Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa sprzętu medycznego

Dostawa sprzętu medycznego

  • Znak sprawy: ADP.2301.26.2021
  • Termin składania ofert: 2021-04-28 10:00
  • Opublikowano: 2021-04-21 13:18:15 przez Barbara Kotras

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa drobnego sprzętu medycznego SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5 1.5.2.) Miejscowość: Kielce 1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369 1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki 1.5.7.) Numer telefonu: 41 349 7278 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bkotras@ujk.edu.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa drobnego sprzętu medycznego 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24e07957-a0f3-11eb-911f-9ad5f74c2a25 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00035479/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-19 12:45 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035479/01 z dnia 2021-04-19 2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/03/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.2.12 Dostawa materiałów i artykułów medycznych 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak 2.15.) Nazwa projektu lub programu INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE RODKÓ UNII EURPEKSKIEJ W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ : MEDICUS - CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UJK 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl; https://epuap.gov.pl/wps/portal 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESPadres mailowy : bkotras@ujk.edu.pl 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.” niniejszym informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. 2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest: - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) 3) Pani/Pana dane osobowe będą Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035479/01 z dnia 2021-04-19 2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawyprzetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO 10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl. 3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników. **prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.26.2021 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych:Lp. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035479/01 z dnia 2021-04-19 2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - DostawyNazwa ilość1 Rękawiczki 2800 szt.2 Maseczki ochronne 1000 szt.3 czepek 2000 szt.4 Fartuch chirurgiczny 500 szt.5 Okulary ochronne 20 szt.6 cewnik 300 szt.7 Maska tlenowa 700 szt.8 Zestaw rurek-ustno-gardłowych 10 kpl.9 Rurka nosowo-gardłowa 50 szt.10 Maska krtaniowa 150 szt.11 Rurka krtaniowa 150 szt.12 maska 150 szt.13 Rurka intubacyjna 900 szt.14 Prowadnice do rurek intubacyjnych 10015 Zestaw do konikotomii typu Quicktrach 20 szt.16 Cewnik do odsysania z górnych dróg oddechowych 100 szt.17 Filtr antybakteryjny 100 szt.18 Reduktor tlenowy 7 szt.19 Resuscytator 26 szt.20 Laryngoskop światłowodowy 18 szt.21 Pojemniki na odpady medyczne 50 szt.22 Worki sanitarne 1000 szt.23 Igły iniekcyjne 3000 szt.24 Kaniula dożylna 550 szt.25 strzykawka 13 400 szt.26 Przedłużacz do pomp infuzyjnych 300 szt.27 Kranik trójdrożny 100 szt.28 Przyrząd do wielokrotnego pobierania 50 szt.29 Przyrząd do przetaczania płynów 300 szt.30 Korki do wenflonów 1000 szt.31 BIG igła doszpikowa 20 szt.32 Napęd do wkłuć doszpikowych 2 szt.33 Zestaw do kaniulacji żył centralnych 50 szt.34 Igła do nakłucia lędźwiowego 500 szt.35 Kompresy gazowe 1000 szt.36 Opatrunek do mocowania kaniul dożylnych 100 szt.37 Staza automatyczna 20 szt.38 Plaster na rolce 20 szt.39 Opaska elastyczna 100 szt.40 Opaska zaciskowa 5 szt.41 Folia izotermiczna 100 szt.42 cewnik 200 szt.43 Sztywny cewnik 50 szt.44 Worki do zbiórki moczu 100 szt.45 Wieszak do worków na mocz 100 szt.46 Wziernik ginekologiczny 1000 szt.47 Zaciskacz do pępowiny 200 szt.48 stetoskop 20 szt.49 glukometr 10 szt.50 kapnometr 2 szt.51 pulsoksymetr 6 szt. 4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert 4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad: ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”: maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto dotyczy części I i IIpozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.: cena najniższa / cena w badanej ofercie x 60% = ……….pktad.2 Kryterium „termin dostawy” za podanie terminu wymaganego w SWZ tj. 40 dni oferta otrzyma 0 pkt. Za skrócenie terminu o10 dni oferta otrzyma 20 pkt;Za skrócenie terminu o 20 dni oferta otrzyma 40 pkt3. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny i kosztu Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 4.3.6.) Waga: 40 Kryterium 2 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035479/01 z dnia 2021-04-19 2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy4.3.6.) Waga: 60 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 9 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. podstawie art. 112 ustawy PZP, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:4.1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy sprzętu lub materiałów medycznych o wartości (każda dostawa ) minimum 100.000,00 zł brutto; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów.5.2 Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:– spełnia warunki udziału w postępowaniu; – nie podlega wykluczeniu z postępowania.– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego Oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej, w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.Do oferty należy dołączyć:a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. c) wykaz oferowanego sprzętu i materiałów medycznych z ich szczegółowym opisem;d) oświadczenie wykonawcy, że oferowany przez niego sprzęt i materiały posiadają wymagane certyfikaty i są zgodne z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (lub równoważne); Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035479/01 z dnia 2021-04-19 2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. 5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: Do oferty należy dołączyć:- wykaz oferowanego sprzętu i materiałów medycznych z ich szczegółowym opisem;- oświadczenie wykonawcy, że oferowany przez niego sprzęt i materiały posiadają wymagane certyfikaty i są zgodne z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (lub równoważne); 5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak 5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty: Oświadczenie wykonawcy, że oferowany przez niego sprzęt i materiały posiadają wymagane certyfikaty i są zgodne z normami wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (lub równoważne); 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. a). Oświadczenia a których mowa w art. 125 ust.1 PZP składają odrębnie:- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Potencjał podmiotu trzeciego W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118- 123 ustawy PZP. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art.109. ust.1 pkt. 4,5,7,9 i 10 PZP. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035479/01 z dnia 2021-04-19 2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak 6.4.1) Informacje dotyczące wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Oświadczenia a których mowa w art. 125 ust.1 PZP składają odrębnie:- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenia potwierdzają brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035479/01 z dnia 2021-04-19 2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - DostawyTak SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych w PZP Dział VII Rozdział III art.454 i 455.3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana:1) terminu wykonania przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony nie miały wpływu, których nie można było przewidzieć, a które w sposób zasadniczy utrudniają terminową realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.2) Zmiana sprzętu/produktów/materiałów/ - pod warunkiem, że nie będą gorsze niż te wskazane w SWZ oraz gwarantować będą zachowanie parametrów opisanych w SWZ. Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowany przez niego sprzęt/produkty/materiały spełniają, wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę zamawiającego na taką zmianę. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości sprzętu/materiałów i obniżyć ich trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie użytkowania. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.4. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych. 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-28 10:00 8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-28 11:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-28 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00035479/01 z dnia 2021-04-19 2021-04-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie:


UWAGA:
W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania w dniu 23.04.2021r. zmieniono treść ogłoszenia - w sekcji IV pkt.4.2.2 w lp. 24 poprawiono ilość kaniul dożylnych - zamiast 550 szt. wpisano 1650 szt. Treść zmiany ogłoszenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia.

ADP.2301.26.2021                                                                      
Kielce, dnia 21.04.2021r.

Zgodnie z art.
284 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się treść pytania  i udzielonej odpowiedzi dotyczącego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa drobnego sprzętu i materiałów
medycznych”

Pytanie:

Proszę
o informację czy przewidują Państwo możliwość złożenia oferty na poszczególne
pozycje lub tak jak Państwo podzielili asortyment w opisie przedmiotu
zamówienia dotycząca dostawy pn.„Dostawa drobnego sprzętu i materiałów
medycznych”

Odpowiedź:

Zgodnie
z treścią Rozdziału IV pkt.11 SWZ „
zamawiający
nie dopuszcza składania ofert częściowych.” Oznacza to, że wykonawca
musi w swojej ofercie uwzględnić każdy sprzęt  i materiał
wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia.

ADP.2301.26.2021                                                                      
Kielce, dnia 21.04.2021r.

Zgodnie z art.
284 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się treść pytania  i udzielonej odpowiedzi dotyczącego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa drobnego sprzętu
i materiałów medycznych”

Dotyczy:  ADP.2301.26.2021, Formularz cenowy, Pozycja
72

Pytanie 1:

Czy
Zamawiający dopuści Zestaw do kaniulacji żył centralnych metoda Seldingera                                   z cewnikiem
3-światłowym dla dorosłych w rozmiarze 7F/20 cm, w zestawie: igła w rozmiarze
18G (1,25 x 70 mm), prowadnica wykonana z Nitinolu z końcem „J” o długości 50
cm, rozszerzadło o wymiarach 8 Fr ( 2,7mm x 12cm).

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2:

Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 72 z Formularza cenowego i
stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający
nie wyraża zgody.

Dotyczy:  ADP.2301.26.2021, Formularz cenowy, Pozycja
83

Pytanie 3:

Czy
Zamawiający dopuści cewnik Foley o pojemności balonu 15-30ml – pozostałe
parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający
wyraża zgodę.

Dotyczy:  ADP.2301.26.2021, Formularz cenowy, Pozycja
84

Pytanie 4:

Czy
Zamawiający dopuści cewnik Foley o pojemności balonu 30-50ml – pozostałe
parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający
wyraża zgodę.

Pytanie 5:

Czy
Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 83 - 84 z Formularza cenowego i
stworzy osobny pakiet?

ODPOWIEDŹ:Zamawiający
nie wyraża zgody.

ADP.2301.26.2021                                                                      
Kielce, dnia 22.04.2021r. Zgodnie z art.
284 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się treść pytania  i udzielonej odpowiedzi dotyczącego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa drobnego sprzętu
i materiałów medycznych”Pytanie1  do lp.11
( rurki
krtaniowe
)  oraz lp.15 (Zestaw do konikotomii typu
Quicktrach
)  TLENOTERAPIACzy
zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny zgodzi
się na wyłącznie do osobnego zadania pozycji: lp.11 ( rurki krtaniowe) oraz
pozycji lp.15 ( zestawy do konikotomii typu Quicktrach)
  , których to produktów jesteśmy bezpośrednim
dystrybutorem producenta w kraju ? ODPOWIEDŹ
: Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie 
2  lp.19
( resuscytatory)
TELNOTERAPIACzy
zamawiający wydzieli do osobnego zadania pozycję lp. 19 (Resuscytatory)
wg poniższej charakterystyki:Resuscytator dla dorosłychWysokiej jakości jednopowłokowy
silikonowy Resuscytator dla dorosłych  o
pojemności 1500ml,  z zastawką do  40cm H20 
(możliwość  sterylizacji do 100
razy potwierdzony w instrukcji producenta : 5 min  w temp. 134 stopniach Celsjusza) z uchwytem
na rękę. Dla pacjentów powyżej 20kg. Martwa przestrzeń <6ml, objętość
wentylacji  do 675ml, Masa <
500g.  Zastawka rezerwuaru wbudowana.
Resuscytator możliwy do złożenia do mniejszych rozmiarów. Zastawka pacjenta ,
zastawka dolotowa , dostępna jako części wymienne. Maska twarzowa
silikonowa  nr 5 – 3 szt.  Rezerwuar tlenu o pojemności 2500ml.  ?Resuscytator dla dzieciWysokiej jakości jednopowłokowy
silikonowy Resuscytator dla dzieci  o
pojemności 450ml,  z zastawką do  40cm H20 
(możliwość  sterylizacji do 100
razy potwierdzony w instrukcji producenta : 5 min  w temp. 134 stopniach Celsjusza) z uchwytem
na rękę. Dla pacjentów powyżej 5- 20kg. Martwa przestrzeń <6ml, objętość
wentylacji  do 250ml, Masa <
500g.  Zastawka rezerwuaru wbudowana .
Resuscytator możliwy do złożenia do mniejszych rozmiarów. Zastawka pacjenta ,
zastawka dolotowa , dostępna jako części wymienne. Maska twarzowa silikonowa  nr 3 –3szt. Rezerwuar tlenu o pojemności
500ml. ?Resuscytator
dla niemowlęciaWysokiej jakości jednopowłokowy
silikonowy Resuscytator dla dzieci  o
pojemności 280ml,  z zastawką do  40cm H20 
(możliwość  sterylizacji do 100
razy potwierdzony w instrukcji producenta : 5 min  w temp. 134 stopniach Celsjusza). Dla
pacjentów do 5 Kg. Martwa przestrzeń <6ml, objętość wentylacji  do 125 ml, Masa < 500g.  Zastawka rezerwuaru wbudowana . Resuscytator
możliwy do złożenia do mniejszych rozmiarów. Zastawka pacjenta , zastawka
dolotowa , dostępna jako części wymienne. Maska twarzowa silikonowa  nr 1 –3szt. Rezerwuar tlenu o pojemności
500ml. ?Zdjęcie
poglądowe resuscytatora dla dorosłych     Zdjęcie
poglądowe resuscytatora dla dzieci Zdjęcie
poglądowe resuscytatora dla niemowląt                                              ODPOWIEDŹ : Zamawiający nie wyraża
zgody na wydzielenie pozycji do osobnego zadania. Ocena zgodności parametrów z
SWZ odbędzie się na etapie sprawdzania ofert. 

