Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa mebli medycznych

Dostawa mebli medycznych

  • Znak sprawy: ADP.2301.58.2021
  • Termin składania ofert: 2021-08-02 10:00
  • Opublikowano: 2021-06-22 09:20:11 przez Barbara Kotras

22/06/2021    S119

Polska-Kielce: Meble

2021/S 119-312725

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kotras
E-mail: bkotras@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497278
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mebli medycznych

Numer referencyjny: ADP.2301.58.2021
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1.1. stolik jezdny ze stali nierdzewnej 1 sztuka;

1.2. stolik do instrumentów medycznych 1 sztuka;

1.3. wózek do worków foliowych 1 sztuka;

1.4. podnóżek chirurgiczny 1 sztuka;

1.5. stojak na kroplówki 1 sztuka;

1.6. stojak podwójny z misami 1 sztuka;

1.7. szafa lekarska metalowa 1 sztuka;

1.8. szafa lekarska metalowa jednodrzwiowa 7 sztuk.

Kod CPV: 39100000-3 Meble; 33192000-2 Meble medyczne

Wykonawca zobowiązany będzie do:

— transportu dostarczonych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce,

— wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, ich skręcenia i ustawienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1.1. stolik jezdny ze stali nierdzewnej 1 sztuka;

1.2. stolik do instrumentów medycznych 1 sztuka;

1.3. wózek do worków foliowych 1 sztuka;

1.4. podnóżek chirurgiczny 1 sztuka;

1.5. stojak na kroplówki 1 sztuka;

1.6. stojak podwójny z misami 1 sztuka;

1.7. szafa lekarska metalowa 1 sztuka;

1.8. szafa lekarska metalowa jednodrzwiowa 7 sztuk.

2. Kod CPV: 39100000-3 Meble; 33192000-2 Meble medyczne.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ; wykonawca zobowiązany będzie do:

— transportu dostarczonych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce,

— wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, ich skręcenia i ustawienia.

Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: Medicus – Centrum Symulacji Medycznej UJK.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Okres obowiązywania zamówienia podany wyżej 63 dni, tj. 9 tygodni. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30 % wartości zamówienia podstawowego. wadium nie jest wymagane. Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art. 257 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy który:

a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust.1 pkt 4 do 10 Pzp;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w punkcie III.1.3 poniżej.

Do oferty wykonawca dołączy:

1) oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) (jeżeli dotyczy);

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców, określone w pełnomocnictwie lub zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie;

5) szczegółowy opis oferowanych mebli; zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych (dot. p.5). Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie terminie nie krótszym niż 10 dni:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,

e) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 Pzp;

5) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie wyznacza się warunku w tym zakresie.

cd. pkt III.1.1:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 9 ppkt 1 (SWZ)– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ww. punkcie. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

2) zaświadczenia lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 9 ppkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

11 Dokument, o którym mowa w ppkt 2 powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt 11.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy,, każda z nich polegająca na dostawie mebli medycznych, każda o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto (słownie złotych: trzydzieści tysięcy), każda z dostaw zrealizowana na podstawie odrębnej umowy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się, co oznacza że wymaganą liczbę dostaw musi wykonać jeden podmiot.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie zamawiającego: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Treść umowy zawartej z wybranym wykonawcą stanowi załącznik do SWZ. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 Pzp oraz w przypadkach wskazanych w rozdziale XX SWZ. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej, osobą uprawnioną przez zamawiającego do komunikowania się z wykonawcami jest Barbara Kotras e-mail (bkotras@ujk.edu.pl). Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie oferty przez wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla wykonawców na miniPortalu.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Przed otwarciem ofert, udostępni się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa winien być załączony do oferty w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity europejski dokument zamówienia(JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone zostanie w przypadku kiedy oferta tych wykonawców zostanie oceniona najwyżej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 do 10 Pzp. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej „r.p.ś.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452; zwanym dalej „r.d.e.”). Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP. Wszelkie Informacje dostępne są w SWZ na podanej przez zamawiającego stronie internetowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/06/2021

UWAGA: W związku z prośbą  wykonawcy o udostępnienie załączników do SWZ w wersji edytowalnej - zamawiający zamieszcza w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia załączniki do SWZ.


UWAGA: Poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących postępowania :ADP.2301.
58. 2021                                                                      Kielce, dnia  29.06.2021r.Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo
zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań  i odpowiedzi dotyczących przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa mebli medycznych” 

PYTANIE  1:Czy Zamawiający dopuści szafy
posiadające integralny czterostronny cokół trwale zespawany z korpusem mebla,
gdzie cokół na ścianach bocznych tworzy jedną płaszczyznę ścianki bocznej?
Nadmieniamy, iż takie rozwiązanie ułatwi utrzymanie szaf w czystości oraz
dezynfekcję.ODPOWIEDŹ:Zamawiający dopuszcza zaproponowane
rozwiązanie pod warunkiem zachowania możliwości wypoziomowania szafy zakresie
podanym w SWZ (2 cm).

