Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa materiałów promocyjnych ADP.2301.80.2021

Dostawa materiałów promocyjnych ADP.2301.80.2021

  • Znak sprawy: ADP.2301.80.2021
  • Termin składania ofert: 2021-08-31 10:00
  • Opublikowano: 2021-08-13 13:18:19 przez Marcin Kmieciak

OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów promocyjnych ADP.2301.80.2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413497365

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https:://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów promocyjnych ADP.2301.80.2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c997a922-fc1e-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00182241/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-16 09:54

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 Dostawa artykułów promocyjnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00148651/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ADP.2301.80.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. ( Świętokrzyski Festiwal Nauki)
2. Zamówienie finansowane będzie
1) ze środków uczelni z programu z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24329,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24329,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24329,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Promobay Brzozowski, Kamaj spółka jawna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9721268329

7.3.3) Ulica: ul. Słowieńska 55C

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 61-664

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-09-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24329,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

Kielce, dnia 07.09.2021 r.

Zamawiający

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

 

 Wykonawca     

  Promobay Brzozowski, Kamaj

  spółka jawna 61-664 Poznań                   

  ul. Słowieńska 55C                                              

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.80.2021 na  Dostawa materiałów promocyjnych dla UJK w Kielcach

 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 11:00

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

Wpłynęła tylko jedna oferta Wykonawcy:

 

1)    Promobay Brzozowski, Kamaj spółka jawna 61-664 Poznań ul. Słowieńska 55C z zaoferowana kwotą netto 19780,00 zł, plus należny podatek VAT, co daje kwotę brutto 24329,40zł  (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 40/100), termin realizacji zamówień: 10 dni roboczych od dokonania przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji egzemplarza próbnego przedmiotu zamówienia. Czas wymiany wadliwego towaru: 3 dni roboczych.  Wraz z oferta złożono próbki materiałów promocyjnych

– oferta otrzymała w kryterium cena 60 pkt, w kryterium jakość zaoferowanych produktów 40 pkt, łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Umowa z wybranym Wykonawcą, Promobay Brzozowski, Kamaj spółka jawna 61-664 Poznań ul. Słowieńska 55C  którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana zgodnie    z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  09.09.2021 r.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy o wartości zamówienia nie przekraczającej
progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej PZP na DOSTAWĘ pn.: "Dostawa materiałów promocyjnych" Nr postępowania: ADP.2301.80.2021

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

1)     Promobay Brzozowski, Kamaj spółka jawna 61-664 Poznań ul. Słowieńska 55C z zaoferowana kwotą netto 19780,00 zł, plus należny podatek VAT, co daje kwotę brutto 24329,40zł  (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 40/100), termin realizacji zamówień: 10 dni roboczych od dokonania przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji egzemplarza próbnego przedmiotu zamówienia. Czas wymiany wadliwego towaru: 3 dni roboczych.  Wraz z oferta złożono próbki materiałów promocyjnych

 

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 38500 zł

 


Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 31.08.2021 r. godz. 09:30

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy o wartości zamówienia nie przekraczającej
progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej PZP na DOSTAWĘ pn.: "Dostawa materiałów promocyjnych" Nr postępowania: ADP.2301.80.2021

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 38500 zł

 
PYTANIA i ODPOWIEDZI do przetargu ADP.2301.80.2021 z dnia 16.08.2021

 

 

1)  Mam pytanie do postępowania ADP.2301.80.2021 - łamigłówka logiczna -
najmniejsza liczba wzorów to 4 w opakowaniu. Czy dopuszczają Państwo
taką możliwość?

ODPOWIEDŹ : TAK

 

2)  torba bawełniana w opisie jest torba z płaskim dnem ,a później jest wspomniane dno. Ponadto wymiar torby i gramatura wskazują na torbę szytą, indywidualna. Czy jako próbkę można załączyć inny wymiar torby, ale z materiału z którego docelowo będą one uszyte?

ODPOWIEDŹ : TAK PRÓBKA MOŻE BYĆ W INNYM WYMIARZE

 

 

3)  Mam pytanie do postępowania ADP.2301.80.2021 - metalowe puzzle 3d - bardzo proszę o uszczegółowienie opisu.

ODPOWIEDŹ : Łamigłówka metalowa - puzzle 3D
Łamigłówka manualna, która polega na rozłączeniu dwóch metalowych elementów bez użycia siły. Całość wykonana z metalu, co zapewnia bardzo długą żywotność produktu, może przybierać różne kształty. W załączeniu zdjęcie o charakterze poglądowym. ( załącznik Pytania i odpowiedzi )

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa materiałów promocyjnych ADP.2301.80.2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413497365

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów promocyjnych ADP.2301.80.2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c997a922-fc1e-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00148651

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 Dostawa artykułów promocyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w przy użyciu mini Portalu, https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. z 2019 r. poz. 123 i 730)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.Urz.z2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.” niniejszym informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. 2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:  art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków,
o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania ADP.2301.16.2021 13 dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart.18 ust. 2 RODO2 ; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.Urz.z2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.” niniejszym informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. 2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:  art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania ADP.2301.16.2021 13 dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart.18 ust. 2 RODO2 ; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO 10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.80.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. ( Świętokrzyski Festiwal Nauki)
2. Zamówienie finansowane będzie
1) ze środków uczelni z programu z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (suma punktów obliczonych zgodnie z pkt 1) zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą zaokrąglania od 5 w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do formularza oferty;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do formularza oferty;
4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do formularza oferty;
4.2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w pkt 3.2, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

8.1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
8.1.1. próbki materiałów: a) jeśli oferta obejmuje model wskazany w Załączniku nr 2 do SWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Wykonawca dołącza tylko próbkę ze znakowaniem; b) jeśli oferta obejmuje model równoważny zgodny z kryteriami równoważności wskazanymi w OPZ Wykonawca ma obowiązek przesłania próbki oferowanego modelu równoważnego i próbki ze znakowaniem (może być jedna próbka – odpowiadająca kryteriom równoważności i kryteriom znakowania).
8.1.2. wykaz próbek na wzorze stanowiącym załącznik nr 7 do Formularza oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

szczegółowo ogreślono w rozdziale IX SWZ - Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-29

Tryb udzielenia
zamówienia

 

1.     
Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej ustawą Pzp, przepisów
wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ).

2.     
Zamawiający nie
przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.

3.     
Wartość
zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania nie przekracza kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp.

4.     
Postępowanie,
którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:ADP.2301.80.2021
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym.

5.     
Postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim na podstawie
art. 20 ust. 2 ustawy Pzp.

Informacje dodatkowe:

6.     
Zamawiający nie
przewiduje aukcji elektronicznej.

7.     
Zamawiający nie
dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
katalogów elektronicznych do oferty.

8.     
Zamawiający nie
przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.

9.     
Zamawiający nie
prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

10.  
Zamawiający nie
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

11.  
Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12.  
Zamawiający nie
zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.

13.  
Zamawiający nie
przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.

14.  
Zamawiający nie
przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.

15.  
Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę lub przez
poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
kluczowych zadań dotyczących usługi (art. 60 i art. 121 ustawy Pzp).

16.  
Zgodnie z art.
310 pkt 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego
postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.


  1. Zamawiający nie
     dopuszcza składania ofert częściowych.

18.  
Zamawiający
zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp, żąda wskazania przez Wykonawcę

w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom

i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców jeżeli są już znani (jeśli
dotyczy).

W przypadku braku takiej informacji w treści oferty Zamawiający uzna, iż
Wykonawca wykona zamówienie w całości samodzielnie.

 

 

 

 

 

Rozdział III - Opis
przedmiotu zamówienia

 

Rodzaj zamówienia: dostawa

Kod
CPV i nazwa:

22462000-6 Materiały reklamowe

39294100-0 Artykuły informacyjne i promocyjne

 

1.     
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. ( Świętokrzyski Festiwal Nauki)

2.     
Zamówienie finansowane będzie

1)    
ze środków uczelni z programu z programu
„Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

 

3.     
Specyfikacja
techniczna zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia.

4.     
Zamawiający
wymaga aby dostarczane materiały promocyjne były: fabrycznie nowe, pierwszego
gatunku, spełniały normy jakościowe i użytkowe, wolne od wad, zapakowane w
opakowania.

