Drukuj

Bieżące przetargi

USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NNW STUDENTÓW, OC PODMIOTU PRZEPROWADZAJĄCEGO EKSPERYMENT MEDYCZNY ORAZ CYBER

USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NNW STUDENTÓW, OC PODMIOTU PRZEPROWADZAJĄCEGO EKSPERYMENT MEDYCZNY ORAZ CYBER

  • Znak sprawy: ADP.2301.81.2022
  • Termin składania ofert: 2022-10-14 11:00
  • Opublikowano: 2022-09-01 11:22:08 przez Kowalczyk Anna

01/09/2022    S168

Polska-Kielce: Usługi ubezpieczeniowe

2022/S 168-475187

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kowalczyk
E-mail: kowalczk.anna@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497368
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NNW STUDENTÓW, OC PODMIOTU PRZEPROWADZAJĄCEGO EKSPERYMENT MEDYCZNY ORAZ CYBER

Numer referencyjny: ADP.2301.81.2022
II.1.2)Główny kod CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NNW STUDENTÓW, OC PODMIOTU PRZEPROWADZAJĄCEGO EKSPERYMENT MEDYCZNY ORAZ CYBER dla potrzeb Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

1.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części, które swym zakresem obejmują:

1) Część 1 - ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, obejmujące:

(a) mienia od wszystkich ryzyk (AR),

(b) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI),

(c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalności i posiadanym mieniem (OC);

Część 2 – ubezpieczenie NNW Studentów oraz OC praktyk;

Część 3 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny (EM);

Część 4 – ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych (CR)

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
66513000 Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
66513200 Usługi ubezpieczenia wykonawcy od wszelkiego ryzyka
66515000 Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66515100 Usługi ubezpieczenia od ognia
66515200 Usługi ubezpieczenia własności
66515400 Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów
66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516400 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegóły w SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, obejmujące:

(a) mienia od wszystkich ryzyk (AR),

(b) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI),

(c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalności i posiadanym mieniem (OC).

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1A (wraz z załącznikiem nr 1AA) do SWZ, w tym szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 Pzp), stanowiącym Załącznik nr 2A do SWZ dla części 1.

Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podobnego stanowi udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniu polegającym na powtórzeniu podobnych usług, stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Postanowienia fakultatywne / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Cena ofertowa / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużeniu umowy ubezpieczenia na okres maksymalnie kolejnych 3 m-cy na niezmienionych warunkach m.in. zakres ubezpieczenia i taryfy składek – w przeliczeniu pro rata temporis za okres wydłużonej ochrony (np. w celu przeprowadzenia/zakończenia nowego postępowania). Skorzystanie z prawa opcji następuje po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, w którym Zamawiający wskazuje okres na jaki umowa ma zostać przedłużona. Oświadczenie powinno zostać złożone Wykonawcy nie później niż na 7 dni przed końcem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w dodatkowym okresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1.Okres realizacji zamówienia dla:

1.1. części 1 to 36 miesięcy, od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2025 r. (obie daty włączone).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenie NNW Studentów oraz OC praktyk

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
66512000 Usługi ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66516400 Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej
66512100 Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegóły w SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie NNW Studentów oraz OC praktyk

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1B do SWZ, w tym szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 Pzp), stanowiącym Załącznik nr 2B do SWZ dla części 2.

3.Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podobnego stanowi udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniu polegającym na powtórzeniu podobnych usług, stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Postanowienia fakultatywne / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Cena ofertowa / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 33
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużeniu umowy ubezpieczenia na okres maksymalnie kolejnych 3 m-cy na niezmienionych warunkach m.in. zakres ubezpieczenia i taryfy składek – w przeliczeniu pro rata temporis za okres wydłużonej ochrony (np. w celu przeprowadzenia/zakończenia nowego postępowania). Skorzystanie z prawa opcji następuje po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, w którym Zamawiający wskazuje okres na jaki umowa ma zostać przedłużona. Oświadczenie powinno zostać złożone Wykonawcy nie później niż na 7 dni przed końcem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w dodatkowym okresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Okres realizacji zamówienia dla:

1.1. części 2 to 33 miesiące, od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.09.2025 r. (obie daty włączone).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
66513100 Usługi ubezpieczenia od kosztów obsługi prawnej
66516500 Usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywanym zawodem
66513000 Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegóły w SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1C do SWZ, w tym szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 Pzp), stanowiącym Załącznik nr 2C do SWZ dla części 3.

3.Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podobnego stanowi udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniu polegającym na powtórzeniu podobnych usług, stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Postanowienia fakultatywne / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Cena ofertowa / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużeniu umowy ubezpieczenia na okres maksymalnie kolejnych 3 m-cy na niezmienionych warunkach m.in. zakres ubezpieczenia i taryfy składek – w przeliczeniu pro rata temporis za okres wydłużonej ochrony (np. w celu przeprowadzenia/zakończenia nowego postępowania). Skorzystanie z prawa opcji następuje po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, w którym Zamawiający wskazuje okres na jaki umowa ma zostać przedłużona. Oświadczenie powinno zostać złożone Wykonawcy nie później niż na 7 dni przed końcem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w dodatkowym okresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Okres realizacji zamówienia dla:

1.1. części 3 to 36 miesięcy, od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r. (obie daty włączone).

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66510000 Usługi ubezpieczeniowe
66513000 Usługi ubezpieczenia prawnego i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
66513100 Usługi ubezpieczenia od kosztów obsługi prawnej
66516000 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66515410 Usługi ubezpieczenia od strat finansowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Szczegóły w SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1D do SWZ, w tym szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia znajdują się we wzorze umowy (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 134 ust. 1 pkt 20 Pzp), stanowiącym Załącznik nr 2D do SWZ dla części 4.

3.Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia w okresie trwania umowy zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych do zamówienia podobnego stanowi udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniu polegającym na powtórzeniu podobnych usług, stawek nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym.

UWAGA: Udostępnienie dokumentów o charakterze poufnym

1.Zamawiający, zgodnie z art. 133 ust. 2 w związku z art. art. 65 ust. 1 ustawy Pzp udostępni następujące dokumenty:

1)Załącznik nr 1D do SWZ – opis przedmiotu zamówienia dla Części 4

1.1.Zgodnie z art. 133 ust. 3 dokumenty o charakterze poufnym zostaną udostępnione na wniosek Wykonawcy, po uzupełnieniu i przesłaniu Załącznika nr 7 do SWZ (wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ) na adres e-mail: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl . W treści wniosku Wykonawca zobowiązany jest wskazać swoje dane identyfikacyjne oraz znak postępowania, którego wniosek dotyczy.

1.2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie wyżej wymienionych dokumentów do upływu terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zwracali się do Zamawiającego o przekazanie ww. dokumentów niezwłocznie po publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ. Dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy w formie pliku za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Wykonawcę.

1.3.Wraz z wnioskiem Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że przekazane dokumenty, o których mowa powyżej – zawierające informacje poufne i newralgiczne z punktu widzenia Zamawiającego – zostaną wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie w celu złożenia oferty lub realizacji zamówienia, jak również nie będą przekazywane podmiotom trzecim, a u Wykonawcy dostęp do tych dokumentów będą miały wyłącznie osoby zaangażowane do przygotowania oferty lub realizacji zamówienia. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do udzielania przez Zamawiającego odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące treści dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli będą one zawierały informacje poufne i newralgiczne. Odpowiedzi te zostaną przekazane bezpośrednio wszystkim Wykonawcom, którym zostały przekazane dokumenty, o których mowa powyżej (jak również złożyli wnioski wraz ze stosownymi oświadczeniami o zachowaniu w poufności ww. dokumentów). Wykonawcy, którzy złożą wnioski o udostępnienie wyżej wymienionych dokumentów już po udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące ww. dokumentów, otrzymają te odpowiedzi wraz z ww. dokumentami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Nazwa: Postanowienia fakultatywne / Waga: 40
Kryterium kosztu - Nazwa: Nazwa: Cena ofertowa / Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużeniu umowy ubezpieczenia na okres maksymalnie kolejnych 3 m-cy na niezmienionych warunkach m.in. zakres ubezpieczenia i taryfy składek – w przeliczeniu pro rata temporis za okres wydłużonej ochrony (np. w celu przeprowadzenia/zakończenia nowego postępowania). Skorzystanie z prawa opcji następuje po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji, w którym Zamawiający wskazuje okres na jaki umowa ma zostać przedłużona. Oświadczenie powinno zostać złożone Wykonawcy nie później niż na 7 dni przed końcem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca nie może odmówić wykonania umowy w dodatkowym okresie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Okres realizacji zamówienia dla:

1.1. części 4 to 36 miesięcy, od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2025 r. (obie daty włączone).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym- Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2.(dotyczy czterech części zamówienia)-Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać, iż posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych w danej części przedmiotem zamówienia, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.) Komisję Nadzoru Finansowego, bądź - w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r. - zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, bądź inny dokument właściwego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE, w którym zakład ten ma siedzibę - potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych w danej części przedmiotem zamówienia.

3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna wymagany warunek w pkt. 2 za spełniony, jeżeli spełni go co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

c.d. Informacji uzupełniających dot. Sekcji VI

4.Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 6 SWZ – według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ;

2)dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;

3)oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy);

4)przedmiotowe środki dowodowe, tj. Wykonawca winien załączyć do oferty (w formie elektronicznej, opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym) w osobnym pliku Ogólne warunki ubezpieczenia (przedmiotowe środki dowodowe) zawierające w szczególności:

1)Dla części 1 postępowania:

(a)ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,

(b)ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

(c)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalności i posiadanym mieniem;

2)Dla części 2 postępowania:

(a)ubezpieczenie NNW Studentów,

(b)ubezpieczenie OC praktyk;

3)Dla części 3 postępowania:

(a)ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny;

4)Dla części 4 postępowania:

(a)ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych (cyber).

Ogólne warunki ubezpieczenia (przedmiotowe środki dowodowe) podlegają uzupełnieniu, o którym mowa w art. 107 ust. 2 Pzp. Przedmiotowe środki dowodowe muszą być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia (Załączniki nr 1A (wraz z 1AA), 1B, 1C, 1D do SWZ) oraz warunkami zamówienia określonymi w istotnych postanowieniach umowy stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 2A, 2B, 2C i 2D do SWZ. Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia lub istotnymi postanowieniami umowy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują są w SWZ.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki i zasady udzielanego zamówienia ,przewidywane zmiany umowy zawarto w treści wzorów umów, stanowiących odpowiednio załączniki do SWZ (2A dla części 1, 2B dla części 2, 2C,dla części 3, 2D dla części 4 ).Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https:// miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty

elektronicznej – kowalczyk.anna@ujk.edu.pl

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2022
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/01/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2022
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy - miniPortal przy użyciu aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii .

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Kowalczyk, e-mail: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl, tel.: +48 413497368.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 Pzp, w art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 10 Pzp; w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; w art. 5k Rozporządzenia Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE. L Nr 229, str. 1), zmienionego Rozporządzeniem Rady UE nr 2022/576.

2.Dokumenty i oświadczenia w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia :

1)Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie dotyczące braku podstaw wykluczenia z art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej oraz z art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego.

2.1.Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:

2.1.1.potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1)informację z Krajowego Rejestru Karnego sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:

(a)wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,

(b)wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp,

2)oświadczenie Wykonawcy, w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp,

3)odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, a także w zakresie art. 7 Ustawy sankcyjnej i art. 5k Rozporządzenia sankcyjnego;

4)JEDZ aktualny na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 i 10 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ;

5)oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:(a)w art. 108 ust. 1 pkt 3 Pzp;

(b)w art. 108 ust. 1 pkt 4 Pzp, (c)w art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, (d)w art. 108 ust. 1 pkt 6 Pzp,(e) w art.109 ust.1 pkt.8 i 10.

2.1.2 potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1)zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych w danej części przedmiotem zamówienia, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130 ze zm.) Komisję Nadzoru Finansowego, bądź – w przypadku rozpoczęcia działalności przed 28 sierpnia 1990 r. - zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, bądź inny dokument właściwego organu nadzorczego w państwie członkowskim UE, w którym zakład ten ma siedzibę – potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terytorium RP w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych w danej części przedmiotem zamówienia.

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu skorzysta z dyspozycji art. 139 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (dalej: „JEDZ”). Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują są w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego Rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

Szczegółowe informacje dot. środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX "środki Ochrony Prawnej" ustawy Prawo Zamówień Publicznych

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2022

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

1.09.2022r. - w załącznikach zamieszcza się Specyfikację Warunków Zamówienia  i załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

...............................................................

UWAGA: 30.09.2022r.- w kolejnych załącznikach zamieszcza się:

- zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu (sprostowanie),

- wyjaśnienia i zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia,

- zmieniony SWZ,

-zmieniony załącznik nr 1A do SWZ,

- zmieniony Załącznik nr 1B do SWZ,

- zmieniony Załącznik nr 2B do SWZ,

- zmieniony Załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający informuje, że został zmieniony termin na składanie i otwarcie ofert na: 14.10.2022r - godziny pozostają bez zmian.

UWAGA: 14.10.2022r.- w kolejnym załączniku zamieszcza się informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

UWAGA: 14.10.2022r.- w kolejnym załączniku zamieszcza się informację z otwarcia ofert.

Uwaga : 10.11.2022r- - w kolejnym załączniku zamieszcza się informację o wyniku postępowania.

2.12.2022r. w kolejnym załączniku zamieszcza się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1 i 2 zamówienia i unieważnieniu postępowania w części 3 i 4.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Kowalczyk, e-mail: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl, tel.: +48 413497368.