Treść pytania i odpowiedź zamieszczone są w załączniku 5 do ogłoszenia.


5.07.2021r.

Poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących ww.postępowania:
ADP.2301. 58. 2021                                                              Kielce, dnia 5.07.2021r.Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień
publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań  i odpowiedzi dotyczących przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa mebli medycznych” Dotyczy: załącznika
nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

PYTANIE  1:
Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka na kroplówki wykonanego (głowica z
haczykami, kolumna – część stała i wysuwana) ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304) z podstawą ze stali w gatunku S235 wg EN, malowaną proszkowo wg
palety RAL?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający
nie wyraża zgody.

PYTANIE 2:Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości kółek wg poniższego opisu i
wizualizacji? Oferowane rozwiązanie korzystniejsze dla Użytkownika (większa
trwałość, estetyka wykonania)     obudowa
kółka wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań kół. Piasta z
polipropylenu, bieżnia z termoplastycznej gumy, szara, niebrudząca podłoża.
Łożysko ślizgowe.
 

  ODPOWIEDŹ: Zamawiający
dopuszcza zaproponowane materiały wykonania kółek oraz mechanizm blokujący dla
wszystkich pozycji, podtrzymuje jednak wymagania dot. średnicy, ilości kół,
ilości kół blokowanych.

PYTANIE 3:Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (800x580x2000mm) wyposażonej w półki
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)?ODPOWIEDŹ: Zamawiający
nie wyraża zgody.PYTANIE 4:Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (800x580x2000mm) wyposażonej w półki
przestawne co max. 45 mm?ODPOWIEDŹ: Zamawiający
nie wyraża zgodyPYTANIE 5:Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (400x580x2000mm) wyposażonej w drzwi
przeszklone (szkło bezpieczne)?ODPOWIEDŹ: Zamawiający
wyraża zgodę.

PYTANIE 6:Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (400x580x2000mm) wyposażonej w półki
wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)?ODPOWIEDŹ: Zamawiający
nie wyraża zgodyPYTANIE 7:Czy Zamawiający
wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (400x580x2000mm) wyposażonej w półki
przestawne co max. 45 mm?

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający
wyraża zgodę.

UWAGA: W kolejnym załączniku (7) zamieszcza się informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

ADP.2301. 58. 2021                                                                          Kielce, dnia   15.07.2021r.                                                                                                                                             
Pakiet 1                    Zgodnie z art. 135 ust.2
Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań                              i odpowiedzi
dotyczących przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa
mebli” Dotyczy
opisu przedmiotu zamówienia1.      Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie mebli dla celów
medycznych, jednak nie zakwalifikowanych jako „wyrób medyczny”  w myśl postanowień Ustawy z dnia 20.05.2010
r. o wyrobach medycznych, nie posiadających wpisu / zgłoszenia do rejestru wyrobów
medycznychODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga, aby meble
zarejestrowane były jako wyrób medyczny. 

ADP.2301. 58. 2021                                                                          Kielce, dnia   15.07.2021r.                                                                                                                                                  
Pakiet 2Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
poniżej zamieszcza się treść pytań                          i odpowiedzi
dotyczących przetargu nieograniczonego pn.„Dostawa mebli” W nawiązaniu do ww. postępowania zwracam się z
wnioskiem o wyjaśnienie:

1.dot. SWZ- rozdz. IV, pkt 4, umowa
załącznik nr 3dot. §1 ust.1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie
wymogu skręcenia  i ustawienia montażu i
ustawienia mebli.Przedmiot zamówienia, dostarczany jest w formie
złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie
Zamawiającego, co bezpośrednio przekłada się na korzyść dla Zamawiającego w
obecnie panującej sytuacji epidemicznej, gdyż ogranicza do minimum kontakty
bezpośrednie personelu z osobami z zewnątrz.ODPOWIEDŹ:
 
