Drukuj

Bieżące przetargi

WIZYTY STUDYJNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRACA SOCJALNA

WIZYTY STUDYJNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRACA SOCJALNA

  • Znak sprawy: ADP.2301.48.2021
  • Termin składania ofert: 2021-06-11 10:00
  • Opublikowano: 2021-06-02 15:12:35 przez Marcin Kmieciak

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
WIZYTY STUDYJNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRACA SOCJALNA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413497365

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WIZYTY STUDYJNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRACA SOCJALNA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8604436d-c39d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072811

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Wizyta studyjna dla pracy socjalnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, tel.: 41/3497200;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.48.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 6000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia dotyczy organizacji 2 edycji wizyt studyjnych – 2 wizyty w edycji – po jednej w semestrze (jedna edycja dla 10 osób, wymiar godzin jednej wizyty – 10, czyli mają być to wyjazdy dwudniowe, po pięć godzin na dzień) w instytucjach i placówkach pomocy społecznej (publicznych i niepublicznych) realizujących działania na rzecz rodzin i osób z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii, starości itp. – organizatorem obu wizyt studyjnych w jednej edycji może być ta sama instytucja pomocy społecznej, przy czym zamawiający zastrzega, iż powinny się one odbyć w placówkach realizujących działania na rzecz różnych kategorii klientów/podopiecznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80590000-6 - Usługi seminaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: : Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą
odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczona w oparciu o podane kryteria oceny ofert
przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Doświadczenie/ Staż pracy opiekuna/osoby sprawującej opiekę nad studentami ,z ramienia podmiotu, w którym odbywać się będą wizyty studyjne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że będzie:
1) dysponować odpowiednią bazą do przeprowadzenia wizyt studyjnych dla grupy ok 10 osobowej ( tj. instytucja / placówka pomocy społecznej, publiczna lub niepubliczna, realizująca działania na rzecz rodzin i osób z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii, starości itp. – organizatorem obu wizyt studyjnych w jednej edycji może być ta sama instytucja pomocy społecznej, przy czym zamawiający zastrzega, iż powinny się one odbyć w placówkach realizujących działania na rzecz różnych kategorii klientów/podopiecznych. – oświadczenie Wykonawcy,
2) dysponować opiekunem ze strony placówki/ osobą sprawująca z ramienia podmiotu, w którym odbywają się wizyty studyjne, opiekę nad studentami, która powinna legitymować się wykształceniem wyższym (praca socjalna lub pedagogika lub pedagogika specjalna lub socjologia lub psychologia lub nauki o rodzinie) oraz posiadać co najmniej 3 letni staż pracy/ doświadczenie w instytucjach pomocy społecznej – pracodawca powinien przedstawić zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje i staż pracy opiekuna.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
Wykonawca, który nie należy do grupy kapitałowej, może oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej dołączyć do oferty.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów według wzoru stanowiącego załącznik nr 5
do SWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres
zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w
jakim okresie będzie ono wykonywane

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: : Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ( wyniku postepowania) 

WIZYTY STUDYJNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRACA SOCJALNA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413497365

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https:://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WIZYTY STUDYJNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRACA SOCJALNA

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8604436d-c39d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.17 Wizyta studyjna dla pracy socjalnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072811/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ADP.2301.48.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 6000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia dotyczy organizacji 2 edycji wizyt studyjnych – 2 wizyty w edycji – po jednej w semestrze (jedna edycja dla 10 osób, wymiar godzin jednej wizyty – 10, czyli mają być to wyjazdy dwudniowe, po pięć godzin na dzień) w instytucjach i placówkach pomocy społecznej (publicznych i niepublicznych) realizujących działania na rzecz rodzin i osób z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii, starości itp. – organizatorem obu wizyt studyjnych w jednej edycji może być ta sama instytucja pomocy społecznej, przy czym zamawiający zastrzega, iż powinny się one odbyć w placówkach realizujących działania na rzecz różnych kategorii klientów/podopiecznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

80590000-6 - Usługi seminaryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Caritas Diecezji Kieleckiej ,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6570389452

7.3.3) Ulica: ul. Jana Pawła II 3

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-013

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-30


ADP.2301.48.2021                                                               
   Kielce, dnia  17.06.2021

