Drukuj

Bieżące przetargi

KONSULTACJE RYNKOWE dot. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

KONSULTACJE RYNKOWE dot. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

  • Znak sprawy: ADP.2301.51.2023
  • Termin składania ofert: 2023-07-10 10:00
  • Opublikowano: 2023-07-04 09:17:22 przez Barbara Kotras

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

tel.: (041) 3497277 faks: (041) 3445615

Adres strony internetowej : www.ujk.edu.pl

NIP : 657 02 34 850

 

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Barbara Kotras mail : bkotras@ujk.edu.pl

 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki  UJK w Kielcach”.  

I.          PODSTAWA PRAWNA

Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,  opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

II.         PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

Zamawiający ogłasza Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki  UJK w Kielcach.

Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie informacji  przez zamawiającego                                                w celu przygotowania postępowania, które mogą być wykorzystane przy przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, w szczególności dotyczące  powierzchni projektowanego budynku oraz rozwiązań funkcjonalnych w projektowanym budynku. Dodatkowo zamawiający chciałby wyjaśnić  co było powodem odstąpienia od złożenia oferty wstępnej przez niektórych wykonawców,  w poprzednio prowadzonych postępowaniach.

W toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu ich przedmiotu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile – w jego ocenie – pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

 III.       ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

1.     Podmioty zainteresowane udziałem we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, składają zgłoszenia do udziału (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu .  

2.     Zgłoszenia można składać:   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bkotras@ujk.edu.pl

3.               Termin składania zgłoszeń: 10.07.2023r. godzina 10:00. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

4.               Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych wszystkich podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału po wyznaczonym terminie.

IV.       ZASADY PROWADZENIA WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

1.               Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych.  

2.               Warunkiem udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia, przez osobę umocowaną do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.

3. Zamawiający zaprosi do udziału we Wstępnych Konsultacji Rynkowych podmioty, które złożą zgłoszenie w wymaganym terminie, podpisane przez osobą upoważnioną do reprezentacji zgłaszającego. 

Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć  dokument z którego wynikać będzie upoważnienie do podpisania zgłoszenia (wpis do odpowiedniego rejestru lub pełnomocnictwo)

5.     Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

6.               Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych.

1)     Wstępne Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie spotkania indywidualnego z Uczestnikami;  

7.               Termin zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych przewidywany jest na 31.07.2023r.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. Urz. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.” niniejszym informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.

2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego.

 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO

10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie  z przepisami RODO.

11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa  w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania   o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

                                                                                            ………………………………………

 

Załączniki:

1.     wzór zgłoszenia do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych. 

2.     Regulamin przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

 

Załącznik 1  do Ogłoszenia o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Działając w imieniu …………………………………………. (nazwa  zgłaszającego),                                      w odpowiedzi na Ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych z dnia ………….…. niniejszym zgłaszam udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych organizowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, których przedmiotem jest  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki  UJK w Kielcach

Zgłaszający:

Nazwa  ……………………………..………………………………………………………………..

Adres    ……………………………………………...……………………………………………….

Tel. …………………………………..…….…… e-mail……...………………..………….…..

Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:

Imię i nazwisko ……………………………………..………………………………………………

Funkcja ………………………………………………………..………………………………………..

Tel. ………………………………………….…… e-mail…………………………..……………….

 

W związku ze Zgłoszeniem do udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oświadczam, iż:

1.               jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego, na dowód czego przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie;

2.               zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych i w całości akceptuję jego postanowienia;

3.               wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Zamawiającego informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Wstępnych Konsultacji Rynkowych lub Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego ww. Konsultacje dotyczą;

4.               udzielam zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w toku Wstępnych Konsultacji Rynkowych, na potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki  UJK w Kielcach, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 Regulaminu Przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych;

5.               w załączeniu składam następujące dokumenty:

a)………………………………;

b)………………………………;

 

 

 

                                                                                               W imieniu Zgłaszającego:

 

                                                                                                                                 

                                                                                            ……………………………………….

                                                              [data, podpis]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

§ 1

Zakres stosowania Regulaminu

1.               Regulamin określa zasady prowadzenia przez Zamawiającego tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wstępnych konsultacji rynkowych.

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1.               Ustawie PZP – rozumie się przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej również „ustawą PZP”);

2.               Wstępne Konsultacje Rynkowe – rozumie się przez to wstępne konsultacje rynkowe (zwane dalej również „Konsultacjami”) unormowane przepisami art. 84 ustawy PZP;

3.               Ogłoszeniu – rozumie się przez to ogłoszenie o Wstępnych Konsultacjach Rynkowych;

Postępowaniu o udzielenie zamówienia – rozumie się przez to planowane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki  UJK w Kielcach

4. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych;

5. Uczestniku – rozumie się przez to podmiot biorący udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych prowadzonych przez Zamawiającego.

§ 3

Postanowienia ogólne

1.               Decyzję o przeprowadzeniu Wstępnych Konsultacji Rynkowych w imieniu Zamawiającego podejmuje Rektor.

2.               Wszelkie czynności w ramach prowadzonych Wstępnych Konsultacji Rynkowych,                         o których mowa w niniejszym Regulaminie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonują osoby wyznaczone w tym celu przez  Kierownika Zamawiającego.

