Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.99.2022

Dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.99.2022

  • Znak sprawy: ADP.2301.99.2022
  • Termin składania ofert: 2023-01-12 10:00
  • Opublikowano: 2022-12-07 09:09:28 przez Marcin Kmieciak


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa mebli ADP.2301.99.2022 PL oXML  |  iXML
Utworzone: 14/02/2023 09:11       Wysłane: 14/02/2023 09:13
Status: Wysłane  ( Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji )
Oficjalny tytuł: PL-Kielce: Meble
Zamówienia w tym ogłoszeniu:

0. Dostawa mebli ADP.2301.99.2022

Umowa została podpisana z wykonawcą Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a. 87 – 600 Lipno

w terminie  08.02.2023 r.

ADP.2301.99.2022                                                               Kielce, dnia  27.01.2023

                  

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.99.2022 na  „ Dostawa mebli ADP.2301.99.2022

 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 12.01.2023 r. o godzinie 11.00

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

 

1)         Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a. 87 – 600 Lipno                    w cenie    12915 ,00 zł brutto; w tym podatek Vat 23% dostawę zrealizują w terminie 10 dni. Na przedmiot zamówienia udzielają 34 msc. gwarancji. W kryterium  cena oferta zdobyła 60 pkt w kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt.                    w kryterium czas realizacji 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 100 pkt  i została wybrana jako najkorzystniejsza.  

     

2)        Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01-237 Warszawa                                                                                                     w cenie 70811,10  zł brutto; w tym podatek Vat 23%; . Dostawę zrealizujmy                        w terminie 10 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc. Gwarancji.                       W kryterium  cena oferta zdobyła 10,94 pkt w kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. w kryterium czas realizacji 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 50,54 pkt

 

3)        KREO Styl Linda Mazur ul. Hanasiewicza 22, 35-103 Rzeszów w cenie 25645,50zł brutto; w tym podatek Vat 23%; . Dostawę zrealizujmy                          w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc. Gwarancji                           W kryterium  cena oferta zdobyła 30,21 pkt w kryterium wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 20 pkt. w kryterium czas realizacji 1 pkt. Łącznie oferta zdobyła 51 pkt

 

 

Zapraszamy Wykonawcę Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a. 87 – 600 Lipno którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do podpisania umowy.

zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  07.02.2023 r. 
Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 12.01.2023 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na „Dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach ADP.2301.99.2022

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 


 

1)      Drzewiarz –Bis” Sp. z o.o. Ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a. 87 – 600 Lipno w cenie 12915 ,00 zł brutto; w tym podatek Vat23 %; słownie Dostawę zrealizujmy w terminie 10 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc. gwarancji

2)      Tronus Polska sp. z o.o.   ul. Ordona 2a  01-237 Warszawa                                                                                                     w cenie 70811,10  zł brutto; w tym podatek Vat 23%; . Dostawę zrealizujmy w terminie 10 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 34 msc. Gwarancji

3)      KREO Styl Linda Mazur ul. Hanasiewicza 22, 35-103 Rzeszów w cenie 25645,50  zł brutto; w tym podatek Vat 23%; . Dostawę zrealizujmy w terminie 29 dni Na przedmiot zamówienia udzielamy 36 msc. Gwarancji

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

12270 zł netto,   15092,10 zł brutto

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60%

2) czas realizacji – stanowiące wagę 20%.

3) Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi– stanowiące wagę 20%.

 

 

A1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”.

Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60 - liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 

A2 Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych  od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Za każdy  dzień skrócenia  realizacji  1 (jeden) punkt. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów (tj. za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy

 

A3 Kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi”

Sposób oceny ofert dla kryterium  wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi

Za każdy dodatkowy miesiąc ponad wymagane minimum oferta otrzyma 2 pkt.

