Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.27.2021

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.27.2021

 • Znak sprawy: ADP.2301.27.2021
 • Termin składania ofert: 2021-06-14 10:00
 • Opublikowano: 2021-05-07 09:32:32 przez Marcin Kmieciak

07/05/2021    S89

Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe

2021/S 089-228062

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ujk.edu.pl/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Numer referencyjny: ADP.2301.27.2021
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego do jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 17
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 – zakup sprzętu komputerowego dla administracji UJK

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne UJK.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 – zakup sprzętu komputerowego dla administracji UJK:

1) zakup sprzętu komputerowego dla sekcji promocji UJK ZBPZ/2021/00284;

2) zakup dla Wydawnictwa Uniwersyteckiego UJK ZBPZ/2021/00283;

3) zakup dla działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK ZBPZ/2021/00281;

4) zakup oprogramowania do wykonywania prac graficznych dla Sekcji Promocji UJK ZBPZ/2021/00267 i ZBPZ/2021/00047 i ZBPZ/2021/00090;

5) zakup sprzętu komputerowego dla Działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK ZBPZ/2021/00106.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – zakup dla Wydawnictwa UJK ZBPZ/2021/00090

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Część 2 – zakup dla Wydawnictwa UJK.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 – zakup dla Wydawnictwa UJK.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 – zakup drukarki atramentowej do druku dyplomów dla Wydawnictwa UJK ZBPZ/2021/00446

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydawnictwo UJK Kielce.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 – Zakup dla Wydawnictwa UJK.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 – zakup drukarek atramentowych do druku dyplomów dla Collegium Medicum UJK ZBPZ/2021/00446

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Collegium Medicum UJK Kielce.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4 – zakup drukarek atramentowych do druku dyplomów dla Collegium Medicum UJK ZBPZ/2021/00446

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 – zakup drukarek do druku dyplomów dla Wydziału Humanistycznego UJK ZBPZ/2021/00439

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Humanistyczny UJK.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5 – zakup drukarek do druku dyplomów dla Wydziału Humanistycznego UJK ZBPZ/2021/00439.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 – zakup urządzeń wielofunkcyjnych atramentowych dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK ZBPZ/2021/00443

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6 – zakup urządzeń wielofunkcyjnych atramentowych dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK ZBPZ/2021/00443.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7 – zakup drukarek do dyplomów dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK ZBPZ/2021/00393

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Pedagogiki i Psychologii UJK.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 7 – zakup drukarek do dyplomów dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK ZBPZ/2021/00393.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8 – zakup drukarek do dyplomów dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK ZBPZ/2021/00217

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 8 – zakup drukarek do dyplomów dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK ZBPZ/2021/00217.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 9 – zakup drukarek do dyplomów dla Wydziału Sztuki UJK ZBPZ/2021/00428

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Sztuki UJK.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 9 – zakup drukarek do dyplomów dla Wydziału Sztuki UJK ZBPZ/2021/00428.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 10 – zakup drukarek atramentowych dla Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim ZBPZ/2021/00346

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 10 – zakup drukarek atramentowych dla Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim ZBPZ/2021/00346.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 11 – zakup sprzętu komputerowego dla Filii UJK w Sandomierzu ZBPZ/2021/00101 i ZBPZ/2021/00149

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Filiia UJK w Sandomierzu.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 11 – zakup sprzętu komputerowego dla Filii UJK w Sandomierzu ZBPZ/2021/00101 i ZBPZ/2021/00149.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 12 – zakup dysku twardego wewnętrznego dla Działu Administrowania 21Nieruchomościami ZBPZ/2021/00409

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Administrowania Nieruchomościami UJK.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 12 – zakup dysku twardego wewnętrznego dla Działu Administrowania 21Nieruchomościami ZBPZ/2021/00409.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 13 – zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki Uniwersyteckiej ZBPZ/2021/00071 i 298

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Biblioteka Uniwersytecka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 13 – zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki Uniwersyteckiej ZBPZ/2021/00071 i 298.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 14 – zakup sprzętu dla Instytutu Biologii UJK ZBPZ/2021/00061

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Instytut Biologii UJK.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 14 – zakup sprzętu dla Instytutu Biologii UJK ZBPZ/2021/00061.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 15 – zakup drukarki atramentowej A3 ZBPZ/2021/00493

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakup drukarki atramentowej A3 Rektorat UJK.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 15 – zakup drukarki atramentowej A3 ZBPZ/2021/00493.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 16 – zakup dla Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ZBPZ/2021/00215,152,159

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 16 – zakup dla Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ZBPZ/2021/00215,152,159.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 17 – zakup dla Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ZBPZ/2021/00156

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30236000 Różny sprzęt komputerowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 17 – zakup dla Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami ZBPZ/2021/00156.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60 %;

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40 %.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 Pzp.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/09/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/06/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 14 czerwca 2021 r. do godziny 10.00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na platformie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2021 r. o godzinie 10.15.

4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu miniPortalu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 Pzp;

2) w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp, tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

2. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie wykonawca składa w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ (ESPD) stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż edytowalną wersję JEDZ stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ należy wypełnić z zastrzeżeniem poniższych uwag:

1) w części II sekcji D JEDZ (ESPD) (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega) wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w części II sekcja A i B oraz w części III;

2) w części IV zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych sekcji A, B, C i D;

3) część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

Do oferty wykonawca załącza również (wybrać odpowiednie, jeśli dotyczy):

1) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):

a) w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również elektr...