2.               Przeprowadzenie Wstępnych Konsultacji Rynkowych nie zobowiązuje Zamawiającego do wszczęcia Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczyły te konsultacje.

3.               Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są na podstawie i zgodnie z art. 84 ustawy PZP.

4.               Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzi się w sposób zapewniający zachowanie zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców.

5.               Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone są w języku polskim. W przypadku informacji przekazywanych w innym języku, Uczestnik konsultacji zapewni ich tłumaczenie na język polski.

6.               Wstępne Konsultacje Rynkowe mają charakter jawny. Zamawiający nie ujawni w toku Konsultacji ani po ich zakończeniu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa                                w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Uczestnik, nie później niż wraz z przekazaniem informacji Zamawiającemu, zastrzegł, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym podmiotom.

7.               Wybór wykonawcy zamówienia publicznego, którego dotyczą Konsultacje, zostanie dokonany w trakcie odrębnego Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy PZP.

8.               Jeśli Konsultacje poprzedzają wszczęcie Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej od progów UE, Zamawiający poinformuje Uczestników o tym, że udział w Konsultacjach jest traktowany jako zaangażowanie                                            w przygotowanie Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o wynikającej                                             z tego konieczności uwzględnienia ww. faktu przy wypełnianiu formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zamawiający podejmuje niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział Uczestników w planowanym Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje pozostałym wykonawcom istotne informacje, które przekazał lub uzyskał w związku z zaangażowaniem Uczestników                              w przygotowanie Postępowania oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenia ofert.

9.               Informacja o zastosowaniu Konsultacji jest publikowana w ogłoszeniu o zamówieniu, którego dotyczyły dane Konsultacje.

§ 4

Cel i przedmiot Konsultacji

1.               Celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania Postępowania i poinformowanie wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących zamówienia.

2.               Przedmiotem Konsultacji mogą być w szczególności:

1)               pozyskanie informacji o charakterze technicznym, organizacyjnym, ekonomicznym, prawnym w zakresie dotyczącym:

 (a) opisu przedmiotu planowanego zamówienia;

 (b) warunków udziału  w postępowaniu;

( c) istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2)               poinformowanie wykonawców o wymaganiach Zamawiającego dotyczących planowanego Postępowania;

3)               informacje związane z realizacją zamówienia i jego kosztami zgodnie                                 z potrzebami Zamawiającego;

4)               zebranie innych informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego Postępowania.

3.               W toku Konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego Postępowania                          o udzielenie zamówienia.

§ 5

Wszczęcie Konsultacji

 

1.               Konsultacje zostają wszczęte z dniem zamieszczenia Ogłoszenia.

2.               Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o Konsultacjach na swojej stronie internetowej.

3.               W Ogłoszeniu Zamawiający wskazuje w szczególności:

1)               cel prowadzenia Konsultacji;

2)               podstawowe wymagania dopuszczenia do udziału w Konsultacjach (ewentualnie warunki zaproszenia do udziału w Konsultacjach oraz dokumenty lub oświadczenia potwierdzające ich spełnienie) – jeżeli dotyczy;

3)               termin, miejsce i sposób złożenia zgłoszenia do udziału w Konsultacjach;

4)               sposób porozumiewania się z Uczestnikami.

4.               Zamawiający może również, niezależnie od zamieszczenia Ogłoszenia na swojej stronie internetowej, poinformować wybrane przez siebie podmioty o zamiarze przeprowadzenia Konsultacji. W tym celu Zamawiający może w szczególności przesłać do wybranych podmiotów informację w formie pisemnej lub elektronicznej o zamiarze przeprowadzenia Konsultacji.

5.               Nieprzystąpienie do Konsultacji nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść potencjalnych wykonawców w planowanym Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 6

Organizacja Konsultacji

 

1.               Zamawiający może zaprosić do udziału w Konsultacjach Uczestników wybranych spośród wszystkich podmiotów, które złożą prawidłowo sporządzone zgłoszenie do udziału                   w Konsultacjach oraz ewentualnie dodatkowe oświadczenia lub dokumenty, których Zamawiający zażąda w Ogłoszeniu, działając zgodnie z zasadami prowadzenia Konsultacji. Zapraszając do udziału w Konsultacjach Zamawiający będzie miał na uwadze realizację celu prowadzenia Konsultacji oraz zapewnienie jego efektywności. Zamawiający jest uprawniony do określenia w Ogłoszeniu o Konsultacjach warunków zaproszenia do udziału                                               w Konsultacjach.

2.               W przypadku, gdy w zgłoszeniu do udziału w Konsultacjach Uczestnik nie dołączył                                        w określonym przez Zamawiającego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów, Zamawiający może wezwać takiego Uczestnika do uzupełnienia dokumentacji.

3.               W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zaprosić do udziału                                           w Konsultacjach podmioty, które złożą zgłoszenie do udziału w Konsultacjach po wyznaczonym terminie.