                   

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje,
że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w
postępowaniu ADP.2301.48.2021 na  Wizyty
studyjne dla studentów kierunku Praca Socjalna ADP.2301.48.2021

 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności
komisji przetargowej w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 11:00

Zestawienie ofert i klasyfikacja
punktowa:

Wpłynęła tylko jedna
oferta Wykonawcy:

 

1)   
Caritas
Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce
z zaoferowaną kwotą  brutto 6000,00 Zł za
zorganizowanie łącznie 2 edycji wizyt studyjnych – 2 wizyty w edycji – po
jednej w semestrze Wykonawca wskazał opiekuna/osobę sprawującą opiekę nad
studentami w miejscu w którym zamierza zorganizować wizyty studyjne z
doświadczeniem 22 lata, w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w
kryterium doświadczenie/staż pracy opiekuna /osoby sprawującej opiekę nad
studentami z ramienia podmiotu w którym odbywać się będą wizyty studyjne –
oferta otrzymała 40 pkt , łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza

 

Umowa z wybranym
Wykonawcą
Caritas
Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana zgodnie                     z art. 264 ust 1  Pzp.  w
terminie  24.06.2021 r.

 

Zamawiający:                                                                                               
Kielce, dnia
11.06.2021 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

  

 

INFORMACJA Z
OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „wizyty studyjne dla
studentów kierunku Praca Socjalna” ADP.2301.48.2021”

Nr postępowania: ADP.2301.48.2021

 

 

Działając na podstawie
art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły
następujące oferty:

 

 

Caritas Diecezji Kieleckiej
ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą  brutto 6000,00
za zorganizowanie łącznie 2 edycji wizyt studyjnych – 2 wizyty w edycji
– po jednej w semestrze

Wykonawca wskazał opiekuna/osobę sprawującą
opiekę nad studentami w miejscu w którym zamierza zorganizować wizyty studyjne
z doświadczeniem 22 lata

 

 

Działając
na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację
zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 6000 zł

  

Kielce, dnia 11.06.2021 r. godz. 07:30

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „
wizyty studyjne dla
studentów kierunku Praca Socjalna”
ADP.2301.48.2021

 

 

Działając
na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację
zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto 6000 zł

  

I.     OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH1.    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”)
informujemy, że:

1)   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego
5, 25-369 Kielce, tel.: 41/3497200
;

2)   administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail:
iod@ujk.edu.pl;

3)   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
C RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
P.Z.P.

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;

6)   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy
P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

7)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8)   posiada Pani/Pan:

a)       
na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia);

b)       
na podstawie art.
16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników
);

c)        
na podstawie art.
18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego
);

d)       
prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;  

9)   nie przysługuje Pani/Panu:

a)     
w związku z art.
17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)     
prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)      
na podstawie art.
21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO;

10)   przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.
Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.II.             TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA1.       
Niniejsze
postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt
1 p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2.       
Zamawiający nie
przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.

3.       
Szacunkowa wartość
przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3
ustawy p.z.p. 

4.       
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.       
Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.       
Zamawiający nie
przewiduje aukcji elektronicznej.

7.       
Zamawiający nie
przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

8.       
Zamawiający nie
prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

9.       
Zamawiający nie
zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

10.   
Zamawiający nie
określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art.
96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

 

 

 III.  OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIAwizyty
studyjne w instytucjach pomocy społecznej

1.     
Przedmiot
zamówienia  dotyczy organizacji 2 edycji
wizyt studyjnych – 2 wizyty w edycji – po jednej w semestrze (jedna edycja dla
10 osób, wymiar godzin jednej wizyty – 10, czyli mają być  to wyjazdy dwudniowe, po pięć godzin na
dzień) w instytucjach i placówkach pomocy społecznej[1]
(publicznych i niepublicznych) realizujących działania na rzecz rodzin i osób                             z powodu: ubóstwa,
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu,
narkomanii, starości itp. – organizatorem obu wizyt studyjnych w jednej edycji
może być ta sama instytucja pomocy społecznej, przy czym zamawiający zastrzega,
iż powinny się one odbyć w placówkach realizujących działania na rzecz różnych
kategorii klientów/podopiecznych.

2.      Wizyty
mają mieć charakter edukacyjny – po ich zakończeniu student po sprawdzeniu zdobytej wiedzy i kompetencji ma otrzymać
imienne zaświadczenie potwierdzające udział w wizycie studyjnej w danej
placówce – czyli dwa zaświadczenia w jednej edycji. Decyzja co do metody
sprawdzenia zdobytej wiedzy i kompetencji zostanie podjęta w porozumieniu z
zamawiającym w oparciu o metody oceny przewidziane w Karcie Wizyty Studyjnej,
którą zamawiający zobowiązuje się przekazać wykonawcy.

3.      Wykonawca
jako potwierdzenie zrealizowania wizyt studyjnych przedstawi zamawiającemu
listy obecności studentów biorących w nich udział wraz z programem wizyty
studyjnej (opracowanym we współpracy z zamawiającym).

4.      Zamawiający
zobowiązuje się do dostarczenia wykonawcy papieru firmowego do przygotowania
wskazanych dokumentów.

5.      Zamawiający
wyżywienie i nocleg zapewnia we własnym zakresie.

6.      Wymagania
wobec opiekuna ze strony placówki: osoba sprawująca z ramienia podmiotu, w
którym odbywają się wizyty studyjne, opiekę nad studentami powinna legitymować
się wykształceniem wyższym (praca socjalna lub pedagogika lub pedagogika
specjalna lub socjologia lub psychologia lub nauki o rodzinie) oraz posiadać co
najmniej 3 letni staż pracy/ doświadczenie w instytucjach pomocy społecznej –
pracodawca powinien
przedstawić zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje i staż pracy opiekuna.

7.      Terminy
realizacji: pierwsza edycja, rok akademicki 2020/2021 – semestr zimowy – 4
tygodnie od podpisania umowy; semestr letni – do 30.09.2021 roku; druga edycja,
rok akademicki 2021/2022 – semestr zimowy od 01.10.2021 do 31.01.2022; semestr
letni – od 01.03.2022 do 30.09.2022. – z uwagi na fakt, iż jedna grupa
studentów będzie rekrutowana na jedną edycję, w której odbędą się dwie wizyty
studyjne – po jednej w semestrze zimowym 
i letnim – zamawiający zastrzega, że podczas realizacji dwóch edycji
wizyt studyjnych, których dotyczy przetarg, studenci odwiedzą tę samą
placówkę/instytucję w semestrze zimowym w obu edycjach oraz inną
placówkę/instytucję, przeznaczoną dla odmiennej kategorii
klientów/podopiecznych w semestrze letnim w obu edycjach – tym samym uczestnicy
jednej edycji będą mieli okazję odwiedzić dwie różne instytucje lub placówki
pomocy społecznej; realizacja wizyt studyjnych w przedstawionej formie oznacza,
że jeden podmiot (instytucja lub placówka) zrealizuje 2 (w obu edycjach w
semestrze zimowym lub letnim) lub 4 (w obu edycjach w semestrze zimowym i
letnim – przy czym zgodnie z zapisami w pkt 1 dotyczyć to będzie tylko tych
instytucji, które zapewnią placówki realizujące działania na rzecz różnych
kategorii klientów/podopiecznych) wizyty studyjne.

8.      Zamawiający
zastrzega, iż terminy realizacji wskazane w pkt 7 mogą ulec zmianie w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.

9.      Dopuszcza
się realizację części lub całości danej wizyty w formie zdalnej w zależności od
sytuacji epidemiologicznej i wynikających stąd ograniczeń.

 

Informacje dodatkowe:

Ubezpieczenie studentów nie jest finansowane ze
środków projektowych. Jeśli konieczne będzie posiadanie dodatkowego
ubezpieczenia na czas wizyt studyjnych, uczestnicy będą je musieli opłacić z
środków własnych.

Wspólny
Słownik Zamówień CPV:

80590000-6 – usługi seminaryjne.

80000000-4 - Usługi edukacyjne i
szkoleniowe.

80510000-2 - Usługi szkolenia
specjalistycznego

Zamawiający
nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.   IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Terminy realizacji:
pierwsza edycja, rok akademicki 2020/2021 – semestr zimowy – 4 tygodnie od
podpisania umowy; semestr letni – do 30.09.2021 roku; druga edycja, rok
akademicki 2021/2022 – semestr zimowy od 01.10.2021 do 31.01.2022; semestr
letni – od 01.03.2022 do 30.09.2022. – z uwagi na fakt, iż jedna grupa
studentów będzie rekrutowana na jedną edycję, w której odbędą się dwie wizyty
studyjne – po jednej w semestrze zimowym 
i letnim – zamawiający zastrzega, że podczas realizacji dwóch edycji
wizyt studyjnych, których dotyczy przetarg, studenci odwiedzą tę samą
placówkę/instytucję w semestrze zimowym w obu edycjach oraz inną
placówkę/instytucję, przeznaczoną dla odmiennej kategorii
klientów/podopiecznych w semestrze letnim w obu edycjach – tym samym uczestnicy
jednej edycji będą mieli okazję odwiedzić dwie różne instytucje lub placówki
pomocy społecznej; realizacja wizyt studyjnych w przedstawionej formie oznacza,
że jeden podmiot (instytucja lub placówka) zrealizuje 2 (w obu edycjach w
semestrze zimowym lub letnim) lub 4 (w obu edycjach w semestrze zimowym i
letnim – przy czym zgodnie z zapisami w pkt 1 dotyczyć to będzie tylko tych
instytucji, które zapewnią placówki realizujące działania na rzecz różnych
kategorii klientów/podopiecznych) wizyty studyjne.

Zamawiający
zastrzega, iż terminy realizacji mogą ulec zmianie w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.

Dopuszcza się
realizację części lub całości danej wizyty w formie zdalnej w zależności od
sytuacji epidemiologicznej i wynikających stąd ograniczeń.

 

 

 V.              
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU1.       
O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach
określonych w Rozdziale VII SWZ,
oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.

2.       
O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)       zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie
stawia warunku w powyższym zakresie.

2)       uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie
stawia warunku w powyższym zakresie.

3)       sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie
stawia warunku w powyższym zakresie.

4)       zdolności
technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że będzie:

1)    
dysponować odpowiednią bazą do przeprowadzenia wizyt studyjnych
dla grupy  ok 10 osobowej ( tj.
instytucja / placówka pomocy społecznej, publiczna lub niepubliczna,
realizująca działania na rzecz rodzin i osób z powodu ubóstwa, sieroctwa,
bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii, starości
itp. – organizatorem obu wizyt studyjnych w jednej edycji może być ta
sama instytucja pomocy społecznej, przy czym zamawiający zastrzega, iż powinny
się one odbyć w placówkach realizujących działania na rzecz różnych kategorii
klientów/podopiecznych. – oświadczenie
Wykonawcy,

2)    
dysponować opiekunem ze strony placówki/ osobą sprawująca
z ramienia podmiotu, w którym odbywają się wizyty studyjne, opiekę nad
studentami, która powinna legitymować się wykształceniem wyższym (praca
socjalna lub pedagogika lub pedagogika specjalna lub socjologia lub psychologia
lub nauki o rodzinie
) oraz posiadać co
najmniej 3 letni staż pracy/ doświadczenie
w instytucjach pomocy społecznej

– pracodawca powinien przedstawić zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje i
staż pracy opiekuna.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez
wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.VI.    
         PODSTAWY WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA1.       
Z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)      w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2)      Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.VII.             OŚWIADCZENIA
I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)1.      
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie                        o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia                                           z
postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr
2 do SWZ
;

2.      
Informacje zawarte w oświadczeniu, o
którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.      
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia                                    w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.

4.      
Podmiotowe środki dowodowe wymagane od
wykonawcy obejmują:

a)       oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

Wykonawca, który
nie należy do grupy kapitałowej, może oświadczenie o braku przynależności do
grupy kapitałowej dołączyć do oferty.
           

5.    
Zamawiający nie wzywa do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1)      może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2)      podmiotowym środkiem dowodowym jest
oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1.

6.      Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków
dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz
potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

7.      W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń
i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w
szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie.VIII.  POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW1.       
Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.       
W odniesieniu do warunków dotyczących
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji
którego te zdolności są wymagane.

3.       
Wykonawca, który polega na zdolnościach
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4.       
Zobowiązanie
winno określać:

1)     zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu,

2)     sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania
przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,

3)     zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4)     czy i w jakim zakresie podmiot
udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą.

5.       
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy
przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w
postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

6.       
Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.       
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu
składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

8.       
Wykonawca, w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie
z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale VIII SWZ.IX.      INFORMACJA DLA
WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/
KONSORCJA)1.       
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2.       
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale
VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.       
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

4.       
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.X.      
SPOSÓB KOMUNIKACJI
ORAZ
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ1.    
Komunikacja w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert,
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a
wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2019 r. poz. 123 i 730).

2.    
Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych,
w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a
także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.    
Zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

1)       drogą elektroniczną: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl;

2)       poprzez Platformę, dostępną pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3)       ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

4.    
Rejestracja na Platformie, w tym korzystanie z
Platformy i złożenie oferty w formie elektronicznej,  zostały opisane w
instrukcji użytkownika systemu, która dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.

5.    
Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePuap.

6.    
Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane                                          z
korzystaniem z Platformy:

1)       wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

2)       maksymalny rozmiar plików przesyłanych
za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

7.              
Osobą
uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1)       w zakresie proceduralnym: Marcin Kmieciak, tel.: 41/3497344, (marcin.kmieciak
@ujk.edu.pl
).

2)       w zakresie merytorycznym: dr Jacek
Szkurłat , tel.:   41 349 6712 (
jacek.szkurlat@ujk.edu.pl) .

8.    
W korespondencji kierowanej do
Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego
postępowania.

9.    
Wykonawca może zwrócić się do
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

10. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert.

11. 
Jeżeli zamawiający nie udzieli
wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 9, przedłuża termin składania ofert
o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 9,
zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.

12. 
Przedłużenie terminu składania ofert, o
których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o
wyjaśnienie treści SWZ.

 XI.            OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
OFER
T ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE
SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW1.       
Wykonawca
może złożyć tylko jedną ofertę.

2.       
Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.       
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)       oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale VIII ust. 1 SWZ;

2)       zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa
w Rozdziale IX ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);

3)       dokumenty,
z których wynika prawo do podpisania oferty o ile nie wynika to ze złożonych
dokumentów do oferty lub z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie osoby lub
osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

4.       
Oferta powinna
być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

5.       
Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla
których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach
do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy.

6.       
Ofertę
składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej/jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej).

7.       
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

8.       
Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca
winien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one
być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

9.       
W celu złożenia oferty należy zarejestrować
(zalogować) się na Platformie miniPortal i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi
u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.  

10.     Przed
upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy miniPortal kliknąć
przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty
oraz jej ponownym złożeniu.

11.    Podmiotowe
środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie
do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z
tłumaczeniem na język polski.

12.    Wszystkie
koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 XII.    SPOSÓB OBLICZENIA
CENY OFERTY1.       Wykonawca podaje cenę za realizację
przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

2.       Cena ofertowa brutto musi uwzględniać
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy
określonymi w niniejszej SWZ. Ustalenie stawki podatku VAT w przedmiotowym
postępowaniu należy do obowiązków Wykonawcy.

3.       Cena podana na Formularzu Ofertowym jest
ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności
Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

4.       Cena oferty powinna być wyrażona w złotych
polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.       Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w
walucie obcej.

6.       Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć
do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

7.       Jeżeli została złożona oferta, której wybór
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.
2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług,
którą miałby obowiązek rozliczyć. W
ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

1)     poinformowania zamawiającego, że wybór jego
oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)     wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku
podatkowego;

3)     wskazania wartości towaru lub usługi
objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)     wskazania stawki podatku od towarów i
usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

8.       Wzór Formularza Ofertowego został opracowany
przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza. XIII.  WYMAGANIA
DOTYCZĄCE WADIUM1.       
Zamawiający
nie wymaga wniesienia wadiumXIV.  TERMIN ZWIĄZANIA
OFERTĄ1.       
Wykonawca
będzie związany ofertą przez okres 30
dni
, tj. do dnia 10.07.2021. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

2.       
W
przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30
dni.     Przedłużenie terminu związania
ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody
na przedłużenie terminu związania ofertą.

3.       
Odmowa
wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.XV.    SPOSÓB I TERMIN
SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT1.       
Ofertę
należy złożyć poprzez Platformę miniPortal do
dnia 11.06.2021
r.
do godziny 10:00
.

2.       
O
terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na
Platformie.

3.       
Otwarcie
ofert nastąpi w dniu 11.06.2021 r. o godzinie 11:00. 

4.       
Najpóźniej
przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

5.       
Niezwłocznie
po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:

1)     nazwach
albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte;

2)     cenach
lub kosztach zawartych w ofertach.XVI.  OPIS KRYTERIÓW
OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT1.       
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1)       
Cena  – waga
kryterium 60 %;

2)       
Doświadczenie/ Staż pracy opiekuna/osoby sprawującej opiekę nad
studentami ,z ramienia podmiotu, w którym odbywać się będą wizyty studyjne,
– waga kryterium 40%

2.       
Zasady oceny ofert w poszczególnych
kryteriach:

1)        
           Cena  – waga 60 %

cena najniższa brutto*

C = ------------------------------------------------
  x 60 pkt

cena oferty ocenianej brutto

2) Doświadczenie/ Staż pracy opiekuna/osoby sprawującej opiekę nad
studentami ,z ramienia podmiotu, w którym odbywać się będą wizyty studyjne,–
waga 40 %

a) minimum 3 letnie doświadczenie– 0 punktów – warunek udziału w postępowaniu,

b) minimum 4 letnie doświadczenie – 10 punktów,

c) minimum 5 letnie doświadczenie – 20 punktów,

d )minimum 6 letnie doświadczenie – 30 punktów,

e) minimum  7 letnie i dłuższe
doświadczenie – 40 punktów.

 

Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie
koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

3.      Punktacja przyznawana ofertom w
poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.       W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby wykładowcy/trenera,
Zamawiający przyzna punkty każdej wskazanej przez Wykonawcę osobie
wykładowcy/trenera i wyciągnie średnią ocen.

5.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

6.       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą.XVII.       
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO1.       
Zamawiający
zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.       
Zamawiający
może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym
w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3.       
W
przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

4.       
Wykonawca
będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.XVIII.      WYMAGANIA
DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWYZamawiający nie wymaga
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.XIX.  INFORMACJE O
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY1.      Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

2.      Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3.      Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do
treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p.

4.      Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej.XX.    POUCZENIE O
ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY1.       
Środki
ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2.       
Środki
ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p.
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.       
Odwołanie
przysługuje na:

1)     niezgodną z przepisami ustawy czynność
Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane
postanowienie umowy;

2)     zaniechanie czynności w postępowaniu o
udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.       
Odwołanie
wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.      Odwołanie
wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na
stronie internetowej.

6.      Odwołanie
wnosi się w terminie:

1)     5 dni od dnia przekazania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)     10 dni od dnia przekazania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7.      Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia

7.       
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie
Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8.       
W postępowaniu toczącym się wskutek
wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.

9.       
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w
Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień
publicznych”.

10.    
Skargę wnosi się za pośrednictwem
Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11.   
Prezes Izby przekazuje skargę wraz z
aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni
od dnia jej otrzymania.[1]https://www.gov.pl/web/rodzina/instytucje-pomocy-spolecznej


               Instytucje pomocy
społecznej               Działania
z zakresu pomocy społecznej z mocy ustawy wykonują organy administracji
rządowej i samorządowej. Współpracują w tym zakresie z organizacjami
społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.               Do
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą:·       
               regionalne
ośrodki polityki społecznej·       
               powiatowe
centra pomocy rodzinie·       
               ośrodki
pomocy społecznej·       
               domy
pomocy społecznej·       
               placówki
specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego·       
               ośrodki
wsparcia·       
               ośrodki
interwencji kryzysowej               Innymi
słowy – instytucje pomocy społecznej mogą prowadzić placówki 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl
adres elektronicznej skrzynki ePUAP: /UJK/skrytkaESP
adres poczty elektronicznej: dzp@ujk.edu.pl ; marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
tel.: 41/3497365 , 41/3497277, faks: 41/3445615
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Godziny pracy: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.