Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz projektorów dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2022

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz projektorów dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2022

  • Znak sprawy: ADP.2301.92.2022
  • Termin składania ofert: 2023-01-04 10:00
  • Opublikowano: 2022-11-09 11:04:52 przez Marcin Kmieciak

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz projektorów dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2022 PL oXML  |  iXML
Utworzone: 17/02/2023 13:23       Wysłane: 17/02/2023 13:26
Status: Wysłane  ( Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji )
Oficjalny tytuł: PL-Kielce: Projektory
Zamówienia w tym ogłoszeniu:

0. Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz projektorów dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2022
Części w tym zamówieniu:
1. Część 1 Zakup sprzętu komputerowego (1)
2. Część 2 Zakup projektorów (2)

Umowy z wybranymi Wykonawcami:

Część 1 Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

Część 2 Perfektus Plus sp.z.o.o. ul. Malików 150D, 25-639 Kielce

 

 podpisane zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie   część 1  - 08.02.2023 r., część 2 - 6.02.2023 r.

 


ADP.2301.92.2022                                                               Kielce, dnia  23.01.2023

                  

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.92.2022 na  „ Dostawa  sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz projektorów dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego                             w Kielcach”

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 04.01.2023 r. o godzinie 11:00

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

Część 1 Zakup sprzętu komputerowego

w tym:

1)    Dostawa laptopa do szkoły doktorskiej ZBPZ/2022/00964

2)    Zakup drukarki atramentowej dla Wydawnictwa Uniwersyteckiego ZBPZ/2022/00894,  Drukarka A3 atramentowa 1 szt.

3)    Dostawa dysków do Wydziału Sztuki ZBPZ/2022/00905   Dysk SSD – 32 szt.

4)    Dostawa komputera do Filii w Sandomierzu ZBPZ/2022/00854  Zestaw ekonomiczny, All in One – 2 zestawy  

1)    ForTi Krzysztof Jurek Siedziba: 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość 23652,90 brutto w tym podatek VAT 4422,90 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 pkt 1 ust. 6  ustawy Pzp. tzn. nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy uzyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego, tzn.  Oferta nie została podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożone dokumenty nie zawierają żadnego podpisu

2)    FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączna wartość 19345,33 zł, w tym należny podatek VAT  3617,53 zł, TERMIN DOSTAWY 10 Dni,  Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 pkt 1 ust. 5  ustawy Pzp. tzn. jej treść jest niezgodna                                                                z warunkami zamówienia tzn. zawiera za krótki termin związania z ofertą ( tj. do 18.03.2023 r., Zamawiający przedłużając termin na składanie ofert , wskazał że minimalny termin związania z ofertą powinien wynosić 90 dni tj. do dnia. 03.04.2023 r. i taką informację wskazał w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz dokumentacji SWZ.) Ponadto zaproponowana w części  1 pkt 2 drukarka HP OfficeJet Pro 7720 (Y0S18A) nie spełnia wymagań technicznych postawionych przez Zamawiającego tj. oferowana drukarka zawiera  1 podajnik na papier na 250 arkuszy – Zamawiający  wymagał 500 arkuszy. W związku z odrzuceniem oferty zamawiający nie wzywa wykonawcy do poprawy zaistniałej w treści oferty omyłki rachunkowej (z całkowitej kwoty brutto 19345,33 zł brutto na prawidłową 19298,33 zł brutto), jak również z zaistniałą w ofercie rażąco niska ceną, nie wzywa wykonawcy do przedstawienia dokumentów potwierdzających że złożona przez wykonawcę Framko 2 oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

3)    Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączna wartość 21736,56 zł, w tym należny podatek VAT  4064,56 zł, TERMIN DOSTAWY 10 Dni. w kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt. łącznie oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1

 

Część 2 Zakup projektorów

w tym:

1)    Dostawa projektorów do Filii w Sandomierzu ZBPZ/2022/00854  Projektor (5szt)

2)    Dostawa wraz z montażem  projektorów do Instytutu Fizyki  UJK w Kielcach ZBPZ/2022/00841

3)    Dostawa wraz z montażem  projektorów do Wydziału Pedagogiki i Psychologii   UJK                     w Kielcach ZBPZ/2022/00979

 

1)    MKM Mirosław Kowalik ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce za łączna 85430 zł, w tym należny podatek VAT  15974,82 zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 pkt 1 ust. 14  ustawy Pzp. tzn. wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. Zgodnie z art. 97 pkt 1 ust.5 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą,                          z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy Pzp. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium Wykonawcy zostało zaksięgowane na koncie Zamawiającego  po terminie na składanie ofert. Ponadto Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 pkt 1 ust. 5  ustawy Pzp. tzn. jej treść jest niezgodna  z warunkami zamówienia. Zaoferowany w części 2 projektor dla filii w Sandomierzu posiada niższą jasność (3400 lumenów zamiast wymaganych min 3600 lumenów)

2)    AV Multimedia Małyszi Spółka sp.j. ul. Głowackiego 7/7, 25368 Kielce za łączna 82954,28 zł,w tym należny podatek VAT  15511,78 zł, TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 pkt 1 ust. 8  ustawy Pzp. tzn Oferta wykonawcy zawiera rażąco niska cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

3)    Perfektus Plus sp.z.o.o. ul. Malików 150D, 25-639 Kielce za łączna 114167,37 zł,   w tym należny podatek VAT  21348,37 zł, TERMIN DOSTAWY 19 Dni                    w kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt,  w kryterium czas realizacji 22 pkt. łącznie oferta zdobyła 82 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza                        w części 2

 

 

Umowy z wybranymi Wykonawcami:

Część 1 Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

Część 2 Perfektus Plus sp.z.o.o. ul. Malików 150D, 25-639 Kielce

 

Zapraszamy Wykonawców których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze do podpisania umowy.

Umowy zostaną podpisane zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  03.02.2023 r. 

Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 04.01.2023 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.) na Dostawa  sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz projektorów dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2022

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Część 1 Zakup sprzętu komputerowego

w tym:

1)     Dostawa laptopa do szkoły doktorskiej ZBPZ/2022/00964

2)     Zakup drukarki atramentowej dla Wydawnictwa Uniwersyteckiego ZBPZ/2022/00894,  Drukarka A3 atramentowa 1 szt.

3)     Dostawa dysków do Wydziału Sztuki ZBPZ/2022/00905   Dysk SSD – 32 szt.

4)     Dostawa komputera do Filii w Sandomierzu ZBPZ/2022/00854  Zestaw ekonomiczny, All in One – 2 zestawy  

 

1)     ForTi Krzysztof Jurek Siedziba: 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość 23652,90 brutto w tym podatek VAT 4422,90 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

2)     FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączna wartość 19345,33 zł, w tym należny podatek VAT  3617,53 zł, TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)     Marksoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączna wartość 21736,56 zł, w tym należny podatek VAT  4064,56 zł, TERMIN DOSTAWY 10 Dni

 

 

Część 2 Zakup projektorów

w tym:

1)     Dostawa projektorów do Filii w Sandomierzu ZBPZ/2022/00854  Projektor (5szt)

2)     Dostawa wraz z montażem  projektorów do Instytutu Fizyki  UJK w Kielcach ZBPZ/2022/00841

3)     Dostawa wraz z montażem  projektorów do Wydziału Pedagogiki i Psychologii   UJK                     w Kielcach ZBPZ/2022/00979

 

1)     MKM Mirosław Kowalik ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce za łączna 85430 zł,                                                   w tym należny podatek VAT  15974,82 zł, TERMIN DOSTAWY 10 Dni

2)     AV Multimedia Małyszi Spółka sp.j. ul. Głowackiego 7/7, 25368 Kielce za łączna 82954,28 zł,                       w tym należny podatek VAT  15511,78 zł, TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)     Perfektus Plus sp.z.o.o. ul. Malików 150D, 25-639 Kielce za łączna 114167,37 zł,   w tym należny podatek VAT  21348,37 zł, TERMIN DOSTAWY 19 Dni

               

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

Cz. 1 – 20465,53 zł netto,  25172,60 zł brutto

Cz. 2- 95298,00 zł netto,   117216,54 zł brutto

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60%

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40%.

 

A1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”.

Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60 - liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 

A2 Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy  dzień skrócenia  realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ADP.2301.92.2022

·      Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                     

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

·      Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p.

pn. „Dostawa  sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz projektorów dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2022

 

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

Cz. 1 – 20465,53 zł netto,  25172,60 zł brutto

Cz. 2- 95298,00 zł netto,   117216,54 zł brutto

 UWAGA w związku z pytaniami  praca nad odpowiedziami
ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻA TERMIN NA SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT DO DNIA 04.01.2023
GODZINA SKŁADANIA I OTWARCIA BEZ ZMIAN

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 13.12.2022 r
1. W zamówieniu "Dostawa wraz z montażem projektorów do Instytutu Fizyki UJK w Kielcach ZBPZ/2022/00841" projektor, którego specyfikację podano ma posiadać Rozdzielczość maksymalna min. 3840x2160 (4K). Specyfikacja ta została zaczerpnięta ze strony x-kom  i dotyczy modelu Nec ME403u 3LCD. Niestety strona x-kom posiada błąd w specyfikacji i ten model według producenta nie posiada rozdzielczości 4K. Proszę o zweryfikowanie tej specyfikacji i upewnienie się czy wymagany przez Państwo model musi zawierać Rozdzielczość maksymalna min. 3840x2160 (4K).
ODPOWIEDŹ: Zamawiający  informuję, że zmienia opis przedmiotu zamówienia w tym zakresie usuwając błędny zapis dotyczący maksymalnej rozdzielczości min. 3840x2160 (4K). Zamawiający wprowadza w to miejsce prawidłowy zapis dotyczący wymaganej minimalnej rozdzielczości  projektora która ma wynosić 1920x1200 pikseli.

