Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.105.2022

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.105.2022

  • Znak sprawy: ADP.2301.105.2022
  • Termin składania ofert: 2023-02-03 10:00
  • Opublikowano: 2022-12-21 09:26:30 przez Marcin Kmieciak

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach PL oXML  |  iXML
Utworzone: 21/03/2023 14:55       Wysłane: 21/03/2023 14:57

Umowy z wybranymi Wykonawcami:

Część 1 ForTi Krzysztof Jurek Siedziba: 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18

Część 2 MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

zostały zawarte w dniu 7.03.2023

w części 3 Zamawiający informuje ze unieważnia postepowanie w oparciu o art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. tzn. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 


ADP.2301.105.2022                                                                             Kielce, dnia  24.02.2023

                  

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na  „Dostawa  sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego   w Kielcach ADP.2301.105.2022”

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 03.02.2023 r. o godzinie 11:00

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

Część 1 Zakup zestawów komputerowych  w tym:

1)    Zestaw zaawansowany, All in One. – 9 zestawów

2)    Zasilacz awaryjny UPS Active PFC – 1 szt. 

3)    Dysk twardy – 2 szt.

4)    Dysk wewnętrzny SSD wraz z okablowaniem - 15 sztuk

1)    ForTi Krzysztof Jurek Siedziba: 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 za łączną wartość 36 032,85 zł brutto w tym podatek VAT 6 737,85 Zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści dwa złote 85/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt. łącznie oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1

2)    Web-Profit Maciej Kuźlik Siedziba: Spokojna 18 41-940 Piekary Śląskie za łączną wartość                  38 007,00 zł brutto w tym podatek VAT 7107,00 Zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedem złotych  00/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 56,88 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt. łącznie oferta zdobyła 96,88 pkt

3)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert Siedziba: ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 39 345,24 zł  brutto w tym podatek VAT 7 357,24 Zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 24/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 54,94 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt. łącznie oferta zdobyła 94,94 pkt

4)    CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom za łączną wartość 49 794,09 zł brutto w tym podatek VAT 9 311,09 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 09/100); TERMIN DOSTAWY 30 Dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 43,41 pkt w kryterium czas realizacji 0 pkt. łącznie oferta zdobyła 43,41 pkt

5)    MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączną wartość 49859,28 zł brutto w tym podatek VAT 9323,28 Zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć zł. dwadzieścia osiem groszy) zł) TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 43,36 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt. łącznie oferta zdobyła 83,36 pkt

6)    Framko 2 spółka jawna J.Strykowski S.Miazga Siedziba: ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość 51 965,78 zł brutto w tym podatek VAT 9 717,19 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć 78/100 PLN); TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 41,60 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt. łącznie oferta zdobyła 81,60 pkt

7)    Compro Jolanta Olszewska Siedziba: 41-400 Mysłowice ul. Kotarbińskiego 19 za łączną wartość 69662,90 zł brutto  w tym podatek VAT 13026,40 Zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 90/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 31,03 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt. łącznie oferta zdobyła 71,03 pkt

 

 

Część 2 Zakup Laptopa  dla Biblioteki Uniwersyteckiej

1)    MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączną wartość 2915,10 zł  brutto w tym podatek VAT 545,10 Zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset piętnaście zł.); TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt. łącznie oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza w części 2

2)    Framko 2 spółka jawna J.Strykowski S.Miazga Siedziba: ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość 3 178,94 zł  brutto w tym podatek VAT 594,44 zł (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem 94/100 PLN); TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 55,02 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt. łącznie oferta zdobyła 95 pkt

3)    ForTi Krzysztof Jurek Siedziba: 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 za łączną wartość brutto 3 198,00 zł  w tym podatek 598,00 VAT Zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 54,69 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt. łącznie oferta zdobyła 94,69 pkt

 

Część 3 Zakup oprogramowania - Systemu bazodanowego (SBD) licencjonowanego

Zamawiający informuje ze unieważnia postepowanie w oparciu o art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. tzn. Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną  przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

1)    MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączną wartość 32939,40 zł. brutto w tym podatek VAT 6159,40 Zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć zł. czterdzieści groszy); TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust 5 tzn. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia tzn. Zamawiający w punkcie 6 OPZ zapisał że „SBD musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych ” produktu w raz  z pakietem SOFTWARE ASSURANCE, zaproponowany przez Wykonawcę  produkt nie posiada tego pakietu.

