Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.129.2021

Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.129.2021

  • Znak sprawy: ADP.2301.129.2021
  • Termin składania ofert: 2022-02-28 10:00
  • Opublikowano: 2022-01-19 09:24:06 przez Marcin Kmieciak


ADP.2301.129.2021                                                                Kielce, dnia  01.04.2022

                   

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Zamawiający Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że odrzuca na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. ofertę Wykonawcy :

Anna Twaróg SIMPLYQ  ul. Łososińska 32A, 34-600 Limanowa.

Zamawiający w dniu 22.03.2022 r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnień treści oferty na podstawie art. 223 ust 1 ustawy Pzp.  W odpowiedzi Wykonawca w dniu 25.03.2022 r., poinformował Zamawiającego że nie złoży wyjaśnień, motywując to rezygnacją z niniejszego postepowania ( błędnie sporządzona  oferta).

 

W związku z powyższym  postępowanie zostało unieważnione przez Zamawiającego na podstawie art. 255 pkt 2  ustawy Pzp. tzn. Zamawiający unieważnia postepowanie  gdyż  wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo oferty podlegają odrzuceniu.

 

Zgodnie z art. 262 ustawy Pzp w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się                               o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

 


Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 28.02.2022 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na Dostawę  zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.129.2021

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

1)      Anna Twaróg SIMPLYQ ul. Łososińska 32A, 34-600 Limanowa z zaoferowana kwotą brutto  52 890 zł, , termin realizacji 20 dni.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 52398,38 zł netto, 64450 zł brutto

 

 

 

 Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 28.02.2022 r. godz. 09:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa  zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.129.2021”

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

 

52398,38 zł netto, 64450 zł brutto

 


PYTANIA i Odpowiedzi do pytań w postępowaniu  ADP.2301.129.2021

Pytanie nr 1: _Element nr 1_ – czy zamawiający dopuszcza terminal z
wejściem transmisyjnym bezpośrednio w urządzeniu, zamiast doku
komunikacyjnego?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 2: _Element nr 3_ – czy etykiety muszą być dokładnie
takich wymiarów jak w specyfikacji. Czy jest możliwa jakaś
tolerancja, ponieważ powoduje to zawężenie potencjalnych dostawców i
sugeruje konkretną markę?

Odpowiedź: Etykiety muszą być dokładnie takich wymiarów jak w specyfikacji, pod warunkiem ich zgodności z urządzeniem drukującym. Natomiast mogą pochodzić od różnych dostawców.

Pytanie nr 3: _Element nr 3 – Program Nice Label_. Czy zamawiający
posiada już program Nice Label i drukarka ma być z nim kompatybilna?
Jeśli zamawiający nie posiada tego programu to czy dopuszcza
dostarczenie innego programu?

Odpowiedź: Nie posiadamy żadnych specjalistycznych programów logistycznych. Natomiast zamawiany program musi posiadać taką samą funkcjonalność i być kompatybilny ze współpracującymi urządzeniami.

Pytanie nr 4: _ZADANIA ZESTAWU - __ Obsługa terminala ręcznego  Odczytu
kodów kreskowych  Rejestracja palet na podstawie odczytu kodów z
etykiet logistycznych  Rejestracja wyrobów jednostkowych  Odczyt
zinwentaryzowanych towarów z karty SD na ekranie PC”_ – Czy
konieczne jest rejestrowanie towarów na kartę SD? Czy zamawiający
dopuszcza rejestrację danych w pamięci terminala i przesył za
pośrednictwem sieci do komputera?

Odpowiedź: W zależności od sposobu przesyłu przez sieć, tzn. jaki protokół i sposób komunikacji.

Pytanie nr 5: „_Rejestracja palet na podstawie odczytu kodów z
etykiet logistycznych”_ – co zamawiający rozumie pod tym
określeniem?

Odpowiedź: Możliwość przyporządkowania danego produktu do odpowiedniej palety.

Pytanie nr 6: _Zestaw: etykiety papierowe zgodne z urządzeniem
drukującym, z perforacją o rozmiarze 101 mm x 152 mm (2 rolki po 320
sztuk) - 1 rolka taśmy barwiącej woskowej 104 mm x 153 m -do drukarki
termotransferowej (zgodna z zestawem nr 3 edukacyjnym z WSL). _Czy
Zamawiający dopuszcza inne, zbliżone wymiary etykiet oraz inna
zbliżoną ilość sztuk etykiet na rolce, ponieważ powoduje to
zawężenie potencjalnych dostawców i sugeruje konkretną markę? Co
oznacza skrót WSL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne, zbliżone wymiary, pod warunkiem ich zgodności z urządzeniem drukującym. WSL nie stanowi marki handlowej, oznacza Wyższą Szkołę Logistyki z Poznania, która opracowała zestaw ćwiczeń dydaktycznych z zakresu gospodarki magazynowej. Skrót ten został wykorzystany przykładowo, ponieważ zestaw dostarczony przez oferenta powinien zawierać konspekt zajęć dydaktycznych umożliwiający nauczanie wykorzystania zamawianych urządzeń w zakresie szeroko rozumianej logistyki, a głównie gospodarki magazynowej.   

