Drukuj

Bieżące przetargi

Zakup energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.4.2021

Zakup energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.4.2021

Przetarg nieograniczony

 • Termin składania ofert: 2021.03.08 10:00
 • Termin otwarcia ofert: 2021.03.08 10:15
 • Termin związania ofertą: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 05.06.2021 2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
 • Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 08.03.2021 r. do godziny 10:00. 2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.03.2021 r. o godzinie10:15 4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu miniportalu . W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na swojej stronie internetowej informacje o: 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
 • Informacja dotycząca zastosowania aukcji elektronicznej: nie dotyczy
 • Miejsce realizacji: Kielce
 • Termin realizacji: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas oznaczony. 2. Umowa dotychczasowa na zakup energii elektrycznej dla obiektów: 1) Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, budynek G przy ul. Uniwersyteckiej 7, stacja trafo 15/0,4 kV nr 756 2) Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, budynek A przy ul. Uniwersyteckiej 7 stacja trafo 15/0,4 kV nr 730 3) Uniwersyteckie Centrum Sportu ul. Uniwersytecka 21, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Wydział Prawa i Nauk Społecznych ul. Uniwersytecka 15 zasilane ze stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4 kV nr 535 WSP-1 4) Biblioteka Uniwersytecka i Uniwersyteckie Centrum Danych przy ul. Uniwersyteckiej 19 stacja transformatorowo-rozdzielcza 15/0,4 kV nr 1593 5) Wydział Humanistyczny, Centrum Języków Obcych przy ul. Uniwersyteckiej 19 stacja trafo. 15/0,4 kV nr 1590 6) Collegium Medicum i MEDREH Kielce Al. IX Wieków Kielc 19 stacja transformatorowo-rozdzielcza 15/0,4 kV nr 1622 przy ul. AL. IX Wieków Kielc 19 7) Wydział Pedagogiki i Psychologii przy ul. Krakowskiej 11, Stacja trafo ul. Sadowa Nr 432 - ZK obowiązuje do dnia 30.04.2021 roku. ( obecnym sprzedawcą jest PGE Obrót, podmiot dystrybucyjny to PGE Dystrybucja) Termin świadczenia dostaw energii ( na podstawie niniejszego postepowania jest określony i obowiązywać będzie przez 48 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży Zamawiający zakłada że planowany okres rozpoczęcia sprzedaży nastąpi 01.05.2021 r.) jednakże sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
 • Wymagania: 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii 09310000-5 – elektryczność 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2. Przedmiotem umowy jest sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego tj. do budynków naukowo- dydaktycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. : 1) Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, budynek G przy ul. Uniwersyteckiej 7, stacja trafo 15/0,4 kV nr 756 2) Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, budynek A przy ul. Uniwersyteckiej 7 stacja trafo 15/0,4 kV nr 730 3) Uniwersyteckie Centrum Sportu ul. Uniwersytecka 21, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Wydział Prawa i Nauk Społecznych ul. Uniwersytecka 15 zasilane ze stacji transformatorowo-rozdzielczej 15/0,4 kV nr 535 WSP-1 4) Biblioteka Uniwersytecka i Uniwersyteckie Centrum Danych przy ul. Uniwersyteckiej 19 stacja transformatorowo-rozdzielcza 15/0,4 kV nr 1593 5) Wydział Humanistyczny, Centrum Języków Obcych przy ul. Uniwersyteckiej 19 stacja trafo. 15/0,4 kV nr 1590 6) Collegium Medicum i MEDREH Kielce Al. IX Wieków Kielc 19 stacja transformatorowo-rozdzielcza 15/0,4 kV nr 1622 przy ul. AL. IX Wieków Kielc 19 7) Wydział Pedagogiki i Psychologii przy ul. Krakowskiej 11, Stacja trafo ul. Sadowa Nr 432 - ZK Ilości podane w opisie przedmiotu zamówienia który stanowi załącznik nr 8 do SWZ są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianej energii elektrycznej, oraz prawo do zmiany wielkości dostawy energii. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazana w SWZ stanowi jedynie przybliżoną ilość zużycia, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu w stosunku do prognoz. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w SWZ), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zakupi od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w SWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE dla Odbiorcy końcowego, zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ilości mocy zamówionej dla ww. obiektów w umowach z dystrybutorem. Wyniki analizy zawierające m.in sugestię dotyczące możliwości zmniejszenia mocy zamówionej wykonawca przekaże zamawiającemu w ciągu 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Zamawiający zaliczony jest do: 1) III grupy przyłączeniowej (obiekty wskazane w pkt III, pkt 1,2,3,4,5,6), 2) IV grupy przyłączeniowej (obiekt wskazany w pkt III pkt 7-Wydział Pedagogiki i Psychologii ). Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej o napięciu 0,15/0,4kV i dostarczenia jej za pośrednictwem operatora świadczącego usługi dystrybucji, do obiektów wymienionych w pkt III zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020, poz.833) zwanej dalej „Ustawą” i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz zgodnie z postanowieniami umowy (projekt w załączniku). Zamawiający zobowiązuje się do pobierania energii elektrycznej dla obiektów, o których mowa w punkcie III SWZ , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. w zaoferowanej jednostkowej cenie energii elektrycznej uwzględnione muszą być wszystkie dodatkowe koszty oraz opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokonywania bilansowania handlowego czy też stałe koszty opłat handlowych. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi, zamawiającemu na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1200) lub w każdym później wydanym akcie prawnym określającym te stawki. Odbiorca końcowy uprawniony jest do zmiany ilości PPE (zwiększenia lub zmniejszenia) w stosunku do ilości wskazanej w SWZ. Podstawę dla zmiany ilości PPE stanowić będzie pisemne oświadczenie Zamawiającego złożone Sprzedawcy. Zmiana ilości PPE przez poszczególnych Odbiorców końcowych nie wymaga zmiany umowy Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 8 do SWZ 3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 p.z.p. 6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ. V. PODWYKONAWSTWO 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
 • Warunki udziału w postepowaniu: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczych: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: - aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 i 1378) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć - wykaz dostaw energii elektrycznej wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: - co najmniej dwie dostawy, z której każda o wartości brutto minimum 1 000.000,00 PLN brutto. (słownie: jeden milion złotych 00/100) 3. Zgodnie z art. 117 ust. 1 p.z.p. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 p.z.p., tj.: a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; d) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p. 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p. 4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag: 1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III; 2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną. 3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) Wykaz dostaw energii elektrycznej wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy Załącznik nr 5 do SWZ; 5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 6) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 7) dokument potwierdzający posiadanie aktualnej obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 i 1378) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4. 6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 7. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.") X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność; 2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca: 1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ; 2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów); 3) w terminie określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane. XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
 • Wadium: 18000 PLN
 • Kryteria wyboru: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%). 2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy zastosowaniu następujących wzorów: A. cena brutto za 1 kWh dla obiektów z III grupy przyłączeniowej - stanowiące wagę 95% Maksymalną ilość punktów (95) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto -1 kWh dla budynków z III grupy przyłączeniowej, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 95 - liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. B. cena brutto za 1 kWh dla obiektów z IV grupy przyłączeniowej - stanowiące wagę 5% Maksymalną ilość punktów (5) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto -1 kWh dla budynków z IV grupy przyłączeniowej, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 5 - liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający następnie zsumuje ilości otrzymanych punktów przez daną ofertę (A+B) i otrzyma łączną liczbę punktów w kryterium cena. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy którego oferta uzyska łącznie najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium. 3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści 7. Zamawiający poprawia w ofercie:  oczywiste omyłki pisarskie,  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, brak reakcji wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki.
 • Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego opłata za SWZ dotyczy jedynie sytuacji w której Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z prośbą o udostepnienie SWZ w formie drukowanej
 • Cena specyfikacji: 10 PLN

