Drukuj

Bieżące przetargi

Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany i szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym

Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany i szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym

  • Znak sprawy: ADP.2301.73.2021
  • Termin składania ofert: 2021-09-08 10:00
  • Opublikowano: 2021-08-30 12:46:55 przez Barbara Kotras

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany i szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5 1.5.2.) Miejscowość: Kielce 1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369 1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bkotras@ujk.edu.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany i szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d64d316-0968-11ec-b885-f28f91688073 2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00163744/01 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-30 12:34 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak Ogłoszenie nr 2021/BZP 00163744/01 z dnia 2021-08-30 2021-08-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/13/P 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań: 1.3.40 Szkolenie dla kadry dydaktycznej w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym 1.3.68 Szkolenie - kurs zaawansowany dla instruktorów symulacji 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak 2.15.) Nazwa projektu lub programu USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ: MEDICUS – CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UJK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://bip.ujk.edu.pl/dzp/ 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej, Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP, Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB, Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i Ogłoszenie nr 2021/BZP 00163744/01 z dnia 2021-08-30 2021-08-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: bkotras@ujk.edu.pl Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email bkotras@ujk.edu.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452). Dokumenty, w tym Oferta muszą być sporządzone w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy PZP, niniejszym informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. 2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest: - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) 3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Ogłoszenie nr 2021/BZP 00163744/01 z dnia 2021-08-30 2021-08-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO 10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl. *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników. **prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.73.2021 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak 4.1.9.) Liczba części: 2 4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części 4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: Część 1 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Kurs/szkolenie dla instruktorów symulacji poziom zaawansowany, zakończony uzyskaniem certyfikatu Instruktora Symulacji Medycznej dla 40 osób w dwóch edycjach 1 edycja dla 20 osób III – IV kwartał 2021 r. 2 edycja dla 20 osób I kwartał 2022 r. 4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie Ogłoszenie nr 2021/BZP 00163744/01 z dnia 2021-08-30 2021-08-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak 4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 PZP o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego. 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena brutto za kurs/szkolenie 60% Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie 30% Klauzule społeczne 10% 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny i kosztu Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 4.3.6.) Waga: 30 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak 4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert: zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne Część 2 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 1. Szkolenie w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym, zakończony uzyskaniem zaświadczenia, dla 40 osób w dwóch edycjach. 1 edycja dla 20 osób : III – IV kwartał 2021r. 2 edycja dla 20 osób : I kwartał 2022r. Każda edycja dla 20 osób z podziałem na grupy. 4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 dni Ogłoszenie nr 2021/BZP 00163744/01 z dnia 2021-08-30 2021-08-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak 4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 PZP o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego. 4.3.) Kryteria oceny ofert: 4.3.1.) Sposób oceny ofert: przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryteriami: Cena brutto za kurs/szkolenie 60% Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie 30% Klauzule społeczne 10% 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny i kosztu Kryterium 1 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 4.3.6.) Waga: 60 Kryterium 2 4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt 4.3.6.) Waga: 30 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak 4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert: zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia: Art. 109 ust. 1 pkt 4 Art. 109 ust. 1 pkt 5 Art. 109 ust. 1 pkt 6 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00163744/01 z dnia 2021-08-30 2021-08-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi Art. 109 ust. 1 pkt 7 Art. 109 ust. 1 pkt 8 Art. 109 ust. 1 pkt 9 Art. 109 ust. 1 pkt 10 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu. 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że: 4.1 wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzenia kursów/szkoleń z zakresu : część I instruktor symulacji medycznej; część II pracy z pacjentem standaryzowanym; o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda (dotyczy części I i II), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów. 4.2. dysponuje minimum : Dla części I : 1 osobą posiadającą : a) wykształcenie wyższe, kierunek medycyna lub ratownictwo medyczne, z tytułem naukowym doktora nauk medycznych lub doktor nauk o zdrowiu; b) minimum 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu symulacji medycznej prowadzonych dla kadry dydaktycznej – minimum 30 szkoleń; c) certyfikat instruktora symulacji medycznej (poziom podstawowy i zaawansowany); d) certyfikat trenera/instruktora symulacji medycznej EUSIM (Europejskie Towarzystwo Symulacji Medycznej) lub równoważne tj. certyfikat wydany przez ośrodek szkoleniowy certyfikowany przez SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine) lub posiada certyfikat trenera/instruktora symulacji medycznej EUSIM 2 (Europejskie Towarzystwo Symulacji Medycznej) lub równoważne tj. certyfikat wydany przez ośrodek szkoleniowy certyfikowany przez SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine); e) certyfikaty instruktora BLS,ACLS,PALS,ITLS z zakresu: • BLS (Basic Life Support Healthcare Provider, tłum. podstawowe czynności resuscytacyjne) wystawiony przez American Heart Association (AHA) lub placówkę/instytucję posiadającą uprawnienia do wydawania certyfikatu AHA lub równoważne, • ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support, tłum. Zaawansowane czynności resuscytacyjne) – certyfikat wydany przez American Heart Association (AHA) lub placówkę/instytucję posiadającą uprawnienia do wydania certyfikatu AHA lub równoważne tj. ALS (Advancet Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych) – certyfikat Ogłoszenie nr 2021/BZP 00163744/01 z dnia 2021-08-30 2021-08-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi wydany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) lub placówkę/instytucję posiadającą uprawnienia do wydania certyfikatu ERC, • PALS (PALS (Pediatric Advanced Life Support, tłum. Zaawansowane zabiegi ratujące życie u dzieci) certyfikat wydany przez American Heart Association (AHA) lub placówkę/instytucję posiadającą uprawnienia do wydania certyfikatu AHA lub równoważne tj. EPALS (European Pediatric Advenced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci) certyfikat wydany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) lub placówkę/instytucję posiadającą uprawnienia do wydania certyfikatu ERC, • ITLS (Zaawansowane zabiegi ratujące w obrażeniach ciała w opeice przedszpitalnej) certyfikowany przez International Trauma Life Support lub równoważne tj. PHTLS (Prehospital Trauma Life Support – opieka przedszpitalna pacjenta po urazie) – certyfikat wydany przez National Association of Emergency Medical Technicias (NAEMT) lub placówkę/instytucję posiadającą uprawnienia do wydania certyfikatu NAEMT. f) minimum 5 letnie doświadczenie w pracy w CSM na uczelni wyższej w kształceniu na kierunkach medycznych; g) doświadczenie w zakresie prowadzenia egzaminów OSCE na uczelni wyższej – minimum 2 egzaminy OSCE. Dla części II : 1 osobą posiadającą: a) Wykształcenie wyższe, kierunek medycyna lub ratownictwo medyczne, z tytułem naukowym doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu; b) Minimum 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu symulacji medycznej prowadzonych dla kadry dydaktycznej – minimum 15 szkoleń; c) Certyfikat instruktora symulacji medycznej – poziom podstawowy i zaawansowany; d) Minimum 5 letnie doświadczenie w pracy CSM na uczelni wyższej w kształceniu na kierunkach medycznych; e) Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z udziałem pacjenta standaryzowanego – minimum 2 lata 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:Tak 5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. 5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz wykonanych lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, wskazanie posiadanych tytułów naukowych, doświadczenia, posiadanych certyfikatów, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Ogłoszenie nr 2021/BZP 00163744/01 z dnia 2021-08-30 2021-08-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia. 5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) oświadczenie o braku powiązań SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku: • Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. • Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów (dotyczy warunków udziału w postępowaniu) 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych w PZP Dział VII Rozdział III art.454 i 455. 3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana: 1) Terminu wykonania umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Strony umowy nie miały wpływu (w tym również w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej, sytuacji, których nie dało się przewidzieć, które mają wpływ na termin realizacji i są niezależne od stron umowy); Ogłoszenie nr 2021/BZP 00163744/01 z dnia 2021-08-30 2021-08-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi 2) Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu). 3) Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga aneksu) 5) zmiany osób reprezentujących wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych, 6) Osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby, co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji/doświadczenia co dana osoba wykazana na etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu). 7) gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, na zasadach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; 8) albo gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o ile pozostanie to w zgodzie z art. 454 ustawy Pzp. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy jeżeli służyć będzie należytemu wykonaniu umowy. 6. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych. 7. Do umowy będą miały zastosowanie przepisy art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, 567 i 568 ze zm.). 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak 7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy SEKCJA VIII – PROCEDURA 8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-08 10:00 8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-08 11:00 8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-07 Ogłoszenie nr 2021/BZP 00163744/01 z dnia 2021-08-30 2021-08-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi Ogłoszenie nr 2021/BZP 00163744/01 z dnia 2021-08-30

UWAGA: Poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi (zamieszcza się je również w kolejnym załączniku do ogłoszenia)

ADP.2301.73. 2021                                                                           Kielce, dnia   6.09.2021r.

  Zgodnie z art. 135
ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań  i odpowiedzi
dotyczących przetargu nieograniczonego pn. Przeprowadzenie kursu instruktorów
symulacji poziom zaawansowany  i   szkolenia 
w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym  

Pytanie nr 1 –
dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej

Zwracamy się do
zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie:

„4.1 wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy, to w tym okresie,
co najmniej 2 usługi polegające na 
przeprowadzenia kursów/szkoleń z zakresu : część I instruktor symulacji
medycznej; część II  pracy z pacjentem
standaryzowanym; o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda  (dotyczy części I i II), wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,  na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których  mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane,  a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie  uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert”

Czy Zamawiający ma na
myśli po 1 wykonanej usłudze do każdej części, czy po 2 wykonane usługi do
każdej części?

ODPOWIEDŹ:

Po 2 usługi dla każdej
z części

Pytanie nr 2 –
dotyczy zdolności technicznej i zawodowej

Zwracamy się do
Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na:

„4.1 wykonał, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, to w tym okresie,
co najmniej 5 usług polegających
na  przeprowadzenia kursów/szkoleń z
zakresu: część I instruktor symulacji medycznej o łącznej wartości 80.000,00 zł
brutto; co najmniej 3 usługi polegające na 
przeprowadzenia kursów/szkoleń z zakresu część II  pracy z pacjentem standaryzowanym; o łącznej
wartości 80.000,00 zł brutto (dotyczy części I i II),
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów,  na rzecz
których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy
te  usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których  mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi  były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane,  a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie  uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych  lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich 
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert”

Zmiana zapisu przez
Zamawiającego nie zmniejszy poziomu wykonania szkoleń przez Wykonawcę.

ODPOWIEDŹ:

Treść SWZ pozostaje
bez zmian.

Pytanie nr 3
-  dotyczy CZĘŚĆ I: Kurs/szkolenie dla
instruktorów symulacji poziom zaawansowany, zakończony uzyskaniem certyfikatu
Instruktora Symulacji Medycznej dla 40 osób w dwóch edycjach

Zwracamy się do
Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla obu edycji szkolenia
do 30  czerwca 2022 roku. Prośbę swą
motywujemy tym, iż ze względu na możliwe obostrzenia związane z sytuacja
epidemiologiczną może być problem ze zrealizowaniem szkoleń w wyznaczonym
terminie, a także z dostępnością instruktorów, którzy mają wykształcenie
medyczne oraz są aktywni zawodowo, tj. pracują w służbie zdrowia. Wydłużenie
terminu pozwoli na dobór dat dopasowanych do potrzeb Zamawiającego, dostępności
instruktorów, a także do sytuacji związanej z możliwymi obostrzeniami
dotyczącymi Covid 19.

ODPOWIEDŹ:

Treść SWZ pozostaje
bez zmian. Okoliczności  wskazane w
pytaniu zamawiający przewidział w treści SWZ – Rozdział VII pkt.7 i projekt
umowy
§ 12 ust.3.

Pytanie nr 4 -
dotyczy CZĘŚĆ II: Szkolenie w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym,
zakończony uzyskaniem zaświadczenia, dla 40 osób w dwóch edycjach.

Zwracamy się do
Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu realizacji dla obu edycji szkolenia
do 30  czerwca 2022 roku. Prośbę swą
motywujemy tym, iż ze względu na możliwe obostrzenia związane z sytuacja
epidemiologiczną może być problem ze zrealizowaniem szkoleń w wyznaczonym
terminie, a także z dostępnością instruktorów, którzy mają wykształcenie medyczne
oraz są aktywni zawodowo, tj. pracują w służbie zdrowia.  Wydłużenie terminu pozwoli na dobór dat
dopasowanych do potrzeb Zamawiającego, dostępności instruktorów, a także do
sytuacji związanej z możliwymi obostrzeniami dotyczącymi Covid 19.

ODPOWIEDŹ:

Treść SWZ pozostaje
bez zmian. Okoliczności  wskazane w
pytaniu zamawiający przewidział w treści SWZ – Rozdział VII pkt.7 i projekt
umowy
§ 12 ust.3.

UWAGA : W podanej wyżej treści  zamiast 135 ust.2 powinno być 284 ust.2

UWAGA: 7.09.2021r.

W kolejnym załączniku (4) zamieszcza się informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

UWAGA: 8.09.2021r.

W kolejnych załącznikach zamieszcza się informację z otwarcia ofert (5) i in formację o unieważnieniu postępowania (6)

Barbara Kotras
mail : bkotras@ujk.edu.pl