Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa mebli

Dostawa mebli

  • Znak sprawy: ADP.2301.88.2021
  • Termin składania ofert: 2021-10-20 10:00
  • Opublikowano: 2021-09-14 09:29:50 przez Barbara Kotras

14/09/2021    S178

Polska-Kielce: Meble

2021/S 178-463134

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kotras
E-mail: bkotras@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497278
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa mebli

Numer referencyjny: ADP.2301.88.2021
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

CZ I: Regał otwarty 2 szt.;Regał otwarty 6szt.;Biurko 5 szt;Stół studencki 20 szt.;Szafka aktowa 4 szt ;Szafka aktowa 4szt;Szafka aktowa 2 szt;Szafa aktowa 2 szt.CZ.II 1) Zabudowa recepcji (lada zabudowana nad blatem szkłem, kontener+ 3 szt. szafek)- 1 kpl; 2)Zabudowa recepcji (lada zabudowana nad blatem szkłem, 2 Kontenery + 2 szafki + 1 szt. szafka)- 1 kpl. CZĘŚĆ III:Fotel komputerowy 10 szt.Krzesło 90 szt.Krzesło z pulpitem 10 szt.CZĘŚĆ IV:Regał otwarty metalowy 5 sztuk Szafka depozytowa 1segment =8 skrytek – 20 segmentów.CZĘŚĆ V:Stół z półką 2 sztuki; Szafa opatrunkowa lekarska 2 sztuki

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19

II.2.4)Opis zamówienia:

Regał otwarty z płyty melaminowanej 2 sztuki

Regał otwarty z płyty melaminowanej 6 sztuk

Biurko dydaktyczne 5 sztuk

Stół studencki 20 sztuk

Szafka aktowa z płyty melaminowanej 4 sztuki

Szafka aktowa z płyty melaminowanej 4 sztuki

Szafka aktowa z płyty melaminowanej 2 sztuki

Szafa aktowa z płyty melaminowanej z drzwiami przesuwanymi 2 sztuki

Wymagana gwarancja i rękojmia na meble : 36 miesięcy

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. transportu dostarczonych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;

b. wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, ich skręcenia i ustawienia;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony Zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

okres obowiązywania zamówienia podany wyżej 63 dni tj. 9 tygodni. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art.214 ust.1 pkt.8 PZP. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art.257 PZP. Wymagane wadium cz.I 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19

II.2.4)Opis zamówienia:

Zabudowa recepcji (lada z blatem niższym i wyższym, zabudowana nad blatem szkłem, +2szt. kontenerek 430x600x540 mm , + 2 szt. szafka 1000x520x1140mm, + 1 szt. szafka pod ladę z drzwiami przesuwnymi 1200x440x700mm)

1 KOMPLET

Zabudowa recepcji (lada z blatem niższym i wyższym, zabudowana nad blatem szkłem, +2szt. Kontenerek 430x600x540 mm , + 2 szt. szafka 1000x520x1140mm, + 1 szt. szafka z drzwiami przesuwnymi pod ladą 1200x440x700mm)

1 KOMPLET

Wymagana gwarancja i rękojmia na meble : 36 miesięcy

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. transportu dostarczonych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;

b. wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, ich skręcenia i ustawienia;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony Zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

okres obowiązywania zamówienia podany wyżej 63 dni tj. 9 tygodni. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art.214 ust.1 pkt.8 PZP. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art.257 PZP. Wymagane wadium cz.II 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19

II.2.4)Opis zamówienia:

Fotel komputerowy na kółkach 10 sztuk

Krzesło 90 sztuk

Krzesło z pulpitem 10 sztuk

Wymagana gwarancja i rękojmia na meble : 36 miesięcy

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. transportu dostarczonych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;

b. wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, ich skręcenia i ustawienia;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony Zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

okres obowiązywania zamówienia podany wyżej 63 dni tj. 9 tygodni. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art.214 ust.1 pkt.8 PZP. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art.257 PZP. Wymagane wadium cz.III 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000 Meble biurowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19

II.2.4)Opis zamówienia:

Regał otwarty metalowy 5 sztuk

Szafka depozytowa / skrytkowa na monetę zwrotną 1 segment =8 skrytek – 20 segmentów

Wymagana gwarancja i rękojmia na meble : 36 miesięcy

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. transportu dostarczonych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;

b. wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, ich skręcenia i ustawienia;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony Zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

okres obowiązywania zamówienia podany wyżej 63 dni tj. 9 tygodni. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art.214 ust.1 pkt.8 PZP. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art.257 PZP. Nie jest wymagane wadium - cz.IV

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa mebli

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33192000 Meble medyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kielce ul. IX Wieków Kielc 19

II.2.4)Opis zamówienia:

Stół z półką, stal nierdzewna – 2 sztuki

Szafa opatrunkowa lekarska ze stali nierdzewnej 2 sztuki

Wymagana gwarancja i rękojmia na meble : 36 miesięcy

Wykonawca zobowiązany będzie do:

a. transportu dostarczonych mebli do budynku zamawiającego na terenie miasta Kielce;

b. wniesienia dostarczonych mebli do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, ich skręcenia i ustawienia;

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony Zdrowia.

II.2.14)Informacje dodatkowe

okres obowiązywania zamówienia podany wyżej 63 dni tj. 9 tygodni. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy zgodnie z art.214 ust.1 pkt.8 PZP. Wartość tych zamówień nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego.Przewiduje się unieważnienie postępowania na podstawie art.257 PZP. Nie jest wymagane wadium - cz.V

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy który:a) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art.109 ust.1 pkt. 4 do 10 PZP; b) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w punkcie III.1.3) poniżej. Do oferty wykonawca dołączy: 1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ); 2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) (jeżeli dotyczy); 3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 4)Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców, określone w pełnomocnictwie lub zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. 5) szczegółowy opis oferowanych mebli; Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych (dot.p.5). Wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego złoży w wyznaczonym terminie terminie nie krótszym niż 10 dni: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP ;b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP , dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP, e) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 PZP; 5) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

nie wyznacza się warunku w tym zakresie.

c.d. pkt. III.1.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt.9 ppkt.1 (SWZ)– składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ww. punkcie. Dokument, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 2) zaświadczenia lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt.9 ppkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 11 Dokument, o którym mowa w ppkt 2) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.10, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w pkt.11.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie minimum dwie dostawy, każda z nich polegająca na dostawie mebli, każda o wartości nie mniejszej niż : część I 40.000 zł brutto, część II 40.000 zł brutto; część III 40.000 zł brutto; część IV 25.000 zł brutto i część V 15.000 zł brutto, każda z dostaw zrealizowana na podstawie odrębnej umowy. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość dostaw nie sumuje się, co oznacza że wymaganą liczbę dostaw musi wykonać jeden podmiot.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

na potwierdzenie spełnienia ww.warunku wykonawca zobowiązany będzie złożyć na wezwanie zamawiającego: wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane; wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 5 do SWZ

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Treść Umowy zawartej z wybranym wykonawcą stanowi załącznik do SWZ. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 PZP oraz w przypadkach wskazanych w Rozdziale XX SWZ. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portaloraz poczty elektronicznej, Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest Barbara Kotras email: bkotras@ujk.edu.pl Wykonawca składa ofertę, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Szyfrowanie oferty przez Wykonawcę odbywa się za pomocą aplikacji dostępnej dla Wykonawców na miniPortalu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/10/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 20/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;25 – 369 Kielce, ul. Żeromskiego 5;Dział Zamówień Publicznych. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPoratlu. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Przed otwarciem ofert, udostępni się na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa winien być załączony do oferty w postaci elektronicznej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej złożone zostanie w przypadku kiedy oferta tych wykonawców zostanie oceniona najwyżej). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118–123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust.1 pkt. 4 do 10 PZP. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e."). Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP. Wszelkie Informacje dostępne są w SWZ na podanej przez Zamawiającego stronie internetowej. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art.257 PZP

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/09/2021

W załączeniu zamieszcza się kompletną SWZ


UWAGA: 20.09.2021r.ADP.2301. 88. 2021                                                                         Kielce, dnia   20.09.2021r. Zgodnie z art. 135 ust.2
Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań  i odpowiedzi dotyczących przetargu
nieograniczonego pn.
„Dostawa
mebli”Pytanie:Kieruję się z zapytaniem dotyczącym
przetargu na dostawę mebli  ADP.2301.88.2021. Czy informacja na stronie
będzie uzupełniona jeszcze o dodatkowe załączniki? Mam na myśli dokumenty do
wypełnienia potrzebne do złożenia oferty.ODPOWIEDŹ:
Na stronie internetowej w dniu 
14.09.2021r. została zamieszczona kompletna SWZ. Załączniki od 1 do 6 do
SWZ znajdują się na stronach od 26 do 88. Treść pytania zamieszcza się w kolejnym załączniku (3)  do niniejszego ogłoszenia.

UWAGA: 13.10.2021

poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących ww. postępowania. Pytania i odpowiedzi zamieszcza się również w kolejnym (4) załączniku do ogłoszenia.
ADP.2301.
88.2021                                                                                                Kielce, dnia   13.10.2021r. Zgodnie
z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść
pytań  i odpowiedzi dotyczących przetargu
nieograniczonego pn. Wykonanie i dostawa mebliPytania
do postępowania:1.      1. Zamawiający
wymaga, by meble posiadały certyfikat na zgodność z normą PN-EN 14749:2016 Tej Normy nie stosuje się do
nie-mieszkaniowych mebli do przechowywania, mebli biurowych, mebli przemysłowych,
wyposażenia gastronomicznego, sklepowego oraz skrytek przemysłowych – zwracamy
się zatem z prośbą o wykreślenie tego zapisu z OPZ dla części I oraz II.2.      2. Zamawiający wymaga zgodności z normą
PN-F-06001- 1:1994/Azl:2000. Jako, że norma ta została wycofana, prosimy o
wykreślenie tej normy z wymagań Zamawiającego w części I oraz II.

3.     3.  Normy
DIN EN 527-2:2019, DIN EN 1730:2013, DIN EN 14073:2004, DGUV/IBA:2017;DIN FB
147:2006; EK5/13-11, EK5.3 13-01:2018; AfPS GS 2019:01 PAK; ChemVerbotsV:2017;
BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014 Są normami niemieckimi, które
odpowiadają polskim i europejskim normom PN-EN 14073-2:2006, PN-EN
14073-3:2006,  PN-EN 14074:2006. Wnosimy
zatem o wykreślenie niemieckich norm w zakresie posiadania tych certyfikatów w
części I.  Odpowiedzi:1.
Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ w części I i II skreśla wszystkie zapisy
odnoszące się do certyfikatu  na zgodność
z normą PN-EN 14749:2016.2.
Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ w części I i II skreśla wszystkie zapisy
odnoszące się do certyfikatu  na zgodność
z  
normą
PN-F-06001- 1:1994/Azl:2000.3. Zamawiający nie wyraża zgody
na usunięcie normy AfPS GS 2019:01 PAK. Jednym z głównych priorytetów
Zamawiającego było uzyskanie jak najwyższej jakości zaoferowanych przez
Wykonawców mebli. Kierując się tym celem wprowadzono do postępowania kryteria
oceny ofert odnosząc się do wydłużonej gwarancji, która wiąże się z jakością
mebli. Jeden z elementów tego kryterium dotyczy posiadania przez oferowane
meble znaku GS, który według ustaleń Zamawiającego stanowi powszechnie uznawane
oznaczenie produktów o dobrej jakości. Podmioty produkujące meble   w
Polsce posiadają takie oznaczenie jakościowe. Zastosowanie powyższej normy
stanowi realizację ustawowego prawa Zamawiającego do stosowania kryteriów oceny
ofert umożliwiających weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zna specyfikę znaku GS oraz zakres jego
stosowania i ma świadomość, że jego geneza wywodzi się z rynku niemieckiego.
Proces certyfikacji kończący się przyznaniem znaku GS jest realizowany przez
wiele podmiotów w tym także przez podmioty funkcjonujące na rynku Polskim.
Przedsiębiorcy starający się dotrzeć do klientów oczekujących wysokiej jakości
produktów mają świadomość, iż przejście procesu certyfikacji i uzyskania znaku
GS powoduje, że oferta jest bardziej atrakcyjna niż produkty nie posiadające
tego znaku. Zamawiający określając w SWZ wszelkie wymogi i kryteria wyboru
oferty najkorzystniejszej dotyczące jakości, trwałości, bezpieczeństwa
użytkowania i funkcjonalności mebli wskazał, że zamierza nabyć produkty
odpowiedniej jakości.  Natomiast
pozostałe normy wymagane przez Zamawiającego 
(DIN EN 527-2:2019, DIN EN 1730:2013, DIN EN 14073:2004,
DGUV/IBA:2017;DIN FB 147:2006; EK5/13-11, EK5.3 13-01:2018; ChemVerbotsV:2017;
BedGgstV:2016; ProdSG:2011; EK5.3 PfG:13-02:2014 ) stanowią bazę wyjściową w
procesie uzyskania certyfikatu GS i są normami obowiązującymi nie tylko w
Polsce ale również w Unii Europejskiej a tym samym w Niemczech.Zwrócić
też należy uwagę na zapisy w SWZ dopuszczające równoważne normy. Podsumowując
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymaganych powyżej norm.
Jednocześnie Zamawiający dopuszcza normy wskazane przez oferenta pod warunkiem,
posiadania również norm wymaganych w SWZ ( w tym znak GS- lub równoważny
dokument).   U W A G A: 19.10.2021r.

W kolejnym załączniku (5) zamieszcza się informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia     U  W  A  G  A: 20.10.2021r. 

w kolejnym załączniku (6) zamieszcza się informację z otwarcia ofert


UWAGA 30.10.2021r.

W KOLEJNYM ZAŁĄCZNIKU (7)  ZAMIESZCZA SIĘ INFORMACJĘ O WYNIKU POSTĘPOWANIA
UWAGA : 13.12.2021r.

W KOLEJNYM ZAŁĄCZNIKU (8) ZAMIESZCZA SIĘ INFORMACJĘ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI IVBarbara Kotras mail: bkotras@ujk.edu.pl