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 03.02.2021 r. pod numerem Dz.U. : 2021/S 023-054853 (wysłano do publikacji w dniu 29.01.2021 r. )
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 03.02.2021 r.
na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 03.02.2021 r.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".
2. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7. Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw.

OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Umowa z wybranym Wykonawcą PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została podpisana zgodnie z art. 264 ust 1 Pzp. w terminie 31.03.2021 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszcone w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 12.04.2021 pod numerem 2021-048533INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.4.2021 na
Zakup energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:
- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 03.02.2021 r. pod numerem Dz.U. :
2021/S 023-054853 (wysłano do publikacji w dniu 29.01.2021 r. )
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 03.02.2021 r.
na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 03.02.2021 r.

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 08.03.2021 r.o godzinie 10.15
Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa

1. ENTERADE sp. z.o.o. ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce 0,4900 zł brutto – 79,41 pkt 0,4900 zł brutto – 4,17 pkt 83,58 pkt
2. PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów 0,4096 zł brutto – 95 pkt. 0,4096 zł brutto- 5 pkt 100 pkt
3. Orange Energia sp z.o.o. 02-326 Warszawa Aleje Jerozolimskie 160 0,4161 zł brutto- 93,51 pkt 0,4161 zł brutto- 4,92 pkt 98,43 pkt
4. Respect Energy S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 0,4225 zł brutto- 92,09 pkt 0,4225 zł brutto- 4,84 pkt 96,93 pkt

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2, złożoną przez wykonawcę PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
Uzasadnienie wyboru :w jedynym kryterium oceny ofert (100% cena) oferta zdobyła 100 pkt
Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 5 500 000,00 zł ( słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). i dokonał zwiększenia budżetu w celu wyboru oferty najkorzystniejszej
Umowa z wybranym Wykonawcą PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana zgodnie z art. 264 ust 1 Pzp. w terminie 31.03.2021 r.Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty Wykonawca Cena/koszt za 1 kWh z III grupy przyłączeniowej Cena/koszt za 1 kWh z IV grupy przyłączeniowej
1. ENTERADE sp. z.o.o. ul. Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce kwota za III grupę 0,4900 zł brutto kwpota za IV grupę 0,4900 zł brutto
2. PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów kwota za III grupę 0,4096 zł brutto, kwota za IV grupę 0,4096 zł brutto
3. Orange Energia sp z.o.o. 02-326 Warszawa Aleje Jerozolimskie 160 kwota za III grupę 0,4161 zł brutto, kwota za IV grupę 0,4161 zł brutto
4. Respect Energy S.A. ul. Ludwika Rydygiera 8, 01-793 Warszawa kwota za III grupę 0,4225 zł brutto kwota za IV grupę 0,4225 zł bruttoZamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 5 500 000,00 zł ( słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).
UWAGA z dnia 08.03.2021 r.

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA


Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ Zakup energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach „
Nr postępowania: ADP.2301.4.2021Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 5 500 000,00 zł ( słownie złotych: pięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100).UWAGA!!!
Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej? ODPOWIEDŹ: TAK

2. Wykonawca prosi o informację kto jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla punktów poboru objętych postępowaniem? ODPOWIEDŹ: PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko Kamienna

3. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi? Wykonawca wyjaśnia, że w trakcje zmiany sprzedawcy nie ma możliwości dokonywania zmiany parametrów technicznych.
ODPOWIEDŹ: Odpowiedź: Grupy taryfowe są zgodne z umowami dystrybucyjnymi. Moce zapisane w umowach dystrybucyjnych nie odpowiadają mocom aktualnie obowiązującym, poza jednym obiektem. Patrz tabela.

