Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.58.2022

Dostawa urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.58.2022

  • Znak sprawy: ADP.2301.58.2022
  • Termin składania ofert: 2022-07-18 10:00
  • Opublikowano: 2022-06-14 10:07:22 przez Marcin Kmieciak

 

OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMÓWIENIA dla postępowania ADP.2301.58.2022 


Umowy

w części 1 z wykonawcą     Abema Systemy Prezentacyjne Wojciech Kusek Siedziba: ul. Orla 53c, 30-244 Kraków została podpisana w terminie 26.08.2022

w części 2 z wykonawcą MKM Mirosław Kowalik Siedziba: ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce została podpisana w terminie 18.08.2022

w części 3 z wykonawcą Abema Systemy Prezentacyjne Wojciech Kusek Siedziba: ul. Orla 53c, 30-244 Kraków została podpisana w terminie 26.08.2022

w części 4 z wykonawcą    MKM Mirosław Kowalik Siedziba: ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce została podpisana w terminie 18.08.2022

zgodnie                   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  18.08.2022 r.  dla części 2 i 4, oraz  23.08.2022 r dla części 1 i 3.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.58.2022  wysłano do  ENOTICES :Utworzone: 15/09/2022 13:19       Wysłane: 15/09/2022 13:21

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.58.2022 na  „Dostawę  urządzeń multimedialnych   i audiowizualnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.58.2022

 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 18.07.2022  r. o godzinie 11:00

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

 

Część 1 Zakup do Collegium Medicum, Zakup Projektorów multimedialnych oraz Monitorów

1)    Abema Systemy Prezentacyjne Wojciech Kusek Siedziba: ul. Orla 53c, 30-244 Kraków za łączną wartość 14 543,52 zł brutto w tym podatek VAT 2 719,52 Zł (słownie: dwa tys. siedemset dziewiętnaście 52/00 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt, łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza 

2)    MKM Mirosław Kowalik Siedziba: ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce za łączną wartość 17808,00 zł brutto w tym podatek VAT 23% 3329,95 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset osiem złotych); TERMIN DOSTAWY 10 Dni  oferta otrzymała 89 pkt.

3)    Perfektus Plus sp. z o.o. Siedziba: ul. Malików 150D, 25-639 Kielce za łączną wartość                       15 773,52 zł  brutto w tym podatek VAT 2 949,52 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 52/100zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni oferta otrzymała 95,3 pkt.

 

Część 2 Zakup do Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Zakup telewizora wraz z osprzętem, akcesoriami i montażem w siedzibie Zamawiającego

1)    MKM Mirosław Kowalik Siedziba: ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce za łączną wartość 11649,00 zł brutto w tym podatek VAT 23% 2178,27 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych); TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt, łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza 

 

 

Część 3 Zakup do Instytutu Biologii Zakup Projektorów multimedialnych wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego - 3 szt.

1)    Abema Systemy Prezentacyjne Wojciech Kusek Siedziba: ul. Orla 53c, 30-244 Kraków za łączną wartość 10 512,81 zł brutto w tym podatek VAT 1 965,81 Zł (słownie: jeden tys. dziewięćset sześćdziesiąt pięć 81/00 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt, łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza 

2)    MKM Mirosław Kowalik Siedziba: ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce za łączną wartość 13140,00 zł brutto w tym podatek VAT 23% 2457,07 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto czterdzieści złotych); TERMIN DOSTAWY 10 Dni oferta otrzymała łącznie 88 pkt.

3)    Perfektus Plus sp. z o.o. Siedziba: ul. Malików 150D, 25-639 Kielce za łączną wartość                       11 933,46 brutto w tym podatek VAT 2 231,46 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 46/100 ); TERMIN DOSTAWY 10 Dni, oferta otrzymała łącznie 92,85 pkt.

 

 

 

Część 4 Zakup do Biblioteki Uniwersyteckiej. Zakup sprzętu komputerowego oraz Audio Video

1)    MKM Mirosław Kowalik Siedziba: ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce za łączną wartość 7484,00 zł brutto w tym podatek VAT 23% 1399,45 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote); TERMIN DOSTAWY 10 Dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt w kryterium czas realizacji 40 pkt, łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza 

 

 

Umowy

w części 1 z wykonawcą     Abema Systemy Prezentacyjne Wojciech Kusek Siedziba: ul. Orla 53c, 30-244 Kraków

w części 2 z wykonawcą MKM Mirosław Kowalik Siedziba: ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce

w części 3 z wykonawcą Abema Systemy Prezentacyjne Wojciech Kusek Siedziba: ul. Orla 53c, 30-244 Kraków

w części 4 z wykonawcą    MKM Mirosław Kowalik Siedziba: ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce

których oferty w tych częściach zostały wybrane jako najkorzystniejsze  zostanie podpisana zgodnie                   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  18.08.2022 r.  dla części 2 i 4, oraz  23.08.2022 r dla części 1 i 3.

 

Zapraszamy do podpisania umowy.


Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 18.07.2022 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na „Dostawa  urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.58.2022”

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Część 1 Zakup do Collegium Medicum, Zakup Projektorów multimedialnych oraz Monitorów

1)     Abema Systemy Prezentacyjne Wojciech Kusek Siedziba: ul. Orla 53c, 30-244 Kraków za łączną wartość 14 543,52zł brutto w tym podatek VAT 2 719,52 Zł (słownie: dwa tys. siedemset dziewiętnaście 52/00 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

2)     MKM Mirosław Kowalik Siedziba: ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce za łączną wartość 17808,00 zł brutto w tym podatek VAT 23% 3329,95 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset osiem złotych); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)     Perfektus Plus sp. z o.o. Siedziba: ul. Malików 150D, 25-639 Kielce za łączną wartość                       15 773,52 brutto w tym podatek VAT 2 949,52 zł (słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 52/100zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

 

Część 2 Zakup do Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Zakup telewizora wraz z osprzętem, akcesoriami i montażem w siedzibie Zamawiającego

1)     MKM Mirosław Kowalik Siedziba: ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce za łączną wartość 11649,00 zł brutto w tym podatek VAT 23% 2178,27 zł (słownie: jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

Część 3 Zakup do Instytutu Biologii Zakup Projektorów multimedialnych wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego - 3 szt.

1)     Abema Systemy Prezentacyjne Wojciech Kusek Siedziba: ul. Orla 53c, 30-244 Kraków za łączną wartość 10 512,81 brutto w tym podatek VAT 1 965,81 Zł (słownie: jeden tys. dziewięćset sześćdziesiąt pięć 81/00 zł); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

2)     MKM Mirosław Kowalik Siedziba: ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce za łączną wartość 13140,00 zł brutto w tym podatek VAT 23% 2457,07 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto czterdzieści złotych); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)     Perfektus Plus sp. z o.o. Siedziba: ul. Malików 150D, 25-639 Kielce za łączną wartość                       11 933,46 brutto w tym podatek VAT 2 231,46 zł (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote 46/100 ); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

 

 

 

Część 4 Zakup do Biblioteki Uniwersyteckiej. Zakup sprzętu komputerowego oraz Audio Video

1)     MKM Mirosław Kowalik Siedziba: ul. Sandomierska 154, 25-324 Kielce za łączną wartość 7484,00 zł brutto w tym podatek VAT 23% 1399,45 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote); TERMIN DOSTAWY 10 Dni

 

 

               Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

Cz. 1 – 13330,01  zł netto,  16395,90 zł brutto

Cz. 2-  12200 zł netto,   15006 zł brutto

Cz. 3 – 10800 zł netto,   13284 zł brutto

Cz. 4 – 4211,30 zł netto,  5180 zł brutto

 Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ADP.2301.58.2022
Nazwa i adres zamawiającego:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                      
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p.
pn. „Dostawa  urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.58.2022”
Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to: 

Cz. 1 – 13330,01  zł netto,  16395,90 zł brutto
Cz. 2-  12200 zł netto,   15006 zł brutto
Cz. 3 – 10800 zł netto,   13284 zł brutto
Cz. 4 – 4211,30 zł netto,  5180 zł brutto14/06/2022    S113

Polska-Kielce: Sprzęt elektroniczny

2022/S 113-317689

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.58.2022

Numer referencyjny: ADP.2301.58.2022
II.1.2)Główny kod CPV
31710000 Sprzęt elektroniczny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część 1 Zakup do Collegium Medicum, Zakup Projektorów multimedialnych oraz Monitorów

Część 2 Zakup do Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Zakup telewizora wraz z osprzętem, akcesoriami i montażem w siedzibie Zamawiającego

Część 3 Zakup do Instytutu Biologii

Zakup Projektorów multimedialnych wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego - 3 szt.

Część 4 Zakup do Biblioteki Uniwersyteckiej. Zakup sprzętu komputerowego oraz Audio Video

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 Zakup do Collegium Medicum, Zakup Projektorów multimedialnych oraz Monitorów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
31710000 Sprzęt elektroniczny
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakup do Collegium Medicum, Zakup Projektorów multimedialnych oraz Monitorów

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup do Collegium Medicum, Zakup Projektorów multimedialnych oraz Monitorów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 Zakup do Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Zakup telewizora wraz z osprzętem, akcesoriami i montażem w siedzibie Zamawiającego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
31710000 Sprzęt elektroniczny
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakup do Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Zakup telewizora wraz z osprzętem, akcesoriami i montażem w siedzibie Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup do Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Zakup telewizora wraz z osprzętem, akcesoriami i montażem w siedzibie Zamawiającego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 Zakup do Instytutu Biologii Zakup Projektorów multimedialnych wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego - 3 szt.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
31710000 Sprzęt elektroniczny
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakup do Instytutu Biologii

Zakup Projektorów multimedialnych wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego - 3 szt.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup do Instytutu Biologii

Zakup Projektorów multimedialnych wraz z montażem w siedzibie Zamawiającego - 3 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 Zakup do Biblioteki Uniwersyteckiej. Zakup sprzętu komputerowego oraz Audio Video

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
31710000 Sprzęt elektroniczny
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakup do Biblioteki Uniwersyteckiej. Zakup sprzętu komputerowego oraz Audio Video

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup do Biblioteki Uniwersyteckiej. Zakup sprzętu komputerowego oraz Audio Video

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej:

1) wykaz dostaw sprzętu multimedialnego i audiowizualnego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy dostawy sprzętu multimedialnego i audiowizualnego o minimalnej wartości 8.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/10/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2022 r. o godzinie 11.00

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu miniportalu W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

w zakresie proceduralnym:

Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

w trzecik kwartale 2022

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

Część 1 – 120 zł

Część 2 – 180 zł

Część 3 – 160 zł

Część 4 – 60 zł

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.58.2022 część …….. ”

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

3) Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/06/2022

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

1)    
Wykonawca
składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu
w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na
którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz
można wypełnić na stronie internetowej
https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,

2)    
oferta
powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,

3)    
Wykonawca
może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod
adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf

4)     Wykonawca po upływie terminu na
składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,


WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia
swojej oferty wadium w wysokości:              

 

Część 1 –  
120 zł

Część 2 –  
180 zł

Część 3 – 160 zł

Część 4 –  
60 zł

 

2.    Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2.

3.    Wadium może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    gwarancjach bankowych;

3)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)    poręczeniach udzielanych przez podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.
299).

4.         Wadium w formie pieniądza
należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na
dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.58.2022
część …….. ”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.    Wadium wnoszone w formie poręczeń lub
gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1)    musi obejmować odpowiedzialność za
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w
p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

2)    z jej treści powinno jednoznacznej
wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3)    powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe
oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)    termin obowiązywania poręczenia lub
gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż
pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5)    w treści poręczenia lub gwarancji
powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

       6)  
         
beneficjentem
poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w    Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369
Kielce

7)    w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8)    musi zostać złożone w postaci
elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę
poręczenia lub gwarancji.

6.    W przypadku wniesienia wadium w formie:

1)    pieniężnej - zaleca się, by dowód
dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2)    poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by
oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

7.    Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
zostanie odrzucona.

8.    Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania
wadium określa p.z.p.

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
Nr Sprawy: ADP.2301.58.2022
5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.