Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • Znak sprawy: ADP.2301.70.2021
  • Termin składania ofert: 2021-08-31 12:00
  • Opublikowano: 2021-07-15 08:32:57 przez Fluder Barbara

olska-Kielce: Urządzenia komputerowe

2021/S 213-561342

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Numer referencyjny: ADP.2301.70.2021
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część 1 Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK ZBPZ/2021/00684

Część 2 Zakup komputera dla Wydziału Sztuki UJK ZBPZ/2021/00993

Zakup w części 1 i 2 realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 86 200.27 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK ZBPZ/2021/00684

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup w części 1 i 2 realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup komputera dla Wydziału Sztuki UJK ZBPZ/2021/00993

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakup komputera dla Wydziału Sztuki UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup komputera dla Wydziału Sztuki UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup w części 1 i 2 realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 134-355766
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Zakup komputera dla Wydziału Sztuki UJK

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/10/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce
Krajowy numer identyfikacyjny: 6572161552
Adres pocztowy: ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-417
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 16 392.21 PLN / Najdroższa oferta: 18 922.71 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/10/2021


OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w cz 2 i unieważnieniu w cz 1


Udzielenie zamówienia Część nr: 2 Nazwa: Zakup komputera dla Wydziału Sztuki UJK  Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

 Udzielenie zamówienia

 Data zawarcia umowy: 08/10/2021 

Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie 

Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce Krajowy numer identyfikacyjny: 6572161552 Adres pocztowy: ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce Miejscowość: Kielce Kod NUTS: PL721 Kielecki Kod pocztowy: 25-417 Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Najtańsza oferta: 16 392.21 PLN / Najdroższa oferta: 18 922.71 PLN brana pod uwagę 

Informacje na temat podwykonawstwa  nie dotyczyCzęść nr: 1

Nazwa: Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie 

.Informacje o nieudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono Inne przyczyny (przerwanie procedury) 


Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices: Login TED eSender: ENOTICES Logowanie jako klient TED eSender: UHP Dane referencyjne ogłoszenia: 2021-093534 Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 09/07/2021

ADP.2301.70.2021                                                                   Kielce, dnia  28.10.2021

                   

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w części 1

 

 

 

W związku ze złożonym odstąpieniem od podpisania umowy przez Wykonawcę TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O. SP.K.  ŚLIWKOWA 1 78-100 NIEKANIN, Zamawiający informuję że postąpił zgodnie z  art. 263  ustawy Pzp, tzn. (jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych  w postępowaniu wykonawców albo unieważnić postępowanie. W przypadku części 1 przetargu ADP.2301.70.2021 postępowanie zostało unieważnione przez Zamawiającego na podstawie art. 255 pkt 3  ustawy Pzp. tzn. Zamawiający unieważnia postepowanie w stosunku do części 1  gdyż cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na zwiększenie kwoty.

 


ADP.2301.70.2021                                                                   Kielce, dnia  27.09.2021

                   

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.70.2021 na  Dostawa sprzętu  i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.70.2021

 

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 14.07.2021 r.  pod numerem Dz.U. :  2021/S 134-355766 (wysłano do publikacji w dniu 09.07.2021 r. )

- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/   dnia 14.07.2021 r.

 na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl  dnia  14.07.2021 r.

IDENTYFIKATOR MINIPORTAL: 13e59150-eaf2-4aa0-b18b-79cf31468545

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 31.08.2021 r. o godzinie 14.00

Główny 302000001 – urządzenia komputerowe

Pozostałe :

30213100-6 - komputery przenośne

30236000-2 - różny sprzęt komputerowy

 

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

                              Część 1 Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK 

               ZBPZ/2021/00684

 

1)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 129839,01  zł w tym podatek VAT 24278,83 zł  termin dostawy 10 dni w kryterium cena uzyskała 52,6 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 92,6 pkt.

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto 119 934,84 w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena uzyskała 56,9 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 96,9 pkt.

3)    TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O. SP.K.  ŚLIWKOWA 1 78-100 NIEKANIN za łączną wartość 113 811,06 brutto w tym podatek VAT 19 039,25 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena uzyskała 60 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

4)    Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3 63-000 Środa Wielkopolska za łączną wartość 244,218.57 zł brutto w tym podatek VAT 27,839.57 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena uzyskała 27,96 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 67,96 pkt.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 88706,82 zł

I dokonał przesunięcia środków  w celu wyboru oferty najkorzystniejszej

 

 

 

Część 2 Zakup komputera dla Wydziału Sztuki UJK  ZBPZ/2021/00993

 

1)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 18 922,71 zł w tym podatek VAT 3538,39 zł  termin dostawy 10 dni w kryterium cena uzyskała 51,97 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 91,97 pkt.

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto 16 392,21 w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena uzyskała 60 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 17319,50 zł

 

 

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano

 

W części 1 TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O. SP.K.  ŚLIWKOWA 1 78-100 NIEKANIN

W części 2 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

 

Zapraszamy do podpisania Umów z wybranymi Wykonawcami których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze.  

Umowy zostaną podpisane zgodnie z art. 264 ust 1  Pzp.  w  następującym terminie   08.10.2021 r.

Zapraszamy do podpisania umów w wyznaczonym terminie

Zamawiający:                                                                                    Kielce, dnia 31.08.2021 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu  i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.70.2021

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

 

               Część 1 Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK 

               ZBPZ/2021/00684

 

1)     FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 129839,01  zł w tym podatek VAT 24278,83 zł  termin dostawy 10 dni

2)     Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto 119 934,84 w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)     TOWARZYSTWO HANDLOWE ALPLAST SP. Z O.O. SP.K.  ŚLIWKOWA 1 78-100 NIEKANIN za łączną wartość 113 811,06 brutto w tym podatek VAT 19 039,25 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

4)     Paweł Owczarzak EUPOL ul. Palinkiewicza 3 63-000 Środa Wielkopolska za łączną wartość 244,218.57 zł brutto w tym podatek VAT 27,839.57 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

 

 

Część 2 Zakup komputera dla Wydziału Sztuki UJK  ZBPZ/2021/00993

 

1)     FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 18 922,71 zł w tym podatek VAT 3538,39 zł  termin dostawy 10 dni

2)     Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto 16 392,21 w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto

 

Część 1  88706,82 zł

Część 2  17319,50 zł

 
Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 31.08.2021 r. godz. 10:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn.

 

Dostawa sprzętu  i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.70.2021

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto

 

Część 1  88706,82 zł

Część 2  17319,50 zł

 UWAGA!!!  Pytania i odpowiedzi z dnia 18.08.2021 r. 

Pytanie 1
Program Creative Cloud - ze względu na to, iż Adobe nie sprzedaje licencji terminalowych gdzie jedna licencja może być używana jednocześnie na 15 stanowiskach czy Zamawiający dopuści licencje pojedyncze?
ODPOWIEDŹ: Tak dopuszczamy Licencje pojedyncze na 14 stanowisk. ( przed zmianą było 15)

2) Prosimy również o doprecyzowanie czy licencje mają być przypisane do użytkownika czy urządzenia?
ODPOWIEDŹ: Licencja ma być przypisana do urządzenia.2) W części drugiej przetargu ADP.2301.70.2021 wymagany jest procesor do komputera Apple iMac 27"

posiadający PassMark CPU Mark 22015 pkt.

Niestety najsilniejszy możliwy procesor  osiąga  obecnie 21160 pkt.

Czy Zamawiający może obniżyć swoje wymagania?

W części drugiej przetargu ADP.2301.70.2021 wymagana jest karta graficzna do komputera Apple iMac 27"

posiadająca PassMark G3D Mark 16829 pkt.

Niestety najsilniejsza możliwa karta  osiąga 12076 pkt.

Czy Zamawiający może obniżyć swoje wymagania?


ODPOWIEDŹ:  Zamawiający obniza swoje wymagania co do procesora i karty graficznej

procesor  osiągający  minimum 21160 pkt.
oraz
karta graficzna  - osiągająca 12076 pkt.

Zamawiający zmieszcza zmienione OPZ oraz SWZ w załączniku do postepowaniaPolska-Kielce: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2021/S 134-355766
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w KielcachAdres pocztowy: ul. Żeromskiego 5Miejscowość: KielceKod NUTS: PL721 KieleckiKod pocztowy: 25-369Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Marcin KmieciakE-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl Tel.: +48 413497365Faks: +48 413445615Adresy internetowe:Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)
Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.70.2021
Numer referencyjny: ADP.2301.70.2021
II.1.2)
Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
14/07/2021S134
https://ted.europa.eu/TED
1 / 7
Dz.U./S S134
14/07/2021
355766-2021-PL
2 / 7
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest
Część 1 Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK ZBPZ/2021/00684
Część 2 Zakup komputera dla Wydziału Sztuki UJK ZBPZ/2021/00993
Zakup w części 1 i 2 realizowany jest w ramach projektu „Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Część 1 Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK ZBPZ/2021/00684
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Humanistyczny UJK
II.2.4)
Opis zamówienia:
Część 1 Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK ZBPZ/2021/00684
Zakup w części 1 i 2 realizowany jest w ramach projektu „Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
14/07/2021S134
https://ted.europa.eu/TED
2 / 7
Dz.U./S S134
14/07/2021
355766-2021-PL
3 / 7
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zakup w części 1 i 2 realizowany jest w ramach projektu „Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.5
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji – 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. W ofercie Wykonawca
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Część 2 Zakup komputera dla Wydziału Sztuki UJK ZBPZ/2021/00993
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Sztuki UJK
II.2.4)
Opis zamówienia:
Część 2 Zakup komputera dla Wydziału Sztuki UJK ZBPZ/2021/00993
Zakup w części 1 i 2 realizowany jest w ramach projektu „Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.5 kompleksowe programy szkół wyższych Programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014–2020.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
14/07/2021S134
https://ted.europa.eu/TED
3 / 7
Dz.U./S S134
14/07/2021
355766-2021-PL
4 / 7
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zakup w części 1 i 2 realizowany jest w ramach projektu „Akcelerator rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oś III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju działanie 3.5
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji – 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. W ofercie Wykonawca
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 10:00
14/07/2021S134
https://ted.europa.eu/TED
4 / 7
Dz.U./S S134
14/07/2021
355766-2021-PL
5 / 7
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/11/2021
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Informacje ogólne
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
14/07/2021S134
https://ted.europa.eu/TED
5 / 7
Dz.U./S S134
14/07/2021
355766-2021-PL
6 / 7
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587700Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
14/07/2021S134
https://ted.europa.eu/TED
6 / 7
Dz.U./S S134
14/07/2021
355766-2021-PL
7 / 7
1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/07/2021

Uwaga  z dnia 13.08.2021

Zamawiający przedłuża termin składania ofert 


Termin składania ofert
31.08.2021 12:00
Termin otwarcia złożonych ofert
31.08.2021 14:00


W związku z powyższym uległ przesunięciu termin związania z ofertą z dnia 13.11.2021 na 28.11.2021UWAGA !!!!!

ZAMAWIAJĄCY W FORULARZU OFERTOWYM USUNOŁ POD KADĄ CZĘŚCIĄ BŁĘDNY ZAPIS O TREŚCI :


UWAGA dotycząca wszystkich części Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy najpóźniej 60 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (60 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. za każdy dodatkowy dzień wcześniejszej realizacji 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 40 dni kalendarzowych )

ZASTĘPUJĄC GO PRAWIDŁOWOBRZMIĄCYM WYNIKAJĄCYM Z SWZ O TREŚCI:


Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowyOferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy  dzień skrócenia  realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy


Zamawiający zamieszcza prawidłowobrzmiący formularz ofertowy z zapisem aktualnym 

Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl