Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa urządzeń multimedialnych" Nr postępowania: ADP.2301.99.2021

Dostawa urządzeń multimedialnych" Nr postępowania: ADP.2301.99.2021

  • Znak sprawy: ADP.2301.99.2021
  • Termin składania ofert: 2021-10-22 10:00
  • Opublikowano: 2021-10-13 13:05:44 przez Marcin Kmieciak

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy Dostawa urządzeń multimedialnych ADP.2301.99.2021 SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5 1.5.2.) Miejscowość: Kielce 1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369 1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki 1.5.7.) Numer telefonu: 413497365 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl 1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php 1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna 1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa urządzeń multimedialnych ADP.2301.99.2021 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b173b59b-2c0d-11ec-b885-f28f91688073 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00273595/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-18 09:57 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00273595/01 z dnia 2021-11-18 2021-11-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/16/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.2.19 Dostawa urządzeń audiowizualnych, multimedialnych i podobnych 2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak 2.12.) Nazwa projektu lub programu: AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.) Numer referencyjny: ADP.2301.99.2021 4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.3.) Wartość zamówienia: 11672,00 PLN 4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) urządzeń multimedialnych dla Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach W skład zamówienia wchodzi: 1) Cyfrowy rejestrator wraz z zestawem akcesoriów ZOOM – 2 szt 2) Kamera sportowa – 2 szt. 3) Projektor – 5 szt. 4.5.3.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne 4.5.4.) Dodatkowy kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy 32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy SEKCJA VI OFERTY Ogłoszenie nr 2021/BZP 00273595/01 z dnia 2021-11-18 2021-11-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15635,76 PLN 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19977,66 PLN 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15635,76 PLN 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Market Leszek Kulina , spółka jawna 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6570083121 7.3.3) Ulica: ul. Zagórska 118 7.3.4) Miejscowość: Kielce 7.3.5) Kod pocztowy: 25-346 7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie 7.3.7.) Kraj: Polska 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie SEKCJA VIII UMOWA 8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-09 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15635,76 PLN 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni


ADP.2301.99.2021                                                                   Kielce, dnia  03.11.2021

                   

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.99.2021 na  „Dostawa urządzeń multimedialnych" 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 22.10.2021 r. o godzinie 10:30

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

1)    Man Complex Grzywna Marek Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 19977,66 zł termin wykonania 10 dni kalendarzowych w kryterium cena oferta otrzymała 46,95 pkt., w kryterium termin dostawy 40 pkt. Łącznie 86,95 pkt.

2)    Biuro Market Leszek Kulina , spółka jawna ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 15635,76 zł termin wykonania 10 dni kalendarzowych, w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt., w kryterium termin dostawy 40 pkt. Łącznie 100 pkt. I została wybrana jako najkorzystniejsza

3)    AV Multimedia Małysz i Spółka sp.j. 25-368 Kielce ul. Głowackiego 7/7 z zaoferowana kwotą brutto 17630,53 zł termin wykonania 10 dni kalendarzowych w kryterium cena oferta otrzymała 53,21 pkt., w kryterium termin dostawy 40 pkt. Łącznie 93,21 pkt.

 

Umowa z wybranym Wykonawcą Biuro Market Leszek Kulina , spółka jawna ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  09.11.2021 r.

 

 


Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 22.10.2021 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy o wartości zamówienia nie przekraczającej
progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej PZP na DOSTAWĘ pn.:
Dostawa urządzeń multimedialnych ADP.2301.99.2021

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

1)      Man Complex Grzywna Marek Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 19977,66 zł termin wykonania 10 dni kalendarzowych

2)      Biuro Market Leszek Kulina , spółka jawna ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 15635,76 zł termin wykonania 10 dni kalendarzowych

3)      AV Multimedia Małysz i Spółka sp.j. 25-368 Kielce ul. Głowackiego 7/7 z zaoferowana kwotą brutto 17630,53 zł termin wykonania 10 dni kalendarzowych

 

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 38500 zł

 Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 22.10.2021 r. godz. 09:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa urządzeń multimedialnych" Nr postępowania: ADP.2301.99.2021

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

 

14672,00 zł brutto, 11928,46 zł netto

 

 

 
Uwaga z dnia 20.10.2021

Sprostowanie w punkcie 2 OPZ -Kamera sportowa - 2 szt.

Zamawiający informuje ze chodzi o złącze micro HDMI 

przed sprostowaniem było samo sformułowanie HDMIUwaga z dnia 18.10.2021 Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia 
Dotyczy zakupu Projektorów- 5 szt
Zamawiający skreśla zapis o treści Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 Full HD 

zastępując go zapisem 
Rozdzielczość:  min. 1280 x 720 HD

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa urządzeń multimedialnych ADP.2301.99.2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413497365

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa urządzeń multimedialnych ADP.2301.99.2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b173b59b-2c0d-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00231234/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-13 12:44

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.19 Dostawa urządzeń audiowizualnych, multimedialnych i podobnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Marcin Kmieciak, tel. +48 41349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.
6. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
4) z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa zestawu kamer” nr ADP.2301.91.2021 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
8) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.99.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) urządzeń multimedialnych dla Wydziału Sztuki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
W skład zamówienia wchodzi:
1) Cyfrowy rejestrator wraz z zestawem akcesoriów ZOOM – 2 szt
2) Kamera sportowa – 2 szt.
3) Projektor – 5 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60%
2) czas realizacji – stanowiące wagę 40%.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, Zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

A1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”.
Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:
Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60 - liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

A2 Kryterium „czas realizacji”.
Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
P = A1+A2
A1 – ilość punktów w kryterium cena brutto
A2 -ilość punktów w kryterium czas realizacji
P - łączna ilość punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
6) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a jeżeli nie w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, wówczas należy złożyć odpowiednio:
 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach
i w okolicznościach określonych w PZP Dział VII Rozdział III art.454 i 455.
3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony nie miały wpływu, których nie można było przewidzieć, a które w sposób zasadniczy utrudniają terminową realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,
2) zmiana urządzeń - pod warunkiem, że nie będą gorsze niż te wskazane w SWZ oraz gwarantować będą zachowanie parametrów opisanych w SWZ. Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę Zamawiającego na taką zmianę. Wprowadzona zmiana nie może pogorszyć jakości urządzeń i obniżyć jego trwałości, estetyki i użyteczności oraz nie może stwarzać zagrożenia w trakcie użytkowania. Taka zmiana nie wymaga aneksu do umowy.
4. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie Zamawiającego
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu, Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-20

Termin związania ofertą

1.       Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni, od dnia
upływu terminu składania ofert, tj. do
dnia 20.11.2021 r. włącznie.

2.       W przypadku gdy wybór
najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci
się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o
wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.       Przedłużenie terminu
związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków
pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Rozdział IX. Opis sposobu
przygotowania oferty

1.      
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na
realizację całości przedmiotu zamówienia.

2.      
Ofertę składa się z zachowaniem formy i sposobu
opisanych w Rozdziale VII niniejszej SWZ.

3.      
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez dwa
lub więcej podmiotów wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach opisanych w treści art. 58
ustawy PZP.

4.      
Oferta musi być napisana w języku polskim.

5.      
Oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami musi być
podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy,
zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego rejestru.
Wskazane dokumenty Wykonawca załącza wraz z ofertą, chyba że Zmawiający może
uzyskać je za pomocą bezpłatnychi ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentóww treści oferty. Jeżeli w
imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z ww. dokumentów,
Wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwa sporządzone w języku
obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu wraz z ofertą

1.        
Do oferty, zgodnej z treścią załącznika nr 2 do
SWZ, należy dołączyć (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):

1)     
aktualne na
dzień składania ofert oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;

2)      szczegółowy opis/specyfikacja techniczna oferowanych
urządzeń
, uwzględniający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone
w SWZ (załącznik nr 1);

3)      (opcjonalnie)
– w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, Wykonawca załącza także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału

w postępowaniu, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z
załącznikami nr 4 i 5 do SWZ,

4)      (opcjonalnie)
– zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 6 do
SWZ;

5)      (opcjonalnie)
– w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia przez Wykonawców,
Wykonawcy zobowiązani są podać, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia;

6)      w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda od
Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego
rejestru, a jeżeli nie w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do
jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, wówczas należy złożyć
odpowiednio:

-       
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile
ofertę składa pełnomocnik;

-       
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;

(Pełnomocnictwo
do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana
oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do
art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź
też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie
pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego).

7)     
Zapisy ppkt. 5 dotyczą również osoby działającej w
imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118
ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na ta-kich
zasadach.

2.        
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w
ust. 1 pkt 1) stanowią wstępne potwierdzenie,

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.

3.        
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych i
podmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne,
Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Dokumenty
przekazywane Zamawiającemu po otwarciu i ocenie ofert

1.       Zamawiający
wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.

2.       Podmiotowe
środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:

-       
oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt
5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

3.       Zamawiający
nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1)    może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane
umożliwiające dostęp do tych środków;

2)    podmiotowym
środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

4.       Wykonawca
nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność.

5.       W zakresie
nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności
przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.