ADP.2301.26.2021                                                                      
Kielce, dnia 23.04.2021r. Zgodnie z art.
284 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się treść pytania  i udzielonej odpowiedzi dotyczącego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa drobnego sprzętu
i materiałów medycznych”Pytanie
1:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 42Czy
Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych wykonaną z aluminium i
pokrytą gładkim PCV?Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie
2:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 42Czy
Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 4,7 / 340 mm?Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.Pytanie
3:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 43Czy
Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych wykonaną z aluminium i
pokrytą gładkim PCV?Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie
4:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 43Czy
Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,0 / 275 mm?Odpowiedź
: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie
5:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 44Czy
Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych wykonaną z aluminium i
pokrytą gładkim PCV?Odpowiedź
: Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie
6:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 44Czy
Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 3,3 / 340 mm?Odpowiedź
: Zamawiający wyraża zgodę.Pytanie
7:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 50Czy
Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych nieprzezroczysty (jak na zdjęciu
poniżej), z maskami posiadające otwarty mankiet w rozmiarze 5, dołączone osobno
do zestawu?

Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ. Zamawiający precyzuje, iż stosując
sformułowanie „zestaw” nie wymaga dostarczenia zestawu fabrycznego i dopuszcza
dołączenie innych elementów pod warunkiem zachowania kompatybilności. Pytanie
8:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 51Czy
Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci o pojemności worka 600 ml,
nieprzezroczysty (jak na zdjęciu poniżej), z maskami posiadającymi otwarty
mankiet w rozmiarze 2, dołączone osobno do zestawu?Odpowiedź
:
Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ. Zamawiający precyzuje, iż
stosując sformułowanie „zestaw” nie wymaga dostarczenia zestawu fabrycznego i
dopuszcza dołączenie innych elementów pod warunkiem zachowania
kompatybilności.  Pytanie
9:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 52Czy
Zamawiający dopuści resuscytator dla niemowlęcia o pojemności worka 280 ml,
nieprzezroczysty (jak na zdjęciu poniżej), z maskami posiadającymi otwarty
mankiet, dołączone osobno do zestawu?Odpowiedź:
Zamawiający nie modyfikuje zapisów SWZ. Zamawiający precyzuje, iż stosując
sformułowanie „zestaw” nie wymaga dostarczenia zestawu fabrycznego i dopuszcza
dołączenie innych elementów pod warunkiem zachowania kompatybilności. Pytanie
10:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 60Jaką
ilość kaniul dożylnych Zamawiający ma na myśli? Po przeliczeniu ilości
poszczególnych rozmiarów całkowita ilość to 1650 sztuk.Odpowiedź:
Zamawiający precyzuje, iż łączna liczba kaniul ma wynosić 1650 szt.