Treść
SWZ pozostaje bez zmian.Wbrew temu co
wykonawca zaznaczył na wstępie, nie zwraca się o  wyjaśnienie treści SWZ, a włącznie sugeruje
zmianę jej treści – dotyczy  każdego z
punktów. 2.dot. SWZ- rozdz.
VIII pkt 2. ppkt 4)Zwracamy się do
Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie wykazania się należytym wykonaniem dwóch
dostaw każda z nich polegająca na dostawie mebli medycznych/ wyposażenia
medycznego i wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł.ODPOWIEDŹ:
Treść SWZ pozostaje bez zmian 3.dot. załącznik 1
przedmiotu zamówieniaPoz. 5
- Stojak na kroplówkiProsimy
o dopuszczenie stojaka z zakresem regulacji wysokości 1320-2150 mm, na kołach w
obudowie stalowej ocynkowanej, parametry te niewiele odbiegają od wymaganych
przez Zamawiającego, a pozwolą na wystartowanie większej ilości Wykonawcom zwiększając
konkurencyjność ofert. ODPOWIEDŹ:
Zamawiający dopuszcza stojak z zaproponowanym zakresem regulacji wysokości.
Wymagany materiał wykonania bez zmian.   4.Poz. 7
- Szafa lekarska metalowaProsimy
o dopuszczenie szafy o wymiarach 800x435x1800 mm ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyraża zgodę. 5.Poz. 8
- Szafa lekarska metalowa jednodrzwiowaProsimy o dopuszczenie szafy o wymiarach 600x435x1800 mmODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.Powyższe pytania i odpowiedzi zamieszczone są jako kolejne załączniki do niniejszego ogłoszenia  (zał. 8 i 9)

 2.08.2021r

W kolejnym załączniku (10)  zamieszcza się informację z otwarcia ofert 6.09.2021r.

UWAGA:
 Poniżej i w kolejnym załączniku zamieszcza się informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ADP.2301. 58. 2021                                                                          Kielce, dnia  6.09.2021r.

 

INFORMACJA
O WYBORZE OFERTY

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego pn.
„Dostawa mebli medycznych”                      

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy
z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) –
dalej: PZP, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

Jako ofertę
najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę

:  FORMED Sp.                                                                        z
o.o. Sp.k. Ul. Leśnianka 97;34-300 Żywiec

Ocena ofert:

Nr ofertyNazwa wykonawcy, adres siedzibyCena w ofercieWydłużenie
okresu gwarancji/rękojmiPunkty


w kryterium 1) cenaPunkty


w kryterium 2) Wydłużenie
okresu gwarancji/rękojmiŁączna liczba punktów1FORMED Sp. z o.o. Sp.k.


Ul. Leśnianka 97


34-300 Żywiec38 842,14o  1 m-c60161


 

 

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert
złożonych przez następujących wykonawców:

1.      Klaromed
Sp. z o.o. Ul. Jana III Sobieskiego 123;05-070 Sulejówek

Uzasadnienie prawne: art.226 ust.1 pkt.5 PZP,
tzn. treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie: faktyczne:  w ofercie w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca:

·       
w poz.1 Wózek medyczny – nie podał  wymiaru blatu, podane wymiary dotyczą całego
wózka.

·       
w poz. 3 wózek do worków foliowych: nie podał
wysokości wózka

·       
w poz. 7 szafa lekarska metalowa: nie podał w
jakim zakresie możliwe wypoziomowanie szafy

·       
w poz. 8 Szafa lekarska metalowa jednodrzwiowa:
nie podał w jakim zakresie możliwe wypoziomowanie szafy. W opisie podano, że
szafa jest dwudrzwiowa, w formularzu ofertowym: jednodrzwiowa. 

2.      Zakład
Techniki Medycznej „TECH-MED.” Sp. z o.o. Ul. Ernsta Petersona 6A

Uzasadnienie
prawne: art.226 ust.1 pkt.5 PZP, tzn. treść oferty jest niezgodna z warunkami
zamówienia.

Uzasadnienie: faktyczne:  w ofercie w opisie przedmiotu zamówienia
wykonawca:

·       
Poz. 2 Stolik do instrumentów medycznych: nie
podał dopuszczalnego obciążenia oraz informacji czy krawędzie są zaokrąglone i
bezpieczne, nie podał czy podstawa jest w kształcie litery T;

·       
Poz. 3 Wózek do worków foliowych: nie podał ilości
kół, nie podał czy koła są wykonane z materiału niebrudzącego podłoża oraz czy
krawędzie są zaokrąglone                  i bezpieczne

·       
Poz. 4 Podnóżek chirurgiczny Brak informacji
czy krawędzie są zaokrąglone                                                                i
bezpieczne, brak informacji czy podnóżek ma regulowane nóżki

·       
Poz. 5 Stojak na kroplówki nie podał obciążenia
maksymalnego haka, nie podał ilości i kół;

·       
Poz. 6 Stojak podwójny z misami Nie podał
ilości kół, brak informacji czy krawędzie są zaokrąglone i bezpieczne.

·       
Poz. 7 Szafa lekarska metalowa nie podał
materiału wykonania obudowy

·       
Poz. 8 Szafa lekarska metalowa jednodrzwiowa:
nie podał odległości w jakich można przestawiać półki, brak informacji czy
zamek rygluje drzwi w dwóch punktach, czy nóżki posiadają stopki z tworzywa

Zamawiający informuje, że Informacja o wyborze
oferty została opublikowana  na stronie
internetowej na podstawie art. 253 ust. 2 PZP.

 

 

 

 

                  Barbara Kotras mail: bkotras@ujk.edu.pl