Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego

Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego

  • Znak sprawy: ADP.2301.106.2022
  • Termin składania ofert: 2023-01-23 10:00
  • Opublikowano: 2022-12-28 09:25:49 przez Magdalena Szymkiewicz

28/12/2022    S250

Polska-Kielce: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2022/S 250-731144

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Szymkiewicz
E-mail: magdalena.szymkiewicz@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497296
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego

Numer referencyjny: ADP.2301.106.2022
II.1.2)Główny kod CPV
38000000 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory dyfuzyjnej oraz sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych, laboratoryjnych w pracowniach Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa komory dyfuzyjnej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa komory dyfuzyjnej - 1 SZT.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. transportu przedmiotu zamówienia do budynków Zamawiającego w Kielcach;

b. wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;

c. dostarczenia przedmiotu zamówienia w oryginalnych opakowaniach, środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi;

d. instalacji, uruchomienia i sprawdzenia dostarczanego przedmiotu zamówienia

e. przeprowadzenia szkolenia dla max. 4 osób, z zakresu użytkowania i obsługi przedmiotu zamówienia

f. świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, na zasadach określonych w umowie.

Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu materiałach

Wymagany okres rękojmi na przedmiot zamówienia: min. 12 miesięcy .

Uwaga: okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny oferty

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania, musi pochodzić z bieżącej produkcji tzn. musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

Dostarczony sprzęt w dniu dostawy musi posiadać kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi (w wersji papierowej lub elektronicznej na płycie CD/DVD.) aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie; winien być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie czasu gwarancji i rękojmi / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obowiązywania zamówienia określony jest w dniach kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty (patrz rozdział XVII SWZ).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38500000 Aparatura kontrolna i badawcza
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego:

- suszarka laboratoryjna min. 75 L z wymuszonym obiegiem - 1 szt.

- młynek analityczny - 1 szt.

- suszarka laboratoryjna - 1 szt.

- homogenizator - 1 szt.

- blok grzewczy - termoblok - 1 szt.

- wstrząsarka typu Vortex - 1 szt.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. transportu przedmiotu zamówienia do budynków Zamawiającego w Kielcach;

b. wniesienia przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;

c. dostarczenia przedmiotu zamówienia w oryginalnych opakowaniach, środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi;

d. instalacji, uruchomienia i sprawdzenia dostarczanego przedmiotu zamówienia (dotyczy dwóch urządzeń z cz. 2 zamówienia zgodnie z OPZ);

e. przeprowadzenia szkolenia dla max. 4 osób, z zakresu użytkowania i obsługi przedmiotu zamówienia (dotyczy dwóch urządzeń z cz. 2 zamówienia zgodnie z OPZ);

f. świadczenia serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, na zasadach określonych w umowie.

Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu materiałach

Wymagany okres rękojmi na przedmiot zamówienia: min. 12 miesięcy

Uwaga: okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny oferty

Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania, musi pochodzić z bieżącej produkcji tzn. musi być wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 roku i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

Dostarczony sprzęt w dniu dostawy musi posiadać kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi (w wersji papierowej lub elektronicznej na płycie CD/DVD.) aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie; winien być wyposażony we wszystkie elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego jest zakupywany, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie czasu gwarancji i rękojmi / Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 84
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obowiązywania zamówienia określony jest w dniach kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty (patrz rozdział XVII SWZ).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy który:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. i art.109 ust. 1 pkt. 4 do 10 PZP oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej,

c) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy PZP.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale IX pkt 2 SWZ;

2) Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP – według wzoru załącznik nr 7 do SWZ

3) zobowiązanie innego podmiotu (załącznik nr 8 do SWZ) oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o których mowa w Rozdziale IX pkt 8 b) SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy PZP – zał. nr 9 do SWZ. (jeżeli dotyczy);

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców, określone w pełnomocnictwie lub zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie;

6) szczegółowy opis oferowanego sprzętu/urządzeń. Zgodnie z art. 126 ust. 1 PZP Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP b)art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5 do SWZ; 3)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4)oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego - zał. nr 6 do SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 PZP.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty - szczegółowo określono w rozdziale XX SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/01/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/04/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/01/2023
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

UJK w Kielcach, ul. Żeromskiego 5; 25-369 Kielce DZP. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPoratlu. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o nazwach i adresach wykonawców oraz cenach zawartych w ofertach

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa winien być załączony do oferty w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone zostanie w przypadku kiedy oferta tych wykonawców zostanie oceniona najwyżej).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt. 4 do 10 PZP, art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ust. Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 PZP . Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP. Wszelkie informacje dostępne są w SWZ na podanej przez Zamawiającego stronie internetowej

INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowe środki dowodowe:

a) szczegółowy opis oferowanego sprzętu/urządzenia, z podaniem marki, modelu, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów technicznych. Wykonawca może wykorzystać załącznik nr 1 do oferty.

Wymagana forma: w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.

2. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane urządzenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

4. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2022

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone:- w Dzienniku Urzędowym UE dnia 28.12.2022 pod numerem 2022/S 250-731144
- na miniPortalu https:miniportal.uzp.gov.pl dnia 28.12.2022
- na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 28.12.2022


Kielce, dnia 23.01.2023 r. W załączeniu kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Kielce, dnia 23.01.2023 r. W załączeniu informacja z otwarcia ofert.

Kielce, dnia 01.03.2023 r. W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w post. ADP.2301.106.2022 część 2 oraz unieważnieniu postępowania w części 1

Magdalena Szymkiewicz tel. 41 349 72 96, e-mail: magdalena.szymkiewicz@ujk.edu.pl.