Za zaproponowanie minimalnego okresu gwarancji /rękojmi wskazanego w załączniku nr 1   (24 miesiące) oferta otrzyma 0 pkt. ( za każdy dodatkowy miesiąc 2 pkt) Za wydłużenie gwarancji/rękojmi o 10 miesięcy i więcej oferta otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 20pkt.  W formularzu ofertowym Wykonawca winien wskazać ile miesięcy gwarancji udziela na oferowane fotele
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ADP.2301.99.2022

·      Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                     

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

·      Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p.

pn. „Dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach ADP.2301.99.2022”

 

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

12270 zł netto,   15092,10 zł brutto

 

 


Pytania i odpowiedzi z dnia 09.12.2022

1) W dokumentacji wspominają Państwo że _„Dostarczone fotele muszą w dniu
dostawy posiadać kartę gwarancyjną, aprobaty techniczne, certyfikaty
oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu meblach" _


Jakie dokładnie atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne ma mieć
oferowany produkt? Czy mają to być dokumenty powszechnie stosowane w
zamówieniach tego typu, np. .:

    * opinię zgodności z wymaganiami norm: PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN
1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN
16139:2013_07 , PN-EN 1728:2012  w zakresie wymiarów , wymagań
wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych.
    * Pozytywną opinię właściwości ergonomicznio-fizjologicznych zgodnie
z PN-EN 1335-1 Meble biurowe.
    * Krzesło biurowe do pracy - zgodność z rozporządzeniem MPiPS z 1
grudnia 1998 roku (Dz.U.Nr 148,poz.973).

Odpowiedź: mają to być dokumenty powszechnie stosowane w
zamówieniach tego typu,
- Spełniające normę wytrzymałościową: PN-EN 1335-1. Meble biurowe. Krzesło biurowe do pracy.
- Atest badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z normą PN-EN 1335-1:2004, PN-EN 1335-2:2009, PN-EN 1335-3:2009 oraz PN-EN 1022:2007.
- Spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973).

07/12/2022    S236

Polska-Kielce: Meble

2022/S 236-681065

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.99.2022

Numer referencyjny: ADP.2301.99.2022
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli biurowych do Rektoratu UJK w ilości 30 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39113000 Różne siedziska i krzesła
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli biurowych do Rektoratu UJK w ilości 30 szt. Dostarczone fotele muszą być fabrycznie nowe, bez śladów użytkowania, muszą pochodzić z bieżącej produkcji tzn. muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.

Dostarczone fotele muszą w dniu dostawy posiadać kartę gwarancyjną, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu meblach; winny być wyposażone we wszystkie elementy (przyłącza, kable, śruby, złączki itp.) niezbędne do montażu , bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 20
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 20
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium czas realizacji

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Za każdy dzień skrócenia realizacji 1 (jeden) punkt. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów (tj. za czas realizacji 10 dni kalendarzowych)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 PZP

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w szczególności w poniższych przypadkach :

1) Terminu wykonania umowy, 2) Zmiana podwykonawców, 3) Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy, 4) Zmiany oferowanego fotela na inny

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/01/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 11/04/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/01/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu.

2. Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie oferty przez Wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla Wykonawców na miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest : Marcin Kmieciak email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

3. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania ADP.2301.99. 2022 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w VII i VIII SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ

Do oferty wykonawca załącza również: Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu trzeciego Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Szczegółowy opis oferowanych mebli; Oświadczenie wykonawcy , iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

e) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 PZP

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego Rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Szczegółowe informacje dot. środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX "środki Ochrony Prawnej" ustawy Prawo Zamówień Publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/12/2022

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

1.    
Zamówienie
może zostać udzielone wykonawcy który:

a) nie
podlega wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 i art.109 ust.1 pkt. 4 do
10 PZP,

b) spełnia
warunki udziału w postępo
waniu opisane w punkcie 2 poniżej,

c) złożył
ofertę niepodlegającą odrzuceniu
na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

d) nie
podlega wykluczeniu
na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r., poz. 835)

 

2. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    1) zdolności
do występowania w obrocie gospodarczym:

        Zamawiający
nie określa warunku w powyższym zakresie;

    2) uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
,                             

        o ile wynika to z odrębnych przepisów:

        Zamawiający
nie określa warunku w powyższym zakresie;

    3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:

        Zamawiający
nie określa warunku w powyższym zakresie;

     4) zdolności
technicznej lub zawodowej:

        Zamawiający
nie określa warunku w powyższym zakresie;

 

3. Wykonawcy mogą
ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania                         i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa winien
być załączony do oferty w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja prowadzona
będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

4. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się                      o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

5. Oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym
oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie (oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej złożone zostanie w przypadku kiedy oferta tych
wykonawców zostanie oceniona najwyżej).

6. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty,
które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

 

ROZDZIAŁ
IX WYKAZ PODMIOTOWYCH SRODKÓW DOWODOWYCH

 

1. Oferty należy
złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym w VII i VIII SWZ. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ. JEDZ stanowi dowód potwierdzający
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na
dzień składania ofert oraz stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ w pkt. 9 (poniżej)

3. Wykonawca składa
JEDZ w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

4. JEDZ sporządza
odrębnie:

- wykonawca/każdy
spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.                    W takim przypadku JEDZ
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków
udziału  w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału    w postępowaniu;

- podmiot trzeci, na
którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;

- podwykonawca, na
którego zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu. W takim przypadku musi zostać wypełniona część II
sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia). JEDZ podpisuje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym podwykonawca.

- Wykonawca sporządzi
oświadczenie JEDZ za pośrednictwem systemu dostępnego poprzez stronę internetową

https://espd.uzp.gov.pl/

 

5. Instrukcja
wypełniania formularza JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu
Zamówień Publicznych pod adresem:

 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

 

6. Celem ułatwienia
wykonawcy sporządzenia JEDZ zamawiający przygotował formularz JEDZ (załącznik
nr 4 do SWZ), w wersji edytowalnej. Formularz JEDZ należy wypełnić w zakresie
stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w przedmiotowym
postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest
odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma
możliwość podania szczegółów, a

także opisania
ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia.

 

7. W Części IV JEDZ
Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów
kwalifikacji

(sekcja α), bez
wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

 

8. Do oferty wykonawca
załącza również:

a) Pełnomocnictwo
(jeśli dotyczy)

 

·        
w
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo
określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego
wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresowane do jednego pliku. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną
kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa;

·        
w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty;

Wymagana forma:

- oryginał w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie
z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej, lub

- elektroniczna kopia dokumentu poświadczona za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.

 

 

b) Zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że Wykonawca
będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do
reprezentacji na zdolnościach którego polega wykonawca wskazaną we właściwym
rejestrze, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do
jednego pliku.

c) Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia
oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci oryginału
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców, określone w
pełnomocnictwie lub zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie;

 

d) Szczegółowy opis oferowanych mebli;

 

e) Oświadczenie wykonawcy , iż nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 
oraz  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

 

f) Jeśli dotyczy:
Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA
Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125
ust. 5 ustawy Pzp

 

9.
Zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej
oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych:

1)
informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP , dotyczącej
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed jej złożeniem;

 

 

2) oświadczenia
wykonawcy
, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku                                                                          o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

 

3) odpisu
lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji                                              i Informacji o Działalności
Gospodarczej
, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji;

 

4) oświadczenia
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu
, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a)  art.
108 ust. 1 pkt 3 PZP,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,

e) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 PZP

 

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

    1)
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt.9 ppkt.1 – składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ww. punkcie. Dokument,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

   2)
zaświadczenia lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt.9 ppkt
4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej                    w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

11 Dokument, o którym mowa w ppkt 2) powyżej,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż                     3 miesiące przed ich złożeniem.

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.10,
lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w
art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio                       w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu
pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia
dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt.11..

13. Zamawiający nie wzywa do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał

w jednolitym dokumencie dane umożliwiające
dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest
oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te
środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

14. W zakresie nieuregulowanym PZP lub
niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U.z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r.
poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
tel.: (041) 3497277 faks: (041) 3445615
Adres strony internetowej : www.ujk.edu.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania : https://bip.ujk.edu.pl/dzp/
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP

ROZDZIAŁ II Adres strony internetowej na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania : https://bip.ujk.edu.pl/dzp/