Nazwa podmiotu
Punkt Poboru Energii Moc umowna [kW] obowiązująca obecnie Moc umowna [kW] zapisana w umowach Moc przyłączeniowa
[kW] Zapotrzebowanie na energię
MWh /rok Grupa taryfowa Stacje transformatorowo
Centrum Języków Obcych Kielce
ul. Uniwersytecka 19 PL_ZEOD_2661001208_03 550 400 800 700 B21 St. Trafo 15/0,4kV
Nr 1590
Biblioteka Główna i Uniwersyteckie Centrum Danych Kielce ul. Uniwersytecka 19 PL_ZEOD_2661001209_05 140 300 610 600 B21 St. Trafo 15/0,4kV
Nr 1593
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Kielce ul. Uniwersytecka 7 Budynek G PL_ZEOD_2604001306_81 190 230 800 720 B23 St. Trafo 15/0,4kV
Nr 756
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Kielce ul. Uniwersytecka 7 Budynek A PL_ZEOD_2661001995_14 150 200 800 600
B23 St. Trafo 15/0,4kV
Nr 730
Collegium Medicum Kielce Al. IX Wieków Kielc 19 PL_ZEOD_2661002281_48 160 200 480 650 B23 St. Trafo 15/0,4kV
Nr 1622
Wydział Pedagogiki i Psychologii Kielce ul. Krakowska 11 PL_ZEOD_2661000619_09 100 150 180 250 C21 St. Trafo 15/0,4kV
Sadowa nr 432
Uniwersyteckie Centrum Sportu Kielce Uniwersytecka 21, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Wydział Prawa i nauk Społecznych Kielce ul. Uniwersytecka 15 PL_ZEOD_2661000507_98 280 280 1150 950 B23 St. Trafo 15/0,4kV
WSP nr 535

4. Czy Zamawiający posiada dostosowane układy pomiarowe do TPA zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemów Dystrybucyjnych (IRiESD)? ODPOWIEDŹ. TAK

5. Czy obecne umowy należy wypowiedzieć? Odpowiedź: Wszelkie informacje na to pytanie znajdziecie Państwo w punkcie VI SWZ, obecna umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie zawarta na czas określony. Umowa dotychczasowa na zakup energii elektrycznej dla obiektów: obowiązuje do dnia 30.04.2021 roku. ( obecnym sprzedawcą jest PGE Obrót, podmiot dystrybucyjny to PGE Dystrybucja) Termin świadczenia dostaw energii ( na podstawie niniejszego postepowania jest określony i obowiązywać będzie przez 48 miesięcy od dnia rozpoczęcia sprzedaży Zamawiający zakłada że planowany okres rozpoczęcia sprzedaży nastąpi 01.05.2021 r.) jednakże sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.


6. Wykonawca prosi o udzielenie informacji jaki jest okres wypowiedzenia aktualnie obowiązujących umów? ODPOWIEDŹ jak w pytaniu 5, obecna umowa obowiązuje do dnia 30.04.2021 r.

7. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający przekaże niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: a) danych dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;
b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:
- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez
Zamawiającego od tzw. Sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 3 ust. 29a ustawy Prawo energetyczne.? ODPOWIEDZ : TAK Zamawiający przekaże takie dane

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawa nakładających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatami dotyczącymi efektywności energetycznej (koszty zakupu certyfikatów) lub innych opłat o charakterze publicznoprawnym a dotyczących zakupu energii elektrycznej. Zmiana ceny energii elektrycznej ulegnie zmianie od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.
Odpowiedź: Zamawiający w § 12 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy przewidział możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych, które wejdą w życie po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. W związku z czym, jeżeli zmiany przepisów prawa, które wejdą w życie po dacie zawarcia umowy, będą wpływały na prawa lub obowiązki Zamawiającego, to wówczas Zamawiający dopuszcza zmianę w takim zakresie, w jakim wynika to ze zmienionych lub wprowadzonych przepisów, w tym również w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia.

9. Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji? Odpowiedź : Zamawiający posiada umowy rozdzielone tzn. umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz umowy na świadczenie usług dystrybucji.

10. Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte
są na czas określony czy nieokreślony? Odpowiedź: Umowy są zawarte na czas nieokreślony

11. Czy Zamawiający jest odbiorcą końcowym w świetle zapisów Prawa Energetycznego? Odp. TAK

12. Czy do cen jednostkowych podawanych w ofercie, Wykonawca powinien doliczyć akcyzę?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje że jest odbiorcą końcowym, Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze jak również koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

13. Wykonawca prosi o udostępnienie formularza ofertowego w wersji edytowalnej. ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę

14. Wykonawca prosi o udostępnienie pliku espd do formularza jedz.
Odpowiedź: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;
w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

