Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa i montaż rolet wewnętrznych" Nr postępowania: ADP.2301.66.2022

Dostawa i montaż rolet wewnętrznych" Nr postępowania: ADP.2301.66.2022

  • Znak sprawy: ADP.2301.66.2022
  • Termin składania ofert: 2022-08-19 10:00
  • Opublikowano: 2022-08-03 14:39:07 przez Marcin Kmieciak

Ogłoszenie o wyniku postepowania

Umowa z wykonawca Magnum Polska sp. z.o.o. została podpisana w dniu 14.09.2022 r. 

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413497365

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: EdukacjaSEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż rolet wewnętrznych"
Nr postępowania: ADP.2301.66.2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a25b7857-1323-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019759/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Dostawa rolet

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ADP.2301.66.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 162601,63 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 146341,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem rolet okiennych wewnętrznych w Budynkach Wydziału Prawa i Nauk Społecznych – Budynek C oraz Budynku B.
2. Wykaz rolet wraz z numerami pomieszczeń w załączniku nr 1 OPZ.. Wszystkie rolety mają być zamontowane wewnątrz pomieszczeń. Rolety muszą spełniać wszelkie wymagania określone normami, przepisami BHP, przeciwpożarowymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45421145-2 - Instalowanie rolet

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39515410-2 - Rolety wewnętrzne

39515400-9 - Rolety

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 146471,57 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 179580,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 146471,57 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Magnum Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 25-650

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9591622464

7.3.3) Ulica: ul. Skrajna 59

7.3.4) Miejscowość: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-650

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 146471,57 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 p.z.p. o wartości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia tj. 16260,16 zł netto, 20000 zł bruttoADP.2301.66.2022                                                                   Kielce, dnia  07.09.2022

                   

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na  Dostawę i montaż rolet wewnętrznych"  Nr postępowania: ADP.2301.66.2022

 

 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 19.08.2021 r. o godzinie 10:30

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

 

1)    Magnum Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 25-650 Kielce ul. Skrajna 59   z zaoferowaną  kwotą  146 471,57 zł brutto zł  w tym podatek Vat 23%;. Przedmiot zamówienia  zrealizują        w terminie 8 tygodni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 48 msc. Gwarancji. W kryterium cena otrzymała 60 pkt, w kryterium okres rękojmi i gwarancji 20 pkt, w kryterium termin realizacji 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

2)    Bobi-Decor spółka jawna Jerzy Kociuba i Paweł Siwko ul. Gospodarcza 23G, 20-211 Lublin z zaoferowaną kwotą  179 580,00 zł brutto zł  w tym podatek Vat 23%;. Przedmiot zamówienia  zrealizują  w terminie 8 tygodni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 48 msc. Gwarancji. W kryterium cena otrzymała 48,9 pkt, w kryterium okres rękojmi i gwarancji 20 pkt, w kryterium termin realizacji 20 pkt. Łącznie oferta zdobyła 88,9 pkt

 

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą, Magnum Polska sp.z.o.o. 25-650 Kielce ul. Skrajna 59 którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana zgodnie                                   z art. 308 ust 1  Pzp.  w terminie  14.09.2022 r.

 

 
Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 19.08.2022 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce  

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1189 ze zm.)

na „Dostawa i montaż rolet wewnętrznych"

Nr postępowania: ADP.2301.66.2022

 

 

1)      Magnum Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 25-650 Kielce ul. Skrajna 59               za kwotą  146 471,57 zł brutto zł  w tym podatek Vat 23%;. Przedmiot zamówienia  zrealizują        w terminie 8 tygodni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 48 msc. Gwarancji.

2)      Bobi-Decor spółka jawna Jerzy Kociuba i Paweł Siwko ul. Gospodarcza 23G, 20-211 Lublin za kwotą  179 580,00 zł brutto zł  w tym podatek Vat 23%;. Przedmiot zamówienia  zrealizują        w terminie 8 tygodni, Na przedmiot zamówienia udzielamy 48 msc. Gwarancji.