2)    Compro Jolanta Olszewska Siedziba: 41-400 Mysłowice ul. Kotarbińskiego 19 za łączną wartość 35670,00 zł brutto w tym podatek VAT 6670,00. Zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 00/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni Dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust 5 tzn. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia tzn. Zamawiający w punkcie 6 OPZ zapisał że „SBD musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych ” produktu w raz  z pakietem SOFTWARE ASSURANCE, zaproponowany przez Wykonawcę  produkt nie posiada tego pakietu.

3)    A.P.N. Promise S.A. ul. Domaniewska 44a 02-672 Warszawa za łączną wartość 52 104,94 brutto w tym podatek VAT 9 743,20 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery i 94/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

4)    Framko 2 spółka jawna J.Strykowski S.Miazga Siedziba: ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość 58 972,18 zł zł brutto w tym podatek VAT 11 027,32 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa 18/100 PLN); 2 TERMIN DOSTAWY 10 Dni

5)    SOFTFLIX Sp. z o. o. Siedziba: ul. 1 Maja 53/13, Opole, Opolskie, 46-020 za łączną wartość 246 794,58 zł brutto w tym podatek VAT 46 148,58Zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/10dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 58/100); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

 

zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:  Część 1  47879,74 zł netto,  58892,08 zł brutto, Część 2  4065,04 zł netto,    5000 zł brutto, Część 3  25219,44 zł netto,  31019,91 zł brutto

 

Umowy z wybranymi Wykonawcami:

Część   1    ForTi Krzysztof Jurek Siedziba: 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18

Część   2    MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

Zapraszamy Wykonawców których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze do podpisania umowy.

Umowy zostaną podpisane zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  07.03.2023 r.
Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 03.02.2023 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710    z późn. zm ) pn. „Dostawa  sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego   w Kielcach ADP.2301.105.2022

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Część 1 Zakup zestawów komputerowych  w tym:

1)     Zestaw zaawansowany, All in One. – 9 zestawów

2)     Zasilacz awaryjny UPS Active PFC – 1 szt.  

3)     Dysk twardy – 2 szt.

4)     Dysk wewnętrzny SSD wraz z okablowaniem - 15 sztuk

 

1)    ForTi Krzysztof Jurek Siedziba: 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 za łączną wartość 36 032,85 zł brutto w tym podatek VAT 6 737,85 Zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści dwa złote 85/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

2)    Web-Profit Maciej Kuźlik Siedziba: Spokojna 18 41-940 Piekary Śląskie za łączną wartość                  38 007,00 zł brutto w tym podatek VAT 7107,00 Zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedem złotych  00/100 zł);

3)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert Siedziba: ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 39 345,24 zł  brutto w tym podatek VAT 7 357,24 Zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 24/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

4)    CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom za łączną wartość 49 794,09 zł brutto w tym podatek VAT 9 311,09 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 09/100); TERMIN DOSTAWY 30 Dni

5)    MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączną wartość 49859,28 zł brutto w tym podatek VAT 9323,28 Zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć zł. dwadzieścia osiem groszy) zł) TERMIN DOSTAWY 10 Dni

6)    Framko 2 spółka jawna J.Strykowski S.Miazga Siedziba: ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość 51 965,78 zł brutto w tym podatek VAT 9 717,19 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć 78/100 PLN); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

7)    Compro Jolanta Olszewska Siedziba: 41-400 Mysłowice ul. Kotarbińskiego 19 za łączną wartość 69662,90 zł brutto  w tym podatek VAT 13026,40 Zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa 90/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

Część 2 Zakup Laptopa  dla Biblioteki Uniwersyteckiej

1)     MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączną wartość 2915,10 zł  brutto w tym podatek VAT 545,10 Zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset piętnaście zł.); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

2)    Framko 2 spółka jawna J.Strykowski S.Miazga Siedziba: ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość 3 178,94 zł  brutto w tym podatek VAT 594,44 zł (słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem 94/100 PLN); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)    ForTi Krzysztof Jurek Siedziba: 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 za łączną wartość brutto 3 198,00 zł  w tym podatek 598,00 VAT Zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

 

 

 

 

Część 3 Zakup oprogramowania - Systemu bazodanowego (SBD) licencjonowanego

 