15. Wykonawca wnosi o zmianę terminu wykonania zamówienia poprzez skrócenie go do dnia 31.12.2023 r. lub 31.12.2024 r. Wykonawca wyjaśnia, że z uwagi na brak możliwości określenia cen energii elektrycznej na Giełdzie Towarowej na okres wskazany w SWZ, Wykonawca nie będzie mógł skalkulować korzystnej ceny dla Zamawiającego. W przypadku zgody na skrócenie terminu wykonania zamówienia Wykonawca prosi o zaktualizowanie dokumentacji przetargowej w niezbędnym zakresie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu obowiązywania umowy


16. Wykonawca prosi o przyjęcie terminu płatności: 21 dni od daty wystawienia faktury. Odpowiedź: Zamawiający wskazał w § 7 pkt 8-11. projektu umowy następujący sposób zapłaty faktur Należność wyliczona według wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego i wartości 1 kWh opłacana będzie z dołu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT oddzielnej dla każdego z obiektów w terminie 21 dni, licząc od dnia otrzymania faktury, na konto bankowe Sprzedawcy wskazane na fakturze. Faktury wystawiane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu za faktycznie dostarczoną ilość energii elektrycznej. Faktury dostarczane będą do: Kancelarii Ogólnej UJK - ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce. Cena, o której mowa w ust. 1 zawiera wszelkie opłaty z tytułu wykonywania umowy. Sprzedawca w fakturze jest obowiązany podawać jedynie cenę za energie elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym (wystawiona za 1 kWh). Faktury zawierające inne pozycje będą uznawane za nieprawidłowo wystawione.


17. Czy Zamawiający ma zawarte umowy lub aneksy w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej? Odpowiedź: Zamawiający nie ma zawartych tego typu umów

18. Dot. par. 5 ust. 6 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie wskazanego ustępu.
Wykonawca wyjaśnia, że wszelkie czynności dotyczące sieci dystrybucyjne należą do zakresu kompetencji OSD i ustalenia dotyczące spraw wskazanych w przywołanym ustępie winny wynikać z zapisów umowy dystrybucyjnej. Sprzedawca nie może gwarantować przerw awaryjnych, albowiem nie leży to w zakresie jego obowiązków. To umowa sprzedaży a nie umowa dystrybucyjna i ten zakres należy ustalić z OSD. ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na usuniecie zapisu z § 5. pkt 6. o treści :Strony ustalają, że dla miejsc wskazanych w § 1 dopuszczalny okres trwania awaryjnych przerw będzie nie dłuższy niż okres awaryjnych przerw dopuszczalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

19. Dot. par. 6 ust. 4 wzoru umowy – Wykonawca wnosi o wykreślenie wskazanego ustępu.
Wykonawca wyjaśnia, iż zobowiązanie to wykracza poza zakres przedmiotu zamówienia, którym jest sprzedaż energii elektrycznej.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę i tym samym usuwa z SWZ, projektu umowy zapis dotyczący zobowiązania Wykonawcy do przeprowadzenia analizy ilości mocy zamówionej dla ww. obiektów o treści: Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ilości mocy zamówionej dla ww. obiektów w umowach z dystrybutorem. Wyniki analizy zawierające m.in sugestię dotyczące możliwości zmniejszenia mocy zamówionej wykonawca przekaże zamawiającemu w ciągu 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 6.ust 4 o treści: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ilości mocy zamówionej dla obiektów wymienionych w § 1 ust. 1, w umowach z dystrybutorem. Wyniki analizy, zawierające m. in. sugestię dotyczące możliwości zmniejszenia mocy zamówionej, Sprzedawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

