Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa środków i materiałów medycznych ADP.2301.52.2020

Dostawa środków i materiałów medycznych ADP.2301.52.2020

Przetarg nieograniczony

 • Termin składania ofert: 2020.12.22 10:00
 • Termin otwarcia ofert: 2020.12.22 10:15
 • Termin związania ofertą: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
 • Miejsce składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25–369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Kancelaria Ogólna Oferty należy złożyć do dnia 22.12.2020 r. do godziny 10:00. 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2020 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25– 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5, Dział Zamówień Publicznych. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy oraz osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w otwarciu ofert. 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ujk.edu.pl informacje dotyczące: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy
 • Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
 • Informacja dotycząca zastosowania aukcji elektronicznej: nie dotyczy
 • Miejsce realizacji: Kielce
 • Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Uwaga: termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny oferty (patrz rozdział XIII). Termin realizacji zamówienia należy określić w dniach roboczych.
 • Wymagania: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków i materiałów medycznych 2. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. CZĘŚĆ 1 -4 Dostawa środków i materiałów medycznych Kod CPV: 33140000-3 materiały medyczne 33100000-1- sprzęt medyczny 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wymagany okres rękojmi na przedmiot zamówienia: 24 miesiące - dot. wszystkich części 2. Okres rękojmi jest krótszy niż 24 miesiące w przypadku, gdy okres przydatności do użycia jest krótszy. Okres rękojmi na dostarczone produkty, kończy się wraz ze wskazanym na nich terminem przydatności do użycia. 3. Wymagany okres przydatności do użycia minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. 5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w oryginalnych opakowaniach, środkami transportu spełniającymi odpowiednie wymogi. 6. Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu materiałach.
 • Warunki udziału w postepowaniu: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy b) art. 24 ust. 5 pkt 1): w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U.2016 poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. b)sytuacji ekonomicznej lub finansowej; Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. c) zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP - wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Ponadto Wykonawca złoży: a. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub/i do podpisania umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy PZP, sporządzone według załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnego na dzień złożenia następującego oświadczenia lub dokumentu: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy PZP. Uwaga: w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów wpisanych do KRS) lub odpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (dla podmiotów wpisanych do CEIDG) – wskazane rejestry są ogólnodostępnymi i bezpłatnymi bazami danych, zatem zamawiający pobierze samodzielnie informacje z tych baz. 5. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt.4 ppkt.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, składać należy w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność w oryginałem. 8. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo, podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 • Wadium: 0 PLN
 • Kryteria wyboru: OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Poniższe kryteria oceny ofert dotyczą wszystkich części Każda część będzie oceniana odrębnie. 1. Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych, według następujących kryteriów: A. cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60% (maksymalnie 60 punktów), B. termin realizacji zamówienia – stanowiące wagę 40% (maksymalnie 40 punktów). 1%=1 pkt 2. W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium (A) „cena brutto za przedmiot zamówienia”, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad: 1) maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, 2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru: cena brutto najniższa --------------------------- x 60 pkt. = liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu cena brutto badana do kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia” 3. Wielkość punktowa, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskają z tytułu kryterium (B) „termin realizacji zamówienia”, wyliczona będzie według następujących zasad: 1) w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia - 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy zostanie spełniony wymagany warunek i oferta otrzyma 0 pkt., 2) w przypadku zaoferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia na 12 dni roboczych od daty zawarcia umowy oferta otrzyma 10 pkt., 3) w przypadku zaoferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia na 9 dni roboczych od daty zawarcia umowy oferta otrzyma 20 pkt., 4) w przypadku zaoferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia na 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy oferta otrzyma 30 pkt., 5) w przypadku zaoferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia na 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy oferta otrzyma 40 pkt. Za kryterium „termin realizacji zamówienia” oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt. Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 15 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji dłuższy niż 15 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 4. Ostateczna punktacja (C) będzie liczona według wzoru: C = A + B C – ostateczna liczba punktów A – liczba punktów przyznana w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia” B – liczba punktów przyznana w kryterium „termin realizacji zamówienia.” 5. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu. 6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i kryterium termin realizacji zamówienia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną ofertową.
 • Specyfikacja: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego Dział Zamówień Publicznych ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pokój 04 opłata za SIWZ dotyczy jedynie sytuacji w której Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z prośba o udostepnienie SIWZ w wersji drukowanej
 • Cena specyfikacji: 10 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu zostało:
1. opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.12.2020 r.

pod numerem 766166-N-2020 z dnia 14.12.2020 r.
2. zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu 14.12.2020 r.

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą PZP”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie mają zapisy niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, przepisy ustawy PZP oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny.
3. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

INFORMACJE OGÓLNE
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertą częściową będzie oferta złożona na jedną, dwie, kilka lub wszystkie części zamówienia.

Ofertę należy złożyć, zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca wypełnia formularz ofertowy w zakresie oferowanych części w pozostałym zakresie wpisuje nie dotyczy. Każda część zostanie oceniona oddzielnie.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych - część 1-4.

Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ zostały podane nazwy własne produktów będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający przez podanie nazw własnych produktów określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniały stawiane wymagania. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry odpowiadające wyszczególnionym w SIWZ, a także posiadać cechy jakościowe i cechy użytkowe nie gorsze niż produkty określone przez Zamawiającego w SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanym w SIWZ, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez dołączenie do oferty opisu oferowanego produktu równoważnego dla danej pozycji asortymentowej wraz ze wskazaniem producenta i nr katalogowego (jeżeli produkt posiada nr katalogowy).
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7).
5. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy PZP najpierw dokonana oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę ich danych w tym: nazwy firmy oraz adresu.

Pytania i odpowiedzi
1. Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Części produkt z Części 1 poz. 3 i dopuści:
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
lub
Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyodrębni dodatkowej części w tym postepowaniu.

Część 1, Pozycja 8-12
Czy Zamawiający wymaga kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, z 6 paskami radiocieniującymi oraz ze specjalnym wycięciem zapewniającym natychmiastową wizualizację wypływu krwi w cewnik?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga standardowego wenflonu z przeźroczystą komorą kontrolną, która po nakłuciu wypełnia się krwią, sygnalizując prawidłowe osadzenie w żyle.

Część 1 poz. 13
Czy Zamawiający wymaga wyceny 7 opakowań po 100 sztuk czy 5 opakowań?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga 5 opakowań po 100 szt. w opakowaniu

Część 1 poz. 25
Czy Zamawiający oczekuje 400 sztuk czy 200 sztuk?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga 200 szt.

Część 1 poz. 36
Czy Zamawiający dopuści plaster o rozmiarze 7,0 x 7,1 cm pakowany w kartonik?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar plastra 7,0 x 7,1 cm.

Część 1 poz. 48
Czy Zamawiający dopuści 50 ml z przedłużoną skalą do 60 ml?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozmiaru żanety. Wymaga żanety 60 ml z gumowym tłokiem.

Część 1, Pozycja 49
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania przyrządów do przetoczeń z dwuczęściową komorą kroplową pozbawioną PCV oraz filtrem auto-stop w komorze kroplowej zatrzymującemu "jeziorko"?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia opisu przedmiotu zamówienie w poz. 49.

Część 1 poz. 72
Czy Zamawiający dopuści 50 ml z przedłużoną skalą?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozmiaru żanety. Wymaga żanety 60 ml z gumowym tłokiem.

Część 1 poz. 80
Czy Zamawiający dopuści torbę o wymiarach ok. 10x25x35, pojemność ok. 9 L, nośność 3 kg, dwie kieszenie wewnętrzne, sześć kieszeni zewnętrznych?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar torby.

Część 2 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 13 x 14cm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar kompresu.

Część 2 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 12 x 29cm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar kompresu.

Część 2 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści rozmiar 16 x 26cm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar kompresu.

Część 2 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści fartuchy o wymiarach 75 x 125cm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar fartucha.

Część 2 poz. 14
Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane na rolce po 100 sztuk?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany rodzaj fartucha.

Część 2 poz. 36
Czy Zamawiający dopuści worki pakowane po 100 sztuk z przeliczeniem ilości?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pakowane po 100 szt. z przeliczeniem ilości.

Część 2 poz. 37
Czy Zamawiający dopuści filtr wentylacyjny 0,2 µm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany filtr 0,2 µm.

Część 2 poz. 40
Czy Zamawiający dopuści 25 sztuk w opakowaniu?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza 25 szt. w opakowaniu z przeliczeniem ilości.

Część 2 poz. 47
Czy Zamawiający dopuści wymiary każdej myjki 17 x 24,5 cm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar myjki.

Część 2 poz. 48
Czy Zamawiający dopuści 36 sztuk z przeliczeniem do pełnych opakowań?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany przeliczenie maseczek.

Część 2 poz. 52
Czy Zamawiający dopuści reduktor do tlenu o parametrach:
• Reduktor A30 - wykonanie II ze złączem AGA
• Przeznaczenie: do współpracy z urządzeniami medycznymi wymagającymi
• zasilania zredukowanym ciśnieniem z butli zawierającej tlen medyczny.
• Złącze wyjściowe: Szybkozłącze typ AGA.
Dane techniczne:
• Ciśnienie zasilania: 2 ÷ 15 MPa
• Ciśnienie zredukowane: 0,4+0,1 MPa
• Temperatura pracy: 5 ÷40 °C
• Wydatek: ≥ 100 l/min
• Zawór bezpieczeństwa (otwarcie): min. 0,57 MPa
• Łącznik do butli: ¾”
• Wymiary: 175 x 114 x 85 mm
• Waga: 0,9 kg?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany reduktor tlenu.

Część 2 poz. 60
Czy Zamawiający dopuści fartuchy o wymiarach 75 x 125cm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany rodzaj fartucha.

Część 2 poz. 60
Czy Zamawiający dopuści fartuchy pakowane na rolce po 100 sztuk?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany rodzaj fartucha.

Część 2 poz. 61
Czy Zamawiający dopuści rozmiar L-XL?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga rodzaj określonego rodzaju fartucha. Fartuchy jednorazowe sterylne, kolor zielony, wykonany z polietylenu, wiązany przy szyi i talii, niejałowy, rozmiar 115 x 140 cm,

Część 2, Pozycja 88
Czy Zamawiający oczekuje, aby maski w oferowanych zestawach cechowały się bardzo wysoką filtracją, tj. co najmniej 99,9%, były o niskiej wadze do 5g oraz w kolorze niebieskim w odróżnieniu do innych masek ochronnych?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany rodzaj masek.

Część 2 poz. 95
Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 19 cm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza długość proponowaną nożyczek.

Część 4 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści igły 0,4 x 88 mm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozmiaru igieł.
Część 4 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści igły 0,9 x 88 mm?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar igieł.

Pytanie dot. SIWZ
Czy w razie wątpliwości Zamawiający zastrzega prawo do wezwania próbek
oferowanych produktów?
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dnie przewiduje takiego rozwiązania

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikiem wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie wymienione w ROZDZIALE VI. pkt. 1 niniejszej SIWZ.
3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Załączniki do oferty stanowią jej integralną część i muszą być również oznaczone.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną cześć zamówienia, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert na daną część zamówienia spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu pn. „Dostawa środków i materiałów medycznych” , nr sprawy ADP.2301.52.2020 – część …..” Nie otwierać przed 22.12.2020 godz. 10.15 oraz podać pełną nazwę i adres Wykonawcy.
12. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po upływie terminu składania ofert.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzględniając wszystkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją całego przedmiotu zamówienia (w tym dostarczenie i wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) w danej części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę.
2. Cenę oferty należy podać w brutto, w złotych polskich, z zaokrągleniem do drugiego miejsca po przecinku. W cenie brutto winien być uwzględniony należny podatek VAT.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
4. Stawka podatku musi być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Konsekwencje zastosowania złej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę.
5. Cena ofertowa brutto powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ w tym dostarczenie i wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
Poniższe kryteria oceny ofert dotyczą wszystkich części
Każda część będzie oceniana odrębnie.
1. Celem niniejszego postępowania jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert nieodrzuconych, według następujących kryteriów:
A. cena brutto za przedmiot zamówienia – stanowiące wagę 60% (maksymalnie 60 punktów),
B. termin realizacji zamówienia – stanowiące wagę 40% (maksymalnie 40 punktów).

1%=1 pkt
2. W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium (A) „cena brutto za przedmiot zamówienia”, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:
1) maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto,
2) pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, według następującego wzoru:

cena brutto najniższa
--------------------------- x 60 pkt. = liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty w odniesieniu
cena brutto badana do kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”
3. Wielkość punktowa, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskają z tytułu kryterium (B) „termin realizacji

zamówienia”, wyliczona będzie według następujących zasad:
1) w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia - 15 dni roboczych od daty zawarcia umowy zostanie spełniony wymagany warunek i oferta otrzyma 0 pkt.,
2) w przypadku zaoferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia na 12 dni roboczych od daty zawarcia umowy oferta otrzyma 10 pkt.,
3) w przypadku zaoferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia na 9 dni roboczych od daty zawarcia umowy oferta otrzyma 20 pkt.,
4) w przypadku zaoferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia na 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy oferta otrzyma 30 pkt.,
5) w przypadku zaoferowania skrócenia terminu realizacji zamówienia na 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy oferta otrzyma 40 pkt.

Za kryterium „termin realizacji zamówienia” oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 15 dni roboczych licząc od daty zawarcia
umowy.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji dłuższy niż 15 dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
4. Ostateczna punktacja (C) będzie liczona według wzoru:

C = A + B
C – ostateczna liczba punktów
A – liczba punktów przyznana w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”
B – liczba punktów przyznana w kryterium „termin realizacji zamówienia.”
5. Za najkorzystniejszą w danej części zamówienia zamawiający uzna ofertę, która w sumie uzyska największą liczbę punktów za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.
6. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryterium ceny i kryterium termin realizacji zamówienia, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną ofertową.

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy PZP oraz zamieści informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt. 1 i 5-7 ustawy PZP, na stronie internetowej.
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
3. W przypadku unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy PZP.
4. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
5. Jeżeli Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert (art. 24aa, ust. 2 ustawy Pzp).

ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru– stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2) do 6) ustawy PZP i w poniższych okolicznościach (art. 144 ust.1 pkt.1):

1) zmiana parametrów technicznych dostarczonego przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy - w takim przypadku Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
2) zmiana typu, parametrów technicznych zamawianego przedmiotu zamówienia jeżeli nastąpiła zmiana producenta, producent zakończył produkcję i zachodzi konieczność zastąpienia innym produktem, pod warunkiem, że spełni on wymagania określone w SIWZ (parametry techniczne) - w takim przypadku Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia,
3) zmiana terminu realizacji zamówienia będąca następstwem działania siły wyższej.
Przez siłę wyższą Strony rozumieją nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, którego Strona nie mogła przewidzieć oraz któremu nie mogła zapobiec, a które faktycznie bezpośrednio uniemożliwia lub zasadniczo utrudnia realizację przedmiotu umowy, w szczególności wojnę, przewrót, zamieszki, rebelię, strajk w branżach mających zasadniczy wpływ na terminową realizację umowy, decyzje odpowiednich władz mające wpływ na wykonanie umowy.
3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie. Zmiana umowy następuje w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i podpisanego przez strony umowy.

ROZDZIAŁ XVII. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH W JAKICH MOGĄ
BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Uczestnikom niniejszego postępowania przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy PZP. Podstawę do wniesienia odwołania w niniejszym postępowaniu określa art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.
5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się
Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
11. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
12. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
13. Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00;
• Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa środków i materiałów medycznych”, nr ADP.2301.52.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków o których mowa w art.15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679 wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Formularz oświadczenia wykonawcy o braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 4 – Formularz oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2018, poz.2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres, na który należy przesyłać korespondencję:

UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
Dział Zamówień Publicznych
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pokój 04
e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl , faks na nr (41) 344 56 15.
Korespondencję drogą elektroniczną (skan pisma) należy przesyłać zawsze na w/w adres e-mail.
W tytule należy wpisać numer postępowania: ADP.2301.52.2020.
Prosimy o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na powyższy wymieniony adres e- mail.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w pkt. 3, przed upływem wymaganego terminu.
5. Oferty pod rygorem nieważności składa się w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem.
6. Składanie ofert, odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. –Prawo pocztowe (t.j. Dz.U.2018, poz.2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
7. Godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek, godz. 7:30 -15:30.
8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365 – Dział Zamówień Publicznych, Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych.
9. W postępowaniu oświadczenia o których mowa w art. 25a ustawy składa się w formie pisemnej
opatrzone własnoręcznym podpisem.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.
11. Treść wszystkich dokumentów stanowiących SIWZ należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego zmianami i uzupełnieniami.
12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.