 

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

146341,46 zł netto,      180000  zł brutto

 

 

 

 

 
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ADP.2301.66.2022

·      Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                     

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

·      Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1189 ze zm.)

·      pn. „Dostawa i montaż rolet wewnętrznych"

Nr postępowania: ADP.2301.66.2022

 

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

146341,46 zł netto,      180000  zł brutto

 

UWAGA

ZAMAWIAJĄCY PRZEDŁUŻA TERMIN NA SKŁADANIE OFERT DO DNIA

19.08.2022 - PIĄTEK

godzina składania bez zmian 10:00

godzina otwarcia ofert bez zmian 10:30

UWAGA z dnia 11.08.2022.


1) Ze względów technicznych nie jest możliwe wykonać rolety wielkopowierzchniowych(na aulach) z jednego  fragmentu materiału. Czy Zamawiający dopuszcza łączenia materiałów?

ODPOWIEDŹ : Zamawiający dopuszcza fabryczne zgrzewy na tkaninie wyłącznie na roletach wielkopowierzchniowych. Ewentualne zgrzewny, muszą być fabryczne, estetyczne, o wytrzymałości nie mniejszej niż sam materiał. Przy kilku roletach sąsiadujących zgrzewy muszą być na tym samym poziomie.UWAGA z dnia 10.08.2022 

ZAMAWIAJĄCY ZAMIESZCZA AKTUALNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STANOWIĄCY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ


ZAMAWIAJĄCY W OPZ ZAKTUALIZOWAŁ WYMIARY DOTYCZĄCE TYLKO I WYŁĄCZNIE BUDYNKU B


AKTUALNE WYMIARY  TO :


Budynek B

 

 

Parter

Wymiar otworu okiennego (cm)

 

 

 

Nr pom.

wysokość (cm)

szerokość (cm)

powierchnia otworu (m2)

Szt

cał. Pow (m2)

1.

4

147

147

2,1609

1

2,1609

2.

15

147

147

2,1609

1

2,1609

3.

16

147

147

2,1609

1

2,1609

4.

17

147

147

2,1609

1

2,1609

5.

105

147

147

2,1609

1

2,1609

6.

102

147

147

2,1609

1

2,1609

7.

104

147

147

2,1609

1

2,1609

8.

113

147

97

1,4259

2

2,8518

9.

111

147

97

1,4259

2

2,8518

10.

200

147

147

2,1609

1

2,1609

11.

202

186

117

2,1762

3

6,5286

12.

203

186

417

7,7562

1

7,7562

13.

204

186

417

7,7562

1

7,7562

14.

205

186

417

7,7562

1

7,7562

15.

206

186

377

7,0122

1

7,0122

16.

212

186

418

7,7748

1

7,7748

17.

213

186

421

7,8306

1

7,8306

18.

214

186

418

7,7748

1

7,7748

19.

216

147

147

2,1609

3

6,4827

20.

217

147

147

2,1609

1

2,1609

21.

218

147

147

2,1609

1

2,1609

22.

221

147

147

2,1609

2

4,3218

                                                                                                                      Suma:         98,30

Suma budynek B: ok 100m2

 ZAMAWIAJĄCY ODPOWIADA NA ZADANE PYTANIE:

1) Czy norma odporności na ogień według metod badania PN-EN ISO 6940:2005 oraz PN-EN
ISO 6941:2005 jest dopuszczalna?

ODPOWIEDŹ: Cytowane normy dotyczą jedynie metod badań i nie określają odporności na ogień. Zamawiający dopuszcza normy  ISO 6940:2005 oraz PN-EN ISO 6941:2005 jako metoda badań.UWAGA  !!!!!


ZAMWIAJĄCY PRZEDŁUŻA TERMIN  NA SKŁADANIE OFERT do dnia 18.08.2022 

godzina składania bez zmian 10:00

godzina otwarcia ofert bez zmian 10:30
Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z miejscem prowadzenia montażu rolet, w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiającego oraz uzyskał wszelkie istotne dane/pomiary, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.  Zamawiający przewidział przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu  09.08.2022 r.                   o godzinie 12.00  w budynku Wydziału Prawa i Nauk Społecznych – Budynek C oraz Budynku B. UJK ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce. Spotkanie  z wykonawcami odbędzie się przy zachowaniu restrykcji sanitarno-epidemiologicznych. w celu zweryfikowania dokonania szczegółowych pomiarów okien. 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: HTTPS://MINIPORTAL.UZP.GOV.PL/


Rozdział II.  Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1

p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia

negocjacji.

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa

w art. 3 ustawy p.z.p.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych – zamówienie jednorodne. Przedmiot dotyczy dostawy i montażu rolet okiennych o jednolitych dla całego zakresu zamówienia właściwościach, co stanowi o niecelowości podziału. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający postanowił nie dzielić zamówienia na części. Podział zamówienia na odrębne części byłby niewłaściwy ze względu na to, że jest asortyment takiego samego rodzaju. Podział na części mógłby skutkować wzrostem kosztu wykonania. Zamawiający nie ograniczył w tym postępowaniu możliwości zlecenia udzielenia zamówienia podwykonawcom, co zdecydowanie ułatwiło wykonawcom składanie ofert. Wartość zamieniania nie jest równa ani nie przekracza progów unijnych, a więc jest dostępna dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.

11. PODWYKONAWSTWO Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom):

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

2) (jeżeli dotyczy) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

Rozdział III.  Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z przeprowadzeniem negocjacji.

 

Rozdział IV.  Opis przedmiotu zamówienia                                                                                   

1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem rolet okiennych wewnętrznych w Budynkach Wydziału Prawa i Nauk Społecznych – Budynek C oraz Budynku B.

2.       Wykaz rolet wraz z numerami pomieszczeń w załączniku nr 1  OPZ.. Wszystkie rolety mają być zamontowane wewnątrz pomieszczeń. Rolety muszą spełniać wszelkie wymagania określone normami, przepisami BHP, przeciwpożarowymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

3.       Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z miejscem prowadzenia montażu rolet, w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiającego oraz uzyskał wszelkie istotne dane/pomiary, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.  Zamawiający przewidział przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu  09.08.2022 r.                   o godzinie 12.00  w budynku Wydziału Prawa i Nauk Społecznych – Budynek C oraz Budynku B. UJK ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce. Spotkanie  z wykonawcami odbędzie się przy zachowaniu restrykcji sanitarno-epidemiologicznych. w celu zweryfikowania dokonania szczegółowych pomiarów okien.

 

 

4.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.

5.       Rolety powinny być fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji nieużywane, nieeksponowane na wystawach.

6.       Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia

7.       Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

 

8.       Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45421145-2 - Instalowanie rolet 
39515410-2-  Rolety wewnętrzne
39515400-9 - Rolety

 

9.       Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi to minimum 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia. Okres zaoferowanej gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów  oceny ofert, Patrz punkt  XIV SWZ kryteria oceny ofert)

10.   Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny oraz musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego. Wykonawca na etapie realizacji zamówienia, wykonuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego. Treść Oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

11.    (jeżeli dotyczy) Wskazanie przez Zamawiającego w SWZ i załącznikach nazwy handlowej - określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza składanie oferty równoważnych, wskazując w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Zamawiający informuje, iż poprzez określenie: „oferowany produkt równoważny” rozumie, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne równoważnie do materiałów wskazanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że produkt równoważny musi spełniać minimalne parametry w stosunku do parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy

12.   Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania przez Wykonawcę kluczowych dostaw.

13.   Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu  podobnych dostaw, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 p.z.p. o wartości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych dostaw zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego. Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.

14.   Zamawiający na podstawie art. 462 ust.2  żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

15.   Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez   Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.

16.   Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

17.   Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

18.   Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

19.   Zamawiający  nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o  której mowa w art. 311–315 ustawy PZP.

20.   Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o  której mowa w art. 308 ust.1 ustawy PZP.

21.   Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

22.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

23.   Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

24.   Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (art. 257 ustawy Pzp).

25.   Zamawiający ma prawo odmówić odbioru rolet niezgodnych co do ilości i rodzaju z zamówieniem,
w takim przypadku nie przysługuje wynagrodzenie.

26.   Oryginał SWZ podpisany przez Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego.

 

 

Rozdział V.  Termin wykonania zamówienia                                                                                 

1.       Termin wykonania zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Uwaga: Wykonawca może skróć w/w termin wykonania zamówienia (patrz szczegóły w Rozdziale XIV. Opis kryteriów oceny ofert).

2.       Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

 

Rozdział VI.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy                                                                                                 

1.       Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.

2.       Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w poniższych przypadkach
i w okolicznościach określonych w PZP Dział VII Rozdział III art.454 i 455.

3.       Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  w szczególności zmiana:

1)      terminu wykonania przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności na które strony nie miały wpływu, których nie można było przewidzieć, a które w sposób zasadniczy utrudniają terminową realizację przedmiotu umowy, w tym w szczególności w przypadku klęski żywiołowej, zjawisk atmosferycznych, siły wyższej). Zmiana terminu realizacji zamówienia może nastąpić wyłącznie na uzasadniony/zaakceptowany przez Zamawiającego wniosek wykonawcy zawierający uzasadnienie zmiany terminu; w szczególności zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku  wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami,

4.       W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym fakcie Zamawiającego
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez Zamawiającego i podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne  i prawne.

5.       Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

 

Rozdział VIIInformacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.       Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1)      w postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu,

2)      Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji,

3)      wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

4)      maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

5)      za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

6)      sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2452 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. j. Dz. U. 2020 poz. 2415 ze zm.), to jest:

a)       dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta,  składane są w oryginale  w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

b)      dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako dokumenty elektroniczne, zapewniając zamawiającemu możliwość weryfikacji podpisów;

c)       jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie z dokumentem lub oświadczeniem w postaci papierowej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem przekazywanych dokumentów lub oświadczeń za zgodność z oryginałem;

d)      w przypadku przekazywania przez wykonawcę cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

2.       Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz jak załącznik do niniejszego postępowania.

3.       Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty w niniejszym postępowaniu:

1)      Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,

2)      oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale,

3)      Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w Rozdziale X pkt. 1 SWZ nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

4.       Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w formie papierowej lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w pkt. 3):

1)      w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt. 3, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:

a)       za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub znakiem postępowania),

lub

b)      za pomocą poczty elektronicznej email pod adresem wskazanym w pkt 5.

5.       Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Marcin Kmieciak, tel. +48 41349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.

6.       Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP:  /UJK/SkrytkaESP.

 

 

 

Rozdział VIII.  Termin związania ofertą

1.       Wykonawca jest związany złożoną ofertą 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.09.2022 r. włącznie.

2.       W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3.       Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (tj. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty

1.       Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia.

2.       Ofertę składa się z zachowaniem formy i sposobu opisanych w Rozdziale VII niniejszej SWZ.

3.       Dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach opisanych w treści art. 58 ustawy PZP.

4.       Oferta musi być napisana w języku polskim.

5.       Oferta wraz ze wszystkimi jej załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do innego, właściwego rejestru. Wskazane dokumenty Wykonawca załącza wraz z ofertą, chyba że Zmawiający może uzyskać je za pomocą bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów
w treści oferty. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu wraz z ofertą

1.         Do oferty, zgodnej z treścią załącznika nr 2 do SWZ, należy dołączyć (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):

1)      aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;

2)      szczegółowy opis/specyfikacja techniczna oferowanych rolet, uwzględniający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w SWZ (załącznik nr 1); Wykonawca może wykorzystać załącznik nr 1 do SWZ.

