Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa kompleksowej stacji zanieczyszczenia powietrza, ADP.2301.103.2021

Dostawa kompleksowej stacji zanieczyszczenia powietrza, ADP.2301.103.2021

  • Znak sprawy: ADP.2301.103.2021
  • Termin składania ofert: 2021-11-02 10:00
  • Opublikowano: 2021-10-22 13:46:22 przez Marcin Kmieciak

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa kompleksowej stacji zanieczyszczenia powietrza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413497365

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba4ede1b-3325-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kompleksowej stacji zanieczyszczenia powietrza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba4ede1b-3325-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00283492/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-25 10:09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.28 Dostawa mobilnej kompaktowej stacji zanieczyszczeń powietrza

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00242731/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ADP.2301.103.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) dostawa fabrycznie nowego ambulansu pomiarowego do badań terenowych z automatyczną stacją meteorologiczną, stacją emisji i analizatorami: O3, NO-NO2-NOX, BTX, SO2, pył PM10, PM2,5 oraz oprogramowaniem co stanowi etap 1 zamówienia. etap 2 (dostawa samochodu z zabudową wraz z zainstalowaną stacją kompaktową):
w terminie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia upływu terminu realizacji umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

34211000-9 - Nadwozia autobusów, ambulansów i pojazdów do transportu towarów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1113765 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1113765 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1113765 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MLU sp.z.o.o. , Katowice

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6340023546

7.3.3) Ulica: ul. Połomińska 16

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-585

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1113765 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
ADP.2301.103.2021                                                              Kielce, dnia  08.11.2021

                   

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.103.2021 na  „Dostawa kompleksowej stacji zanieczyszczenia powietrza

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 02.11.2021 r. o godzinie 10:30

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

MLU sp.z.o.o.  ul. Połomińska 16, 40 -585 Katowice za łączną cenę brutto: 1 113 765 zł;

(słownie złotych: jeden milion sto trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych

00/100) w tym należny podatek VAT 23%.

 

W tym :

Etap 1) o wartości brutto 723 947,25 zł (słownie złotych: siedemset dwadzieścia trzy tysiące

dziewięćset czterdzieści siedem złotych 25/100) za dostarczenie stacji kompaktowej wraz                 z wszelkimi elementami koniecznymi do wykonania pomiarów

Wykonawca etap 1 wykona w terminie 20 dni kalendarzowych. Dostarczona stacja kompaktowa wraz z wszelkimi elementami będzie posiadała minimalny okres gwarancji 2 lata.

 

Etap 2) o wartości brutto 389 817,75 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt dziewięć

tysięcy osiemset siedemnaście złotych 75/100) za dostawę samochodu z zabudową wraz                 z zainstalowaną stacją kompaktową

w kryterium cena otrzymał 60 pkt, w kryterium termin realizacji – realizacja etapu 1 – 0 pkt, w kryterium okres gwarancji na  stację kompaktową wraz z wszelkimi elementami koniecznymi do wykonywania pomiarów - etap 1 – 0 pkt.  Łącznie 60 pkt. Została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

 

Umowa z wybranym Wykonawcą MLU sp.z.o.o.  ul. Połomińska 16, 40 -585 Katowice którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana zgodnie                         z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  15.11.2021 r.

 

 

Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 02.11.2021 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy o wartości zamówienia nie przekraczającej
progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych  
Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

 

Nr postępowania: ADP.2301.103.2021

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

MLU sp.z.o.o.  ul. Połomińska 16, 40 -585 Katowice za łączną cenę brutto: 1 113 765 zł;

(słownie złotych: jeden milion sto trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych

00/100) w tym należny podatek VAT 23%.

W tym :

Etap 1) o wartości brutto 723 947,25 zł (słownie złotych: siedemset dwadzieścia trzy tysiące

dziewięćset czterdzieści siedem złotych 25/100) za dostarczenie stacji kompaktowej wraz z

wszelkimi elementami koniecznymi do wykonania pomiarów

Wartość etapu 1 nie jest niższa niż 65% łącznej wartości całego przedmiotu zamówienia

Etap 1 wykonamy w terminie 20 dni kalendarzowych. Dostarczona przez nas stacja kompaktowa wraz z wszelkimi elementami – minimalny okres gwarancji 2 lata.

Etap 2 o wartości brutto 389 817,75 zł (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt dziewięć

tysięcy osiemset siedemnaście złotych 75/100) za dostawę samochodu z zabudową wraz z

zainstalowaną stacją kompaktową

Wartość etapu 2 nie może być niższa niż 35 % łącznej wartości całego przedmiotu

zamówienia

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 118 377,50 zł brutto

 
Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 02.11.2021 r. godz. 09:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa kompleksowej stacji zanieczyszczenia powietrza, ADP.2301.103.2021

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 

909250 zł netto
1 118 377,50 zł brutto

 

Dostawa kompleksowej stacji zanieczyszczenia powietrza

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa kompleksowej stacji zanieczyszczenia powietrza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413497365

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa kompleksowej stacji zanieczyszczenia powietrza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ba4ede1b-3325-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00242731/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-22 13:30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.28 Dostawa mobilnej kompaktowej stacji zanieczyszczeń powietrza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ba4ede1b-3325-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.ujk.pl/dzp/przetargi.php

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Marcin Kmieciak, tel. +48 41349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.
Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy PZP, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5, tel. 41 349 72 00; fax: 41 344 5615;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu: 41 349 73 45 bądź adresem e-mail: iod@ujk.edu.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa kompaktowej stacji zanieczyszczeń powietrza” nr ADP.2301.103.2021 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.103.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) dostawa fabrycznie nowego ambulansu pomiarowego do badań terenowych z automatyczną stacją meteorologiczną, stacją emisji i analizatorami: O3, NO-NO2-NOX, BTX, SO2, pył PM10, PM2,5 oraz oprogramowaniem co stanowi etap 1 zamówienia. etap 2 (dostawa samochodu z zabudową wraz z zainstalowaną stacją kompaktową):
w terminie od dnia 15 grudnia 2022 r. do dnia upływu terminu realizacji umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

34211000-9 - Nadwozia autobusów, ambulansów i pojazdów do transportu towarów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, Zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.
A1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia” – max 60 pkt.
Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:
Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena brutto badana) x 60 - liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

A2 Kryterium „termin realizacji etapu 1 - dostawa stacji kompaktowej wraz z wszelkimi elementami koniecznymi do wykonania pomiarów - max 16 pkt
Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 20 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (20 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 16 punktów (za czas realizacji 12 dni kalendarzowych) W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy

A3 Kryterium „ okres gwarancji stacji kompaktowej wraz z wszelkimi elementami koniecznymi do wykonywania pomiarów – max 24 pkt.
W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił minimalny okres gwarancji–
24 miesiące. Oferta zawierająca propozycję minimalnego wymaganego okresu gwarancji (24 miesięcy otrzyma 0 (zero) punktów. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku zaoferowania gwarancji krótszej niż 24 miesiące. Za każdy zaoferowany dodatkowy rok gwarancji (ponad minimalne 2 lata ) oferta otrzyma 12 pkt.
Oferta zawierająca:
gwarancję 3 letnią – otrzyma 12 pkt,
gwarancję 4 letnią – otrzyma 24 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
P = A1+A2+A3
A1 – ilość punktów w kryterium cena brutto
A2 -ilość punktów w kryterium czas realizacji
A3 - ilość punktów w kryterium okres gwarancji
P - łączna ilość punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów
1. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SWZ.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 7 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści.
7. Zamawiający poprawia w ofercie:
 oczywiste omyłki pisarskie,
 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 16

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji stacji kompaktowej wraz z wszelkimi elementami koniecznymi do wykonywania pomiarów

4.3.6.) Waga: 24

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:
 oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
6) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, a jeżeli nie w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, wówczas należy złożyć odpowiednio:
 Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty, zgodnej z treścią załącznika nr 2 do SWZ, należy dołączyć (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym):
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
2) szczegółowy opis/specyfikację techniczną oferowanych urządzeń, uwzględniający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry określone w SWZ (załącznik nr 1);
3) (opcjonalnie) – w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca załącza także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziałuw postępowaniu, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do SWZ,
4) (opcjonalnie) – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ;
5) (opcjonalnie) – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia przez Wykonawców, Wykonawcy zobowiązani są podać, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.
Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.103.2021 dostawa kompaktowej stacji zanieczyszczeń”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w PZP, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznaczne wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści dokumentów zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
3. Strony są uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian nieistotnych, to jest innych, niż zmiany zdefiniowane art. 454 ust. 2 ustawy PZP. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach, gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 455 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy PZP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu, Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP Adres strony internetowej: www.ujk.edu.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-01

Rozdział X. Termin składania ofert

1.      
Oferty należy składać w terminie do dnia
 02.11.2021
r. do godziny 10:00.

2.      
Wykonawca przed upływem terminu do
składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do wycofania
oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać
złożonej oferty.

3.      
Zamawiający odrzuci ofertę złożoną
po terminie składania ofert.

 

Rozdział XI. Termin otwarcia ofert

1.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2021r. o
godzinie 10:30
 
za pomocą funkcjonalności
„deszyfrowanie” dostępnej dla Zamawiającego pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/.

2.       Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.

3.       Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert,
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.       Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert,
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

-       
nazwach
albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte;

-       
cenach
kosztach zawartych w ofertach.

5.      
W
przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. 1, otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

6.      
Zamawiający
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.

 

Rozdział XII.  Warunki udziału w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia

1.      
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XII ust. 3 SWZ.

2.       O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:

1)        
zdolności
do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający
nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)        
uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

Zamawiający
nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)        
sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający
nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4)     
zdolności
technicznej lub zawodowej:

Zamawiający
nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3.       Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 PZP.

4.       Wykonawca
może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o
udzielenie zamówienia.

5.       Wykluczenie
Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.


Opis kryteriów oceny ofert, wraz z
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.      
Przy
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób
będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp.Opis kryterium ocenyZnaczenie (%)1.Cena
brutto za przedmiot zamówienia60%2.Termin
realizacji  – realizacja etapu 116%3.Okres
gwarancji na  stacje kompaktową wraz z
wszelkimi elementami koniecznymi do wykonywania pomiarów  - etap 124% Razem100%


 

W celu ustalenia wielkości punktowej, jaką
poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena brutto”, Zamawiający
dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

A1 Kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia”
– max 60 pkt.

Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z najniższą ceną brutto, pozostałe
będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

Liczba punktów= (Cena brutto najniższa / Cena
brutto badana) x 60
- liczba punktów uzyskana przez poszczególne
oferty; punkty przyznane każdej ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po
przecinku.

 

A2 Kryterium „termin realizacji etapu 1 -  dostawa stacji kompaktowej wraz z wszelkimi
elementami koniecznymi do wykonania pomiarów  - max 16 pkt

Zamawiający
wymaga dostawy najpóźniej 20 dni  kalendarzowych od daty podpisania umowy.
Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (20 dni)
otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy  dzień skrócenia  realizacji - 2 (dwa) punkty.
Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 16 punktów (za czas
realizacji 12 dni kalendarzowych) W ofercie Wykonawca winien
podać ilość dni kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy

 

A3 Kryterium „ okres gwarancji stacji kompaktowej wraz z wszelkimi elementami
koniecznymi do wykonywania pomiarów   – max 24 pkt.

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający określił
minimalny okres gwarancji–  

24 miesiące.
Oferta zawierająca propozycję minimalnego
wymaganego okresu gwarancji (24 miesięcy otrzyma 0 (zero) punktów.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku zaoferowania gwarancji krótszej
niż 24 miesiące. Za każdy zaoferowany dodatkowy rok gwarancji (ponad minimalne 2
lata ) oferta otrzyma 12 pkt.

Oferta
zawierająca:

gwarancję
3 letnią   –  otrzyma 12 pkt,

gwarancję
4 letnią  –  otrzyma 
24 pkt.

 

Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów obliczoną według wzoru:

P =
A1+A2+A3

A1  – ilość punktów w kryterium  cena brutto

A2    -ilość punktów w kryterium czas realizacji

A3  - ilość punktów w kryterium okres gwarancji

P - łączna ilość punktów po zsumowaniu wszystkich
kryteriów

1.      
Jeżeli nie można wybrać
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

2.      
Zamówienie zostanie
udzielone Wykonawcy, który uzyska największą ilość punktów, z zastrzeżeniem
ust. 1.

3.      
Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.

4.      
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają
treści i wymogom SWZ.

5.      
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

6.      
W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać
od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne
jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 7 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej
w treści.

7.      
Zamawiający poprawia w ofercie:

Ø
oczywiste omyłki pisarskie,

Ø
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

Ø inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Rozdział XVI. Wymagania dotyczące wadiumWykonawca zobowiązany jest do
zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:              10
000 zł
(słownie
złotych: dziesięć tysięcy  złotych).1.         Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert
i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.2.         Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w
jednej lub kilku następujących formach:1)         pieniądzu;2)         gwarancjach bankowych;3)         gwarancjach ubezpieczeniowych;4)         poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).3.         Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na
numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium
S.A.Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy
wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.103.2021 dostawa kompaktowej
stacji zanieczyszczeń”UWAGA: Za termin wniesienia wadium w
formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.4.         Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi
spełniać co najmniej poniższe wymagania:1)         musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w PZP, bez potwierdzania
tych okoliczności;2)         z jej treści powinno jednoznaczne wynikać zobowiązanie
gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3)         powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na
pierwsze żądanie;4)         termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może
być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem
związania ofertą jest dzień składania ofert);5)         w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się
nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;       6)  
          
beneficjentem poręczenia lub
gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul.
Żeromskiego 5, 25-369 Kielce;7)         w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub
gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub
gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);8)         musi zostać złożone w postaci elektronicznej,
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub
gwarancji.6.         W przypadku wniesienia wadium w formie:1)         pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu
został dołączony do oferty;2)         poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał
dokumentu został złożony wraz z ofertą.7.         Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży
wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP
zostanie odrzucona.8.         Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium
określa PZP.

                                                                                                                                                     


 

1. Informacje ogólne dotyczące sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, oświadczeń oraz informacji przekazywanych z ich użyciem opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,
6) sposób sporządzenia i przekazania dokumentów elektronicznych oraz cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (tj. Dz. U. 2020 poz. 2452 ze zm.) oraz rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (tj. Dz. U. 2020 poz. 2415 ze zm.), to jest:
a) dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta, składane są w oryginale w formie elektronicznej, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) dokumenty wystawione w formie elektronicznej przekazuje się jako dokumenty elektroniczne, zapewniając zamawiającemu możliwość weryfikacji podpisów;
c) jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać cyfrowe odwzorowanie z dokumentem lub oświadczeniem w postaci papierowej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem przekazywanych dokumentów lub oświadczeń za zgodność z oryginałem;
d) w przypadku przekazywania przez wykonawcę cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem za zgodność z oryginałem.
2. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz jak załącznik do niniejszego postępowania.
3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia oferty w niniejszym postępowaniu:
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
2) oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale,
3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w Rozdziale X pkt. 1 SWZ nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.
4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowego odwzorowania z dokumentem w formie papierowej lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków wskazanych w pkt. 3):
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w pkt. 3, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie:
a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub znakiem postępowania),
lub
b) za pomocą poczty elektronicznej email pod adresem wskazanym w pkt 5.
5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniona jest Marcin Kmieciak, tel. +48 41349 7365, e-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl.
4. Adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP.