Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.80.2022

Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.80.2022

  • Znak sprawy: ADP.2301.80.2022
  • Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00
  • Opublikowano: 2022-08-30 10:29:29 przez Marcin Kmieciak


ADP.2301.80.2022                                                                Kielce, dnia  13.10.2022

                   

WYNIK POSTĘPOWANIA

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

        Zamawiający Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że  postępowanie na  Dostawę  zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  o numerze ADP.2301.80.2022,  zostało unieważnione                         na podstawie art. 255 pkt 1  ustawy Pzp. tzn. Zamawiający unieważnia postepowanie  gdy nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

 


Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 07.10.2022 r. godz. 09:30

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawa  zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.80.2022

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

 

52398,38 zł netto, 64450 zł brutto

 

30/08/2022    S166

Polska-Kielce: Wyposażenie telemetryczne i terminali

2022/S 166-470694

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria Ogólna)
Miejscowość: Kielce
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Tel.: +48 413497277
E-mail: dzp@ujk.edu.pl
Faks: +48 413445615
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.80.2022

Numer referencyjny: ADP.2301.80.2022
II.1.2)Główny kod CPV
32440000 Wyposażenie telemetryczne i terminali
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Główny

32440000-9 Wyposażenie telemetryczne i terminali

Pozostałe :

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące

35820000-8 Sprzęt pomocniczy

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

Przedmiotem zamówienia jest

Dostawa dwóch zestawów edukacyjnych wykorzystujących kody kreskowe oraz tagi RFID wraz ze wsparciem dydaktycznym i szkoleniem dla kadry dydaktycznej do zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka prowadzonych w Katedrze Zarządzania WPiNS UJK

Zakup realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
35820000 Sprzęt pomocniczy
38424000 Urządzenia pomiarowe i sterujące
39162110 Sprzęt dydaktyczny
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

na kierunku Logistyka prowadzonych w Katedrze Zarządzania WPiNS UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa dwóch zestawów edukacyjnych wykorzystujących kody kreskowe oraz tagi RFID wraz ze wsparciem dydaktycznym i szkoleniem dla kadry dydaktycznej do zajęć dydaktycznych na kierunku Logistyka prowadzonych w Katedrze Zarządzania WPiNS UJK Ilekroć w SWZ i załącznikach do SWZ jest mowa o materiałach, wyrobach lub sprzęcie z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które muszą spełniać te produkty. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał minimalną wymaganą gwarancję na sprzęt. ( 36 miesięcy)

Uwaga: Okres udzielonej gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: najniższa cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: posiadanie rekomendacji/akceptacji placówki edukacyjnej np. Instytutu badawczego lub uczelni wyższej / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 45
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Wymagany, maksymalny termin (okres) realizacji zamówienia wynosi 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) wykaz dostaw zestawów edukacyjnych wykorzystujących kody kreskowe oraz tagi RFID wraz ze wsparciem dydaktycznym i szkoleniem, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy dostawy o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (Tj. zestawy edukacyjne wykorzystujące kody kreskowe oraz tagi RFID wraz ze wsparciem dydaktycznym i szkoleniem ) o minimalnej wartości 40.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. 2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,

3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 500 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.80.2022 ”

Do oferty wykonawca załącza

1) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy):

a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa;

2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówieni

3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania

4.4) Potwierdzenie wpłaty wadium.

5) Oświadczenie wykonawcy , iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę

6) Jeśli dotyczy: Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

7.Wypełniony formularz oferty. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do tego, aby podać nazwy oraz szczegółowo opisać parametry techniczne w taki sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego produktu ze wszystkimi potrzebnymi opcjami. UWAGA: wypełnienie pola sformułowaniem, np.: „zgodnie z zapisami SWZ" nie będzie akceptowane przez Zamawiającego jako poprawne wypełnienie pola „opis rozwiązania", z uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i jednoznaczności opisu zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu cenowym.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/08/2022

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

Zakup  realizowany jest w ramach projektu
„AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18,
który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki  i rozwoju Działanie 3.5
Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020


Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
swojej oferty wadium w wysokości:              
500 zł

2.    Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2.

3.    Wadium może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    gwarancjach bankowych;

3)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)    poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).

4.         Wadium w formie pieniądza
należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15
1160 2202 0000 0003 3977 3201.
Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium
– oznaczenie sprawy ADP.2301.80.2022 ”


OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert i ich
znaczenie:

1) najniższa
cena brutto za przedmiot zamówienia

- stanowiące wagę 60%

2) posiadanie rekomendacji/akceptacji
placówki edukacyjnej np. Instytutu badawczego lub uczelni wyższej –
stanowiące wagę 10%.

3) Wydłużenie okresu
gwarancji/rękojmi–
stanowiące wagę 30%.

 

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką
poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, Zamawiający
dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

A1 Kryterium „najniższa cena brutto za przedmiot zamówienia”.

Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe
będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

Liczba punktów= (Cena brutto najniższa /
Cena brutto badana) x 60
-
liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej
ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 

A2 posiadanie rekomendacji/akceptacji
placówki edukacyjnej np. Instytutu badawczego lub uczelni wyższej na oferowany
przedmiot zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie( przedłoży
dokument/ certyfikat) potwierdzający rekomendację/akceptację placówki
edukacyjnej np. Instytutu badawczego lub uczelni wyższej uzyska w niniejszym
kryterium 10 pkt.

 

 

A3 Kryterium „Wydłużenie okresu
gwarancji/rękojmi”

Sposób oceny ofert dla
kryterium  wydłużenie okresu
gwarancji/rękojmi                                Za każdy
dodatkowy rok gwarancji ponad wymagane minimum( 36 miesięcy) oferta otrzyma
10
pkt.

Za zaproponowanie minimalnego  okresu gwarancji /rękojmi wskazanego w
załączniku nr 1                    (36
miesiące
) oferta otrzyma 0 pkt.

W przypadku zaproponowania przez
Wykonawcę krótszego okresu gwarancji  (niż wymagane 36 miesięcy) oferta zostanie
odrzucona jako nie spełniająca wymagań Zamawiającego

Za wydłużenie gwarancji/rękojmi o
rok ponad wymagane minimalne 36 miesięcy ( 3 lata) oferta otrzyma 10pkt.  ( i tak: za 48 miesięcy( 4 lata) -10 pkt, za
60 miesięcy ( 5 lat) – 20 pkt, za 72 miesiące (6 lat) i więcej – maksymalne 30
pkt
)

W formularzu ofertowym Wykonawca
winien wskazać ile miesięcy gwarancji udziela na przedmiot zamówienia

 

Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:

P = A1+A2+A3

A1  – ilość punktów w kryterium najniższa cena
brutto  ( max 60 pkt.)

A2    -ilość punktów w kryterium posiadanie
rekomendacji ( max 10 pkt)

A3 –  ilość punktów w kryterium Wydłużenie okresu
gwarancji/rękojmi ( max 30 pkt)

P - łączna ilość punktów po
zsumowaniu wszystkich kryteriów ( 100 pkt)

1.    
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

2.    
Każda z części podlega odrębnej ocenie.

3.    
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który
uzyska największą ilość punktów, z zastrzeżeniem ust. 1. 

 Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
NIP: 657-02-34-850
Email : dzp@ujk.edu.pl, marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Godziny pracy: 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.