W przypadku, gdy wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Zasady tej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

3)      (opcjonalnie) – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca załącza także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do SWZ,

4)      (opcjonalnie) – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ;

5)      (opcjonalnie) – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia przez Wykonawców, Wykonawcy zobowiązani są podać, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia;

6)      w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a jeżeli nie w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, wówczas należy złożyć odpowiednio:

-        Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

-        Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

(Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego).

7)      Zapisy ppkt. 5 dotyczą również osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na ta-kich zasadach.

2.         Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3.         Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Dokumenty przekazywane Zamawiającemu po otwarciu i ocenie ofert

1.       Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

2.       Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3)  Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane,                      a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

3.       Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

1)    może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;

2)    podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.

4.       Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.       W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

7.       Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych..

8.       W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji którego te zdolności są wymagane.

9.       Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz                   z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

 - zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

 - sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia

10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu . Uwaga: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

12. Wykonawca - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale IX SWZ.

13. Jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem i stanowić odrębne pliki zaszyfrowane wraz innymi plikami stanowiącymi ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy PZP.

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 

Rozdział X. Termin składania ofert

1.       Oferty należy składać w terminie do dnia  12.08.2022 r. do godziny 10:00.

2.       Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

3.       Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

 

 

 

Rozdział XI. Termin otwarcia ofert

 

1.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2022r. o godzinie 10:30  za pomocą funkcjonalności „deszyfrowanie” dostępnej dla Zamawiającego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.

2.       Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.

3.       Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.       Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

-        nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

-        cenach kosztach zawartych w ofertach.

5.       W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. 1, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

6.       Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

 

Rozdział XII.  Warunki udziału w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XII ust. 3 SWZ.

2.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)         zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)         uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)         sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4)      zdolności technicznej lub zawodowej:

Warunek jest spełniony, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 dostawy wraz z montażem wewnętrznych rolet okiennych o wartości 50 000,00 zł każda dostawa.

 

3.       Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w:

1)      art. 108 ust. 1 p.z.p.

2)      art. 109 ust 1 pkt 4  p.z.p. tj: w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

4.       Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.

5.       Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

                                                                                                                                                      

Rozdział XIII. Sposób obliczenia ceny

 

1.       Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem  kwoty podatku od towarów i usług (VAT)]
z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2.       Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.

3.       Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

4.       Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu  prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny  i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 PZP w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP).

5.       Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

6.       W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

7.       Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca   2004 r.  o podatku od towarów
i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów  i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:

1)      poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)      wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)      wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)      wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

8.       Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w ofercie. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego  u Zamawiającego.

9.       Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

Rozdział XIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1.       Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

 

Lp.

Opis kryterium oceny

Znaczenie (%)

1.

Cena brutto za przedmiot zamówienia

60%

2.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

20%

3.

Okres gwarancji i rękojmi

20%

 

Razem

100%

 

2.    W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium cena, Zamawiający dokona porównania ofert według następujących zasad:  

1%=1 pkt.

1)      ad.1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”: maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto  pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

             cena najniższa : cena w badanej ofercie x 60 = ……….pkt

2)      ad.2 Kryterium „realizacji przedmiotu zamówienia”: oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Liczba punktów

Zaoferowany termin dostawy

20 pkt

Zamówienie wykonamy w terminie   8 tygodni 20  pkt

10 pkt

Zamówienie wykonamy w terminie   9 tygodni 10  pkt.

0 pkt

Zamówienie wykonamy w terminie   10 tygodni 00  pkt.

 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin realizacji zamówienia na mniej niż 8 tygodni, do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 8 tygodni   natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zadeklarowany przez Wykonawcę                    w ofercie. Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin realizacji dłuższy niż 10 tygodni – Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy p.z.p. W przypadku braku zadeklarowania w Formularzu Oferty terminu dostawy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy tj. 10 tygodni i otrzyma 0 punktów w tym kryterium.