4.               Zamawiający w Ogłoszeniu może określić wzór zgłoszenia do udziału w Konsultacjach. Uczestnicy zaproszeni do udziału w Konsultacjach zostaną poinformowani o tym fakcie przez Zamawiającego, w sposób określony w Ogłoszeniu.

5.               Zamawiający komunikuje się z Uczestnikami za pomocą korespondencji wysłanej na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

§ 7

Sposób prowadzenia Konsultacji

 

1.               O formie Konsultacji decyduje Zamawiający w Ogłoszeniu lub w zaproszeniu do Konsultacji kierowanym do Uczestników.

2.               Zamawiający nie jest zobowiązany do prowadzenia Konsultacji w określonej formie                                               z wszystkimi Uczestnikami oraz może decydować o różnych formach Konsultacji z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku z Konsultacjami, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.

3.               Konsultacje mogą przybrać w szczególności formę:

2)     wymiany korespondencji w postaci elektronicznej;

3)     wideokonferencji z Uczestnikami;

4)     spotkania indywidualnego z Uczestnikami;

5)     spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego terminach.

4.               Zamawiający może zadecydować o prowadzeniu Konsultacji z wykorzystaniem wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji.

5.               Zamawiający zastrzega sobie prawo do nagrywania dźwięku lub obrazu podczas prowadzonych Konsultacji.

6.               W ramach prowadzonych Konsultacji dopuszcza się przekazywanie materiałów, informacji, treści związanych z przedmiotem Konsultacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

7.               Zamawiający może w każdej chwili zrezygnować z prowadzenia Konsultacji                                                                     z wybranym Uczestnikiem, jeżeli uzna, że przekazywane przez niego informacje nie są przydatne do osiągnięcia celu Konsultacji.

8.               W trakcie Konsultacji Zamawiający może korzystać z doradztwa ekspertów, władzy publicznej lub wykonawców. Doradztwo to może być wykorzystane przy planowaniu, przygotowaniu lub przeprowadzeniu Postępowania o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zakłócenia konkurencji ani naruszenia zasad równego traktowania wykonawców i przejrzystości.

9.               Podmioty doradzające Zamawiającemu zobowiązane są do zachowania poufności na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 8

Zakończenie Konsultacji

 

1.               Konsultacje będą trwały do czasu, aż Zamawiający uzna, że osiągnięty został ich cel albo uzna, że dalsze prowadzenie Konsultacji jest niecelowe. Zamawiający nie jest zobowiązany do podawania uzasadnienia swojej decyzji.

2.               Jeżeli Zamawiający podejmie decyzję o wszczęciu Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało poprzedzone Konsultacjami, w dokumentacji postępowania zawrze informację o ich przeprowadzeniu. Jednocześnie Zamawiający podejmie niezbędne środki w celu zapewnienia, że udział Uczestników  w planowanym Postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie zakłóci konkurencji.

3.               Zamawiający niezwłocznie poinformuje o zakończeniu Konsultacji umieszczając informację na swojej stronie internetowej, a w przypadku zakończenia Konsultacji po zaproszeniu wybranych Uczestników do udziału w Konsultacjach, również poprzez przekazanie informacji Uczestnikom.

§ 9

Protokół z Konsultacji

 

1.               Z przeprowadzenia Konsultacji Zamawiający sporządza protokół, zawierający co najmniej:

1)               informację o przeprowadzeniu Konsultacji;

2)               informację o podmiotach, które uczestniczyły w Konsultacjach;

3)               informację o potencjalnym wpływie Konsultacji na planowanie, przygotowanie lub przeprowadzenie Postępowania.

2.               Protokół wraz z załącznikami jest jawny, z zastrzeżeniem informacji, o których mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.

3.               Korespondencja, protokoły, pisma, opracowania, opinie i inne dokumenty związane                                               z Konsultacjami pozostają w dyspozycji Zamawiającego i nie podlegają zwrotowi po zakończeniu Konsultacji.

§ 10

Koszty i środki odwoławcze

 

1.               Każdy uczestnik Konsultacji samodzielnie ponosi wszelkie koszty powstałe w związku z przygotowaniem do udziału i swoim udziałem w Konsultacjach.

2.               Uczestnikom Konsultacji nie przysługują żadne roszczenia w zakresie wstępnych konsultacji rynkowych w stosunku do Zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu zwrotu kosztów przygotowania do udziału i udziału w Konsultacjach.

3.               Uczestnikom Konsultacji i innym podmiotom w zakresie prowadzonych Konsultacji nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP.

§ 11

Dane osobowe

W przypadku, gdy Zamawiający pozyska dane osobowe w związku z prowadzeniem Konsultacji, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                                     o ochronie danych) oraz przepisów ustawy dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 12

Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie po jego podpisaniu, z chwilą publikacji na stronie internetowej Zamawiającego.

 

 

w związku z prośbą jednego z wykonawców dotyczącą udostępnienia formularza zgłoszenia, zamieszcza się jako załącznik do niniejszego ogłoszenia edytowalną wersję zgłoszenia


UWAGA: 24.07.2023

Zamawiający informuje, że jako kolejny załącznik do niniejszego ogłoszenia zamieścił protokół z przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

Barbara Kotras
mail bkotras@ujk.edu.pl