Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.120.2021

Dostawa oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.120.2021

  • Znak sprawy: ADP.2301.120.2021
  • Termin składania ofert: 2022-01-24 10:00
  • Opublikowano: 2021-12-22 09:31:13 przez Marcin Kmieciak


Ogłoszenie o wykonaniu umowy Dostawy Dostawa oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.120.2021 SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407 1.4) Adres zamawiającego 1.4.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5 1.4.2.) Miejscowość: Kielce 1.4.3.) Kod pocztowy: 25-369 1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie 1.4.5.) Kraj: Polska 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki 1.4.7.) Numer telefonu: 413497365 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee60c934-6301-11ec-8c2d-66c2f1230e9c 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00133064/01 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-04-25 11:57 SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA 3.1.) Charakter zamówienia: Zamówienie klasyczne - wartości równej lub przekraczającej progi unijne 3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak 3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/S 248-655631 3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak 3.4.) Nazwa projektu lub programu: Zakup realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną: Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy 3.6.) Rodzaj zamówienia: Dostawy Ogłoszenie nr 2022/BZP 00133064/01 z dnia 2022-04-25 2022-04-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy - - Dostawy 3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Dostawa oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.120.2021 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1) Oprogramowanie ABBYY FineReader 1 (lub równoważny), 2) Logopedia PRO (lub równoważny) -pakiet programów multimedialnych, 3) Eduterapeutica Dysleksja lub równoważny, 4) Uwaga Słuchowa PRO lub równoważny - pakiet DIAGNOZA+TERAPIA (z audiometrem), 5) Program Creative Cloud lub równoważny oferowany na okres co najmniej 3 lat. 3.9.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 3.10.) Dodatkowy kod CPV: 30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE 4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-18 4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni 4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę: 4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): FRAMKO 2 25-013 Kielce ul Duża 22 4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6571024824 4.3.3.) Ulica: ul Duża 22 4.3.4.) Miejscowość: Kielce 4.3.5.) Kod pocztowy: 25-013 4.3.6.) Województwo: świętokrzyskie 4.3.7.) Kraj: Polska 4.4.) Wartość umowy: 132365,07 PLN 4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/S 068-179716 SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY 5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak 5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-03-28 5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak 5.4.) Informacje o zmianach umowy 5.4.1.) Liczba zmian: 0 5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 132365,07 PLN 5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak 5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania: nie dotyczy 
Ogłoszenie o Udzieleniu zamówienia zostało przekazane do publikacji w Dzienniku urzędowym UE w dniu 1.04.2022 r.

umowa z wybranym wykonawcą: FRAMKO 2 25-013 Kielce ul Duża 22z zaoferowana kwotą brutto 132 365,07 zł termin wykonania 10 dni kalendarzowych  

została podpisana w dniu 18.03.2022 r.ADP.2301.120.2021                                                                            Kielce, dnia  07.03.2022

                   

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.120.2021 na  „ Dostawa  oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 24.01.2022 r. o godzinie 13:00

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

1)    FRAMKO 2 25-013 Kielce ul Duża 22z zaoferowana kwotą brutto 132 365,07 zł termin wykonania 10 dni kalendarzowych za kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, za kryterium czas realizacji 40 pkt. Łącznie oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    KOMA NORD Sp. z o. o. ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 z zaoferowana kwotą brutto 158 337,90 PLN  termin wykonania 10 dni kalendarzowych za kryterium cena oferta otrzymała 50,15 pkt, za kryterium czas realizacji 40 pkt. Łącznie oferta zdobyła 90,15 pkt

 

Umowa z wykonawcą Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce   którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza  zostanie podpisana zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  18.03.2022 r. Zapraszamy do podpisania umowy.Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 24.012021 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy o wartości zamówienia nie przekraczającej
progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej PZP na DOSTAWĘ pn.:
Dostawa  oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.120.2021

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

1)     FRAMKO 2 25-013 Kielce ul Duża 22z zaoferowana kwotą brutto 132 365,07 zł termin wykonania 10 dni kalendarzowych

2)     KOMA NORD Sp. z o. o. ul. Łużycka 2, Gdynia 81-537 z zaoferowana kwotą brutto 158 337,90 PLN  termin wykonania 10 dni kalendarzowych

 

 
Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 24.01.2022 r. godz. 09:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa  oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.120.2021

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

 

113811,82 zł brutto, 92529,94 zł netto

 

UWAGA PYTANIE i ODPOWIEDŹ z dnia 28.12.2021
W związku ze zmianą przez producenta, składu pakietów mam pytanie
czy dopuszczają Państwo w ramach programu LOGOPEDIA PRO
zestaw zawierający:
     * 14 Programów multimedialnych
     * 2558 ćwiczeń
     * 987 kart pracy
     * 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych
     * Profesjonalny mikrofon do pracy z multimedialnymi aplikacjami
     * Aplikację logopedy przechowująca dane terapii
     * Przewodnik metodyczny dla terapeuty z opisami programów,
proponowanymi scenariuszami zajęć
Obecnie producent nie dostarcza Tableta oraz karty SD
ODPOWIEDŹ : Tak, dopuszczamy
22/12/2021    S248

Polska-Kielce: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2021/S 248-655631

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/przetargi.php/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.120.2021

Numer referencyjny: ADP.2301.120.2021
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK ZBPZ/2021/00684

Zakup realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup oprogramowania dla Wydziału Humanistycznego UJK ZBPZ/2021/00684

Zakup realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe p

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/04/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/01/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Ofertę należy złożyć poprzez miniportal do dnia 24.01.2022 r. do godziny 10:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2022 r. o godzinie 13.00

4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu miniportalu .

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: w zakresie proceduralnym:

Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,

3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

2. Złożenie oferty

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz można wypełnić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,

2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,

3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

4) Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2021

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert i ich
znaczenie:

1) cena brutto za
przedmiot zamówienia
- stanowiące wagę 60%

2) czas realizacji –
stanowiące wagę 40%.

W celu ustalenia wielkości
punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena
brutto”, Zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

A1 Kryterium „cena brutto
za przedmiot zamówienia”.

Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z
najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

Liczba punktów= (Cena brutto najniższa /
Cena brutto badana) x 60
-
liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej
ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

A2 Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy.
Oferta zawierająca propozycję maksymalnego
wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0
(zero) punktów. Pozostałe oferty
otrzymają za każdy  dzień
skrócenia  realizacji - 2
(dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych)
dla całego zamówienia.
W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni
kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy

Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów obliczoną według wzoru:

P = A1+A2

A1  – ilość punktów w kryterium  cena brutto

A2    -ilość punktów w kryterium czas realizacji

P - łączna ilość punktów po
zsumowaniu wszystkich kryteriów

1.   
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

2.   
Każda z części podlega odrębnej ocenie.3.   
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który
uzyska największą ilość punktów, z zastrzeżeniem ust. 1.
1.    Informacje
ogólne

1)    w postępowaniu o
udzielenie zamówienia  komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej: 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,  ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  - oraz poczty elektronicznej,

2)    Wykonawca zamierzający
wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania
oferty oraz do formularza do komunikacji,

3)    wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

4)    maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

5)    za datę przekazania oferty,
zawiadomień,  dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

6)    identyfikator danego postępowania o
udzielenie  zamówienia dostępne są w
zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej
SWZ.

2.   
Złożenie oferty

1)   
Wykonawca
składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu
w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz
można wypełnić na stronie internetowej
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,

2)   
oferta
powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,

3)   
Wykonawca
może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod
adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

4)    Wykonawca po upływie terminu na
składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,

5)   
Osobą
uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1)    w zakresie proceduralnym:

     Marcin Kmieciak, tel.
41 349 7365
, email:
marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,

 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego
Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.   
Zamawiający
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6
dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed
upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w
terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o
czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek

o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu,
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. 

5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.