1)    MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączną wartość 32939,40 zł. brutto w tym podatek VAT 6159,40 Zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć zł. czterdzieści groszy); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

1)    Compro Jolanta Olszewska Siedziba: 41-400 Mysłowice ul. Kotarbińskiego 19 za łączną wartość 35670,00 zł brutto w tym podatek VAT 6670,00. Zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt 00/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

2)    A.P.N. Promise S.A. ul. Domaniewska 44a 02-672 Warszawa za łączną wartość 52 104,94 brutto w tym podatek VAT 9 743,20 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto cztery i 94/100 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)    Framko 2 spółka jawna J.Strykowski S.Miazga Siedziba: ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość 58 972,18 zł zł brutto w tym podatek VAT 11 027,32 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa 18/100 PLN); 2 TERMIN DOSTAWY 10 Dni

4)    SOFTFLIX Sp. z o. o. Siedziba: ul. 1 Maja 53/13, Opole, Opolskie, 46-020 za łączną wartość 246 794,58 zł brutto w tym podatek VAT 46 148,58Zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 00/10dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote 58/100); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

 

zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

 

Część 1  47879,74 zł netto,  58892,08 zł brutto

Część 2  4065,04 zł netto,    5000 zł brutto

Część 3  25219,44 zł netto,  31019,91 zł brutto

 

 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ADP.2301.105.2022

·      Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                     

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

·      Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p.

pn. „Dostawa  sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego   w Kielcach ADP.2301.105.2022

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

 

Część 1  47879,74 zł netto,  58892,08 zł brutto

Część 2  4065,04 zł netto,    5000 zł brutto

Część 3  25219,44 zł netto,  31019,91 zł brutto

 

 
Pytanie i odpowiedź:

bardzo proszę o sprecyzowanie punktów:

 

  1. Dysk twardy – 2 szt.

Pojemność: 6000 GB

Typ: HDD (magnetyczny)

Dedykowany do: NAS

Format: 3.5 cala

Interfejs: Serial ATA III (6.0 Gb/s)

Niezawodność MTBF: 1 000 000 godz.

Pamięć podręczna cache: 256 MB

Prędkość obrotowa: 5400 obr./min

Gwarancja: 36 miesięcy (gwarancja producenta)

Dodatkowe informacje: Zgodność z systemami NAS

 

  

  1. Dysk wewnętrzny SSD wraz z okablowaniem - 15 sztuk

Dysk SSD wraz z okablowaniem:
Pojemność:                      min. 250 GB
Typ podłączenia:   SATA III  (6Gb/s)

Format:                2,5 cala
Prędkość odczytu:            min. 540 MB/s
Prędkość zapisu: min. 520 MB/s
Średni czas niezawodności dysku (MTBF): min. 1 500 000 h
Dodatki:
Gwarancja: min. 24 miesiące.

Konieczne do prawidłowego działania okablowanie.

                                                                                   

Nie ma informacji do czego dyski mają być i gdzie wykorzystane. Czy mógłbym prosić o doprecyzowanie?


Odpowiedź: dyski  SSD 15 szt. będą pracowały w komputerach stacjonarnych w pracowni komputerowej. zaś dyski w ilości 2 sztuki tak jak w opisie mają być  Dedykowany do: NAS. Zamawiający nie zmienia żadnego z podanych parametrów  odnośnie dysków.


Pytanie i odpowiedź z dnia 25.01.2023 r. 
1) W CZĘŚCI TRZECIEJ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY PISZE: „SBD MUSI UMOŻLIWIAĆ TWORZENIE KLASTRÓW NIEZAWODNOŚCIOWYCH" W CELU SPRECYZOWANIA POWYŻSZEGO ZAPISU ZWRACAM SIĘ Z PYTANIEM CZY ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOSTARCZENIA LICENCJI WRAZ Z PAKIETEM SOFTWARE ASSURANCE NA OKRES 3 LAT?
Odpowiedź: TAK

UWAGA!!!  ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUZYŁ TERMIN NA SKŁADANIE OFERT do dnia 03.02.2023, godzina składania i otwarcia bez zmian !!!
zamawiający przedłużył termin związania z ofertą z  26.04.2023 na 03.05.2023 r.

Zamawiający zamiesza pytania i odpowiedzi z dnia 23.01.2023.