2. W zamówieniu "Dostawa projektorów do Filii w Sandomierzu ZBPZ/2022/00854" mamy problem z odnalezieniem modelu, który spełniałby parametry wyszczególnione w specyfikacji. Nie jesteśmy w stanie odnaleźć urządzenia, dostępnego w aktualnej sprzedaży, które posiadałoby jednocześnie Jasność: 3600lm, Kontrast: 1000:1 oraz Komunikacja: Wi-Fi. Proszę zweryfikować czy nie ma błędu w podanej specyfikacji. Jeśli wszystko jest w porządku to poprosilibyśmy o dodatkowe parametry techniczne, które umożliwiłby odnalezienie wymaganego przez Państwo modelu.
ODPOWIEDŹ:  Zamawiający poprawia błędy w OPZ wprowadzając poprawne następujące minimalne wymagania :  Jasność: 3600 lm
Kontrast: 15 000:1,   Komunikacja Wi-Fi: Nie

09/11/2022    S216

Polska-Kielce: Projektory

2022/S 216-621099

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz projektorów dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2022

Numer referencyjny: ADP.2301.92.2022
II.1.2)Główny kod CPV
38652100 Projektory
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest

Część 1 Zakup sprzętu komputerowego

Część 2 Zakup projektorów wraz z osprzętem i montażem

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 Zakup sprzętu komputerowego

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 Zakup sprzętu komputerowego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 Zakup projektorów wraz z osprzętem i montażem

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
38652100 Projektory
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 Zakup projektorów wraz z osprzętem i montażem

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) wykaz dostaw sprzętu komputerowego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy dostawy sprzętu komputerowego( cz. 1) (projektorów (cz. 2) o minimalnej wartości:

a) dla części nr 1 15.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

b) dla części nr 2 60 000 zł brutto każda (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/03/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w zakresie proceduralnym:

Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą Przedmiotowych środków dowodowych

a) Specyfikacja oferowanego przedmiotu zawierająca nazwę i opisane parametry techniczne w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze wszystkimi potrzebnymi opcjami.

Wymagana forma: w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

4) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

5) Oświadczenie wykonawcy , iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

6) Jeśli dotyczy: Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

7) Wypełniony formularz oferty zawierający Specyfikację oferowanego przedmiotu zawierająca nazwę i opisane parametry techniczne w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze wszystkimi potrzebnymi opcjami.

Oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 1 – 200 zł

Część 2 – 700 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.92.2022 część …….. ”

więcej informacji w SWZ i pod adresem przetargu www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego Rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Szczegółowe informacje dot. środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX "środki Ochrony Prawnej" ustawy Prawo Zamówień Publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/11/2022

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

Przedmiotowe postępowanie
prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert
następuje za pośrednictwem Miniportalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

Nr postępowania: ADP.2301.92.2022

 

Ogłoszenie
o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:

- w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 09.11.2022 r.  pod numerem Dz.U. : 2022/S 216-621099  (wysłano
do publikacji w dniu 04.11.2022 r. )

-
miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/  
dnia 09.11.2022 r.

 na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl 
dnia  09.11.2022 r.

Zarejestrowano w portalu UZP
e-Zamówienia w dniu 28.10.2022 r.

IDENTYFIKATOR MINIPORTAL: 6ea7d173-ffc2-444c-898e-195d2665b563


WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach
określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki
udziału w postępowaniu.

2.    O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:

1)     zdolności do występowania w obrocie gospodarczych:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.

2)     uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

       Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.

3)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.

4)     zdolności technicznej lub zawodowej:

     1)
wykaz dostaw sprzętu komputerowego
wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania                                                             i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert
,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał
należycie minimum trzy  dostawy sprzętu komputerowego( cz. 1) (projektorów
(cz. 2) o minimalnej wartości:

 a) dla
części nr 1 
 15.000,00
zł brutto każda
(słownie złotych: piętnaście
tysięcy
 00/100).

 b)  dla części nr 2   60 000 zł brutto każda (słownie złotych: sześćdziesiąt
tysięcy
 00/100).

 

 

3.    Zgodnie z art. 117 ust.
1 p.z.p. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie
warunku przez Wykonawców.

4.    Zamawiający może na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

 

 

VIII.   PODSTAWY
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.    Z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)    w art. 108 ust.
1 p.z.p.;

2)    w art. 109 ust.
1 pkt.  4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a)  w
stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b)  
który w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych dowodów;

c)    który z przyczyn leżących po jego stronie, w
znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie
wykonał albo długotrwale
nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego
lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

3) Zamawiający
wykluczy wykonawcę na podstawie  art. 5K
ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

 

2.    Wykluczenie Wykonawcy
następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3.    Wykonawca
nie podlega
wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 
4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

4.    Zamawiający
oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2
p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę
czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający
wyklucza wykonawcę.

      

IX.      OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE
ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    Do oferty Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiącego
Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5
stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ (ESPD) stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje,
iż edytowalną wersję JEDZ stanowiącą Załącznik
nr 2
do  SWZ należy wypełnić z
zastrzeżeniem poniższych uwag:

 

1)    w Części II Sekcji D
JEDZ ( ESPD) (Informacje dotyczące
podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega
) Wykonawca
oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek
części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile
jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie
jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców
odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz
w Części III;

2)    w Części IV Zamawiający
żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów
kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

3)    Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się
kandydatów
) należy pozostawić niewypełnioną.

 

Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie jeśli dotyczy)

1) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):

a) w przypadku, gdy
Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo określające jego
zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y
upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika
prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz
z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do
jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną
kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa;

b) w przypadku
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy są
zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty;

2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówieni. Zobowiązanie
musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentacji
na zdolnościach którego polega wykonawca wskazaną we właściwym rejestrze, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku
archiwum .zip (Załącznik nr 10 do SWZ);

3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie
ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o
podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie;

4) Potwierdzenie wpłaty
wadium.

5) Oświadczenie
wykonawcy , iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA
833/2014  oraz  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

 

 

6)   Jeśli dotyczy: Oświadczenia podmiotu
udostępniającego zasoby

       DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART.
5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

 

3.    Zamawiający
przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych
środków dowodowych:

 

1)    Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
, w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz.
369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2)   Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;

  3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się
do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w
zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt  4, 5, 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4)    Informacja z
Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jej złożeniem.

5)  wykaz dostaw wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert
, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy  dostawy sprzętu
komputerowego( cz. 1) (projektorów (cz. 2) o minimalnej wartości:

 a) dla
części nr 1 
 15.000,00
zł brutto każda
(słownie złotych: piętnaście
tysięcy
 00/100).

 b)  dla części nr 2   60 000 zł brutto każda (słownie złotych: sześćdziesiąt
tysięcy
 00/100).

 

4.    Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1)    zamiast dokumentów, o
których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani
nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

2)    zamiast dokumentów, o
których mowa w ust. 3 pkt 5, składa informację                              z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z
odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach
rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów
rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.    Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów
o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania
dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w
ust. 4.

6.    Zamawiający nie wzywa
do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym
dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy
podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.7.    W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p.
lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415;
zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej
"r.d.e.")


Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia wraz z ofertą Przedmiotowych środków dowodowych

a)   Specyfikacja
oferowanego przedmiotu
zawierająca nazwę
i opisane parametry techniczne w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały
jeden model oferowanego sprzętu ze wszystkimi potrzebnymi opcjami.

       Wymagana forma: w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców
zgodnie  z formą reprezentacji określoną
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub      w innym dokumencie.

8. Zamawiający nie
wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

9. Zamawiający
akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że
oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania,
cechy lub kryteria.

10. Zamawiający
przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

 

OPIS SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.    Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu
Ofertowym - zgodnie                               z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)    oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia
                  o którym mowa w Rozdziale IX
ust. 1 SWZ;

2)    zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia  o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2
SWZ (jeżeli  dotyczy);

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy).

4)   dowód wniesienia wadium (w
przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

5)   Oświadczenie wykonawcy , iż
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz 
art. 7 ust. 1
ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

6)   Jeśli dotyczy: Oświadczenia
podmiotu udostępniającego zasoby

       DOTYCZĄCE PRZESŁANEK
WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1
USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE
BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

 

7) Wypełniony formularz
oferty
zawierający 
Specyfikację oferowanego
przedmiotu zawierająca nazwę i opisane parametry techniczne w taki
sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze
wszystkimi potrzebnymi opcjami.

       

Oferta powinna
być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu 


WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
swojej oferty wadium w wysokości:              

 

Część 1 –  
200  zł

Część 2 –  
700 zł

 

2.    Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2.

3.    Wadium może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    gwarancjach bankowych;

3)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)    poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).

4.         Wadium w formie pieniądza
należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15
1160 2202 0000 0003 3977 3201.
Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium
– oznaczenie sprawy ADP.2301.92.2022 część …….. ”

UWAGA: Za
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.


Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
NIP: 657-02-34-850
Email : dzp@ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Godziny pracy: 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.