Drukuj

Bieżące przetargi

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK

  • Znak sprawy: ADP.2301.83.2021
  • Termin składania ofert: 2021-09-21 10:00
  • Opublikowano: 2021-09-06 12:10:46 przez Barbara Kotras

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji karetki pogotowia w Collegium Medicum UJK

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bkotras@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji karetki pogotowia w Collegium Medicum UJK

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-386f8a60-0eeb-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00170805/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-06 11:54

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remont sali B 0.29 w budynku Collegium Medicum

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W

RAMACH PROJEKTU POD NAZWĄ: MEDICUS – CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ UJK

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.ujk.edu.pl/dzp/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie

zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu

https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza

Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP

Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Korespondencja elektroniczna (inna niż oferta

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie Zamawiający może również komunikować

się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: bkotras@ujk.edu.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:

złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu

opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje

się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,

zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

Wszelkie składane dokumenty w tym szczególnie ofertą muszą być w postaci elektronicznej w formacie

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem

zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z

04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień

publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.”

niniejszym informujemy, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana

Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. 2) podstawą prawną do przetwarzania

Państwa danych osobowych jest: - art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego. 4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy

określony w przepisach ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego. Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia

zamówienia publicznego. 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1

ustawy p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 6)

odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty

przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego

im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych

osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan: a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących (jeżeli wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby

niewspółmiernie dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego); b. na podstawie art. 16 RODO prawo do

sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od

administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których

mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 9) nie przysługuje Pani/Panu:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do

przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c. na podstawie art. 21 RODO

prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO 10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia

skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy

uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z

przepisami RODO.

11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować

się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu a także

jego załączników.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub

państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.83.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje:

1) Roboty demontażowe,

2) Roboty adaptacyjne budowlane,

3) Roboty posadzkarskie wykładzinowe

4) Roboty malarskie,

5) Ścianki działowe z płyt GKB na konstrukcji stalowej,

6) Stolarka drzwiowa wewnętrzna.

7) Instalacje oświetleniowe i słaboprądowe.

8) Montaż rolet wewnętrznych okiennych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają :

1) Przedmiary,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3) Załącznik nr 1 do SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu

podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa

w art. 214 ust.1 pkt 7 PZP o wartości nie przekraczającej 30% wartości zamówienia. Zamówienia

polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy

zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki

finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na

identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego.

Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego

zamówienia publicznego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferty oceniane będą według kryteriów:

cena 60%

wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:

1) dysponuje minimum 1 osobą z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r.- Prawo Budowlane lub

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów lub których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na

zasadach określonych w przepisach odrębnych (Samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane mogą również wykonywać

osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych, m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; lub zgodnie z wcześniej

obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawani ww. kwalifikacji lub posiadać prawo do

świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w następujących specjalnościach:

konstrukcyjno- budowlanej - kierownik robót :

Kierownik robót będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację całości zadania ze strony

Wykonawcy. Wykonawca winien zapewnić pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie wymaganym

przepisami prawa budowlanego, obejmujące kierowanie robotami budowlanymi dla wszystkich

występujących w trakcie realizacji inwestycji prac budowlanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.

125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez

Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, b)

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca, który zamierza

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. a). Oświadczenia o których mowa w art.125 ust.1 PZP,

składają odrębnie:- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia. - podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 3) Samooczyszczenie- w okolicznościach

określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109 ust. 1 pkt 4-5; 7; 9-10 PZP, wykonawca

nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące

przesłanki: a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie

pieniężne; b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie

szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami

ścigania lub zamawiającym; c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe,

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu

postępowaniu, w szczególności:

d) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe

postępowanie wykonawcy, e) zreorganizował personel, f) wdrożył system sprawozdawczości i

kontroli, g) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,

wewnętrznych regulacji lub standardów, h) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące

odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub

standardów. 4) Do oferty wykonawca załącza również: a)Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) b) b)

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia c)Zobowiązanie

podmiotu trzeciego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia

umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie

prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący

uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty

budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają

roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy

są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,

dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:

Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności w

okolicznościach określonych w PZP Dział VII Rozdział III art.454 i 455, oraz zmiany opisane w §

17 wzoru umowy.

W przypadku wystąpienia sytuacji skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o

których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania, o tym

fakcie zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany. Zmiana

umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu sporządzonego przez zamawiającego i

podpisanego przez strony umowy, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz

powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest

dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta składana jest za pośrednictwem miniPortalu

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-20

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00170805/01 z dnia 2021-09-06

22.09.2021r.

W kolejnym załączniku (10) zamieszcza się informację o wyniku postępowania


UWAGA: 20.09.2021r.

W kolejnym załączniku (8)  do niniejszego ogłoszenia zamieszcza się informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

21.09.2021r.

Poniżej zamieszcza się informację z otwarcia ofert (informacja zamieszczona również jako załącznik (9) do niniejszego ogłoszenia.ADP.2301. 83. 2021                                                                         Kielce, dnia  21.09.2021r.

Zgodnie z art. 222
ust.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszcza się informację z otwarcia
ofert                                                                                                                   W
ww. postępowaniu złożono n/w oferty:Lp.Nazwy (lub imiona i nazwiska)  siedziba (lub miejsce prowadzonej
działalności gospodarczej) lub miejsce zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte;


 Cena brutto w PLN podana w ofercie1

PRBiUT
KARBUD


Karol
Adamczyk


Ul.
Szwedzka 8/25


25-135
Kielce
45.000

Barbara Kotras
mail: bkotras@ujk.edu.pl