20. Wykonawca wnosi o podanie numerów nip nabywcy/ów.
Odpowiedź: Zamawiający posiada jeden nr NIP: 657-02-34-850

21. Dotyczy Załącznika nr 1 – Formularz oferty
Wykonawca wnosi o modyfikację ww. dokumentu, w taki sposób aby pod pkt. A- cena za 1 kWh ……., oraz pkt. B – cena za 1 kWh…. była możliwość wpisania wartości opłaty handlowej.
1. ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga aby Cena brutto za 1 kWh dla budynków z III grupy przyłączeniowej, oraz cena brutto za 1 kWh dla budynków z IV grupy przyłączeniowej.
zawierała wszelkie opłaty z tytułu wykonywania umowy. Sprzedawca w fakturze jest obowiązany podawać jedynie cenę za energie elektryczną zużytą w danym okresie rozliczeniowym (wystawiona za 1 kWh). Faktury zawierające inne pozycje będą uznawane za nieprawidłowo wystawione. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ


22. Dot. par. 11 wzoru umowy
Wykonawca wnosi o wykreślenie ww. paragrafu.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu


KOLEJNE PYTANIA i ODPOWIEDZI:
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego "Zakup energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach“
Pytanie 1.
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy?
Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany
sprzedawcy dla punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny
- numer PPE
oraz dokumentów:
- Pełnomocnictwo,
- dokument nadania numeru NIP,
- dokument nadania numeru REGON,
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka
- dokument potwierdzający umocowania danej osoby do podpisania umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa
Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne
dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw.
sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2 a pkt. 1 lit b) ustawy Prawo
energetyczne.
Odpowiedź: Tak Zamawiający przekaże wymienione powyżej dane


Pytanie 2.
Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez Zamawiającego
parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z
aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość
świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD?
Odpowiedź: Grupy taryfowe są zgodne z umowami dystrybucyjnymi. Moce zapisane w umowach dystrybucyjnych nie odpowiadają mocom aktualnie obowiązującym, poza jednym obiektem. Patrz tabela.Nazwa podmiotu
Punkt Poboru Energii Moc umowna [kW] obowiązująca obecnie Moc umowna [kW] zapisana w umowach Moc przyłączeniowa
[kW] Zapotrzebowanie na energię
MWh /rok Grupa taryfowa Stacje transformatorowo
Centrum Języków Obcych Kielce
ul. Uniwersytecka 19 PL_ZEOD_2661001208_03 550 400 800 700 B21 St. Trafo 15/0,4kV
Nr 1590
Biblioteka Główna i Uniwersyteckie Centrum Danych Kielce ul. Uniwersytecka 19 PL_ZEOD_2661001209_05 140 300 610 600 B21 St. Trafo 15/0,4kV
Nr 1593
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Kielce ul. Uniwersytecka 7 Budynek G PL_ZEOD_2604001306_81 190 230 800 720 B23 St. Trafo 15/0,4kV
Nr 756
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Kielce ul. Uniwersytecka 7 Budynek A PL_ZEOD_2661001995_14 150 200 800 600
B23 St. Trafo 15/0,4kV
Nr 730
Collegium Medicum Kielce Al. IX Wieków Kielc 19 PL_ZEOD_2661002281_48 160 200 480 650 B23 St. Trafo 15/0,4kV
Nr 1622
Wydział Pedagogiki i Psychologii Kielce ul. Krakowska 11 PL_ZEOD_2661000619_09 100 150 180 250 C21 St. Trafo 15/0,4kV
Sadowa nr 432
Uniwersyteckie Centrum Sportu Kielce Uniwersytecka 21, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu, Wydział Prawa i nauk Społecznych Kielce ul. Uniwersytecka 15 PL_ZEOD_2661000507_98 280 280 1150 950 B23 St. Trafo 15/0,4kV
WSP nr 535
Pytanie 3.
Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy,
itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie
zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności
związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.
Odpowiedź: Tak Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do wymienionych w SWZ obiektów, przedmiotowe obiekty są własnością Zamawiającego.

Pytanie 4.
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy
drogą korespondencyjną.
Odpowiedź: TAK dopuszczamy taką możliwość


Pytanie 5.
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie , iż prognozowane zużycie energii elektrycznej do
obiektów Zamawiającego wynosi :
W okresie 12 miesięcy 4 470 MWh , natomiast w okresie 48 miesięcy 17 880 MWh .
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza prognozowane zużycie jak zapisano w pyt. 5.

Pytanie 6. dot. SIWZ pkt. IV oraz §6 ust 4 wzór umowy i załącznik 8 OPZ
„Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ilości
mocy zamówionej dla ww. obiektów w umowach z dystrybutorem. Wyniki analizy zawierające m.in
sugestię dotyczące możliwości zmniejszenia mocy zamówionej wykonawca przekaże
zamawiającemu w ciągu 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy“
Wykonawca informuje, że nie jest jednostką upowaznioną do świadczenia doractwa
w przedmiotowym zakresie. Zamawiający wszelkie kwestie dotyczące mocy powinien
konsultować z operatorem systemu dystrybucyjnego ponieważ to umowa dystrybucyjna a nie
umowa sprzedażowa odnosi sie do zakresu mocy zamówionej.
Analizy o których mowa w przedmiotowym zapisie, wiąże się z wykonaniem dodatkowych
czynności na zlecenie Zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione.
Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowych zapisów w całości.
Brak zgody na powyższe, może stanowić naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego
traktowania wykonawców, o których mowa w Ustawie Prawo zamówień publicznych, poprzez ograniczenie możliwości złożenia oferty Wykonawcom, którzy nie są w stanie realizować analizy mocy zamówionej.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i tym samym usuwa z SWZ, projektu umowy zapis dotyczący zobowiązania Wykonawcy do przeprowadzenia analizy ilości mocy zamówionej dla ww. obiektów o treści: Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ilości mocy zamówionej dla ww. obiektów w umowach z dystrybutorem. Wyniki analizy zawierające m.in sugestię dotyczące możliwości zmniejszenia mocy zamówionej wykonawca przekaże zamawiającemu w ciągu 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie § 6.ust 4 o treści: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ilości mocy zamówionej dla obiektów wymienionych w § 1 ust. 1, w umowach z dystrybutorem. Wyniki analizy, zawierające m. in. sugestię dotyczące możliwości zmniejszenia mocy zamówionej, Sprzedawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy

Pytanie 7.
Wykonawca zwraca się o wprowadzenie do umowy zapisu określajacego, iż Zamawiający może
zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu,
jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie
Sprzedawcy. Punkty z innych grup taryfowych, nieujętych w Ofercie, oznaczały będą zmianę
przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie
następującego zapisu: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest
jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu
Ofertowym Wykonawcy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza zwiększenia ilości punktów poboru energii elektrycznej. W przypadku zwiększenia ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) Zamawiający zamieszcza zaproponowany zapis w SWZ o treści: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.” We wzorze umowy w §12 ust.1 dodano pkt 5.Pytanie 8.
Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy energia elektryczna zużywana będzie na
potrzeby własne ? ODPOWIEDŹ: Tak tylko i wyłącznie na potrzeby własne
Czy którykolwiek PPE posiada instalację fotowoltaiczną? Odpowiedź: na obiektach wymienionych w SWZ do których Zamawiający zamierza kupować energię elektryczną w ramach niniejszego postepowania , nie ma założonych instalacji fotowoltaicznych
Jeżeli tak wnosimy o wykreślenie przedmiotowych PPE z postępowania przetargowego.

Pytanie 9.
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania
czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru
stosowanego powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy
o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru
pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD ?
Odpowiedź: TAK Zamawiający udzieli pełnomocnictwa

Pytanie 10.dot. §7 ust. 8
Wykonawca wnosi o dodanie zapisu:
„Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany zapis


Pytanie 11.dot. § 11 ust. 3
Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo
wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową.
Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, w związku z czym, dla potrzeb
ich prawidłowego udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych
zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności
operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości,
przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane
m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią
formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.
Odpowiedź: Zamawiający wystawi notę obciążeniową dotyczącą kar umownych


Zamawiający usuwa w punkcie IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zapis o treści:
Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ilości mocy zamówionej dla ww. obiektów w umowach z dystrybutorem. Wyniki analizy zawierające m.in sugestię dotyczące możliwości zmniejszenia mocy zamówionej wykonawca przekaże zamawiającemu w ciągu 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający usuwa w punkcie XIV.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY następujące zapisy:
W punkcie 1 Zamawiający usuwa zapis o treści: Wykonawca oprócz ceny globalnej podaje ceny jednostkowe brutto, a następnie mnoży podane ceny jednostkowe przez ilość sztuk artykułów/kart. Suma tak wyliczonych kwot stanowi cenę ofertową brutto.
W punkcie 2 Zamawiający usuwa zapis o treści: Cena musi uwzględniać koszty, zapakowania, ubezpieczenia, dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
Punkt 7 rozdziału X IV Zamawiający usuwa w całości : Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
Zamawiający w rozdziale XIV zamieszcza dodatkowy punkt o treści:
Wykonawca w treści oferty zobowiązany jest podać cenę brutto za 1 kWh dla budynków z III grupy przyłączeniowej, w tym podatek VAT. oraz cenę brutto za 1 kWh dla budynków z IV grupy przyłączeniowej w tym podatek VAT
Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SWZ, będą oceniane według jednego kryterium najniższej ceny (100%).
Zamawiający usuwa w projekcie umowy zapisu z § 5. pkt 6. o treści :Strony ustalają, że dla miejsc wskazanych w § 1 dopuszczalny okres trwania awaryjnych przerw będzie nie dłuższy niż okres awaryjnych przerw dopuszczalnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zamawiający wykreśl § 6.ust 4 zapis o treści: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ilości mocy zamówionej dla obiektów wymienionych w § 1 ust. 1, w umowach z dystrybutorem. Wyniki analizy, zawierające m. in. sugestię dotyczące możliwości zmniejszenia mocy zamówionej, Sprzedawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 60 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
Załącznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zamawiający usuwa zapis o treści:
Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy ilości mocy zamówionej dla ww. obiektów w umowach z dystrybutorem. Wyniki analizy zawierające m.in sugestię dotyczące możliwości zmniejszenia mocy zamówionej wykonawca przekaże zamawiającemu w ciągu 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający w OPZ zamieszcza dodatkowy zapis o treści:
Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w Ofercie Sprzedawcy. Z uwagi na powyższe Zamawiający dodaje następujący zapis: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”Zamawiający we wzorze umowy w § 12 ust. 1 dodaje pkt 5. o treści :
zwiększenia ilości punktów poboru energii elektrycznej, wynikającej m. in. z budowy nowych punktów poboru, przy czym taka zmiana możliwa jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.

Zamawiający zamieszcza w załączniku zmienioną SIWZ uwzględniająca powyższe zmiany oraz pytania i odpowiedzi.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 18 000 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.
Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.4.2021”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
Oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu

4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
7. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie oraz postępując zgodnie z instrukcją lub filmem instruktażowym umieścić ofertę w systemie.
8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca oprócz ceny globalnej podaje ceny jednostkowe brutto, a następnie mnoży podane ceny jednostkowe przez ilość sztuk artykułów/kart. Suma tak wyliczonych kwot stanowi cenę ofertową brutto.
2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. Cena musi uwzględniać koszty wytworzenia przedmiotu zamówienia, zapakowania, ubezpieczenia, dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Prawidłowe wskazanie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy
3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami . W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
7. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.
8. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym będą dokonywane wyłącznie
w złotych polskich. Cena oferty jest ceną brutto za energię elektryczną dla punktów
poborowych wskazanego w pkt. III niniejszej specyfikacji dla poszczególnych grup
taryfowych/przyłączeniowych , na warunkach określonych w SIWZ energii elektrycznej
(przy cenie za 1 kWh równej ……… zł), stanowiących szacunkowe zapotrzebowanie na
energię elektryczną w okresie trwania umowy tj. 48 miesięcy W umowie zapisane będą
ceny energii wynikające z oferty Wykonawcy PATRZ FORMULARZ OFERTOWY
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 p.z.p.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml oraz PDF
Załącznik nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw
Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.
Załącznik nr 7 - Wzór Umowy
Załącznik nr 8 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1. Informacje ogólne
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
2. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz można wypełnić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,
2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,
3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
4) Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,
5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,
2) w zakresie merytorycznym:
Waldemar Świder, tel. 41 349 6580.
3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.