19/01/2022    S13

Polska-Kielce: Różny sprzęt komputerowy

2022/S 013-028597

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ujk.edu.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.129.2021

Numer referencyjny: ADP.2301.129.2021
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest

Zakup dwóch zestawów edukacyjnych wykorzystujących kody kreskowe oraz tagi RFID

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest

Zakup dwóch zestawów edukacyjnych wykorzystujących kody kreskowe oraz tagi RFID

Każdy zestaw składa się z następujących elementów

Element nr 1 - Terminal z oprogramowaniem logistycznym. W skład zestawu wchodzą: - terminal, bateria - dok komunikacyjny z kablem transmisyjnym - oprogramowanie logistyczne terminalu.

Element nr 2 - Aplikacja do rejestracji tagów RFID. W skład zestawu wchodzą: - czytnik RFID Intermec IF2 lub zamiennik - antena RFID Intermec lub zamiennik - akcesoria do czytnika i anteny - rolka tagów radiowych Intermec (490 sztuk) - aplikacja na PC do programowania i rejestracji tagów RFID.

Element nr 3 - Aplikacja do wydruku etykiety logistycznej. W skład zestawu wchodzą: - drukarka termotransferowa umożliwiająca obsługę oprogramowania - program Nice Label - etykiety papierowe z perforacją o rozmiarze 101 mm x 152 mm (2 rolki po 320 sztuk) - rolka taśmy barwiącej woskowej 104 mm x 153 m - aplikacja na PC do wydruku etykiety logistycznej.

Zestaw: etykiety papierowe zgodne z urządzeniem drukującym, z perforacją o rozmiarze 101 mm x 152 mm (2 rolki po 320 sztuk) - 1 rolka taśmy barwiącej woskowej 104 mm x 153 m -do drukarki termotransferowej (zgodna z zestawem nr 3 edukacyjnym z WSL)

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zapewni Zamawiającemu Konfiguracja zestawów - Zdalne wsparcie przy uruchomieniu zestawów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/05/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,

3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Informacje ogólne

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,

3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

2. Złożenie oferty

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz można wypełnić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,

2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,

3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

4) Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,

5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:

Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 500 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.129.2021 ”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/01/2022

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

Przedmiotowe postępowanie
prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert
następuje za pośrednictwem Miniportalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Nr postępowania: ADP.2301.129.2021

 

Ogłoszenie
o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:

- w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 19.01.2022 r.  pod numerem Dz.U. :  2022/S 013-028597 (wysłano do
publikacji w dniu 14.01.2022 r. )

-
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/  
dnia 19.01.2022 r.

 na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl 
dnia  19.01.2022 r.

Zarejestrowano w portalu UZP
e-Zamówienia w dniu 31.12.2021r.

IDENTYFIKATOR MINIPORTAL: e4ee4409-9c0f-42cb-8c21-2199d6ec4409

Niniejsze postępowanie
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej
"ustawą p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunków
Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".

2.    Szacunkowa wartość
zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.

3.    Zamawiający
przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej
, o której mowa w art.
139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a
następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu

5.    Zamawiający nie
przewiduje aukcji elektronicznej.

6.    Zamawiający nie
prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

7.    Do postępowania stosuje
się przepisy dotyczące nabywania dostaw.

 

 

 

 

IV.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Wspólny Słownik
Zamówień CPV:

Główny 30236000-2
- różny sprzęt komputerowy

Pozostałe :

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne       Zakup  realizowany jest w ramach projektu
„AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze
POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki  i rozwoju
Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.


WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

1.    O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.

2.    O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:

1)     zdolności
do występowania w obrocie gospodarczych:

Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.

2)     uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

       Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.

3)     sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.

4)     zdolności
technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.

 

3.    Zgodnie
z art. 117 ust. 1 p.z.p. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie
warunku przez Wykonawców.4.    Zamawiający może na każdym
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.


SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1.    Informacje
ogólne

1)    w postępowaniu o
udzielenie zamówienia  komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej: 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  - oraz poczty elektronicznej,

2)    Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty oraz do formularza do komunikacji,

3)    wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

4)    maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

5)    za datę przekazania oferty, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

6)    identyfikator danego postępowania o
udzielenie  zamówienia dostępne są w
zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
SWZ.

2.   
Złożenie oferty

1)   
Wykonawca
składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu
w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz
można wypełnić na stronie internetowej
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,

2)   
oferta
powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,

3)   
Wykonawca
może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod
adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

4)    Wykonawca po upływie terminu na
składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,
OPIS SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.    Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu
Ofertowym - zgodnie                               z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)    oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia
                  o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2)    zobowiązanie
innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia  o których mowa w Rozdziale X
ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli  dotyczy);

3) dokumenty, z których wynika prawo do
podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa
(jeżeli dotyczy).

4)   dowód wniesienia wadium (w
przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

5)
Wypełniony formularz oferty
zawierający
nazwę i parametry, numery części
katalogowych sprzętu oraz szczegółowo opisanymi parametrami technicznymi w taki
sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze
wszystkimi potrzebnymi opcjami.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM

Wykonawca
zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:               500 zł

2.    Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2.

3.    Wadium może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    gwarancjach bankowych;

3)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)    poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).

4.         Wadium w
formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na
dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.129.2021 ”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.    Wadium wnoszone w formie poręczeń lub
gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1)    musi obejmować odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

2)    z jej treści powinno jednoznacznej
wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3)    powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe
oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)    termin obowiązywania poręczenia lub
gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5)    w treści poręczenia lub gwarancji
powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;       6)  
         
beneficjentem
poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w    Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369
Kielce 
 

5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
NIP: 657-02-34-850
Email : dzp@ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP