Drukuj

Bieżące przetargi

Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany, szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym i szkolenia egzaminatora OSCE

Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany, szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym i szkolenia egzaminatora OSCE

  • Znak sprawy: ADP.2301.104.2021
  • Termin składania ofert: 2021-10-21 10:00
  • Opublikowano: 2021-10-12 09:45:58 przez Barbara Kotras

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany, szkolenia w zakresie
pracy z pacjentem standaryzowanym i szkolenia egzaminatora OSCE
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bkotras@ujk.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany, szkolenia w zakresie
pracy z pacjentem standaryzowanym i szkolenia egzaminatora OSCE
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7972ace4-2b27-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00228679/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-12 09:27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/15/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.40 Szkolenie dla kadry dydaktycznej w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym
1.3.63 Szkolenie „Egzaminator OSCE”
1.3.68 Szkolenie - kurs zaawansowany dla instruktorów symulacji
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
USŁUGA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
PROJEKTU POD NAZWĄ: MEDICUS – CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UJK
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W
RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.ujk.edu.pl/dzp/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP,
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
bkotras@ujk.edu.pl
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email
bkotras@ujk.edu.pl Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.”
niniejszym informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.
2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze)
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach
ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty
przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego
im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO
10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są
przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz
nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.104.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Kurs/szkolenie dla instruktorów symulacji poziom zaawansowany, zakończony uzyskaniem
certyfikatu Instruktora Symulacji Medycznej dla 40 osób w dwóch edycjach
1 edycja dla 20 osób IV kwartał 2021 r. – I kwartał 2022r.
2 edycja dla 20 osób I kwartał 2022 r. – II kwartał 2022r.
4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214
ust.1 pkt 7 PZP o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia. Zamówienia polegające na
powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba
rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość
wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu
do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego. Zamawiający uwzględnił całkowitą
wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nie odrzucone oceniane będą w oparciu o kryteria:
Cena brutto za kurs/szkolenie
Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie
Klauzule społeczne
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których
mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule społeczne
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Szkolenie w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym, zakończony uzyskaniem
zaświadczenia, dla 40 osób w dwóch edycjach.
1 edycja dla 20 osób : IV kwartał 2021r.- I kwartał 2022 r.
2 edycja dla 20 osób : I kwartał 2022r.- II kwartał 2022 r
Każda edycja dla 20 osób z podziałem na grupy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214
ust.1 pkt 7 PZP o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia. Zamówienia polegające na
powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba
rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość
wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu
do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego. Zamawiający uwzględnił całkowitą
wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nie odrzucone oceniane będą w oparciu o kryteria:
Cena brutto za kurs/szkolenie
Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie
Klauzule społeczne
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których
mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule społeczne
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Szkolenie egzaminator OSCE, zakończony uzyskaniem certyfikatu Instruktora Symulacji
Medycznej dla 40 osób w dwóch edycjach
1 edycja dla 20 osób I kwartał 2022,
2 edycja dla 20 osób II kwartał 2022
Każda edycja dla 20 osób z podziałem na dwie grupy po 10 osób
4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214
ust.1 pkt 7 PZP o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia. Zamówienia polegające na
powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba
rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość
wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu
do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego. Zamawiający uwzględnił całkowitą
wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nie odrzucone oceniane będą w oparciu o kryteria:
Cena brutto za kurs/szkolenie
Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie
Klauzule społeczne
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których
mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule społeczne
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy PZP, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określa warunku w
tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1 wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej :
a) 2 usługi polegające na przeprowadzenia kursów/szkoleń z zakresu : część I instruktor
symulacji medycznej; część II pracy z pacjentem standaryzowanym; o łącznej wartości minimum
30.000,00 zł brutto (dotyczy części I i II);
b) 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu egzaminatora OSCE o łącznej
wartości minimum 15.000 zł brutto (dotyczy części III).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość
usług nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów.
4.2. dysponuje minimum :
Dla części I : 1 osobą posiadającą :
a) wykształcenie wyższe, kierunek medycyna lub ratownictwo medyczne, z tytułem naukowym
doktora nauk medycznych lub doktor nauk o zdrowiu;
b) minimum 3 letnie doświadczenie (pełne lata liczone w stosunku do daty opublikowania
niniejszego postępowania) w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu symulacji medycznej
prowadzonych dla kadry dydaktycznej – minimum 15 szkoleń;
c) certyfikat instruktora symulacji medycznej (poziom podstawowy i zaawansowany);
d) certyfikat trenera/instruktora symulacji medycznej EUSIM (Europejskie Towarzystwo
Symulacji Medycznej) lub równoważne tj. certyfikat wydany przez ośrodek szkoleniowy
certyfikowany przez SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine) lub posiada
certyfikat trenera/instruktora symulacji medycznej EUSIM 2 (Europejskie Towarzystwo Symulacji
Medycznej) lub równoważne tj. certyfikat wydany przez ośrodek szkoleniowy certyfikowany
przez SESAM (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine);
e) certyfikaty instruktora BLS,ACLS,PALS,ITLS z zakresu:
• BLS (Basic Life Support Healthcare Provider, tłum. podstawowe czynności resuscytacyjne)
wystawiony przez American Heart Association (AHA) lub placówkę/instytucję posiadającą
uprawnienia do wydawania certyfikatu AHA lub równoważne,
• ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support, tłum. Zaawansowane czynności
resuscytacyjne) – certyfikat wydany przez American Heart Association (AHA) lub
placówkę/instytucję posiadającą uprawnienia do wydania certyfikatu AHA lub równoważne tj.
ALS (Advancet Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych) – certyfikat
wydany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) lub placówkę/instytucję posiadającą
uprawnienia do wydania certyfikatu ERC,
• PALS (PALS (Pediatric Advanced Life Support, tłum. Zaawansowane zabiegi ratujące życie u
dzieci) certyfikat wydany przez American Heart Association (AHA) lub placówkę/instytucję
posiadającą uprawnienia do wydania certyfikatu AHA lub równoważne tj. EPALS (European
Pediatric Advenced Life Support – zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci) certyfikat
wydany przez Europejską Radę Resuscytacji (ERC) lub placówkę/instytucję posiadającą
uprawnienia do wydania certyfikatu ERC,
• ITLS (Zaawansowane zabiegi ratujące w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej)
certyfikowany przez International Trauma Life Support lub równoważne tj. PHTLS (Prehospital
Trauma Life Support – opieka przedszpitalna pacjenta po urazie) – certyfikat wydany przez
National Association of Emergency Medical Technicias (NAEMT) lub placówkę/instytucję
posiadającą uprawnienia do wydania certyfikatu NAEMT.
f) minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w CSM na uczelni wyższej w kształceniu na
kierunkach medycznych;
Dla części II : 1 osobą posiadającą:
a) Wykształcenie wyższe, kierunek medycyna lub ratownictwo medyczne, z tytułem naukowym
doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu;
b) Minimum 3 letnie doświadczenie (pełne lata liczone w stosunku do daty opublikowania
niniejszego postępowania) w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu symulacji medycznej
prowadzonych dla kadry dydaktycznej – minimum 15 szkoleń/kursów –
w tym minimum 4 szkolenia/kursy z pacjentem standaryzowanym
c) Certyfikat instruktora symulacji medycznej – poziom podstawowy i zaawansowany;
d) Doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć z udziałem pacjenta standaryzowanego –
minimum 2 lata.
Dla części III: 1 osobą posiadającą:
a) wykształcenie wyższe, kierunek medycyna lub ratownictwo medyczne, z tytułem naukowym
doktora nauk medycznych lub doktor nauk o zdrowiu;
b) minimum 3 letnie doświadczenie (pełne lata liczone w stosunku do daty opublikowania
niniejszego postępowania) w prowadzeniu kursów/szkoleń z zakresu symulacji medycznej
prowadzonych dla kadry dydaktycznej – minimum 15 szkoleń;
c) certyfikat instruktora symulacji medycznej (poziom podstawowy i zaawansowany);
d) doświadczenie w zakresie prowadzenia egzaminów OSCE na uczelni wyższej – minimum 3
egzaminy OSCE.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
wykształcenia, wskazanie posiadanych tytułów naukowych, doświadczenia, posiadanych certyfikatów,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; do wykazu należy dołączyć dokumenty
potwierdzające spełnienie warunków określonych w Rozdziale XV pkt.5 ppkt. 4.2 (wykształcenie,
doświadczenie, certyfikaty)
wykaz osób nie podlega uzupełnieniu, ze względu na to że stanowi dokument w oparciu o który będą
przyznawane punkty w kryterium wyboru oferty „doświadczenie osoby prowadzącej szkolenie".
Na wezwanie (wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza):
1) wykaz wykonanych lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
UWAGA: W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający
dopuszcza aby wykaz o którym mowa wyżej dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata, ale nie
dłuższym niż 4 lata.
3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie
wskazanym w SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
c) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
d) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego
f) oświadczenie o braku powiązań
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Oświadczenia o których mowa w art.125 ust.1 PZP, składają odrębnie każdy spośród
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość
usług nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów.
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w
przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik
uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z
płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin
realizacji zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności
w poniższych przypadkach i w okolicznościach określonych w PZP Dział VII Rozdział III art.454 i
455.
3. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiana:
1) Terminu wykonania umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Strony umowy nie
miały wpływu (w tym również w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły
wyższej, sytuacji, których nie dało się przewidzieć, które mają wpływ na termin realizacji i są
niezależne od stron umowy);
2) Zmiana podwykonawców, w tym podwykonawców na zasobach, których wykonawca opierał
się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy
podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w SWZ
(taka zmiana nie wymaga aneksu).
3) Wprowadzenie przez wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania
przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z
zamawiającym i treści umowy z nim zawartej przez wykonawcę (taka zmiana nie wymaga
aneksu)
5) zmiany osób reprezentujących wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych,
6) Osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby, co
najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji/doświadczenia co dana osoba wykazana na
etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania
czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu).
7) gdy Wykonawcę ma zastąpić nowy Wykonawca, na zasadach określonych w art. 455 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp;
8) albo gdy zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania innych zmian umowy, pod warunkiem, że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy
byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o ile
pozostanie to w zgodzie z art. 454 ustawy Pzp.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy jeżeli służyć będzie
należytemu wykonaniu umowy.
6. W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o
których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym
fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana
umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i
podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz
powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia
publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie
wywołuje skutków prawnych.
7. Do umowy będą miały zastosowanie przepisy art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.
poz.374, 567 i 568 ze zm.).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-21 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-21 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-19
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art.110 ust.2 PZP,
Wykonawcę na podstawie Art.108 ust.1

