Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa odzieży ochronnej medycznej ADP.2301.6.2022

Dostawa odzieży ochronnej medycznej ADP.2301.6.2022

  • Znak sprawy: ADP.2301.6.2022
  • Termin składania ofert: 2022-03-22 11:00
  • Opublikowano: 2022-03-07 14:42:11 przez Kowalczyk Anna

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży ochronnej medycznej ADP.2301.6.2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: (41) 349 72 77; (41) 349 73 68

1.5.8.) Numer faksu: (41) 344 56 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży ochronnej medycznej ADP.2301.6.2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-adc9ca2e-9def-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00077658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019759/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa odzieży ochronnej i zabezpieczającej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.ujk.edu.pl/dzp/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ROZDZIAŁ XI SWZ
INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZNIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje ID/numer postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania ADP.2301.6.2022. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl.
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Do porozumiewania się z Wykonawcami ze stronu Zamawiającego upoważniona jest Anna Kowalczyk, tel. +48 41349 7368, e-mail: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl.
13. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r., zwana dalej „PZP” niniejszym informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce;
2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach ustawy PZP, który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO;
10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;
11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.
*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także jego załączników.
**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w w sekcji II pkt.3.15)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 224474 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 192931,15 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej medycznej, obuwia ochronnego i okularów ochronnych na potrzeby Collegium Medicum:
Fartuch jednorazowy flizelinowy z długim rękawem szt. 4500
Fartuch jednorazowy foliowy (ochronny) op. 30
Fartuch chirurgiczny z mankietami, niejałowy szt. 80
Fartuch chirurgiczny z wstawkami nieprzemakalnymi na mankietach, jałowy szt. 30
Niejałowe ubranie medyczne 2 częściowe: spodnie i bluza jednorazowa z krótkim rękawem, rozmiar M kpl. 3300
Niejałowe ubranie medyczne 2 częściowe: spodnie i bluza jednorazowa z krótkim rękawem, rozmiar L kpl. 3300
Kombinezon ochronny Przeciw COvid-19 szt. 400
Czepek jednorazowy chirurgiczny zielony
z gumką op. 10
Czepek foliowy z gumką op. 10
Ochraniacze na obuwie op. 20
Okulary ochronne plastikowe szt. 20
Rękawice ginekologiczne, długie, rozm. M 7 1/2 op. 10
Rękawice ginekologiczne, długie, rozm. L 8 1/2 op. 10
Rękawiczki Lateksowe - rozmiar S op. 300
Rękawiczki Lateksowe - rozmiar M op. 400
Rękawiczki Lateksowe - rozmiar L op. 230
Rękawiczki Lateksowe - rozmiar XL op. 20
Rękawiczki Nitrylowe - rozmiar S op. 320
Rękawiczki Nitrylowe - rozmiar M op. 530
Rękawiczki Nitrylowe - rozmiar L op. 230
Rękawiczki Nitrylowe - rozmiar XL op. 20
Rękawiczki chirurgiczne sterylne roz 6,0 i 6,5 op. 70
Rękawiczki chirurgiczne sterylne roz 7 op. 70
Rękawiczki chirurgiczne sterylne roz 7,5 op. 40
Rękawiczki chirurgiczne sterylne roz 8,0 op. 10
Odzież medyczna płócienna wielorazowego użytku klp 60
Medyczny płócienny FARTUCH DŁUGI wielorazowego użytku szt. 40
Buty Medyczne szt. 60
Rękawice nitrylowe roz. S op. 18
Rękawice nitrylowe roz. M op. 8
Rękawice nitrylowe roz. L op. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18142000-6 - Okulary ochronne

18830000-6 - Obuwie ochronne

18832000-0 - Obuwie specjalne

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy. dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w SWZ oraz na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w rozdziale XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ VI SWZ. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie dostawy, tj. co najmniej dwa odrębne zamówienia (kontrakty) każde z nich na dostawę odzieży medycznej, każde z nich na kwotę minimum 10 000,00 zł brutto. Przez „jeden odrębny kontrakt” Zamawiający rozumie jedno odpłatne zamówienie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz dostaw potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu wraz z dowodami określającymi czy dostawy w nim zamieszczone zostały wykonane należycie, wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
2) w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotów trzecich w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, winny zostać przedstawione przez ten podmiot, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane przez Wykonawcę produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca winien załączyć do oferty :
1)Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy)-sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego "Formularz rzeczowo-cenowy" ;
2)W przypadku rozwiązań równoważnych- foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych produktów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1)Opis asortymentu oferowanego, ze wskazaniem nazwy producenta i numeru katalogowego produktu (jeżeli produkt posiada nr katalogowy).
2)W przypadku rozwiązań równoważnych- foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych produktów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

ROZDZIAŁ X SWZ. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p.
2. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 455 ust.1 pkt.1) następującą zmianę umowy:
zmiana produktu/ów w przypadku wycofania z produkcji - pod warunkiem, że oferowany/e nie będą gorsze niż te wskazane w SWZ oraz gwarantować będą zachowanie wszystkich warunków/parametrów/norm opisanych w SWZ, cena nie ulegnie zwiększeniu. Wykonawca w tym przypadku musi wykazać, że oferowane przez niego produkty zostały wycofane z produkcji spełniają, wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskać zgodę zamawiającego na taką zmianę.
3. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-17 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-17 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Do oferty, zgodnej z treścią załącznika nr 2 do SWZ (wraz z załącznikiem nr 1 do formularza oferty), należy dołączyć :
1)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2)oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków
3)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1) w części dotyczącej podwykonawców,
4)w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w punkcie 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
5)w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
a)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
6)Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7)Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą wymagane przy poleganiu na zasobach podmiotów trzecich:
a)Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia jest zobowiązany do złożenia oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,
b)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 7, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8) Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w Rozdziale IV SWZ .
2.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej w pkt.1 ppkt.5) litera a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
Szczegóły opisu sposobu przygotowania oferty znajdują się w rozdziale XII SWZ.

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

Ogłoszenie o niniejszym zamowieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych- dnia 7.03.2022r. pod numerem 2022/BZP 00077658/01 oraz na stronie internetowej zamawiającego  https://bip.ujk.edu.pl/dzp/- dnia 7.03.2022r.

Identyfikator postępowania na  Miniportalu
1055d412-b93c-4422-9b65-f4e5ff5a56ec

9.03.2022r.UWAGA w załączniku do niniejszego ogłoszenia zamieszcza się zmianę treści SWZ.

14.03.2022r. UWAGA - w załączniku do niniejszego ogłoszenia zamieszcza się treść pytania, które wpłynęło do niniejszego postępowania, udzieloną odpowiedź i zmiany treści SWZ. W kolejnym załączniku dodaje się ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

22.03.2022r. UWAGA-  w załączniku dodaje się informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

22.03.2022r. UWAGA- w załączniku dodaje się informację z otwarcia ofert

13.04.2022r. UWAGA- w załączniku zamieszcza się informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postepowaniu

26.04.2022r UWAGA- w załączniku zamieszcza się treść ogłoszenia o wyniku postępowania (BZP)

Anna Kowalczyk, tel. 41 349 73 68, kowalczyk.anna@ujk.edu.pl