UWAGA!W załączniku nr 1 w kolumnie „Ilość” skreśla
się 550 i w to miejsce wpisuje się 1650. W Rozdziale IV punkt 1 ppkt.24 –
skreśla się 550 szt. I w to miejsce wpisuje się „1650”W załączniku nr 2 do SWZ poprawia się w
tabeli zawartej w punkcie 1, w lp. 60 ilość kaniul tj. skreśla się 550 szt. I w
to miejsce wpisuje się 1650 sztuk.Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmianę
ilości kaniul w swoich ofertach. W przypadku nie uwzględnienia tej zmiany,
zamawiający przeliczy cenę  w  ofercie wykonawcy, stosownie do wprowadzonej
zmiany.Stosownej zmiany dokonano również w treści
ogłoszenia o zamówieniu.Pytanie
11:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 71Czy
Zamawiający dopuści dołączone osobno igły doszpikowe?Odpowiedź:
Zamawiający precyzuje, iż stosując sformułowanie „zestaw” nie wymaga
dostarczenia zestawu fabrycznego i dopuszcza dołączenie innych elementów pod
warunkiem zachowania kompatybilności. Pytanie
12:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 74Czy
Zamawiający wymaga wyceny kompresów za 500 opakowań po 3 sztuki czy 500 sztuk
pojedynczych kompresów?Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia 500 opakowań zbiorczych po 3 szt.Pytanie
13:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 75Czy
Zamawiający wymaga wyceny kompresów za 500 opakowań po 3 sztuki czy 500 sztuk
pojedynczych kompresów?Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dostarczenia 500 opakowań zbiorczych po 3 szt.Pytanie
14:Załącznik
nr 1 (OPZ), pozycja 74 i 75Prosimy
Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga w pozycji 74 i 75 takiego samego
rozmiaru kompresów?Odpowiedź:
Zamawiający koryguje omyłkę pisarską w pkt. 75 Kompresy gazowe sterylne
„Wymagane kompresy gazowe sterylne (3 szt. w opakowaniu) o wymiarze 10 x 10 cm”
na „Wymagane kompresy gazowe sterylne (3 szt. w opakowaniu) o wymiarze 5 x 5
cm”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Działając
na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: PZP, zamawiający informuje, że dokonał wyboru
oferty najkorzystniejszej. Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez
wykonawcę
:  Sinmed Sp.                            z o. o.  ul. Graniczna 32B, 44-178 PrzyszowiceOcena
ofert:Nr
ofertyNazwa
wykonawcy, adres siedzibyCena
w ofercieTermin
dostawy podany w oferciePunkty


w
kryterium 1) cenaPunkty


w
kryterium 2) termin dostawyŁączna
liczba punktów1Sinmed Sp. z
o. o.


 ul.
Graniczna 32B,


44-178 Przyszowice172 282,20 zł20
dni6040100
  Informacja
o ofertach odrzuconych:Zamawiający
informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:1.    LM Line Sp. z o.o.  ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin.Uzasadnienie
prawne: art.226 ust.1 pkt.5 PZP.Uzasadnienie: faktyczne:  W SWZ zamawiający w opisie przedmiotu
zamówienia  wskazał, ze przedmiotem
zamówienia jest drobny sprzęt medyczny i opisał go w załączniku nr 1 w 93
pozycjach. W treści SWZ w Rozdziale IV pkt.11 wpisał „
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych
.”
 Dodatkowo, w odpowiedzi na pytanie z dnia
21.04.2021r. potwierdził swoje stanowisko i wyjaśnił : „
Zgodnie z treścią Rozdziału IV pkt.11
SWZ „
zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych
.” Oznacza to, że wykonawca musi w swojej ofercie
uwzględnić każdy sprzęt i materiał wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia.”
Wykonawca w swojej ofercie wycenił spośród 93 pozycji tylko dwie. W związku z
tym zamawiający zobowiązany był odrzucić ofertę tego wykonawcy. Zamawiający
informuje, że Informacja o wyborze oferty podlega publikacji na stronie
internetowej na podstawie art. 253 ust. 2 PZP.  -  skan pisma zamieszczono w załączniku nr 9 do niniejszego ogłoszenia


UWAGA: W załączniku nr 10 zamieszczono ogłoszenie o wyniku zamieszczonego w BZP
bkotras@ujk.edu.pl