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/05/2021

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz


ADP.2301.27.2021                                                                   Kielce, dnia  26.07.2021

                   

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje,
że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w
postępowaniu ADP.2301.27.2021 na  Dostawa
sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.27.2021

 Jako ofertę najkorzystniejszą uznano W części 1 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25AW części 2 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25AW części 3
Zamawiający unieważnia postępowanieW części 4 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 KielceW części 5 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 KielceW części 6 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 KielceW części 7 Zamawiający unieważnia postępowanieW części 8 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul.
W Przyborowskiego 4/1, 25-417 KielceW części 9 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 KielceW części 10 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 KielceW części 11 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 KielceW części 12 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 KielceW części 13 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25AW części 14 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25AW części 15 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 KielceW części 16 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25AW części 17 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25A  Umów z wybranymi Wykonawcami których oferty zostały wybrane jako
najkorzystniejsze,  zosty podpisane
zgodnie z art. 264 ust 1  Pzp.  w  następującym terminie Części
4,5,6,9,11,15 – 23.06.2021 r.Części
1,2,8,10,12,13,14,16 i 17 - 02.07.2021 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzedowym w dniu 27.07.2021ADP.2301.27.2021                                                               
   Kielce, dnia  21.06.2021

                   

INFORMACJA O
WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje,
że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w
postępowaniu ADP.2301.27.2021 na  Dostawa
sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.27.2021

 

Ogłoszenie
o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:

- w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 07.05.2021 r.  pod numerem Dz.U. :  2021/S 089-228062 (wysłano do
publikacji w dniu 04.05.2021 r. )

-
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/  
dnia 07.05.2021 r.

 na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl 
dnia  07.05.2021 r.

Otwarcie ofert
odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 14.06.2021 r. o godzinie
10.15

Zestawienie ofert
i klasyfikacja punktowa:

 

 

Część 1

1)    Zakup sprzętu komputerowego dla sekcji promocji  UJK 
ZBPZ/2021/00284

2)    Zakup dla Wydawnictwa Uniwersyteckiego UJK  ZBPZ/2021/00283

3)    Zakup dla działu Zabezpieczenia Informatycznego
UJK  ZBPZ/2021/00281

4)    Zakup oprogramowania do wykonywania prac graficznych
dla Sekcji Promocji  UJK  ZBPZ/2021/00267 i ZBPZ/2021/00047 i
ZBPZ/2021/00090

5)    Zakup sprzętu komputerowego dla Działu Zabezpieczenia
Informatycznego UJK  ZBPZ/2021/00106

1)   
MARKSOFT Marek
Kundera
25-512
Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 61475,40 zł w tym
podatek VAT termin dostawy 10 dni, w kryterium cena brutto oferta
zdobyła 60 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    FRAMKO2 spółka
jawna
J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013
Kielce                                  
z zaoferowana kwota brutto 69990,29 zł w tym podatek VAT
termin dostawy 10 dni

w kryterium cena brutto
oferta zdobyła 52,70 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 92,70
pkt.

Szacowanie Cz. 1-  73199,98 zł brutto

 

Część 2

Zakup dla Wydawnictwa 
UJK  ZBPZ/2021/00090

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 7306,20 zł w tym podatek VAT
termin dostawy 10 dni, w kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w
kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza

2)    FRAMKO2 spółka
jawna
J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013
Kielce                                  
z zaoferowana kwota brutto 6980,87 zł w tym podatek VAT
termin dostawy 10 dni Zamawiający odrzuca ofertę  FRAMKO 2 na postawie art. 226 ust 1  pkt 5 ( jej
treść jest niezgodna z warunkami zamówienia”)

Szacowanie Cz. 2-    11000 zł
brutto

 

 

 

Część 3  Zamawiający unieważnia postępowanie w
stosunku do części 3
na podstawie art. 254 pkt 2 ustawy Pzp tzn. wszystkie
złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo oferty podlegały
odrzuceniu

1)    Zakup  drukarki atramentowej do druku dyplomów dla
Wydawnictwa  UJK  ZBPZ/2021/00446

3)    FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013
Kielce                                  
z zaoferowana kwota brutto 1048,96 zł w tym podatek VAT termin dostawy
10 dni, Zamawiający odrzuca ofertę 
FRAMKO 2 na postawie art. 226 ust 1 
pkt 5 ( jej treść jest niezgodna z
warunkami zamówienia, brak dupleksu automatycznego )

Szacowanie Cz. 3 - 5000 zł brutto

 

Część 4

Zakup  drukarek atramentowych do druku dyplomów dla
Collegium Medicum  UJK  ZBPZ/2021/00446

1)    FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul.
Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 2149,99 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10
dni,
w kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w kryterium termin
realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza

Szacowanie Cz. 4 –2598 zł brutto

 

Część 5

Zakup  drukarek
do druku dyplomów dla Wydziału Humanistycznego 
UJK  ZBPZ/2021/00439

1)    FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul.
Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 8378,76 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10
dni
w kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w kryterium termin
realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza

Szacowanie Cz. 5 –8500 zł brutto

 

 

Część 6

Zakup  urządzeń
wielofunkcyjnych atramentowych dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  UJK 
ZBPZ/2021/00443

1)    FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul.
Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 5027,26 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10
dni
w kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w kryterium termin
realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza

Szacowanie Cz. 6.- 5100 zł brutto

 

