Drukuj

Bieżące przetargi

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK

  • Znak sprawy: ADP.2301.101.2021
  • Termin składania ofert: 2021-10-25 10:00
  • Opublikowano: 2021-10-06 10:00:06 przez Barbara Kotras

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji karetki pogotowia w budynku Collegium
Medicum UJK
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bkotras@ujk.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji karetki pogotowia w budynku Collegium Medicum
UJK
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94d75d04-266f-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00214008/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-06 09:46
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/13/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.10 Remont sali B 0.29 w budynku Collegium Medicum
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W
RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ: MEDICUS – CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UJK
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.ujk.edu.pl/dzp/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej. Adres elektronicznej skrzynki podawczej
Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Zamawiający dopuszcza komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej, email:
bkotras@ujk.edu.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
6. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP,
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.”
niniejszym informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.
2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze)
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach
ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty
przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego
im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz
nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO
10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są
przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.101.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana tj. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby
symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: 1)
Roboty demontażowe, 2)Roboty adaptacyjne budowlane,
3) Roboty posadzkarskie wykładzinowe, 4) Roboty malarskie, 5) Ścianki działowe z płyt GKB na
konstrukcji stalowej, 6) Stolarka drzwiowa wewnętrzna. 7) Instalacje oświetleniowe i
słaboprądowe. 8) Montaż rolet wewnętrznych okiennych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają :1) Przedmiary,
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
3) Załącznik nr 1 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich
niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego - jeżeli będą
wymagane;
Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia zobowiązany będzie do przekazania
zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, w tym kosztorysów powykonawczych,
różnicowych i zamiennych, w formacie elektronicznym (pdf dla dokumentacji tekstowej oraz dwg
lub dxf dla dokumentacji graficznej i w wersji papierowej (3 egzemplarze).
Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji
zamówienia. Zamawiający przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do
kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagania wskazanego wyżej, w
szczególności poprzez zlecenie kontroli PIP oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy
stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagania o którym mowa
w zdaniu pierwszym określa wzór umowy.
Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane 60 miesięcy,
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa
w art. 214 ust.1 pkt 7 PZP o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia. Zamówienia
polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy
zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki
finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na
identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego.
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego
zamówienia publicznego
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami: Cena (koszt) oraz wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
5.1. Na podstawie art. 112 ustawy PZP, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określa warunku w
tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) dysponuje minimum 1 osobą z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r.- Prawo Budowlane lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na
zasadach określonych w przepisach odrębnych (Samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać
osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych, m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; lub zgodnie z wcześniej
obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawani ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do
świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w następujących specjalnościach:
konstrukcyjno- budowlanej - kierownik robót :
Kierownik robót będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony
Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie wymaganym
przepisami prawa budowlanego, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi dla wszystkich
występujących w trakcie realizacji inwestycji prac budowlanych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
• są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego
zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.
Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców,
Oświadczenia o których mowa w art.125 ust.1 PZP, składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności
w okolicznościach określonych w PZP Dział VII Rozdział III art.454 i 455, oraz zmiany opisane w
§ 17 wzoru umowy.
3. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o
których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym
fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana
umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i
podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz

powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest
dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-25 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-25 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-23
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Barbara Kotras – adres mailowy bkotras@ujk.edu.pl
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP,
Wykonawcę na podstawie Art.108 ust.1.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać
na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118- 123 ustawy PZP. Podmiot
trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków
udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz
art.109. ust.1 pkt. 4,5,7, 8, 9 i 10 PZP.
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty
te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Do oferty należy dołączyć Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów (jeżeli dotyczy)

W załącznikach zamieszcza się kompletną SWZ i treść ogłoszenia w BZP


U W A G A: 19.10.2021

W kolejnym załączniku (8)  zamieszcza się informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

UWAGA: 25.10.2021r.

W kolejnym załączniku (9) zamieszcza się informację z otwarcia ofert

U  W  A  G  A:  25.10.2021r.

W kolejnym załączniku (10) zamieszcza się informację o unieważnieniu postępowania

bkotras@ujk.edu.pl