5.      Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektów
graficznych produktów na podstawie wytycznych lub wzorów Zamawiającego (
Zamawiający w dniu podpisania umowy dostarczy logotypy do zamieszczenia w
wymaganych wariantach, logotypy stanowią ostatni załącznik do SWZ), a następnie
zaprezentowania mu tych projektów w terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia wytycznych lub wzorów.

6.      W przypadku wniesienia przez Zamawiającego poprawek
lub modyfikacji, Wykonawca uwzględni je oraz przedstawi w terminie kolejnych 2
dni roboczych od dnia zgłoszenia poprawione projekty celem akceptacji przez
Zamawiającego.

7.     
Zamówienie należy
wykonać w ciągu 10 dni roboczych od dokonania przez Zamawiającego ostatecznej
akceptacji projektu ologowania przedmiotu zamówienia. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.

8.     
Wykonawca winien
wskazać cenę za wszystkie materiały promocyjne wykazane w Załączniku 1 do SWZ.

9.     
W przypadku
wskazania w zapisach SWZ, nazw własnych, typów, modeli, symboli, itp., należy
zapisy

te rozumieć jako zapisy, któremu towarzyszy wyraz „lub równoważny”, przy czym
kryterium stosowanym w celu oceny równoważności jest spełnienie co najmniej
tych samych cech, parametrów technicznych, funkcjonalnych i innych na poziomie,
co najmniej takim jak opisane w SWZ.

10.  
Zamawiający ma
prawo odmówić odbioru towaru niezgodnego co do ilości i rodzaju z zamówieniem.

W takim przypadku nie przysługuje wynagrodzenie.

11.  
Za ujawnione wady
dostarczonego towaru odpowiada Wykonawca i zobowiązuje się do jego wymiany, na
własny koszt, na towar o odpowiedniej jakości w terminie 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

12.  
Wykonawca musi
zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SWZ.

13.  
Warunki
realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy stanowiącym
integralną część SWZ (Załączniki nr 3).

14.   Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcy.

15.  
Powierzenie
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

16.  
W przypadku, gdy
Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców,
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców
(zgodnie z treścią Formularza ofertowego – Załącznika nr 1 do SWZ). W
przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza
powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje
zamówienie samodzielnie.

17.  
Płatność po
realizacji całości zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury.

 

 

 

 

 

Rozdział IV - Termin
wykonania zamówienia.

 

1.      
Zamówienie należy
wykonać w ciągu 10 dni roboczych od
dokonania przez Zamawiającego ostatecznej akceptacji projektu ologowania
wszystkich materiałów promocyjnych


Rozdział XII - Termin
składania i otwarcia ofert

1.     
Ofertę
elektroniczną należy złożyć zgodnie z dyspozycjami opisanymi w rozdziale IX do
dnia 31.08.2021r. do godziny 10:00.

2.     
Próbki
(przedmiotowe środki dowodowe) należy złożyć zgodnie z dyspozycjami opisanymi w
rozdziale IX pkt. 18-20 do dnia 31.08.2021r. do
godziny 10:00.

3.     
O terminie złożenia oferty
decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na ePUAP.

4.     
Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 11:00.

5.     
Zamawiający,
najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na
sfinansowanie zamówienia.

6.     
Zamawiający,
niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o: a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz
siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach
zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; b) cenach lub kosztach
zawartych w ofertach.

7.     
W przypadku
wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

8.     
 Zamawiający poinformuje o zmianie terminu
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

Rozdział XIII - Opis
sposobu obliczenia ceny

Cena oferty winna być
obliczona w następujący sposób:

1.     
Cena oferty
zostanie podana przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym zgodnym, co do treści
formy z załącznikiem nr 1 do SWZ i obliczona na podstawie Formularza Cenowego
stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza Oferty.

2.     
Wykonawca
powinien podać cenę netto i brutto z zastosowaniem aktualnych stawek podatku
VAT.

3.     
Cenę oferty
należy podać w złotych polskich [PLN] zgodnie z polskim systemem płatniczym, z
dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

4.     
Cena oferty winna
być ceną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017, poz. 1830 ze zm.) oraz
powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

5.     
W sytuacji, gdy w
postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

 

Rażąco niska cena:

1.         
Jeżeli
zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do        przedmiotu
zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od
wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub
kosztu, lub ich istotnych części składowych zgodnie z art. 224 ustawy Pzp.

2.         
W przypadku gdy
cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:

2.1.
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o
których mowa w pkt 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych,
które nie wymagają wyjaśnienia;

2.2. wartości
zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z
uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w
szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o
udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 1.

 3.     Obowiązek
wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XIV - Opis
kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi
nie jest możliwe z obiektywnych przyczyn wskazanie kryteriów oceny ofert w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

 

1.     
Oferty
spełniające formalne wymagania określone w niniejszej SWZ złożone przez Wykonawców
nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane na podstawie opisanych poniżej
kryteriów wraz z ustalonymi wagami:

 KryteriumWagaCena60%Jakość40%


 

1.1.  
Kryterium cena
60 pkt.

Zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = (cena brutto najniższej oferty/cena
brutto oferty badanej) x 60 pkt.

Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60
pkt, a pozostałe oferty proporcjonalnie mniej

 

1.2.  
Kryterium jakość
40 pkt
.

Ocena dokonana zostanie na postawie złożonych próbek
produktów (przedmiotowych środków dowodowych) w oparciu o poniższe podkryteria:

- Ocena produktu:

a) jakość wykonania: m.in. czy poszczególne części są ze sobą trwale połączone, nie
odpadają, nie odstają, nie ma wystających części, wytrzymałość szwów, nie ma
odprysków, obić, jednolitość koloru, brak zarysowań, wytarć, przetarć (maksymalnie
do zdobycia 20 pkt.)
; W sytuacji wymienionej w pkt. 7.1.1. a) rozdziału VII
SWZ Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów za podkryterium: jakość
wykonania opisane w pkt. 1.2.1. a) rozdziału 14.

- Ocena znakowania:

a) jakość grawera, nadruków – czy są czytelne, profesjonalnie wykonane (m.in.
ostre, jednolite, o równych krawędziach) (maksymalnie do zdobycia 10 pkt.);

b) trwałość grawera, nadruków – np. czy przy pocieraniu nadruk się nie rozmazuje,
nie schodzi, nie barwi rąk, nie klei się (maksymalnie do zdobycia 10 pkt.).

Liczby punktów za ocenę jakości danej oferty, przyznana
przez poszczególnych członków komisji przetargowej (z wyłączeniem sekretarza
komisji przetargowej) dokonujących oceny zostaną zsumowane oraz podzielone
przez liczbę członków komisji przetargowej dokonujących oceny ofert.

Ocena punktowa danej oferty zostanie obliczona wg
wzoru:

 

 P = suma
punktów za ocenę jakości przyznana przez wszystkich członków oceniających/
liczba członków oceniających

 

Maksymalnie do zdobycia w kryterium jakość 40 pkt.
Jeżeli Wykonawca nie spełni minimalnych wymagań zawartych w opisie przedmiotu
zamówienia to jego oferta zostanie odrzucona.

 

UWAGA! Próbki stanowią jedno z kryteriów oceny ofert –
oferta Wykonawcy, który nie złoży próbek w terminie składania ofert, zostanie
odrzucona.

 

2. Punkty przyznane za
poszczególne kryteria zostaną zsumowane.

3. Oferta, która uzyska
najwyższą liczbę punktów (suma punktów obliczonych zgodnie z pkt 1) zostanie
uznana za najkorzystniejszą. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadą zaokrąglania od 5 w
górę.


Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25 – 369 Kielce
tel.: (041) 3497277 faks: (041) 3445615
Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/
Godziny pracy: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.