6.       W przypadku składania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji
reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone
pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument
potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.

7.       Pełnomocnictwo przekazuje się w
postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pełnomocnictwo sporządzone jako
dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem przekazuje się
jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, przy czym
poświadczenia dokonuje mocodawca lub notariusz, zgodnie z art. 97 § 2 ustawy

z dnia 14 lutego 1991 r. 
Prawo  o notariacie (Dz. U. 2020 r., poz. 1192 z późn.
zm.).

1.      
Jeżeli
Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym
uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to
wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia
zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą;
„Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem i
stanowić odrębne pliki zaszyfrowane wraz innymi plikami stanowiącymi ofertę.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy
PZP.

2.      
Wszelkie
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Rozdział X. Termin
składania ofert

1.       Oferty należy składać w terminie do dnia  22.10.2021 r. do godziny 10:00.

2.       Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert
może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po
upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

3.       Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie
składania ofert.

 

Rozdział XI. Termin
otwarcia ofert

 

1.       Otwarcie ofert nastąpi w
dniu 22.10.2021r. o godzinie 10:30 
za pomocą funkcjonalności „deszyfrowanie” dostępnej dla Zamawiającego pod
adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/.

2.       Zamawiający
nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.

3.       Zamawiający najpóźniej przed
otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.       Zamawiający niezwłocznie po
otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania
informacje o:

-       
nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców,
których oferty zostały otwarte;

-       
cenach kosztach zawartych w ofertach.

5.       W przypadku wystąpienia
awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia
ofert w terminie określonym w pkt. 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po
usunięciu awarii.

6.       Zamawiający poinformuje o
zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.

 

Rozdział XII.  Warunki udziału w postepowaniu oraz podstawy
wykluczenia

 

1.      
O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale XII ust.
3 SWZ
.

2.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:

1)        
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)        
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)        
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4)     
zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3.       Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności
wskazanych w art. 108 ust. 1 p.z.p.

4.       Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego
na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.

5.       Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111
p.z.p.

                                                                                                                                                      

Rozdział XIII. Sposób
obliczenia ceny

 

1.       Wykonawca poda cenę oferty w
Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do
SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem 
kwoty podatku od towarów i usług (VAT)]

z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2.       Cena oferty stanowi
wynagrodzenie ryczałtowe.

3.       Cena musi być wyrażona w
złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po
przecinku.

4.       Wykonawca poda w Formularzu
Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu
zamówienia, obowiązującą według stanu 
prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem
nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie,
jako błąd w obliczeniu ceny  i spowoduje
odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP).

5.       Rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

6.       W przypadku rozbieżności
pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa
zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

7.       Zgodnie z art. 225
ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca   2004 r. 
o podatku od towarów

i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W
takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:

1)      poinformowania
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)      wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)      wskazania wartości towaru lub usługi objętego
obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)      wskazania stawki podatku od towarów i usług, która
zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

8.       Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w
ofercie. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania
obowiązku podatkowego  u Zamawiającego.

9.       Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

 

Rozdział XIV. Opis
kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Kryteria
oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena
brutto za przedmiot zamówienia
- stanowiące wagę 60%

2) czas
realizacji – stanowiące wagę 40%.

 

W celu
ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu
kryterium „cena brutto”, Zamawiający dokona porównania ofert według zasady
opisanej poniżej.

 

A1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”.

Maksymalną
ilość punktów (60) Zamawiający
przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do
niej, tj.:

Liczba
punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60
- liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty;
punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 

A2 Kryterium
„czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy
najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy.
Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego
czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za
każdy  dzień skrócenia  realizacji - 2 (dwa) punkty.
Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych)
dla całego zamówienia.
W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni
kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą
liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P = A1+A2

A1  – ilość punktów w
kryterium  cena brutto

A2    -ilość punktów w kryterium
czas realizacji

P - łączna ilość punktów po
zsumowaniu wszystkich kryteriów

1.      
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych.

2.      
Każda z części podlega odrębnej ocenie.

3.      
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą ilość
punktów, z zastrzeżeniem ust. 1.

 

1.       Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.

2.        Zamawiający
oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SWZ.

3.       Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

4.       W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści

5.       Zamawiający poprawia w ofercie:

Ø oczywiste omyłki pisarskie,

Ø oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

Ø inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofertyniezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Żeromskiego 5; 25-369 Kielce
Tel.:(41) 349 72 77, (41) 349 73 65 ; faks: 41 344 56 15
NIP: 657-02-34-850
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP
Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl
Godziny pracy:07:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku.

Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielnie zamówienia
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php