1) Część 1 Zakup zestawów komputerowych dla Administracji UJK 2) Zasilacz awaryjny UPS Active PFC – 1 szt. Czy Zamawiający dopuści zasilacz bez funkcji zimny start ? 
Odpowiedź : TAK
2) Wnoszę o usunięcie wymogu PFC oraz sprawności 86% w zasilaczu awaryjnym. Są to elementy typowe dla zasilaczy standardowych a nie awaryjnych 
Odpowiedź: Dopuszczamy UPS bez tych parametrów.

Pytania i odpowiedzi z dnia 12.01.2023 r.

1) Na podstawie art. 135 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2021 r poz.1129 ze zm.) zwracamy się z prośbą o modyfikację treści SWZ w następującym zakresie: Część 1 Zakup zestawów komputerowych dla Administracji UJK 1) Zestaw zaawansowany, All in One. – 9 zestawów Czy Zamawiający dopuści w komputerach All in One zewnętrzny czytnik kart pamięci ?

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na zaproponowane rozwiązanie
21/12/2022    S246

Polska-Kielce: Komputer biurkowy

2022/S 246-713465

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.105.2022

Numer referencyjny: ADP.2301.105.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest

Część 1 Zakup zestawów komputerowych dla Administracji UJK

Część 2 Zakup laptopa dla Biblioteki Uniwersyteckiej

Część 3 Zakup programowania - System bazodanowy (SBD) licencjonowany

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 Zakup zestawów komputerowych dla Administracji UJK

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25 369 Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 Zakup zestawów komputerowych dla Administracji UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 Zakup laptopa dla Biblioteki Uniwersyteckiej

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30213100 Komputery przenośne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25 369 Kielce

Biblioteka Uniwersytecka

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 Zakup laptopa dla Biblioteki Uniwersyteckiej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 Zakup programowania - System bazodanowy (SBD) licencjonowany

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25 369 Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3 Zakup programowania - System bazodanowy (SBD) licencjonowany

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykaz dostaw sprzętu komputerowego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania

a) dla części nr 1 min 20.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

b) dla części nr 2 min 4 000 zł brutto każda (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

c) dla części nr 3 min 20 000 zł brutto każda ( słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania

a) dla części nr 1 min 20.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

b) dla części nr 2 min 4 000 zł brutto każda (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

c) dla części nr 3 min 20 000 zł brutto każda ( słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień Umowy o których mowa w art. 454 Ustawy.

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:

1) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę, których mimo dołożenia należytej staranności, nie można było przewidzieć, zwłaszcza będących następstwem siły wyższej;

2) zmiany sposobu fakturowania ze względu na zmiany organizacyjne u Zamawiającego;

3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

4) zaistnienia w trakcie realizacji Umowy okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty i były one niezależne od niego (np. zaprzestanie produkcji danego sprzętu, modyfikacja/zmiana parametrów sprzętu itp.), co skutkow

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/04/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/01/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:

Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

3) Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ (ESPD) stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, iż edytowalną wersję JEDZ stanowiącą Załącznik nr 2 do SWZ należy wypełnić z zastrzeżeniem poniższych uwag:

1) w Części II Sekcji D JEDZ ( ESPD) (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

wszelkie informacje które nie znalazły się w niniejszym ogłoszeniu ze względu na ograniczona liczbe znaków znajdują się w SWZ zamieszczonej na stronie www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego Rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Szczegółowe informacje dot. środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX "środki Ochrony Prawnej" ustawy Prawo Zamówień Publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2022

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

Przedmiotem zamówienia jest

Część
1
Zakup zestawów
komputerowych dla Administracji UJK

Część
2 Zakup laptopa dla Biblioteki Uniwersyteckiej

Część
3 Zakup programowania
- System
bazodanowy (SBD) licencjonowany

 

 

Ilekroć w SWZ
i załącznikach do SWZ jest mowa o materiałach, wyrobach lub sprzęcie                   z podaniem znaków
towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że
wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub
równoważne
”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą
wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które muszą spełniać
te produkty. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu
oceny równoważności.

Zamawiający
w opisie przedmiotu zamówienia wskazał wymaganą gwarancję na sprzęt.                                     W przypadku
zaproponowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji oferta zostanie
odrzucona jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego. Minimalna wymagana
gwarancja została podana w opisie przedmiotu zamówienia

Warunki gwarancji zostały określone we
wzorze umowy.

Dostarczony
przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania i nie
może być przedmiotem praw osób trzecich, musi w dniu dostawy posiadać
instrukcję obsługi w wersji papierowej na nośniku elektronicznym, aprobaty
techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego
typu urządzeniach/produktach; winien być wyposażony we wszystkie elementy
(przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u zamawiającego do
celu, dla którego jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych
elementów przez zamawiającego.

Wszystkie
dokumenty załączone do dostarczonego przedmiotu zamówienia muszą być
sporządzone  w języku polskim  w formie drukowanej (instrukcja obsługi  dodatkowo na DVD, CD lub pendrive).

 

3.    Przedmiot zamówienia został podzielony na części. (
Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert częściowych, ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną , lub
wszystkie części postepowania)

4.    Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.

5.    Zamawiający nie
przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 p.z.p.

6.    Szczegółowy opis oraz
sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ,
stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

7.   Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia wraz z ofertą Przedmiotowych środków dowodowych

a)   Specyfikacja
oferowanego przedmiotu
zawierająca nazwę
i opisane parametry techniczne w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały
jeden model oferowanego sprzętu ze wszystkimi potrzebnymi opcjami.

       Wymagana forma: w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców
zgodnie  z formą reprezentacji określoną
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub      w innym dokumencie.

8. Zamawiający nie
wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

9. Zamawiający
akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że
oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania,
cechy lub kryteria.10. Zamawiający
przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych


WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach
określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki
udziału w postępowaniu.

2.    O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)     zdolności do występowania w obrocie gospodarczych:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.

2)     uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

       Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.

3)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.

4)     zdolności technicznej lub zawodowej:

     1)
wykaz dostaw sprzętu komputerowego
wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                                                             i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest                      w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert
,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał
należycie minimum trzy  dostawy sprzętu komputerowego                                     i
oprogramowania

 a) dla
części nr 1 
 min 20.000,00
zł brutto każda
(słownie złotych: dwadzieścia
tysięcy
 00/100).

 b)  dla części nr 2  min  4 000
zł brutto każda (
słownie złotych: cztery
tysiące
 00/100).

  c) dla
części nr 3  min 20 000 zł brutto
każda
( słownie złotych: dwadzieścia tysięcy  00/100).

 

 

3.    Zgodnie z art. 117
ust. 1 p.z.p. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie
warunku przez Wykonawców.

4.    Zamawiający może na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

 

 

VIII.   PODSTAWY
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.    Z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)    w art. 108 ust.
1 p.z.p.;

2)    w art. 109 ust.
1 pkt.  4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a)  w
stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b)  
który w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych dowodów;

c)    który z przyczyn leżących po jego stronie, w
znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie
wykonał albo długotrwale
nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego
lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

3) Zamawiający
wykluczy wykonawcę na podstawie  art. 5K
ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

2.    Wykluczenie Wykonawcy
następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3.    Wykonawca
nie podlega
wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 
4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

4.    Zamawiający
oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2
p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę
czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający
wyklucza wykonawcę.

      

IX.      OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE
ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego
Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ (ESPD) stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje,
iż edytowalną wersję JEDZ stanowiącą Załącznik
nr 2
do  SWZ należy wypełnić z
zastrzeżeniem poniższych uwag:

 

1)    w Części II Sekcji D
JEDZ ( ESPD) (Informacje dotyczące
podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega
) Wykonawca
oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek
części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile
jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie
jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców
odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz
w Części III;

2)    w Części IV Zamawiający
żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów
kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

3)    Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się
kandydatów
) należy pozostawić niewypełnioną.

 

Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie jeśli dotyczy)

1) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):

a) w przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo określające jego
zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y
upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika
prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz
z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do
jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną
kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa;

b) w przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy są
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty;

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówieni. Zobowiązanie
musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji
na zdolnościach którego polega wykonawca wskazaną we właściwym rejestrze, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku
archiwum .zip (Załącznik nr 10 do SWZ);

3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie
ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o
podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie;

4) Oświadczenie
wykonawcy , iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA
833/2014  oraz  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

5)   Jeśli dotyczy: Oświadczenia podmiotu
udostępniającego zasoby

       DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART.
5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

 

3.    Zamawiający
przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych
środków dowodowych:

 

1)    Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.
369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2)   Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;

  3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się
do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w
zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt  4, 5, 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4)    Informacja z
Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jej złożeniem.

