Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.40.2022

Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.40.2022

  • Znak sprawy: ADP.2301.40.2022
  • Termin składania ofert: 2022-05-23 10:00
  • Opublikowano: 2022-04-20 09:22:36 przez Marcin Kmieciak


ADP.2301.40.2022                                                                Kielce, dnia  21.06.2022

                   

WYNIK POSTĘPOWANIA

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

        Zamawiający Uniwersytet  Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że  postępowanie na  Dostawę  zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  o numerze ADP.2301.40.2022,  zostało unieważnione                         na podstawie art. 255 pkt 3  ustawy Pzp. tzn. Zamawiający unieważnia postepowanie  gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający  zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W postepowaniu wpłynęła jedna oferta Wykonawcy:  Anna Twaróg SIMPLYQ ul. Łososińska 32A, 34-600 Limanowa z zaoferowana kwotą brutto  89990 zł, , termin realizacji 30 dni.

 

            Zamawiający dysponuje kwotą 52398,38 zł netto, 64450 zł brutto, Oferta  wykonawcy przekracza założoną przez Zamawiającego  kwotę o 25540  zł

 Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 23.05.2022 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na Dostawa  zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.40.2022

 

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

1)      Anna Twaróg SIMPLYQ ul. Łososińska 32A, 34-600 Limanowa z zaoferowana kwotą brutto  89990 zł, , termin realizacji 30 dni.

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 52398,38 zł netto, 64450 zł brutto

 

 Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 23.05.2022 r. godz. 08:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawa  zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.40.2022

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

 

52398,38 zł netto, 64450 zł brutto

 

UWAGA z dnia 12.05.2022 r.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust 1 Pzp zmienia treść  SWZ w następujący sposób:

1)      W Rozdziale VIII  „PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA”  dopisuje się punkt 3                      o treści :

3)      Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie  art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

 

5)      W rozdziale IX  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  w punkcie :

1  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

4)      Oświadczenie wykonawcy , iż nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

5)      Jeśli dotyczy: Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

 

 

2)      W rozdziale IX.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU w punkcie 4 o treści    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

Dopisuje się  pkt 8.

 

8)      Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014  oraz  art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

 

UWAGA Zamawiający załącza do treści SWZ jako:

złącznik nr 8 Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp


załącznik nr 9 Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp – jeśli dotyczy.


20/04/2022    S77

Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe

2022/S 077-209472

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.40.2022

Numer referencyjny: ADP.2301.40.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup kompletu dwóch zestawów edukacyjnych wykorzystujących kody kreskowe oraz tagi RFID wraz ze wsparciem dydaktycznym i szkoleniem dla kadry dydaktycznej

Na 1 Komplet składają się dwa zestawy. Każdy z zestaw powinien zawierać elementy opisane poniżej:

ELEMENT nr 1 - Terminal z oprogramowaniem logistycznym. W skład zestawu wchodzą: - terminal, bateria - dok komunikacyjny z kablem transmisyjnym - oprogramowanie logistyczne terminalu.

ELEMENT nr 2 - Aplikacja do rejestracji tagów RFID. W skład zestawu wchodzą: - czytnik RFID Intermec IF2 lub zamiennik - antena RFID Intermec lub zamiennik - akcesoria do czytnika i anteny - rolka tagów radiowych Intermec (490 sztuk) - aplikacja na PC do programowania i rejestracji tagów RFID.

ELEMENT nr 3 - Aplikacja do wydruku etykiety logistycznej. W skład zestawu wchodzą: - drukarka termotransferowa umożliwiająca obsługę oprogramowania, etykiety papierowe z perforacją o rozmiarze 101 mm x 152 mm (2 rolki po 320 sztuk)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup kompletu dwóch zestawów edukacyjnych wykorzystujących kody kreskowe oraz tagi RFID wraz ze wsparciem dydaktycznym i szkoleniem dla kadry dydaktycznej

Na 1 Komplet składają się dwa zestawy. Każdy z zestaw powinien zawierać elementy opisane poniżej:

ELEMENT nr 1 - Terminal z oprogramowaniem logistycznym. W skład zestawu wchodzą: - terminal, bateria - dok komunikacyjny z kablem transmisyjnym - oprogramowanie logistyczne terminalu.

ELEMENT nr 2 - Aplikacja do rejestracji tagów RFID. W skład zestawu wchodzą: - czytnik RFID Intermec IF2 lub zamiennik - antena RFID Intermec lub zamiennik - akcesoria do czytnika i anteny - rolka tagów radiowych Intermec (490 sztuk) - aplikacja na PC do programowania i rejestracji tagów RFID.

ELEMENT nr 3 - Aplikacja do wydruku etykiety logistycznej. W skład zestawu wchodzą: - drukarka termotransferowa umożliwiająca obsługę oprogramowania, etykiety papierowe z perforacją o rozmiarze 101 mm x 152 mm (2 rolki po 320 sztuk) - rolka taśmy barwiącej woskowej 104 mm x 153 m - aplikacja na PC do wydruku etykiety logistycznej.

Materiały dydaktyczne zestaw ćwiczeń dydaktycznych z zakresu gospodarki magazynowej opracowany do przeprowadzenia zajęć praktycznych wraz ze szkoleniem dla pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć na kierunku logistyka.

Akcesoria: etykiety papierowe zgodne z urządzeniem drukującym, z perforacją o rozmiarze 101 mm x 152 mm (2 rolki po 320 sztuk) - 1 rolka taśmy barwiącej woskowej 104 mm x 153 m -do drukarki termotransferowej

Zadania zestawu Obsługa terminala ręcznego. Odczyt kodów kreskowych. Rejestracja palet na podstawie odczytu kodów z etykiet logistycznych. Rejestracja wyrobów jednostkowych. Odczyt zinwentaryzowanych towarów z karty SD na ekranie PC.

Zadania aplikacji Instalacja i konfiguracja czytnika RFID. Programowanie zawartości tagów Modyfikowanie i kasowanie zaprogramowanych tagów. Odczyt i rejestracja tagów przy pomocy czytnika RFID i anteny zewnętrznej. Odwzorowanie obecności tagów w zasięgu anteny na ekranie PC.

Funkcje zestawu Poznanie cech i parametrów etykiety logistycznej. Tworzenie etykiety logistycznej na bazie przygotowanego formatu. Identyfikatory zastosowań, kontrola poprawności wprowadzania danych. Obsługa drukarki termotransferowej. Wydruk etykiety logistycznej na drukarce termotransferowej . Wydruk etykiety logistycznej na drukarce biurowej - laserowej lub atramentowej.

Wsparcie dydaktyczne wraz ze szkoleniem dla kadry dydaktycznej zestaw ćwiczeń dydaktycznych z zakresu gospodarki magazynowej opracowany do przeprowadzenia zajęć praktycznych wraz ze szkoleniem dla pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć na kierunku logistyka (Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania jednodniowego szkolenia dla kadry dydaktycznej w terminie max 7 dni od daty dostarczenia zamówienia. )

Zestawy dostarczone przez oferenta powinny zawierać konspekty zajęć dydaktycznych umożliwiające nauczanie wykorzystania zamawianych urządzeń w zakresie szeroko rozumianej logistyki, a głównie gospodarki magazynowej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup realizowany jest w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/08/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Ofertę należy złożyć poprzez miniportal do dnia 23.05.2022 r. do godziny 10:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2022 r. o godzinie 13.00

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,

3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofani

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,

3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

2. Złożenie oferty

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:w zakresie proceduralnym:

Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 500 zł

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.40.2022 ”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2022

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM

Wykonawca
zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:               500 zł

2.    Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2.

3.    Wadium może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    gwarancjach bankowych;

3)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)    poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).

4.         Wadium w
formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na
dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.40.2022 ”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.    Wadium wnoszone w formie poręczeń lub
gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1)    musi obejmować odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

2)    z jej treści powinno jednoznacznej
wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3)    powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe
oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)    termin obowiązywania poręczenia lub
gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5)    w treści poręczenia lub gwarancji
powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

       6)  
         
beneficjentem
poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w    Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369
Kielce

7)    w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8)    musi zostać złożone w postaci
elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
poręczenia lub gwarancji.

6.    W przypadku wniesienia wadium w formie:

1)    pieniężnej - zaleca się, by dowód
dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2)    poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by
oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

7.    Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
zostanie odrzucona.

8.    Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania
wadium określa p.z.p.

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
NIP: 657-02-34-850
Email : dzp@ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Godziny pracy: 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
1. Informacje ogólne
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
2. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz można wypełnić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,
2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,
3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
4) Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,
5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.