z treścią załącznika nr 2 do SWZ, należy dołączyć (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):

1)      aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;

2)      szczegółowy opis/specyfikacja techniczna oferowanych rolet, uwzględniający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w SWZ (załącznik nr 1);

3)      (opcjonalnie) – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca załącza także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do SWZ,

4)      (opcjonalnie) – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ;

5)      (opcjonalnie) – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia przez Wykonawców, Wykonawcy zobowiązani są podać, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia;

6)      w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a jeżeli nie w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, wówczas należy złożyć odpowiednio:

-        Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

-        Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

(Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego).

7)      Zapisy ppkt. 5 dotyczą również osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na ta-kich zasadach.

2.         Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.         Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu po otwarciu i ocenie ofert

1.       Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

2.       Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:

-        oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

3.       Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1)    może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2)    podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

4.       Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.       W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

6.       W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.

7.       Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r.  Prawo  o notariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1192 z późn. zm.).

2.       Jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem i stanowić odrębne pliki zaszyfrowane wraz innymi plikami stanowiącymi ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.

3.       Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Rozdział X. Termin składania ofert

1.       Oferty należy składać w terminie do dnia  28.02.2022 r. do godziny 10:00.

2.       Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

3.       Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

 

Rozdział XI. Termin otwarcia ofert

 

1.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2022r. o godzinie 10:30  za pomocą funkcjonalności „deszyfrowanie” dostępnej dla Zamawiającego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.

2.       Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.

3.       Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.       Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

-        nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

-        cenach kosztach zawartych w ofertach.

5.       W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

6.       Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

 

 

 

 

 

Rozdział XII.  Warunki udziału w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XII ust. 3 SWZ.

2.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)         zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)         uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)         sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4)      zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3.       Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p.

4.       Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.

5.       Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

                                                                                                                                                      

Rozdział XIII. Sposób obliczenia ceny

 

1.       Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem  kwoty podatku od towarów i usług (VAT)]
z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2.       Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

3.       Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

4.       Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu  prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny  i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP).

5.       Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

6.       W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

7.       Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca   2004 r.  o podatku od towarów
i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:

1)      poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)      wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)      wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)      wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

8.       Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w ofercie. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego  u Zamawiającego.

9.       Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Rozdział XIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

 

Lp.

Opis kryterium oceny

Znaczenie (%)

1.

Cena brutto za przedmiot zamówienia

60%

2.

Termin dostawy

20%

3.

Okres rękojmi

20%

 

Razem

100%

 

2.    W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:  

1%=1 pkt.

1)      ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”: maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto  pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

             cena najniższa : cena w badanej ofercie x 60 = ……….pkt

2)      ad.2 Kryterium „termin dostawy”: oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Liczba punktów

Zaoferowany termin dostawy

20 pkt

Termin dostawy do 10 dni kalendarzowych

15 pkt

Termin dostawy do 18 dni kalendarzowych

10 pkt

Termin dostawy do 25 dni kalendarzowych

0 pkt

Termin dostawy do 30 dni kalendarzowych

 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia na mniej niż 10 dni, do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 10 dni, natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji dłuższy niż 30 dni – Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy p.z.p. W przypadku braku zadeklarowania w Formularzu Oferty terminu dostawy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy tj. 30 dni.

 

ad.3 Kryterium „okres rękojmi i gwarancji”: oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Liczba punktów

Zaoferowany okres rękojmi

20 pkt

Okres rękojmi i gwarancji  36 miesięcy

10 pkt

Okres rękojmi i gwarancji  30 miesięcy

0 pkt

Okres rękojmi i gwarancji  24 miesiące

 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 36 miesięcy natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi i gwarancji krótszy niż 24 miesiące – Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy PZP. W przypadku braku zadeklarowania w Formularzu Oferty okresu rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres rękojmi i gwarancji  tj. 24 miesiące.

 

3.       Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie
za wszystkie kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

4.       Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

5.       W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów – wybiera się ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę  w kryterium o najwyższej wadze.

6.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7.       Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

8.       Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

9.       W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba
że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

1.       Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 PZP,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2.       Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3.       Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4.       Wykonawca, o którym mowa w pkt. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5.       Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.       Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego.

7.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie (art. 263 PZP).

 

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Rozdział XVII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

 

1.       Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub  miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP.

2.       Odwołanie przysługuje na:

1)      niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjętą w postępowaniu  o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2)      zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3.       Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone zaufanym podpisem.

4.       Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o którym mowa w art.519 ust.1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5.       Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” PZP  (art. 505–590).

 

Rozdział XIX. Klauzula informacyjna  RODO

                                                                                                                                                      

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

2)      administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

4)      z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa zestawu kamer” nr ADP.2301.91.2021 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

5)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

6)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

8)      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.

9)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

10)  posiada Pani/Pan:

a)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11)  nie przysługuje Pani/Panu:

a)       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Żeromskiego 5; 25-369 Kielce
Tel.:(41) 349 72 77, (41) 349 73 65 ; faks: 41 344 56 15
NIP: 657-02-34-850
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP
Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl
Godziny pracy:07:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku.

Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielnie zamówienia
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php