Drukuj

Bieżące przetargi

Wykonanie naprawy pokryć dachowych. Roboty do Wykonania na Budynku Centrum Sportu oraz na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ADP.2301.109.2022

Wykonanie naprawy pokryć dachowych. Roboty do Wykonania na Budynku Centrum Sportu oraz na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ADP.2301.109.2022

  • Znak sprawy: ADP.2302.109.2022
  • Termin składania ofert: 2023-01-13 12:00
  • Opublikowano: 2022-12-29 14:17:12 przez Marcin Kmieciak


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA / O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

uMOWA Z WYKONAWCĄ  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MARBUD I” s.c. M. & M. Pacholec                    ul. Strycharska 4, 25-659 Kielce, województwo świętokrzyskie NA KWOTĘ  brutto 33 751,25 zł ZOSTAŁA PODPISANA W DNIU 30.01.2023 R.  Ogłoszenie o udzieleniu Zamaówienia zostało opublikowane w BZP  Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00522718

ADP.2301.109.2022                                                               Kielce, dnia  20.01.2023

                   

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej                                     w postępowaniu na  Wykonanie naprawy pokryć dachowych. Roboty do wykonania na Budynku Centrum Sportu oraz na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych”

Nr postępowania: ADP.2301.109.2022

 

 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 13.01.2023 r. o godzinie 13:00

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

1)    Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MARBUD I” s.c. M. & M. Pacholec                             ul. Strycharska 4, 25-659 Kielce, województwo świętokrzyskie za cenę brutto 33 751,25 zł udzielimy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 64 dni od daty zawarcia umowy. Oferta w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia otrzymała 60 pkt, w  kryterium: „wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi                    otrzymała 20 pkt, w kryterium skrócenie terminu realizacji umowy otrzymała 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)    USŁUGI BUDOWLANE ŁUKASZ MISZTAL ul. Chabrowa 9a, 25-224 Kielce za cenę brutto 35 000,00 zł  udzielimy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy, Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 64 dni od daty zawarcia umowy. Oferta w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia otrzymała 57,86 pkt, w  kryterium: „wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi  otrzymała 20 pkt, w kryterium skrócenie terminu realizacji umowy otrzymała 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 97,86 pkt

3)    TECHBUD sp.z.o.o. ul. Kosynierów 15B, 31-572 Kraków za cenę brutto 35665,14 zł dzielimy gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 60 dni od daty zawarcia umowy. Oferta w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia otrzymała 56,78 pkt, w  kryterium: „wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi                    otrzymała 20 pkt, w kryterium skrócenie terminu realizacji umowy otrzymała 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 96,78 pkt

4)    FIRMA BUDOWLANA KAMIL PERLAK PIEKOSZOWSKA 359B 25-645 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE za cenę brutto 36 867,10 (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem 10/100zl.),w tym wartość podatku VAT. udzielimy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 64 dni od daty zawarcia umowy. Oferta w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia otrzymała 54,92 pkt, w  kryterium: „wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi                    otrzymała 20 pkt, w kryterium skrócenie terminu realizacji umowy otrzymała 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 94,92 pkt

5)    ERGO Docieplenia Grzegorz Pułapa Ruda Solska84, 23-400 Biłgoraj za cenę brutto 38991 zł udzielimy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 64 dni od daty zawarcia umowy. Oferta w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia otrzymała 51,93 pkt, w  kryterium: „wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi  otrzymała 20 pkt, w kryterium skrócenie terminu realizacji umowy otrzymała 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 91,93 pkt

6)    Przedsiębiorstwo budowlane Praktiw Paweł Ramiączek ul. Domki 3/2 25-204 Kielce Świętokrzyskie za cenę brutto 41500 zł dzielimy gwarancji i rękojmi na okres 36. miesięcy. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 63 dni od daty zawarcia umowy. Oferta w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia otrzymała 48,79 pkt,                            w  kryterium: „wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi  otrzymała 20 pkt, w kryterium skrócenie terminu realizacji umowy otrzymała 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 98,79 pkt

 

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą, Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MARBUD I” s.c. M. & M. Pacholec  którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana zgodnie      z art. 308 ust 1  Pzp.  w terminie  27.01.2023 r.

 
Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 13.01.2023 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej p.z.p. na ROBOTĘ BUDOWLANĄ  pn.

Wykonanie naprawy pokryć dachowych. Roboty do wykonania na Budynku Centrum Sportu oraz na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych”

Nr postępowania: ADP.2301.109.2022

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

1)      Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MARBUD I” s.c. M. & M. Pacholec                             ul. Strycharska 4, 25-659 Kielce, województwo świętokrzyskie za cenę brutto 33 751,25 zł udzielimy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 64 dni od daty zawarcia umowy.

2)      USŁUGI BUDOWLANE ŁUKASZ MISZTAL ul. Chabrowa 9a, 25-224 Kielce za cenę brutto 35 000,00 zł  udzielimy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy, Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 64 dni od daty zawarcia umowy.

3)      TECHBUD sp.z.o.o. ul. Kosynierów 15B, 31-572 Kraków za cenę brutto 35665,14 zł dzielimy gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 60 dni od daty zawarcia umowy.

4)      FIRMA BUDOWLANA KAMIL PERLAK PIEKOSZOWSKA 359B 25-645 KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE za cenę brutto 36 867,10 (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem 10/100zl.),w tym wartość podatku VAT. udzielimy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 64 dni od daty zawarcia umowy.

5)      ERGO Docieplenia Grzegorz Pułapa Ruda Solska84, 23-400 Biłgoraj za cenę brutto 38991 zł udzielimy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 64 dni od daty zawarcia umowy.

6)      Przedsiębiorstwo budowlane Praktiw Paweł Ramiączek ul. Domki 3/2 25-204 Kielce Świętokrzyskie za cenę brutto 41500 zł dzielimy gwarancji i rękojmi na okres 36. miesięcy. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie: 63 dni od daty zawarcia umowy.

 

               

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

30081,30 zł netto, 37000 zł brutto

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto  - stanowiąca wagę  60% 

2)  wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi – stanowiące wagę 20%

3) skrócenie terminu realizacji umowy – stanowiące wagę 20%

A.                            Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”

Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

Liczba punktów = (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60 -  liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty;

 

B.                            Kryterium: „wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi”

Maksymalna ilość uzyskanych punktów wynosi 20.

Minimalna długość udzielonej gwarancji i rękojmi to 12 miesięcy.

Za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres:

a)                             12 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 0 pkt.

b)                             24 miesiące, Wykonawca otrzyma – 10 pkt

c)                             36 miesięcy i więcej Wykonawca otrzyma – 20 pkt.

 

C. skrócenie terminu realizacji umowy – stanowiące wagę 20%

 

Zamawiający wymaga realizacji umowy najpóźniej w terminie j 84 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu realizacji umowy (84 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot  umowy w terminie krótszym od wskazanego przez Zamawiającego jako maksymalny, za każdy  dzień skrócenia  realizacji otrzyma 1(jeden) punkt. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów ( tj. za czas realizacji 64 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.  W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ADP.2301.109.2022

Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej p.z.p. na ROBOTĘ BUDOWLANĄ  pn.

 „Wykonanie naprawy pokryć dachowych. Roboty do wykonania na Budynku Centrum Sportu oraz na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych”

 

Nr postępowania: ADP.2301.109.2022

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

30081,30 zł netto, 37000 zł brutto
PYTANIA i ODPOWIEDZI Z dnia 02.01.2023

1) W związku z przetargem na remont dachu, składamy zapytanie czy

Czy istnieje możliwość zastosowania technologii płynnych membran niż
podana w specyfikacji papa termozgrzewalna?
Pracujemy na płynnych membranach hydroizolacyjnych przeznaczonych do
naprawy dachów wielkopowierzchniowych od 10 lat. Posiadamy żywice
poliuretanowe lub technlogię "zimnych dachów" opartych na polimerach
MS.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie innych materiałów do pokryć dachowych niż w postępowaniu. Należy zastosować papę termozgrzewalną zgodnie z dokumentami załączonymi w postępowaniu.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na

Wykonaniu robót zabezpieczających na remontowanych powierzchniach dachu, Zerwaniu pokryć                    z papy i usunięciu z dachów, Wykonanie pokrycia dachowego z papy  termozgrzewalnej podwójnie na nowym pokryciu z wywinięciem na mur oraz montaż listew systemowych (budynek WNŚ i P), Naprawa istniejącego pokrycia z papy (likwidacja pofałdowań i pęcherzy), Wymiana kominków systemowych z pcv, Wykonanie jednokrotne pokrycia z papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu z papy z wywinięciem na mur i montażem listew systemowych (budynek Centrum Sportu), Oraz wszelkie prace porządkowe i wywozu powstałego gruzu budowlanego i odpadów

2.       Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja techniczna tj.:

1)    Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SWZ

2)    Przedmiar robót – załącznik nr 1a) do SWZ

3)    Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – załącznik nr 1b) do SWZ

3.      Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7 roboty budowlane

45110000-1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne

45261210-9 wykonywanie pokryć dachowych

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

6.       Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego – jeżeli będą wymagane.

7.       Jeżeli w SWZ i załącznikach do niej używa się określenia Polska Norma należy rozumieć to jako Polska Norma przenosząca normy europejskie zharmonizowane. Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza stosowanie norm równoważnych, z uwzględnieniem treści art. 101 ust. 3 i 4 p.z.p.

8.       Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SWZ, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno-budowlanymi.

9.       W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 101 ust. 5 p.z.p, tzn. Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104 - 107 p.z.p, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

10.    W przypadku wystąpienia w SWZ lub którymkolwiek załączniku do SWZ nazw producenta
produkty/materiały można zastąpić równoważnymi, które nie będą gorsze niż te wskazane w dokumentacji oraz gwarantować będą zachowanie parametrów i funkcjonalności opisanych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty/materiały/ spełniają, wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ, STWIORB, przedmiarach i będą zgodne z charakterem użytkowym, jakością materiałów, wytrzymałością, trwałością, parametrami bezpieczeństwa użytkowania. Ewentualne występujące w opracowaniach projektowych nazwy (w tym nazwy własne, normy, znaki towarowe i sformułowania „np.”), typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia przepisów ustawy p.z.p, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych zamawiającego. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych budynku i instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Wszystkie materiały oraz planowane rozwiązania równoważne i zamienne muszą być uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

11.    Wykonawca wybrany do wykonania zamówienia zobowiązany będzie do wykonywania wszystkich poleceń uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego wydanych zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą robót a Zamawiającym. W przypadku zmiany lub zawieszenia wymienionej osobie uprawnień przez Zamawiającego, Wykonawca będzie się stosował do poleceń innego Przedstawiciela wyznaczonego przez Zamawiającego.

12.    Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 p.z.p.

13.    Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie ze
sztuką budowlaną, technologią systemową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z umową, przedmiarem robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, Polskimi Normami Budowlanymi przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosząc te normy (odpowiednio do art. 101 ust. 1 pkt 2 p.z.p) z jednoczesnym dopuszczeniem rozwiązań równoważnych (zaakceptowanych przez zamawiającego), oraz niniejszą SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem  lub normami.

14.   Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosi minimum 12 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

Uwaga: Okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert (patrz rozdział XIX). Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.

15.   Zamawiający zgodnie z art. 95 p.z.p., wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia z wyjątkiem kierownika robót. Zamawiający przed podpisaniem umowy i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagania wskazanego wyżej, w szczególności poprzez zlecenie kontroli PIP oraz zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagania o którym mowa w zdaniu pierwszym określa wzór umowy.

16.   W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby,
pracodawcę lub z innych przyczyn, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, o których mowa w pkt. 4 chyba, że przedłoży oświadczenie na miejsce osoby z którą został rozwiązany stosunek pracy nie zatrudni innej osoby zarówno na podstawie umowy o pracę jak i umowy cywilno-prawnej.

17.   Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.1.      Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie max do 84 dni od daty zawarcia umowy.

2.      Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę - potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru (lub wytypowanego pracownika Zamawiającego) - gotowości do odbioru przedmiotu umowy wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej pod warunkiem braku usterek w protokole odbioru końcowego.

 

V.            WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.           O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

 

 

 

2.           O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)               zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie precyzuje tego warunku

2)               uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

    Zamawiający nie precyzuje tego warunku

3)               sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie

4)               zdolności technicznej lub zawodowej:

WYKONAWCA SPEŁNI WARUNEK, JEŻELI WYKAŻE, ŻE:

a)    w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 10 000,00 zł brutto każda.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość robót nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia, o wartości minimum 10 000,00 zł brutto każda.

b) dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia osoby pełniące funkcję:

kierownika budowy – minimum 1 osoba z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, z minimum 5 letnim doświadczeniem na stanowisku kierownika robót.

inspektora nadzoru inwestorskiego, minimum 1 osoba która będzie nadzorować                             i koordynować prace związane z  remontem.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

 

3.       Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 

 

 

 

 

VI.           PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.           Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)        w art. 108 ust. 1 p.z.p.

2)        w art. 109 ust. 1pkt. 4, 5, 7, 8, 9, 10 p.z.p., tj.:

a)         w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b)         który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c)         który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

d)      który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

e)      który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

f)       który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.            Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 z dnia 15 kwietnia 2022 r.), zwanej dalej: „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach”. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

3.           Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

4.      Samooczyszczenie - w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art.
109 ust. 1 pkt 4-5; 7; 9-10 PZP, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

a)    naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;

b)    wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami
ścigania lub zamawiającym;

c)     podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza Wykonawcę.

 

VII.          OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

1.             Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;

2.             Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.             Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

4.             Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

1)                  Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

2)                  Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3)      wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 8 do SWZ.

4)      Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,                                         w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 9 do SWZ.

5.           Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.          Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

7.      Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1)     może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2070), o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2)     podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

8.     Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

9. Jeżeli, w toku postępowania, Wykonawca nie złoży oświadczenia, oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, złożone oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

10.   W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452).

 

VIII.        POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1.           Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.           W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.

3.           Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4.           Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

5.           Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.           UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

7.           Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 5 do SWZ, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X SWZ.

 

IX.           INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1.           Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

2.           W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.           Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

4.           Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.      Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, warunek, o którym mowa  w rozdziale  VIII ust.2 pkt 4) lit. a) musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca — brak możliwości tzw. sumowania.

 

X.            SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1.           Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2.           Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: pdf, doc, docx,  Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.           Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:

1)      drogą elektroniczną: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl;

2)    Poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/  lub ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal (adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP)

3)       Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4)       Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5)       Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

6)               Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

·         w zakresie proceduralnym:

Marcin Kmieciak, tel. (41) 349 73 65;

·         w zakresie merytorycznym:

JAKUB DOBEK, tel. (41) 349 65 81

4.           W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania ADP.2301.87.2022.

5.           Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

6.           Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert.

7.           Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust.6 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

8.           Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 7, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

 

XI.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.           Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.           Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.           Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

4.       Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)               oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;

2)               zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);

3)               dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

5.           Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

6.           Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

7.      Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

ZOBACZ: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf

8.         Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i opatrzona  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i zaszyfrowana. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.

9.            Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2452 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2415 ze zm.), to jest:

1)            dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta oraz dokumenty potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna, składane są w oryginale w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

2)            dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako dokumenty elektroniczne, zapewniając Zamawiającemu możliwość weryfikacji podpisów,

3)            jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie dokumentu lub oświadczenia w postaci papierowej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem ich za zgodność z oryginałem,

4)            w przypadku przekazywania przez Wykonawcę cyfrowego odwzorowania dokumentu lub oświadczenia w postaci papierowej, opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, albo przez Podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem

10.          Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.

11.              Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

12.              W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/instrukcja_uzytkownika_miniportal-epuap.pdf

13.               Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie  Platformy (miniportal) kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu.

14.               Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

15.               Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

XII.          SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.           Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

2.           Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

3.           Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia

4.           Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

5.           Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.           Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

7.           Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.

8.           Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2022 r. poz. 931, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek:

1)    poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)    wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)    wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)    wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

9.           Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

 

XIII.        WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

XIV.        TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.           Wykonawca będzie związany ofertą  do dnia 13.02.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.           W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

3.           Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

 

XV.         SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.           Ofertę należy złożyć poprzez Platformę MiniPortal  do dnia 13.01.2023 r.  do godziny 12:00.

2.           O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3.           Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2023 r. o godzinie 13:00 

4.           Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5.           Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)    nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)    cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on- line.

7. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w punkcie 3, otwarcie ofert nastąpi
niezwłocznie po usunięciu awarii.

8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.

 

XVI.        OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie sumy kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto  - stanowiąca wagę  60% 

2)  wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi – stanowiące wagę 20%

3) skrócenie terminu realizacji umowy – stanowiące wagę 20%

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:

A.    Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”

Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

Liczba punktów = (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60 -  liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty;

punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

a)      Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

b)     Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

B.    Kryterium: „wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi”

Maksymalna ilość uzyskanych punktów wynosi 20.

Minimalna długość udzielonej gwarancji i rękojmi to 12 miesięcy.

Za udzielenie gwarancji i rękojmi na okres:

a)            12 miesięcy, Wykonawca otrzyma – 0 pkt.

b)            24 miesiące, Wykonawca otrzyma – 10 pkt

c)            36 miesięcy i więcej Wykonawca otrzyma – 20 pkt.

 

 

C. skrócenie terminu realizacji umowy – stanowiące wagę 20%

 

Zamawiający wymaga realizacji umowy najpóźniej w terminie j 84 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu realizacji umowy (84 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot  umowy w terminie krótszym od wskazanego przez Zamawiającego jako maksymalny, za każdy  dzień skrócenia  realizacji otrzyma 1(jeden) punkt. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 20 punktów ( tj. za czas realizacji 64 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.  W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie za wszystkie kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu A+B+C =  łączna liczba punktów. 

5.   Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

6.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

7.   Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

XVII.       INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.          Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

2.      Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.

3.          W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4.          Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5.         Wykonawca przed podpisaniem umowy winien przedłożyć:

5.1. umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.2. kserokopie uprawnień budowlanych i aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcje: kierownika robót.

5.3. Kosztorys  uproszczony. Kosztorys należy sporządzić na podstawie „dokumentacji technicznej” stanowiącej załącznik do SWZ (Zamawiający nie dopuszcza  zmniejszenia ilości jednostek). Cenę jednostkową robót Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji własnej, zachowując w kosztorysie podane w dokumentacji jednostki przedmiarowe i ich ilości. W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenie wykonania zamówienia.

5.4 PLAN Bioz Wykonawca zapewni sporządzenie w terminie 3 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót.   Plan BIOZ należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 23.06.2003 r.

 

XVIII.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

 

XIX.        INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1.            Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

2.            Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3.            Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w oparciu o art. 455 ust.1 pkt 1 ustawy p.z.p. oraz na zasadach przewidzianych w załączniku nr 6 do SWZ tj. wzór umowy.

 

XX.         POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

1.      Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2.      Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.      Odwołanie przysługuje na:

1)    niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)    zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4.      Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.    Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

6.    Odwołanie wnosi się w terminie:

1)    5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)    10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7.     Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

1.           Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2.           W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1805) o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

3.           Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

4.           Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 896) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

5.      Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXI.        WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załącznik nr 1a) Przedmiar robót

Załącznik nr 1b) STWiORB

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

Załącznik nr 5 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 6 Wzór umowy

Załącznik nr 7 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 8 Wykaz zrealizowanych robót budowlanych

Załącznik nr 9 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

 


UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
ul. ŻEROMSKIEGO 5,25-369 Kielce
Tel.: (41) 349 72 77, (41) 349 72 96
NIP: 657 023 48 50
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP
Adres e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php Godziny pracy: 07:30-15:30, od poniedziałku do piątku.
Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z miejscem prowadzenia prac, w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiającego oraz uzyskał wszelkie istotne dane, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. W przypadku kiedy Wykonawca zdecyduje się na przeprowadzenie wizji lokalnej zobowiązany jest ten fakt zgłosić Zamawiającemu z dwudniowym wyprzedzeniem, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert po uprzednim kontakcie telefonicznym: p. Jakub Dobek tel. (41) 349 6581(od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15:00).