5)  wykaz dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert
, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy  dostawy sprzętu
komputerowego i oprogramowania

 a) dla
części nr 1 
 min 20.000,00
zł brutto każda
(słownie złotych: dwadzieścia
tysięcy
 00/100).

 b)  dla części nr 2   min 4 000 zł brutto każda (słownie złotych: cztery tysiące  00/100).

c)
dla
części nr 3 min 20 000 zł brutto każda
( słownie
złotych: dwadzieścia tysięcy  00/100).

 

4.    Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1)    zamiast dokumentów, o
których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

2)    zamiast dokumentów, o
których mowa w ust. 3 pkt 5, składa informację                              z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z
odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach
rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów
rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.    Jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do
wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania
dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w
ust. 4.

6.    Zamawiający nie wzywa
do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał
w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także
wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi
ich prawidłowość i aktualność.

7.    W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p.
lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415;
zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej
"r.d.e.")


OPIS SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.    Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu
Ofertowym - zgodnie                               z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)    oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia
           
      o którym mowa w Rozdziale IX
ust. 1 SWZ;

2)    zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia  o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2
SWZ (jeżeli  dotyczy);

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy).

4)    Oświadczenie wykonawcy , iż nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz 
art. 7 ust. 1
ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

5)   Jeśli dotyczy: Oświadczenia
podmiotu udostępniającego zasoby

       DOTYCZĄCE PRZESŁANEK
WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

 

6) Wypełniony formularz
oferty
zawierający 
Specyfikację oferowanego
przedmiotu zawierająca nazwę i opisane parametry techniczne w taki
sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze
wszystkimi potrzebnymi opcjami.

       

Oferta powinna
być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu

 

4.    Oferta oraz pozostałe oświadczenia i
dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami.

5.    W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną
do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy
dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6.    Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

7.    Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie oferty przez
Wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla Wykonawców na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres
skrzynki, na którym prowadzona będzie korespondencja związana    z postępowaniem.

8.    Wszelkie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.0.1913), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w
osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

9.    Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w
postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi
Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w
postępowaniu.

10.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w
sprawie dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski.

 

 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ1.      Wykonawca
będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 26.04.2023 r.2.    W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej
oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania
ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą,
zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.3.    Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.
2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania
ofertą.4.    W przypadku gdy Zamawiający żąda
wniesienia wadium, przedłużenie terminu
związania
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.XVII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT1.      Ofertę należy złożyć poprzez miniportal  do dnia 27.01.2023 r. do godziny 10:00.2.    O
terminie
złożenia
oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.3.    Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 27.01.2023 r. o godzinie 11.004.    Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu
miniportalu                                     
.                                                              W przypadku
awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert                  w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.5.    Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem
ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o
kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.6.    Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu
ofert, udostępni na swojej stronie internetowej informacje o:1)    nazwach albo imionach i
nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej
albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;2)    cenach lub kosztach
zawartych w ofertach.  XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERTKryteria oceny ofert i ich
znaczenie:1) cena brutto za przedmiot zamówienia -
stanowiące wagę 60%2) czas realizacji – stanowiące wagę 40%.W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką
poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, Zamawiający
dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.A1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”.Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe
będą oceniane w proporcji do niej, tj.:Liczba punktów= (Cena brutto najniższa /
Cena brutto badana) x 60
-
liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej
ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.A2 Kryterium „czas realizacji”.Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30
dni od daty podpisania umowy
.
Oferta zawierająca
propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy  dzień skrócenia  realizacji - 2 (dwa) punkty.
Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych)
dla całego zamówienia.
W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni
kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowyZa najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:P = A1+A2A1  – ilość punktów w kryterium  cena bruttoA2    -ilość punktów w kryterium czas realizacjiP - łączna ilość punktów po
zsumowaniu wszystkich kryteriów1.   
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.2.   
Każda z części podlega odrębnej ocenie.3.   
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który
uzyska największą ilość punktów, z zastrzeżeniem ust. 1. 1.   
Obliczenia
będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.2.   
 Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty,
które odpowiadają treści i wymogom SWZ.3.   
Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.4.   
W
toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z
zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści5.   
Zamawiający
poprawia w ofercie:Ø
oczywiste omyłki pisarskie,Ø
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,Ø
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofertyniezwłocznie zawiadamiając
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

 
Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
NIP: 657-02-34-850
Email : dzp@ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Godziny pracy: 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.