Drukuj

Bieżące przetargi

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników obozu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej ADP.2301.1.2021 ZMIANA!!!

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników obozu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej ADP.2301.1.2021 ZMIANA!!!

Przetarg nieograniczony

 • Termin składania ofert: 2021.02.04 11:00
 • Termin otwarcia ofert: 2021.02.04 12:30
 • Termin związania ofertą: 02.03.2021 r.
 • Miejsce składania ofert: Poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/ezamowienia2/miniportal Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
 • Informacja dotycząca zastosowania aukcji elektronicznej: nie dotyczy
 • Miejsce realizacji: Bukowina Tatrzańska
 • Termin realizacji: 36 miesięcy Szczegóły zawiera opis przedmiotu zamówienia, oraz wzór umowy stanowiące załączniki do SWZ
 • Wymagania: jak w treści OGŁOSZENIA stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego postępowania
 • Warunki udziału w postepowaniu: jak w treści OGŁOSZENIA stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego postępowania
 • Wadium: 0 PLN
 • Kryteria wyboru: jak w treści OGŁOSZENIA stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego postępowania
 • Specyfikacja: dostępna pod adresem www. https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
 • Cena specyfikacji: 0 PLN

Jak w treści OGŁOSZENIA stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego postępowania

Ogłoszenie zostało przekazane i opublikowane w:
1. Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2021 pod nr 2021/BZP00003155/01
2. MiniPortalu w dniu 27.01.2021 r.
(identyfikator postępowania 06678cfa-fd3c-4965-a373-33b9dde1a46a)
3. na stronie zamawiającego www.ujk.edu.pl w dniu 27.01.2021
UWAGA
Ze względów technicznych tryb w nagłówku niniejszego ogłoszenia jest niepoprawny.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2019 Pzp ( Dz. U z 2020 r poz.2320) w trybie Podstawowym, wariant 1) w oparciu o art.275 pkt 1).
UWAGA
Zmianie ulega załącznik nr 5 do SWZ tj wzór umowy.
Zmieniony dokument stanowi kolejny załącznik do niniejszego ogłoszenia
UWAGA!!!
Zgodnie z treścią art. 222 ust.4 NPzp zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to 393 120,00 zł brutto.

Wioletta Baran tel. (41) 349 73 32, e-meil: w.baran@ujk.edu.pl
Klaudia Pożoga tel. (41) 349 68 20, e-meil: klaudia.pozoga@ujk.edu.pl