 

 

ad.3 Kryterium „okres gwarancji i rękojmi ”: oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Liczba punktów

Zaoferowany okres rękojmi

20 pkt

Okres rękojmi i gwarancji  48 miesięcy

10 pkt

Okres rękojmi i gwarancji  36 miesięcy

0 pkt

Okres rękojmi i gwarancji  24 miesiące

 

Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres rękojmi i gwarancji dłuższy niż 48 miesięcy, do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 48 miesięcy natomiast do umowy zostanie przyjęty okres zadeklarowany przez Wykonawcę                 w ofercie. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres rękojmi i gwarancji krótszy niż 24 miesiące – Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy PZP. W przypadku braku zadeklarowania w Formularzu Oferty okresu rękojmi Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres rękojmi i gwarancji  tj. 24 miesiące.

 

3.       Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie
za wszystkie kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu.

4.       Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

5.       W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzymają taką samą liczbę punktów – wybiera się ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę  w kryterium o najwyższej wadze.

6.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy
są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7.       Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

8.       Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

9.       W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 8, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba
że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

Rozdział XV. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

1.       Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 PZP,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2.       Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3.       Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4.       Wykonawca, o którym mowa w pkt. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 3 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

5.       Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.       Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie Zamawiającego.

7.       Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie (art. 263 PZP).

8.      Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu karty katalogowe/ materiałowe na wszystkie elementy  rolety w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Karta katalogowa /materiałowa powinna zawierać:

1)      Atesty z których wynika odporność oferowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego materiału  na ogień.

2)      Próbniki materiałów (tkanin) spełniających warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia

3)      Próbnik  elementów konstrukcji - dolnej krawędzi tkaniny  (belki) w celu wyboru koloru                           i kształtu

 

Rozdział XVI. Wymagania dotyczące wadium

 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:   1600 zł słownie ( jeden tysiąc sześćset złotych)

2.         Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3.         Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)         pieniądzu;

2)         gwarancjach bankowych;

3)         gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)         poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4.         Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.66.2022 „ Dostawa rolet”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.         Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1)         musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

2)         z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3)         powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)         termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5)         w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

       6)              beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w    Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

7)         w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8)         musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.

6.         W przypadku wniesienia wadium w formie:

1)         pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2)         poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

7.         Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

8.         Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

 

Rozdział XVII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Rozdział XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

 

1.       Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub  miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP.

2.       Odwołanie przysługuje na:

1)      niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjętą w postępowaniu  o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2)      zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

3.       Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo  w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone zaufanym podpisem.

4.       Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej o którym mowa w art.519 ust.1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5.       Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” PZP  (art. 505–590).

 

Rozdział XIX. Klauzula informacyjna  RODO

                                                                                                                                                      

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;

2)      administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

4)      z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż rolet ” nr ADP.2301.66.2022 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

5)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

6)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.

7)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

8)      obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.

9)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

10)  posiada Pani/Pan:

a)       na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)       na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

11)  nie przysługuje Pani/Panu:

a)       w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)       na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Integralną część niniejszej SWZ stanowią:

Załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2  Formularz ofertowy

Załącznik nr 3  Wzór umowy

Załącznik nr 4  Formularz- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 

Załącznik nr 5  Formularz - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6  Oświadczenie dotyczące podmiotu trzeciego

Załącznik nr 7  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Ul. Żeromskiego 5; 25-369 Kielce
Tel.:(41) 349 72 77, (41) 349 73 65 ; faks: 41 344 56 15
NIP: 657-02-34-850
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP
Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl
Godziny pracy:07:30 - 15:30 od poniedziałku do piątku.
4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w formie papierowej lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w pkt. 3):
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt. 3, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:
a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub znakiem postępowania),
lub
b) za pomocą poczty elektronicznej email pod adresem wskazanym w pkt 5.
5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Marcin Kmieciak, tel. +48 41349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.
6. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP.