Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa mebli

Dostawa mebli

  • Znak sprawy: ADP.2301.67.2021
  • Termin składania ofert: 2021-08-09 10:00
  • Opublikowano: 2021-07-07 09:20:53 przez Barbara Kotras

07/07/2021    S129

Polska-Kielce: Meble

2021/S 129-341690

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kotras
E-mail: bkotras@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497278
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mebli

Numer referencyjny: ADP.2301.67.2021
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część I:

— regał otwarty z płyty melaminowanej 2 sztuki,

— regał otwarty z płyty melaminowanej 6 sztuk,

— biurko dydaktyczne 8 sztuk,

— stół studencki 20 sztuk,

— szafka aktowa z płyty melaminowanej 12 sztuk,

— szafka aktowa z płyty melaminowanej 4 sztuki,

— szafka aktowa z płyty melaminowanej 2 sztuki,

— szafa aktowa z płyty melaminowanej z drzwiami przesuwanymi 8 sztuk.

Część II:

— zabudowa recepcji 1 kpl.,

— zabudowa recepcji 1 kpl.

Część III:

— fotel komputerowy 15 sztuk,

— krzesło 90 sztuk,

— krzesło z pulpitem 10 sztuk.

Część IV:

— regał otwarty metalowy 7 sztuk,

— szafka depyzytowa 20 segmentów.

Część V:

— stolik zabiegowy 4 sztuki,

— stół z półką – 2 sztuki,

— szafa opatrunkowa lekarska 2 sztuki.

1. Kod CPV:

39100000-3 Meble.

39130000-2 Meble biurowe.

33192000-2 Meble medyczne.

Wymagana gwarancja i rękojmia na meble : 36 miesięcy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część I:

— regał otwarty z płyty melaminowanej 2 sztuki,

— regał otwarty z płyty melaminowanej 6 sztuk,

— biurko dydaktyczne 8 sztuk,

— stół studencki 20 sztuk,

— szafka aktowa z płyty melaminowanej 12 sztuk,

— szafka aktowa z płyty melaminowanej 4 sztuki,

— szafka aktowa z płyty melaminowanej 2 sztuki,

— szafa aktowa z płyty melaminowanej z drzwiami przesuwanymi 8 sztuk.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. transportu dostarczonych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;

b. wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, ich skręcenia i ustawienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; tytuł projektu MEDPAT – Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obowiązywania zamówienia podany wyżej 63 dni, tj. 9 tygodni. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego. wadium nie jest wymagane. Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 Pzp. Wymagane wadium cz. I: 1 000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część II:

— zabudowa recepcji (lada z blatem niższym i wyższym, zabudowana nad blatem szkłem, + 2 szt. kontenerek 430 x 600 x 540 mm, + 2 szt. szafka 1 000 x 520 x 1 140 mm, + 1 szt. szafka pod ladę z drzwiami przesuwnymi 1 200 x 440 x 700 mm) 1 komplet:

— zabudowa recepcji (lada z blatem niższym i wyższym, zabudowana nad blatem szkłem, + 2 szt. kontenerek 430 x 600 x 540 mm, + 2 szt. szafka 1 000 x 520 x 1 140 mm, + 1 szt. szafka z drzwiami przesuwnymi pod ladą 1 200 x 440 x 700 mm) 1 komplet.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. transportu dostarczonych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;

b. wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, ich skręcenia i ustawienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; tytuł projektu MEDPAT – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obowiązywania zamówienia podany wyżej 63 dni, tj. 9 tygodni. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego. wadium nie jest wymagane. Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 Pzp. Wymagane wadium cz. II: 1 000,00 PLN (słownie zł: jeden tysiąc).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część III:

— fotel komputerowy na kółkach 15 sztuk,

— krzesło 90 sztuk,

— krzesło z pulpitem 10 sztuk.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. transportu dostarczonych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;

b. wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, ich skręcenia i ustawienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; tytuł projektu MEDPAT – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obowiązywania zamówienia podany wyżej 63 dni, tj. 9 tygodni. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego. wadium nie jest wymagane. Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 Pzp. Wymagane wadium cz. III: 1 000,00 PLN (słownie zł: jeden tysiąc).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19.

II.2.4)Opis zamówienia:

Częsć IV:

— regał otwarty metalowy 7 sztuk,

— szafka depyzytowa / skrytkowa na monetę zwrotną 1 segment = 8 skrytek – 20 segmentów.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. transportu dostarczonych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;

b. wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, ich skręcenia i ustawienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; tytuł projektu MEDPAT – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obowiązywania zamówienia podany wyżej 63 dni, tj. 9 tygodni. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego. wadium nie jest wymagane. Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 Pzp. Część IV – wadium nie jest wymagane.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część V:

— stolik zabiegowy ze stali kwasoodpornej z blatem zabiegowym i szafką 4 sztuki,

— stół z półką, stal nierdzewna – 2 sztuki,

— szafa opatrunkowa lekarska ze stali nierdzewnej 2 sztuk.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. transportu dostarczonych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;

b. wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, ich skręcenia i ustawienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; tytuł projektu MEDPAT – Doposażenie zakładów naukowych – badania z zakresu ochrony zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obowiązywania zamówienia podany wyżej 63 dni, tj. 9 tygodni. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego. wadium nie jest wymagane. Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 Pzp. Część V – wadium nie jest wymagane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy który:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art.109 ust. 1 pkt 4 do 10 Pzp;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w punkcie III.1.3 poniżej.

Do oferty wykonawca dołączy:

1) oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) (jeżeli dotyczy);

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców, określone w pełnomocnictwie lub zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie;

5) szczegółowy opis oferowanych mebli; zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych (dot. p. 5). Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie terminie nie krótszym niż 10 dni:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP;

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 Pzp;

5) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie wyznacza się warunku w tym zakresie.

cd. pkt III.1.1.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9 ppkt 1 (SWZ)– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ww. punkcie. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) zaświadczenia lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9 ppkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

11. Dokument, o którym mowa w ppkt 2 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 11.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy, każda z nich polegająca na dostawie mebli, każda o wartości nie mniejszej niż: część I: 40 000 PLN brutto, część II: 40 000 PLN brutto; część III: 40 000 PLN brutto; część IV: 25 000 PLN brutto i część V: 15 000 PLN brutto, każda z dostaw zrealizowana na podstawie odrębnej umowy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się, co oznacza że wymaganą liczbę dostaw musi wykonać jeden podmiot.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie zamawiającego: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Treść umowy zawartej z wybranym wykonawcą stanowi załącznik do SWZ. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w rozdziale XX SWZ. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej, osobą uprawnioną przez zamawiającego do komunikowania się z wykonawcami jest Barbara Kotras e-mail (bkotras@ujk.edu.pl). Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie oferty przez wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla wykonawców na miniPortalu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5; Dział Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Przed otwarciem ofert, udostępni się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa winien być załączony do oferty w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity europejski dokument zamówienia(JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone zostanie w przypadku kiedy oferta tych wykonawców zostanie oceniona najwyżej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 do 10 Pzp. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej „r.p.ś.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej „r.d.e.”). Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP. Wszelkie Informacje dostępne są w SWZ na podanej przez zamawiającego stronie internetowej. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021

21.07.2021r. UWAGA;Poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi (zamieszczone również w załączniku 4 do niniejszego ogłoszenia)ADP.2301. 67.2021                                                                                                Kielce, dnia   21.07.2021r.

Zgodnie z art. 135 ust.2
Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań  i odpowiedzi dotyczących przetargu
nieograniczonego pn. Wykonanie i dostawa mebli

Dotyczy:
załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówieniaczęść
nr 5 – zestawienie meble laboratoryjne i pozostałe
 

1.   
Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika, którego korpus wewnątrz
stanowi tylko blacha ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (304), bez
dodatkowego obicia materiałem? – dotyczy l.p. 1ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie wyraża zgody,
wymagane jest wygłuszenie stolika.2.   
Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika z uchwytami wykonanymi z rurki
fi 20mm, umieszczonymi po bokach wózka – poziomo, jak na poniższej
wizualizacji? – dotyczy l.p. 1

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza stolik z
uchwytami umieszczonymi po boku wózka pod warunkiem spełnienia pozostałych
parametrów.3.   
Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie konstrukcji stolika wykonanej z
profili zamkniętych o przekroju kwadratowym? – dotyczy l.p. 1ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża
zgodę pod warunkiem zachowania zaoblonych krawędzi i zastosowania profili
giętych.4.   
Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stolika o szerokości 730mm (liczonej z
uchwytami poziomymi)? – dotyczy l.p.1ODPOWIEDŹ:  Zamawiający
nie wyraża zgody.5.   
Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy o wymiarach 800x470x1800mm? –
dotyczy l.p. 3ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.6.   
Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w półki wykonane ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? – dotyczy l.p. 3ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.7.   
Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy wyposażonej w półki przestawne
co max. 45 mm? – dotyczy l.p. 3ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.


UWAGA : Poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi (22.07.2021). Treść pytań i odpowiedzi zamieszcza się w kolejnym (5) załączniku do ogłoszenia

ADP.2301. 67.2021                                                                                                Kielce, dnia   22.07.2021r.

Zgodnie z art. 135 ust.2
Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań  i odpowiedzi dotyczących przetargu
nieograniczonego pn. Wykonanie i dostawa meblidot.
SWZ- rozdz. IV, pkt 4, umowa- załącznik nr 3dot. §1
ust.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie
wymogu skręcenia i ustawienia montażu i ustawienia mebli w zakresie pakietu nr
5.Przedmiot
zamówienia, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z
czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada
się na korzyść dla Zamawiającego w obecnie panującej sytuacji epidemicznej,
gdyż ogranicza do minimum kontakty bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz.ODPOWIEDŹ:
Treść SWZ pozostaje bez zmian
 

dot.
SWZ- rozdz. VIII pkt 2. ppkt 4)Zwracamy
się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wykazania się należytym wykonaniem
dwóch dostaw każda z nich polegająca na dostawie mebli medycznych/ wyposażenia
medycznego i wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł.ODPOWIEDŹ:
Treść SWZ pozostaje bez zmian

dot.
załącznik 1 przedmiotu zamówieniaCzęść 5Poz. 2  - Stół z półkąProsimy o dopuszczenie stołu w
całości ze stali kwasoodpornej, ze stabilnym, wytrzymałym blatem bez
wzmocnienia z płyty laminowanej, której zastosowanie rodzi ryzyko jej
nasiąkania podczas mycia i dezynfekcji, stwarzając potencjalne skupisko
bakterii oraz możliwą ingerencję w konstrukcję stołu.ODPOWIEDŹ:
Treść SWZ pozostaje bez zmian


UWAGA: 28.07.2021r.

no wniosek jednego z wykonawców w kolejnym załączniku (6) zamieszcza się załączniki 2,4,5,6 do SWZ w wersji edytowalnej.


9.08.2021r

Uwaga w kolejnym załączniku zamieszcza się informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

9.08.2021r.

Uwaga w kolejnym załączniku (8) zamieszcza się i8nformację z otwarcia ofert.
ADP.2301. 67. 2021                                                                          Kielce, dnia    9.08.2021
r.Zgodnie
z art. 222 ust.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się informację z
otwarcia ofert.W ww. postępowaniu złożono
n/w oferty:


Lp.Nazwy
(lub imiona i nazwiska)  siedziba (lub
miejsce prowadzonej działalności gospodarczej) lub miejsce zamieszkania
wykonawców, których oferty zostały otwarte;


 Cena
brutto w  PLN podana w ofercie1TRONUS POLSKA SP. Z O.O.


Ul. Ordona 2 a


01-237 Warszawa


 NIP 5272680141Część I : 66.616,80


Część II : 24.108,00


Część III ; 71.401,50


Część IV : 36.924,60


część V 13.284,00 zł2WeWorkOffice Sp. z o.o.


ul. Złota 59 ,


 00-120 Warszawa


NIP 5252857866Część I 60.204,00


Część II 49.080,00


Część III ; 53.310,00


Część IV 34.116,00


Część V 30.570,003Zakład Techniki Medycznej
"TECH-MED" Sp. z o.o.


ul. Ernsta Petersona 6A


85-862 Bydgoszcz


NIP : 953 22 86 409Część V 27.162,904KJMK MEBLE SP. Z .O.O.


UL. GLIWICKA 189


40-859 KATOWICE


NIP  954-27-00-862Część III 53.726,40
 UWAGA  17.08.2021r.

W kolejnym załączniku (9) zamieszcza się informację o wyniku postępowania

Barbara Kotras : bkotras@ujk.edu.pl