 

Część 7 Zamawiający
unieważnia postępowanie w stosunku do części 7
na podstawie art. 254 pkt 2 ustawy Pzp tzn. wszystkie złożone wnioski o
dopuszczenie do udziału                                 w postepowaniu
albo oferty podlegały odrzuceniu

Zakup  drukarek do dyplomów dla
Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
UJK  ZBPZ/2021/00393

1)    FRAMKO2 spółka jawna
J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 5225,85 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni Zamawiający
odrzuca ofertę  FRAMKO 2 na postawie art.
226 ust 1  pkt 5 ( jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, Brak możliwości
świadczenia gwarancji)

Szacowanie Cz. 7 –6300 zł
brutto

 

 

 

Część 8

Zakup  drukarek
do dyplomów dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych  UJK 
ZBPZ/2021/00217

1)   
FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul.
Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 5194,84 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10
dni
w kryterium cena brutto oferta zdobyła 43,61 pkt w kryterium termin
realizacji 40 pkt łącznie 83,61 pkt.

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1,
25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto 3776,10 zł w tym podatek VAT
termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w
kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza

Szacowanie Cz.8.- 3500 zł brutto

 

Część 9

Zakup  drukarek
do dyplomów dla Wydziału Sztuki UJK 
ZBPZ/2021/00428

1)    FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul.
Duża 22, 25-013 Kielce                      
            
z zaoferowana
kwota brutto 1048,96 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w
kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w kryterium termin realizacji 40
pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Szacowanie Cz.9.- 2200 zł brutto

 

 

Część 10

Zakup  drukarek
atramentowych dla Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim  ZBPZ/2021/00346

1)   
FRAMKO2 spółka
jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 2951,31 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10
dni
w
kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w kryterium termin realizacji 40
pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

2)   
Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto 3517,80
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 50,33 pkt w
kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 90,33 pkt.

Szacowanie Cz. 10- 4000 zł brutto

 

 

Część 11

Zakup  sprzętu
komputerowego dla Filii UJK w Sandomierzu 
ZBPZ/2021/00101 i ZBPZ/2021/00149

1)    FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul.
Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 18809,90 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10
dni
w
kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w kryterium termin realizacji 40
pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Szacowanie Cz 11- 24700 zł brutto

 

Część 12

Zakup  dysku
twardego wewnętrznego dla Działu Administrowania Nieruchomościami  ZBPZ/2021/00409

1)   
FRAMKO2 spółka
jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 215,91 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10
dni
w kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w kryterium termin
realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza

2)   
MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 246 zł  w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta
zdobyła 52,66 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 92,66 pkt.

Szacowanie Cz 12.-270 zł brutto

 

Część 13

Zakup  sprzętu
komputerowego dla Biblioteki Uniwersyteckiej 
ZBPZ/2021/00071 i 298

1)    FRAMKO2 spółka
jawna
J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013
Kielce                                  
z zaoferowana kwota brutto 13677,14 zł w tym podatek VAT
termin dostawy 10 dni w
kryterium cena brutto oferta zdobyła 54,71  pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie
94,71 pkt.

2)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska
25A z zaoferowana kwota brutto 12472,20 zł  w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni
w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza

Szacowanie Cz.13- 15970 zł brutto

 

Część 14

Zakup  sprzętu
dla Instytutu Biologii UJK 
ZBPZ/2021/00061

1)   
FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 1272,34 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10
dni
w kryterium  cena brutto oferta zdobyła 47,56  pkt termin realizacji 40 pkt łącznie 87,56 pkt.

2)   
MARKSOFT Marek
Kundera
25-512
Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 1008,60 zł  w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni
w kryterium  cena brutto oferta zdobyła
60  pkt termin realizacji 40 pkt łącznie
100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Szacowanie Cz.14. - 900 zł brutto

 

Część 15

Zakup  drukarki atramentowej
A3   ZBPZ/2021/00493

1)    FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul.
Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 1317,06 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10
dni
w kryterium  cena brutto oferta
zdobyła 60  pkt termin realizacji 40 pkt łącznie
100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Szacowanie Cz. 15.- 1600 zł brutto

 

Część 16

Zakup  dla
Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami  
ZBPZ/2021/00215,152,159

1)   
FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 51020,57 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10
dni
w kryterium  cena brutto oferta zdobyła 51,89  pkt termin realizacji 40 pkt łącznie 91,89
pkt.

2)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska
25A z zaoferowana kwota brutto 44132,40 zł  w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni
w kryterium  cena brutto oferta zdobyła
60  pkt termin realizacji 40 pkt łącznie
100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

3)    Man Complex
Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. W Przyborowskiego 4/1,
25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto 60932,97 zł w tym podatek VAT
termin dostawy 10 dni w
kryterium  cena brutto oferta zdobyła
43,45  pkt termin realizacji 40 pkt łącznie
83,45 pkt.

Szacowanie Cz. 16- 57014 zł brutto

 

 

Część 17

Zakup  dla
Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami  
ZBPZ/2021/00156

1)   
FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 68656,14  zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w
kryterium  cena brutto oferta zdobyła
46,23  pkt termin realizacji 40 pkt łącznie
86,23 pkt.

2)   
MARKSOFT Marek
Kundera
25-512
Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 52909,20 zł  w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni
w kryterium  cena brutto oferta zdobyła
60  pkt termin realizacji 40 pkt łącznie
100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

Szacowanie Cz.17 – 55000 zł brutto

 

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano

 

W części 1 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25A

W części 2 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25A

W części 3
Zamawiający unieważnia postępowanie

W części 4 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 5 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 6 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 7 Zamawiający unieważnia postępowanie

W części 8 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul.
W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

W części 9 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 10 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 11 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 12 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 13 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25A

W części 14 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25A

W części 15 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga
ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 16 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25A

W części 17 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul.
Warszawska 25A

 

Zapraszamy do
podpisania Umów z wybranymi Wykonawcami
których oferty zostały wybrane jako
najkorzystniejsze,  zostaną podpisane
zgodnie z art. 264 ust 1  Pzp.  w  następującym terminie 

Części
4,5,6,9,11,15 – 23.06.2021 r.

Części
1,2,8,10,12,13,14,16 i 17 - 02.07.2021 r.

Zapraszamy do
podpisania ofert w wyznaczonym terminie

 
Zamawiający:                                                                                               
Kielce, dnia
14.06.2021 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

  

 

INFORMACJA Z
OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawa sprzętu
komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.27.2021”

 

Nr postępowania: ADP.2301.27.2021

 

 

Działając na podstawie
art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły
następujące oferty:

 

Część
1

1)     Zakup sprzętu komputerowego dla sekcji
promocji  UJK  ZBPZ/2021/00284

2)     Zakup dla Wydawnictwa Uniwersyteckiego
UJK  ZBPZ/2021/00283

3)     Zakup dla działu Zabezpieczenia
Informatycznego UJK  ZBPZ/2021/00281

4)     Zakup oprogramowania do wykonywania prac
graficznych dla Sekcji Promocji  UJK  ZBPZ/2021/00267 i ZBPZ/2021/00047 i
ZBPZ/2021/00090

5)     Zakup sprzętu komputerowego dla Działu
Zabezpieczenia Informatycznego UJK 
ZBPZ/2021/00106

 

1)     MARKSOFT
Marek Kundera

25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 61475,40 zł w tym podatek VAT termin
dostawy 10 dni

2)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 69990,29 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

Część 2

Zakup dla Wydawnictwa  UJK 
ZBPZ/2021/00090

1)     MARKSOFT
Marek Kundera

25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 7306,20 zł w tym podatek VAT termin
dostawy 10 dni

2)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 6980,87 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

Część 3

1)     Zakup  drukarki atramentowej do druku dyplomów dla
Wydawnictwa  UJK  ZBPZ/2021/00446

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 1048,96 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

Część 4

1)     Zakup  drukarek atramentowych do druku dyplomów dla
Collegium Medicum  UJK  ZBPZ/2021/00446

 

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 2149,99 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

Część 5

Zakup  drukarek do
druku dyplomów dla Wydziału Humanistycznego 
UJK  ZBPZ/2021/00439

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 8378,76 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część 6

Zakup  urządzeń wielofunkcyjnych atramentowych dla
Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 
UJK  ZBPZ/2021/00443

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 5027,26 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część 7

Zakup  drukarek do
dyplomów dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
UJK  ZBPZ/2021/00393

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 5225,85 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część 8

Zakup 
drukarek do dyplomów dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych  UJK 
ZBPZ/2021/00217

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 5194,84 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)     Man
Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul.
W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto 3776,10 zł w tym podatek VAT termin
dostawy 10 dni

 

 

 

Część 9

Zakup  drukarek do
dyplomów dla Wydziału Sztuki UJK 
ZBPZ/2021/00428

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 1048,96 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

 

Część 10

Zakup  drukarek atramentowych dla Filii UJK w
Piotrkowie Trybunalskim  ZBPZ/2021/00346

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 2951,31 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)     Man
Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul.
W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto 3517,80 zł w tym podatek VAT termin
dostawy 10 dni

 

 

 

 

Część 11

Zakup  sprzętu komputerowego dla Filii UJK w
Sandomierzu  ZBPZ/2021/00101 i
ZBPZ/2021/00149

 

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 18809,90 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część 12

Zakup  dysku twardego wewnętrznego dla Działu
Administrowania Nieruchomościami 
ZBPZ/2021/00409

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 215,91 zł w
tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)    
MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z
zaoferowana kwota brutto 246 zł  w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

 

Część 13

Zakup  sprzętu
komputerowego dla Biblioteki Uniwersyteckiej 
ZBPZ/2021/00071 i 298

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 13677,14 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)     MARKSOFT
Marek Kundera
25-512
Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 12472,20 zł  w tym podatek
VAT termin dostawy 10 dni

 

Część
14

Zakup  sprzętu dla Instytutu Biologii UJK  ZBPZ/2021/00061

 

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 1272,34 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)    
MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z
zaoferowana kwota brutto 1008,60 zł  w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część
15

Zakup  drukarki atramentowej A3   ZBPZ/2021/00493

 

1)    
FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013
Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 1317,06 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

Część
16

Zakup  dla Centrum Wsparcia Osób z
Niepełnosprawnościami  
ZBPZ/2021/00215,152,159

 

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 51020,57 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)    
MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z
zaoferowana kwota brutto 44132,40 zł
 w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)    
Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z
zaoferowana kwota brutto 60932,97 zł
w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

 

 

 

 

Część
17

Zakup  dla Centrum Wsparcia Osób z
Niepełnosprawnościami   ZBPZ/2021/00156

 

1)     FRAMKO2
spółka jawna
J.Strykowski,
S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z
zaoferowana kwota brutto 68656,14  zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)     MARKSOFT
Marek Kundera
25-512
Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 52909,20 zł  w tym podatek
VAT termin dostawy 10 dni

 

 

 Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że
na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto

 

Cz. 1- 
59512,18 zł netto, 73199,98 zł brutto

Cz. 2-   
8943,09 zł netto, 11000 zł brutto

Cz. 3 – 4065,04 zł netto ,  5000 zł brutto

Cz. 4 – 2112,20 zł netto, - 2598 zł brutto

Cz. 5 – 6910,57 zł netto – 8500 zł brutto

Cz. 6.- 4146,34 zł netto – 5100 zł brutto

Cz. 7 – 5121,95 zł netto – 6300 zł brutto

Cz.8.- 2845,53 zł netto – 3500 zł brutto

Cz.9.- 1788,62 zł netto- 2200 zł brutto

Cz. 10- 3252,03 zł netto, 4000 zł brutto

Cz 11- 20081,30 zł netto, 24700 zł brutto

Cz 12.- 219,51 zł netto, 270 zł brutto

Cz.13- 12983,73 zł netto, 15970 zł brutto

Cz.14. – 731,70 zł netto, 900 zł brutto

Cz. 15.- 1300,81 zł netto, 1600 zł brutto

Cz. 16- 46352,84 zł netto, 57014 zł brutto

Cz.17 – 44715,44 zł netto, 55000 zł brutto 
Kielce, dnia 14.06.2021 r. godz. 07:30

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów
komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
ADP.2301.27.2021

 

 

Działając
na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację
zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto

 

Cz. 1- 
59512,18 zł netto, 73199,98 zł brutto

Cz. 2-   
8943,09 zł netto, 11000 zł brutto

Cz. 3 – 4065,04 zł netto ,  5000 zł brutto

Cz. 4 – 2112,20 zł netto, - 2598 zł brutto

Cz. 5 – 6910,57 zł netto – 8500 zł brutto

Cz. 6.- 4146,34 zł netto – 5100 zł brutto

Cz. 7 – 5121,95 zł netto – 6300 zł brutto

Cz.8.- 2845,53 zł netto – 3500 zł brutto

Cz.9.- 1788,62 zł netto- 2200 zł brutto

Cz. 10- 3252,03 zł netto, 4000 zł brutto

Cz 11- 20081,30 zł netto, 24700 zł brutto

Cz 12.- 219,51 zł netto, 270 zł brutto

Cz.13- 12983,73 zł netto, 15970 zł brutto

Cz.14. – 731,70 zł netto, 900 zł brutto

Cz. 15.- 1300,81 zł netto, 1600 zł brutto

Cz. 16- 46352,84 zł netto, 57014 zł brutto

Cz.17 – 44715,44 zł netto, 55000 zł brutto

 

RAZEM
: 225082,80 zł netto, 276851,94 zł brutto

 


specyfikacja warunków zamówienia

 

Zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn.

 

Dostawa
sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.27.2021

 

 

Przedmiotowe postępowanie
prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert
następuje za pośrednictwem Miniportalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Nr postępowania: ADP.2301.27.2021

 

Ogłoszenie
o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:

- w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 07.05.2021 r.  pod numerem Dz.U. :  2021/S 089-228062 (wysłano do
publikacji w dniu 04.05.2021 r. )

-
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/   dnia 07.05.2021 r.

 na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl 
dnia  07.05.2021 r.

 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce                                                                                       

Tel.: (0-41)
349-7365 fax 41 349 7275

NIP:
657-02-34-850

Email : dzp@ujk.edu.pl

Adres
elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: 
/UJK/SkrytkaESP

 

Adres strony
internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
www.ujk.edu.pl/przetargi.php

Godziny
pracy: 7.30-15.30 od poniedziałku
do piątku.

II.        OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Zgodnie z art. 13 ust.
1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4
maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

1)    administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615

2)    administrator wyznaczył
Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem
telefonu 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: 
iod@ujk.edu.pl Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa urządzeń komputerowych
nr ADP.2301.27.2021   prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego;

3)    Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.

4)    odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.

5)    Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)    obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.

7)    w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8)    posiada Pani/Pan:

a)    na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy
skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);

b)    na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników
);

c)    na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego
);

d)    prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)    nie przysługuje
Pani/Panu:

a)    w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)    prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)    na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10)  przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

III.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.    Niniejsze postępowanie
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".

2.    Szacunkowa wartość
zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.

3.    Zamawiający
przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej
, o której mowa w art.
139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu

5.    Zamawiający nie
przewiduje aukcji elektronicznej.

6.    Zamawiający nie
prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7.    Do postępowania stosuje
się przepisy dotyczące nabywania dostaw.

 

 

 

 

 

IV.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Wspólny Słownik
Zamówień CPV:

Główny 302000001
– urządzenia komputerowe

Pozostałe :

30213100-6 - komputery
przenośne

30236000-2 - różny
sprzęt komputerowy
2.   
Przedmiotem zamówienia jest

                  Część 1

1)              
Zakup sprzętu komputerowego dla sekcji
promocji  UJK  ZBPZ/2021/00284

2)              
Zakup dla Wydawnictwa Uniwersyteckiego
UJK  ZBPZ/2021/00283

3)              
Zakup dla działu Zabezpieczenia
Informatycznego UJK  ZBPZ/2021/00281

4)              
Zakup oprogramowania do wykonywania prac
graficznych dla Sekcji Promocji  UJK  ZBPZ/2021/00267 i ZBPZ/2021/00047 i
ZBPZ/2021/00090

5)              
Zakup sprzętu komputerowego dla Działu
Zabezpieczenia Informatycznego UJK 
ZBPZ/2021/00106

 

Część 2
Zakup dla Wydawnictwa  UJK  ZBPZ/2021/00090

Część 3
Zakup  drukarki atramentowej do druku
dyplomów dla Wydawnictwa  UJK  ZBPZ/2021/00446

Część 4
Zakup  drukarek atramentowych do druku
dyplomów dla Collegium Medicum  UJK  ZBPZ/2021/00446

Część 5
Zakup  drukarek do druku dyplomów dla
Wydziału Humanistycznego  UJK  ZBPZ/2021/00439

Część 6
Zakup  urządzeń wielofunkcyjnych
atramentowych dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  UJK 
ZBPZ/2021/00443

Część 7
Zakup  drukarek do dyplomów dla Wydziału
Pedagogiki i Psychologii  UJK  ZBPZ/2021/00393

Część 8
Zakup  drukarek do dyplomów dla Wydziału
Prawa i Nauk Społecznych  UJK  ZBPZ/2021/00217

Część 9
Zakup  drukarek do dyplomów dla Wydziału
Sztuki UJK  ZBPZ/2021/00428

Część 10
Zakup  drukarek atramentowych dla Filii
UJK w Piotrkowie Trybunalskim 
ZBPZ/2021/00346

Część 11
Zakup  sprzętu komputerowego dla Filii
UJK w Sandomierzu  ZBPZ/2021/00101 i ZBPZ/2021/00149

Część 12
Zakup  dysku twardego wewnętrznego dla
Działu Administrowania 21Nieruchomościami 
ZBPZ/2021/00409

Część 13
Zakup  sprzętu komputerowego dla
Biblioteki Uniwersyteckiej 
ZBPZ/2021/00071 i 298

Część 14
Zakup  sprzętu dla Instytutu Biologii
UJK  ZBPZ/2021/00061

Część 15
Zakup  drukarki atramentowej A3   ZBPZ/2021/00493

Część 16
Zakup  dla Centrum Wsparcia Osób z
Niepełnosprawnościami  
ZBPZ/2021/00215,152,159

Część 17
Zakup  dla Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami   ZBPZ/2021/00156

Ilekroć w SWZ
i załącznikach do SWZ jest mowa o materiałach, wyrobach lub sprzęcie                   z podaniem znaków
towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że
wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne
materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów
technicznych, które muszą spełniać te produkty. Jeżeli przedmiot zamówienia
został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający wskazuje w opisie
przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Zamawiający
w opisie przedmiotu zamówienia wskazał wymaganą gwarancję na sprzęt.                                     W
przypadku zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji oferta
zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego. Minimalna
wymagana gwarancja została podana w opisie przedmiotu zamówienia

Warunki gwarancji zostały określone we
wzorze umowy.

Dostarczony
przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania i nie
może być przedmiotem praw osób trzecich, musi w dniu dostawy posiadać
instrukcję obsługi w wersji papierowej na nośniku elektronicznym, aprobaty
techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego
typu urządzeniach/produktach; winien być wyposażony we wszystkie elementy
(przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u zamawiającego do
celu, dla którego jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych
elementów przez zamawiającego.

Wszystkie
dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być
sporządzone  w języku polskim  w formie drukowanej (instrukcja obsługi  dodatkowo na DVD, CD lub pendrive).

 

3.    Przedmiot
zamówienia został podzielony na części.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. – liczba części 17

4.    Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.

5.    Zamawiający
nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8
p.z.p.

6.    Szczegółowy
opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr
8 do SWZ
.

 

 

V.        PODWYKONAWSTWO

1.    Wykonawca
może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2.    Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.

3.    Zamawiający
wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca
wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.

4.    Powierzenie
części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy                                             z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

VI.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


 1. Wymagany, maksymalny termin (okres)
  realizacji zamówienia wynosi 30 dni
  kalendarzowych
  od daty zawarcia umowy.

 2. Oferty z dłuższym terminem  realizacji niż wskazany wyżej zostaną
  odrzucone.

 3. Za termin wykonania
  zamówienia przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
  sprzętu.

 4. Wykonawcy mogą zaproponować w
  ofertach krótszy termin (okres) realizacji zamówienia, niż przedstawiono
  wyżej.

Uwaga:
Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

VII.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.   O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.

2.    O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:

1)    zdolności
do występowania w obrocie gospodarczych:

Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.

2)    uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

       Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.

3)    sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.

4)    zdolności
technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.

 

3.    Zgodnie
z art. 117 ust. 1 p.z.p. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie
warunku przez Wykonawców.

4.    Zamawiający może na każdym
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII.   PODSTAWY
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.    Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)    w
art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2)    w
art. 109 ust. 1 pkt.  4, 5, 7 p.z.p.,
tj.:

a)  w stosunku do którego otwarto likwidację,
ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;

b)   który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych dowodów;

c)    który z przyczyn leżących po jego stronie, w
znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie
wykonał albo długotrwale
nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego
lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

2.    Wykluczenie
Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3.    Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 
4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

4.    Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o
których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy.
Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

      

IX.      OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI
SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ (ESPD) stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający
informuje, iż edytowalną wersję JEDZ stanowiącą Załącznik nr 2 do  SWZ należy
wypełnić z zastrzeżeniem poniższych uwag:

 

1)    w
Części II Sekcji D JEDZ ( ESPD) (Informacje
dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega
) Wykonawca
oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek
części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile
jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie
jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców
odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz
w Części III;

2)    w
Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich
kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B,
C i D;

3)    Część
V (Ograniczenie liczby kwalifikujących
się kandydatów
) należy pozostawić niewypełnioną.

 

Do oferty wykonawca załącza również:
(wybrać odpowiednie jeśli dotyczy)

1) Pełnomocnictwo
(jeśli dotyczy):

a) w
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo
określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego
wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również
elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub
elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę
udzielającą pełnomocnictwa;

b) w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty;

2) Zobowiązanie
podmiotu trzeciego
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że
Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówieni. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę upoważnioną do reprezentacji na zdolnościach którego polega
wykonawca wskazaną we właściwym rejestrze, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip (Załącznik nr
10 do SWZ);

3) Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w
innym dokumencie;

4) Potwierdzenie
wpłaty wadium.

 

 

 

3.    Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych:

 

1)    Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2)   Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;

  3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt
3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt  4, 5, 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4)    Informacja
z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie dotyczącym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

 

4.    Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej:

1)    zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

2)    zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa informację                              z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z
odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach
rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów
rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.    Jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się
do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są
analogiczne jak w ust. 4.

6.    Zamawiający
nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał
w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także
wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi
ich prawidłowość i aktualność.

7.    W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p.
lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415;
zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej
"r.d.e.")

X.        POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1.      Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.    Wymagania dotyczące polegania na
zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:

1)    Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;

2)    Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

3)    Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub
ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten
nie ponosi winy.

4)    Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania
przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po
upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3.    W celu oceny, czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z
tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu
wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w
zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca:

1)    składa
wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem
nr 3 do SWZ
;

2)    składa
wraz z ofertą Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia
dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części
II Sekcji C JEDZ (Informacje na temat
polegania na zdolności innych podmiotów
);

3)    w
terminie określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych
podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.

XI.      INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1.      Wykonawcy
mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo winno być załączone
do oferty w postaci elektronicznej.

2.    W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia  składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3.    Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie
dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.    Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni
wykonawcy.

XII.       SPOSÓB
KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1.     Informacje
ogólne

1)     w postępowaniu o
udzielenie zamówienia  komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej: 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  - oraz poczty elektronicznej,

2)     Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty oraz do formularza do komunikacji,

3)     wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

4)     maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

5)     za datę przekazania oferty,
zawiadomień,  dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

6)     identyfikator danego postępowania o
udzielenie  zamówienia dostępne są w
zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
SWZ.

2.    
Złożenie oferty

1)    
Wykonawca
składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu
w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz
można wypełnić na stronie internetowej
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,

2)    
oferta
powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,

3)    
Wykonawca
może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod
adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

4)     Wykonawca po upływie terminu na
składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,

5)    
Osobą
uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1)    w zakresie proceduralnym:

     Marcin Kmieciak, tel.
41 349 7365
, email:
marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,

 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego
Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.    
Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w
terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o
czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek

o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu,
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

 

XIII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.    Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu
Ofertowym - zgodnie                               z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)    oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia
                  o którym mowa w Rozdziale IX
ust. 1 SWZ;

2)    zobowiązanie
innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia  o których mowa w Rozdziale X
ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli  dotyczy);

3)    dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie
poręczeń lub gwarancji);

4)    dokumenty,
z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

5)
Wypełniony formularz oferty
zawierający
nazwę i parametry, numery części katalogowych
sprzętu oraz szczegółowo opisanymi parametrami technicznymi w taki sposób, aby
jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze wszystkimi
potrzebnymi opcjami.

      
UWAGA
: wypełnienie pola
sformułowaniem, np.: „zgodnie z zapisami SWZ" nie będzie akceptowane przez
Zamawiającego jako poprawne wypełnienie pola „opis rozwiązania",  z
uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i jednoznaczności opisu
zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich
rubryk w formularzu cenowym. Niewypełnienie zgodnie z opisem wszystkich rubryk
w formularzu cenowym, który jest integralną częścią oferty, spowoduje jej
odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych".

Oferta powinna być sporządzona w języki
polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest
w Regulaminie korzystania z miniPortalu

 

4.    Oferta oraz pozostałe oświadczenia i
dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami.

5.    W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną
do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy
dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6.    Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

7.    Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie oferty przez
Wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla Wykonawców na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki, na którym prowadzona będzie korespondencja związana                                     z postępowaniem.

8.    Wszelkie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.0.1913), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

9.    Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w
postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi
Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w
postępowaniu.

10.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w
sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.

XIV.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.      Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na
Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik
nr 1 do SWZ
.

2.    Cena ofertowa brutto musi uwzględniać
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w
niniejszej SWZ. Cena musi uwzględniać koszty wytworzenia przedmiotu zamówienia,
zapakowania, ubezpieczenia, dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Prawidłowe
wskazanie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy

3.    Cena oferty powinna być wyrażona w
złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.    Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w
walucie obcej.

5.    Wyliczona cena oferty brutto będzie
służyć do porównania złożonych ofert.

6.    Jeżeli w postępowaniu złożona będzie
oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami[1].
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

XV.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.         Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty
wadium w wysokości:              

Dla
części 1 – 900 zł

Dla
części 2 – 170 zł

Dla
części 3-  80 zł

Dla
części 4- 40 zł

Dla
części 5- 130 zł

Dla
części 6 – 80 zł

Dla
części 7 – 100 zł

Dla
części 8 – 50 zł

Dla
części 10-  80 zł

Dla
części 11-  200 zł

Dla
części 13 – 90 zł

Dla
części 16- 700 zł

Dla
części 17 -650 zł

 

2.    Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2.

3.    Wadium może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    gwarancjach
bankowych;

3)    gwarancjach
ubezpieczeniowych;

4)    poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4.         Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer
konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15
1160 2202 0000 0003 3977 3201.
Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium
– oznaczenie sprawy ADP.2301.27.2021 część 
……”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.    Wadium wnoszone w formie poręczeń lub
gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1)    musi
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

2)    z jej
treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;

3)    powinno
być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)    termin
obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest
dzień składania ofert);

5)    w
treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;

      
6)            
beneficjentem
poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w    Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

7)    w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8)    musi
zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.

6.    W przypadku wniesienia wadium w formie:

1)    pieniężnej
- zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2)    poręczeń
lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

7.    Oferta wykonawcy, który nie wniesie
wadium lub wniesie w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w
art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

8.    Zasady zwrotu oraz okoliczności
zatrzymania wadium określa p.z.p.

XVI.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.      Wykonawca
będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 11.09.2021r.

2.    W przypadku gdy wybór
najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt
1, Zamawiający przed upływem terminu
związania
ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy
niż 60 dni.

3.    Przedłużenie terminu związania ofertą, o
którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania
ofertą.

4.    W przypadku gdy
Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.
2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

XVII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.      Ofertę należy złożyć poprzez miniportal  do dnia 14.06.2021 r. do godziny 10:00.

2.    O
terminie
złożenia
oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.    Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 14.06.2021 r. o godzinie10:15

4.    Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu
miniportalu                                     
.                                                              W przypadku
awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert                  w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

5.    Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem
ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.    Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu
ofert, udostępni na swojej stronie internetowej informacje o:

1)    nazwach
albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których
oferty zostały otwarte;

2)    cenach
lub kosztach zawartych w ofertach.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert i ich
znaczenie:

1) cena brutto za
przedmiot zamówienia
- stanowiące wagę 60%

2) czas realizacji –
stanowiące wagę 40%.

W celu ustalenia wielkości
punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena
brutto”, Zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

A1 Kryterium „cena brutto
za przedmiot zamówienia”.

Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z
najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

Liczba punktów= (Cena brutto najniższa /
Cena brutto badana) x 60
-
liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej
ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

A2 Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy.
Oferta zawierająca propozycję maksymalnego
wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0
(zero) punktów. Pozostałe oferty
otrzymają za każdy  dzień
skrócenia  realizacji - 2
(dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych)
dla całego zamówienia.
W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni kalendarzowych
w których zrealizuje przedmiot umowy

Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów obliczoną według wzoru:

P = A1+A2

A1  – ilość punktów w kryterium  cena brutto

A2    -ilość punktów w kryterium czas realizacji

 

P - łączna ilość punktów po zsumowaniu
wszystkich kryteriów

1.    
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

2.    
Każda z części podlega odrębnej ocenie.

3.    
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który
uzyska największą ilość punktów, z zastrzeżeniem ust. 1.

 

1.    
Obliczenia
będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.    
 Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty,
które odpowiadają treści i wymogom SWZ.

3.    
Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

4.    
W
toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z
zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści

5.    
Zamawiający
poprawia w ofercie:

Ø oczywiste
omyłki pisarskie,

Ø oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

Ø inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

XIX.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.      Zamawiający
zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 p.z.p.

2.    Wykonawca będzie
zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

3.    W przypadku wyboru
oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

4.    Jeżeli wykonawca,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny
ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać
najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

 

XX.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA
NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

XXI.   INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ
MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1.     Wybrany
Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2.    Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z
umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3.    Zmiana
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z
okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4.    Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we
Wzorze Umowy.

 

XXII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.      Środki ochrony prawnej określone w
niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w
konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2.    Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia
wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie
oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.

3.    Odwołanie przysługuje na:

1)    niezgodną z przepisami ustawy czynność
Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na
projektowane postanowienie umowy;

2)    zaniechanie czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.    Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.    Odwołanie
wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.    Odwołanie
wnosi się w terminie:

1)    10 dni od dnia przekazania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)    15 dni od dnia przekazania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7.    Odwołanie
w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

9.    Na orzeczenie Izby oraz postanowienie
Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10.  W postępowaniu toczącym się wskutek
wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r.
- Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.

11.       Skargę
wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".

12.  Skargę wnosi się za pośrednictwem
Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012
r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.  Prezes Izby przekazuje skargę wraz z
aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni
od dnia jej otrzymania.

 

 

XXIII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
DO SWZ

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia 

Załącznik nr 3 - Zobowiązanie innego podmiotu do
udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie
wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.

Załącznik nr 7 - Wzór Umowy

 

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1. Informacje ogólne
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
2. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz można wypełnić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,
2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,
3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
4) Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,
5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.