Uwaga: kompletna SWZ stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia

UWAGA: 18.10.2021r.

Poniżej zamieszcza się treść pytania i odpowiedzi dotyczących ww. postępowania. Treść pytania i odpowiedź zamieszcza się też w kolejnym załączniku (3)  do niniejszego ogłoszeniaADP.2301.104.2021                                                                         Kielce, dnia  18.10.2021r.  Zgodnie z art. 284 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych
poniżej zamieszcza się treść pytań  i
odpowiedzi dotyczących postępowania pn. 
Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji,   szkolenia 
w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym i szkolenia egzaminatora
OSCE” Pytanie
nr 1. dotyczy części I i Części II, Wymagania dodatkowe: pkt. 4.Zwracamy
się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie, by w zamian za wymóg: ”Wykonawca
zobowiązuje się do opisu ewaluacji kompetencji każdego uczestnika projektu w
formie ankiety na wejście i wyjście”, dopuścił, by Wykonawca zweryfikował
efekty kształcenia poprzez egzamin prowadzony w sposób ciągły podczas całego
szkolenia, obejmujący obserwację i zatwierdzenie przez prowadzącego poprawnego
wykonania czynności przez uczestnika. ODPOWIEDŹ: Treść SWZ pozostaje bez
zmian.


UWAGA: 18.10.2021r.

W  kolejnym załączniku (4) zamieszcza się informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

uWAGA: 21.10.2021r.

W kolejnym załączniku (5) zamieszcza się informację z otwarcia ofert


U W A G A: 10.11.2021r.

W kolejnym załączniku (6) zamieszcza się Informację o wyborze ofertyBarbara Kotras mail: bkotras@ujk.edu.pl