Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa urządzeń komputerowych, części komputerowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.100.2021

Dostawa urządzeń komputerowych, części komputerowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.100.2021

  • Znak sprawy: ADP.2302.100.2021.
  • Termin składania ofert: 2021-11-22 10:00
  • Opublikowano: 2021-10-18 09:04:27 przez Marcin Kmieciak

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Umowa została podpisana z Wykonawcą  Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce w dniu  20.12.2021 r.

  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Dostawy Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850 Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5 Miejscowość: Kielce Kod NUTS: PL721 Kielecki Kod pocztowy: 25-369 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl Tel.: +48 413497365 Faks: +48 447327405 Adresy internetowe: Główny adres: www.ujk.edu.pl I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna I.5) Główny przedmiot działalności Edukacja Sekcja II: Przedmiot II.1) Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1) Nazwa: Dostawa urządzeń komputerowych, części komputerowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.100.2021 Numer referencyjny: ADP.2301.100.2021 II.1.2) Główny kod CPV 30200000 Urządzenia komputerowe II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy II.1.4) Krótki opis: 2 / 5 Przedmiotem zamówienia jest dostawa ( zakup) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Wydziału Sztuki UJK tj.: 1) Dysk SSD – 14 szt. 2) Mysz komputerowa – 20 szt. 3) Klawiatura- 10 szt. 4) Tablet graficzny – 10 szt. 5) Adapter HDMI-VGA – 3 szt. 6) Adapter miniDisplay Port- HDMI – 3 szt. 7) Drukarka A3- 1 szt. 8) Minikomputer – 2 szt. 9) Skaner A3 – 1 szt. Zakup w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Najtańsza oferta: 28 232.79 PLN / Najdroższa oferta: 29 126.40 PLN brana pod uwagę II.2) Opis II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 30213100 Komputery przenośne 30236000 Różny sprzęt komputerowy II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL721 Kielecki Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Sztuki II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ( zakup) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Wydziału Sztuki UJK tj.: 1) Dysk SSD – 14 szt. 2) Mysz komputerowa – 20 szt. 3) Klawiatura- 10 szt. 4) Tablet graficzny – 10 szt. 5) Adapter HDMI-VGA – 3 szt. 6) Adapter miniDisplay Port- HDMI – 3 szt. 7) Drukarka A3- 1 szt. 8) Minikomputer – 2 szt. 9) Skaner A3 – 1 szt. Zakup w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 3 / 5 Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40 II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00- Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjneg II.2.14) Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1) Opis IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2) Informacje administracyjne IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 202-527021 IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Nazwa: Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2) Udzielenie zamówienia V.2.1) Data zawarcia umowy: 20/12/2021 V.2.2) Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 3 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3 4 / 5 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce Krajowy numer identyfikacyjny: 6571024824 Adres pocztowy: ul. Duża 22 Miejscowość: Kielce Kod NUTS: PL721 Kielecki Kod pocztowy: 25-013 Państwo: Polska Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 21 539.80 PLN Najtańsza oferta: 28 232.79 PLN / Najdroższa oferta: 29 126.40 PLN brana pod uwagę V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje dodatkowe: VI.4) Procedury odwoławcze VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 5 / 5 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 28/12/2021


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.100.2021 na  Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.100.2021

 

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 18.10.2021 r.  pod numerem Dz.U. : 2021/S 202-527021. (wysłano do publikacji w dniu `13.10.2021 r. )

- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/   dnia 18.10.2021r.

 na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl  dnia  18.10.2021 r.

Identyfikator postępowania 421eed05-056e-4e22-bd0c-b3a2c47d2336

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 08.12.2021 r. o godzinie 10:15

 

Główny 302000001 – urządzenia komputerowe

Pozostałe :

30213100-6 - komputery przenośne

30236000-2 - różny sprzęt komputerowy

 

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

1)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  28752,48 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 58,91 pkt. , w kryterium  czas realizacji – 40 pkt łącznie 58,91 pkt

2)    Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto  28232,79 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni  w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium czas realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

3)    ComCom Olga Kwiatkowska ul. Frontowa 4b, 26-600 Radom z zaoferowana kwota brutto  29126,40 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 58,15 pkt. , w kryterium  czas realizacji – 40 pkt łącznie 58,15 pkt.

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

21539,80 zł netto, 26493,95 zł brutto

 

 

 

 

Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

 

 

Zapraszamy do podpisania Umowy. Umowa zostanie podpisana zgodnie z art. 264 ust 1  Pzp.  w  następującym terminie   20.12.2021 r.

Zapraszamy do podpisania umów w wyznaczonym terminieZamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 22.11.2021 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2021

 

Nr postępowania: ADP.2301.92.2021

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

1)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  28752,48 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto  28232,79 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      ComCom Olga Kwiatkowska ul. Frontowa 4b, 26-600 Radom z zaoferowana kwota brutto  29126,40 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

 

21539,80 zł netto, 26493,95 zł brutto

 
Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 22.11.2021 r. godz. 09:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa  urządzeń sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych: ADP.2301.100.2021

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

 

21539,80 zł netto, 26493,95 zł brutto

18/10/2021    S202

Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe

2021/S 202-527021

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń komputerowych, części komputerowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.100.2021

Numer referencyjny: ADP.2301.100.2021
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ( zakup) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Wydziału Sztuki UJK tj.:

1) Dysk SSD – 14 szt.

2) Mysz komputerowa – 20 szt.

3) Klawiatura- 10 szt.

4) Tablet graficzny – 10 szt.

5) Adapter HDMI-VGA – 3 szt.

6) Adapter miniDisplay Port- HDMI – 3 szt.

7) Drukarka A3- 1 szt.

8) Minikomputer – 2 szt.

9) Skaner A3 – 1 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Sztuki Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ( zakup) fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Wydziału Sztuki UJK tj.:

1) Dysk SSD – 14 szt.

2) Mysz komputerowa – 20 szt.

3) Klawiatura- 10 szt.

4) Tablet graficzny – 10 szt.

5) Adapter HDMI-VGA – 3 szt.

6) Adapter miniDisplay Port- HDMI – 3 szt.

7) Drukarka A3- 1 szt.

8) Minikomputer – 2 szt.

9) Skaner A3 – 1 szt.

Zakup w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 320 zł (słownie złotych: trzysta dwadzieścia złotych)

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.100.2021”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zakup w ramach projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18, który realizowany jest przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyżs

II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) cena brutto za przedmiot zamówienia - stanowiące wagę 60%

2) czas realizacji – stanowiące wagę 40%.

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, Zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

A1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”.

Maksymalną ilość punktów (6

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć

- wykaz dostaw sprzętu komputerowego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

- co najmniej dwie dostawy, z której każda o wartości minimum 18 000 PLN brutto. (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/02/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie koresponcja

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

w zakresie proceduralnym:

Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,

3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2021

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM

1.         Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty
wadium w wysokości:               320 zł (słownie złotych: trzysta
dwadzieścia  złotych)

2.    Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2.

3.    Wadium może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    gwarancjach
bankowych;

3)    gwarancjach
ubezpieczeniowych;

4)    poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4.         Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer
konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15
1160 2202 0000 0003 3977 3201.
Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium
– oznaczenie sprawy ADP.2301.100.2021”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.    Wadium wnoszone w formie poręczeń lub
gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1)    musi
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

2)    z
jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;

3)    powinno
być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)    termin
obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest
dzień składania ofert);

5)    w
treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;

      
6)            
beneficjentem
poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w    Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

7)    w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8)    musi
zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.

6.    W przypadku wniesienia wadium w formie:

1)    pieniężnej
- zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2)    poręczeń
lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

7.    Oferta wykonawcy, który nie wniesie
wadium lub wniesie w sposób
nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w
art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

8.    Zasady zwrotu oraz okoliczności
zatrzymania wadium określa p.z.p.

Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
NIP: 657-02-34-850
Email : dzp@ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP
5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,