Drukuj

Bieżące przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowo=kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

Opracowanie dokumentacji projektowo=kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

  • Znak sprawy: ADP.2301.124.2021
  • Termin składania ofert: 2021-12-28 10:00
  • Opublikowano: 2021-12-14 11:27:21 przez Barbara Kotras

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w
Kielcach
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001407
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 5
1.5.2.) Miejscowość: Kielce
1.5.3.) Kod pocztowy: 25-369
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bkotras@ujk.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujk.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w
Kielcach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a75e55a-5cbb-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00313756/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-14 11:03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000833/17/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.88 Usługa projektowania budynku dydaktycznego dla Wydzialu Sztuki w Kielcach
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.ujk.edu.pl/dzp/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej, Adres elektronicznej skrzynki podawczej
Zamawiającego ePUAP: /UJK/SkrytkaESP 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do
komunikacji, 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
6. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP,
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: bkotras@ujk.edu.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email
bkotras@ujk.edu.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej „RODO” w związku z art. 19 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. Urz. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „p.z.p.”
niniejszym informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce.
2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze)
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
4) podanie przez Państwa danych osobowych stanowi wymóg ustawowy określony w przepisach
ustawy p.z.p., który wiąże się z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Skutkiem niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia zamówienia publicznego.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty
przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego
im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (jeżeli
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku zamawiający wymaga, od osoby której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania: daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO
10) posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są
przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
11) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ADP.2301.124.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.3.) Opis potrzeb Zamawiającego
przedmiotem usługi jest w szczególności wykonanie Dokumentacji projektowej dla budynku
Wydziału Sztuki UJK w Kielcach ul.Uniwersytecka 21. Przedmiot i zakres usługi zostały opisane
w Istotnych postanowieniach umowy (Zał. nr 4 do OPiW). Przedmiot usługi w szczególności
będzie polegał na opracowaniu Dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji
Inwestycji i wynikającym z przedstawionej przez wykonawcę koncepcji architektonicznej,
pozyskanie i opracowanie materiałów przedprojektowych (m.in. mapy do celów projektowych,
dokumentacji geotechnicznej), projekt wnętrz oraz pełnienie nadzoru autorskiego oraz
świadczenia innych usług związanych z przygotowaniem i realizacją Inwestycji. Zamówienie
obejmuje wykonanie projektu architektonicznego, projektu budowlanego, projektu
zagospodarowania działki, projektu technicznego oraz projektu wykonawczego dla budynku
dydaktycznego Wydziału Sztuki, oraz uzyskaniem w imieniu zamawiającego pozwolenia na
budowę.
Planowana powierzchnia budynku: Wydział Sztuki około 5.160 m2; Magazyn na księgozbiór
biblioteczny około 500m2; pozostała niezbędna powierzchnia nie ujęta w załączniku nr 9 i
załączniku nr 10 korytarze, łazienki, pomieszczenia techniczne itp.) około 1000 m2
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych w oparciu o dokumentację
projektową, na warunkach określonych w umowie, OPiW, oraz załącznikach do OPiW, jednak
nie dłużej niż do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, przy czym pełnienie
nadzoru autorskiego jest zamówieniem objętym prawem opcji w rozumieniu Ustawy. Podstawą
wejścia w życie prawa opcji będzie jednostronne oświadczenie woli zamawiającego złożone
wykonawcy. Opcjonalny zakres będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez
wykonawcę odrębnego pisemnego powiadomienia o decyzji zamawiającego skorzystania z
prawa opcji oraz termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia realizacji nadzoru autorskiego,
w związku z którym zamawiający będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający wystosuje
pisemne powiadomienie o którym mowa wyżej, nie później niż na 30 dni przed terminem
rozpoczęcia realizacji nadzoru autorskiego. Prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego, z
którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nie
skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z
tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania dodatkowej umowy. Wartość
opcji nie przekroczy 40% wartości zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: 13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na
powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa
w art. 214 ust.1 pkt 7 PZP o wartości nie przekraczającej 5% wartości zamówienia. Zamówienia
polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje
uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki
finansowe na ten cel. Wysokość wynagrodzenia zamówień podobnych zostanie ustalona na
identycznych zasadach, jak w odniesieniu do wynagrodzenia dotyczącego zamówienia podstawowego.
Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego
zamówienia publicznego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zespołu
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenmie zespołu
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Na podstawie art. 112 ustawy PZP, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie określa warunku w
tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, przy cyzm kwota ubezpieczenie nie może być mniejsza niż 600.000
zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 2 usługi polegające na wykonaniu wielobranżowego
projektu budowlanego i projektu wykonawczego budynku użyteczności publicznej, a budynek,
którego dokumentacja dotyczy, uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę, dla budynku o
powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 3000 m2
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość
usług nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów;
- dysponuje
4.2. dysponują po minimum 1 osobie zdolnej do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:
a) PROJEKTANTEM W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ, który: posiada uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie bez
ograniczeń w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00313756/01 z dnia 2021-12-14
2021-12-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy - Usługi
wydane na podstawie: - Uprzednio obowiązujących przepisów zgodnie z wymogami art. 12 ust 1
pkt 1 w zw. z art.. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane lub - Ustawy z dnia
15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów i/ lub - Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej ; Na Wykonawcy ciąży obowiązek
wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego
uprawnione.
b) PROJEKTANTEM W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANEJ, który: posiada
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące
projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie: - Uprzednio obowiązujących przepisów zgodnie z
wymogami art. 12 ust 1 pkt 1 w zw. z art.. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane lub b
- Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów i/lub - Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej; Na Wykonawcy ciąży obowiązek
wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego
uprawnione.
c) PROJEKTANTEM W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ SANITARNEJ, który: posiada
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące
projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie: - Uprzednio obowiązujących przepisów zgodnie z
wymogami art. 12 ust 1 pkt 1 w zw. z art.. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane lub b
- Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów i/lub - Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej; Na Wykonawcy ciąży obowiązek
wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego
uprawnione.
d) PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ ELEKTRYCZNEJ, który: posiada
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące
projektowanie bez ograniczeń w specjalności instalacji elektrycznych lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie: - Uprzednio obowiązujących przepisów zgodnie z
wymogami art. 12 ust 1 pkt 1 w zw. z art.. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane lub b
- Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów i/lub - Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej; Na Wykonawcy ciąży obowiązek
wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez odpowiednie organy do tego
uprawnione.
e) PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI TELEKUMUNIKACYJNEJ, który : posiada uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych do projektowania na obiektach budowlanych w zakresie: telekomunikacji
przewodowej oraz powiązaną infrastrukturą telekomunikacyjną, telekomunikacji
bezprzewodowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w OPiW.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie
wskazanym w OPiW. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w OPiW.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert.
c) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
d) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)
e) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy)
f) wykaz wykonanych usług lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu, zamawiający dopuści aby wykaz wykonanych
usług, dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również
wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie trzy lata.
g) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,
wykształcenia, wskazanie posiadanych tytułów naukowych, doświadczenia, posiadanych certyfikatów,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia swojej oferty OSTATECZNEJ wadium w
wysokości: 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100);
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość
usług nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów;
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
w szczególności w poniższych przypadkach oraz w okolicznościach określonych w art. 455
Ustawy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:
1) w zakresie zmiany terminu wykonania umowy:
a) na skutek zaistnienia ,,siły wyższej”, tj. zdarzenia o charakterze niezależnym od Stron,
którego Strony nie mogły przewidzieć, i któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności, a wystąpienie którego skutkuje koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy.
Za „siłę wyższą”, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
b) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych,
wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków
wynikających z Umowy,
d) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,
e) zmiana terminu rozpoczęcia i zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego (dotyczy prawa
opcji) w przypadku opóźnienia w wyborze wykonawcy robót budowlanych, spowodowanego
czynnikami niezależnymi od Zamawiającego, max o 12 m-cy
– przy czym termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane
okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły
Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy
2) w pozostałym zakresie:
a) zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia pod warunkiem posiadania przez te osoby,
co najmniej takich samych uprawnień/kwalifikacji/doświadczenia co dana osoba wykazana na
etapie składania ofert, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania
czynności/pełnienia funkcji (taka zmiana nie wymaga aneksu),
b) zmiany podwykonawców, w tym podwykonawców, na zasobach których Wykonawca opierał
się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy
podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wymagane w OPiW
lub SWZ (taka zmiana nie wymaga aneksu),
c) wprowadzenia przez Wykonawcę podwykonawcy pomimo wykazania w ofercie wykonania
przedmiotu umowy siłami własnymi, pod warunkiem uzgodnienia tego podwykonawcy z
Zamawiającym (taka zmiana nie wymaga aneksu).
d) liczby pobytów Wykonawcy na terenie budowy w okresie świadczenia usług nadzoru
autorskiego (dotyczy prawa opcji) w trakcie realizacji robót budowlanych na podstawie
wykonanego przez Wykonawcę projektu, jeżeli w toku realizacji robót budowlanych niezbędne
okaże się zwiększenie lub zmniejszenie zaangażowania Wykonawcy przy sprawowaniu nadzoru
autorskiego, w stosunku do limitu pobytów przewidzianych w Umowie, czego nie można było na
etapie przygotowania dokumentacji postępowania. Ustala się zwiększenie lub zmniejszenie
liczby pobytów na budowie o 5 pobytów.
- ZMIANA WYNAGRODZENIA - DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRAWA OPCJI
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00313756/01 z dnia 2021-12-14
2021-12-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 3 ustawy - Usługi
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-28 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-28 11:00
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 5
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
wykonawców:
Do negocjacji zamawiający zaprosi pięciu wykonawców, których oferty otrzymają największą
liczbę punktów za niżej wymienione kryteria:
1. cena
W tym kryterium maksymalnie można otrzymać 60 pkt. 60 punktów otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalną do niej liczbę punktów.
2. Doświadczenie zespołu
2.1. Wykonawca załączy do oferty:
a) „Wykaz osób” opisujący doświadczenie kluczowego personelu wykonawcy ze szczególnym
uwzględnieniem projektów, które były realizowane przez wskazane osoby wspólnie (jako
członków zespołu).
2.2. W ramach kryterium „Doświadczenie zespołu” ocena ofert będzie dokonana na podstawie
dokumentu „Wykaz osób”, o którym mowa powyżej.
UWAGA: dokument „Wykaz osób” nie podlega uzupełnieniu
Zamawiający uwzględni w ocenie projekty, w których równocześnie brały udział minimum trzy
osoby proponowane jako personel kluczowy. Udział każdej z osób w każdym z projektów
zostanie zaznaczony w tabeli w załączniku nr 6 (z liczbą kolumn odpowiadającą liczbie
projektów, na które powołuje się wykonawca). Za każdy wspólny projekt wykonawca otrzyma 4
punkty. Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 20 punktów.
3. doświadczenie wykonawcy
3.1. Wykonawca załączy do oferty:
a) „Wykaz usług” zawierający wykaz wykonanych wielobranżowych projektów budowlanych i
projektów wykonawczych budynków użyteczności publicznej, w oparciu o które powstał i
funkcjonuje budynek użyteczności publicznej o powierzchni minimum 5 000 m2
5.2. W ramach kryterium „Doświadczenie wykonawcy” ocena ofert będzie dokonana na
podstawie dokumentu „Wykaz usług”, o którym mowa powyżej.
UWAGA: dokument „Wykaz usług” nie podlega uzupełnieniu
Za wykazanie 2 usług oferta otrzyma 0 punktów. Za każdą usługę, ponad wymagane 2,
przyznany zostanie 1 punkt. Maksymalnie w tym kryterium wykonawca może otrzymać 20
punktów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość
usług nie sumuje się, warunek musi spełnić jeden z podmiotów;
8.8.) Krótki opis minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji
zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty:
Określone są w zał. 4 do OPiW i dotyczą: 1. przedmiotu umowy; 2. obowiązków stron w zakresie
opracowania dokumentacji;3. terminu wykonania umowy;4.wynagrodzenia;5.waloryzacji/zmiany
wynagrodzenia(dotyczy wyłącznie zamówienia objętego prawem opcji); 6. praw autorskich; 7.
nadzoru autorskiego(dotyczy wyłącznie zamówienia objętego prawem opcji); 8. Odbioru
dokumentacji projektowej; 9. kar umownych(z wyłączeniem wysokości kar); 10.
odpowiedzialności za wady dokumentacji; 11.zabezpieczenia należytego wykonania umo2y;
12.zmian umowy; 13. podwykonawstwa.
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art.110 ust.2 PZP,
Wykonawcę na podstawie art.108 ust.1
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może
polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118- 123 ustawy PZP.
Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1
oraz art.109. ust.1 pkt. 4 do 10 PZP.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zamawiający wymaga, aby podmiot na zasoby którego powołuje się wykonawca, dotyczące
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, wykonał usługę do realizacji której te
zdolności są wymagane.
4) Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, których oferty zostały najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków
dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej;
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego.
3) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze
wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Zgodnie z art.282 ust.2 pkt.5 PZP zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert ostatecznych w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.
1. Cena brutto
2. Doświadczenie zespołu projektowego
3. Walory estetyczne i użytkowe projektowanego budynku
4. Udział akustyka w projektowaniu Sali koncertowej

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

W załączniku do niniejszego ogłoszenia (1) zamieszcza się OPiW z załącznikami 1-7. Załączniki do OPiW nr 8, 9, 10 i 11 zamieszcza się w odrębnych plikach.

UWAGA : 15.12.2021

W kolejnych załącznikach (7i8) zamieszcza się zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu.

U W A G A:  20.12.2021r.

1. Jeden z wykonawców zwrócił się o zamieszczenie załączników w wersji edytowalnej. W związku z tym w kolejnym załączniku (9) zamieszcza się załączniki 1,2,3,5,6,7 w wersji edytowalnej.

2. 2. Kolejny wykonawca zapytał : Proszę  napisać i potwierdzić  czy wymagana jest  wizja lokalna? a w
przypadku brak wykonania  wizji lokalnej to czy spowoduje wykluczenia z
przetargu?

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z treścią punktu 10 w Rozdziale XII OPiW (styr.20) "Zamawiający
zaleca odbycie wizji lokalnej." Oznacza to, że wizja nie jest wymagana. Brak odbycia wizji lokalnej nie będzie podstawą do odrzucenia oferty.

3. 3.  Treść pytań i odpowiedzi zadanych przez kolejnego wykonawcę zamieszcza się w kolejnym załączniku (10).

     U W A G A : 21.12.2021r.

   W kolejnym załączniku (11) zamieszcza się treść kolejnych pytań i odpowiedzi


    U W A G A : 22.12.2021r.

P     Poniżej zamieszcza się pytanie i odpowiedź dotyczącą  postępowania.

       ADP.2301.124.2021                                           
Kielce dnia 22.12.2021r.Zgodnie z art.284
ust.2 Ustawy Prawo zamówień Publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i
odpowiedzi dotyczących postępowania pn. „Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach” Pytanie:Ze względu na fakt, iż w ostatnim
okresie, w szczególności w związku ze stanem epidemiologicznym, było bardzo
niewiele zamówień dotyczących projektowania obiektów użyteczności publicznej,
czy aby nie ograniczać konkurencji w niniejszym postępowaniu Zamawiający zmieni
kryterium zdolności technicznej lub zawodowej i umożliwi wykazanie się
realizacją projektów budynków użyteczności publicznej o określonych w SWZ
parametrach z okresu ostatnich pięciu lat?ODPOWIEDŹ:Zamawiający
zwraca uwagę na treść Rozdziału VII pkt.7 ppkt 4d) SWZ cyt.”W celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu
konkurencji w postępowaniu,
zamawiający
dopuści aby wykaz wykonanych usług, dotyczył usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń


powtarzających
się lub ciągłych
również
wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie
trzy lata.Ta treść
jednoznacznie wskazuje, że zamawiający uwzględni usługi wykonane wcześniej niż
3 lata przed terminem wszczęcia postępowania.


UWAGA : 23.12.2021r.Zgodnie z art.284 ust.2 Ustawy Prawo zamówień
publicznych (PZP) poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących postępowania
pn.”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału
Sztuki UJK w Kielcach” 1.    
W związku z pytaniem
dotyczącym kosztów wykonania makiety oraz koncepcji prosimy o odpowiedź czy
konieczność wykonania prac projektowych - dwóch koncepcji oraz makiety 3D za
(prace za kwotę ok 20-30 tys. zł) nie jest kryterium które ma ograniczyć udział
w przetargu publicznym?ODPOWIEDŹ: W odpowiedziach na pytania z dnia
20.12.2021r. zamawiający wyjaśniał,                           ( odpowiedź na
pytanie 5), że makieta będzie składana wyłącznie przez wykonawców zaproszonych
do negocjacji, po przeprowadzonych negocjacjach, wraz z ofertą ostateczną.
Makieta składana będzie w wersji elektronicznej. Na etapie składania oferty
wstępnej makieta nie jest wymagana w związku z tym w żaden sposób, ten zapis w
OPiW nie ogranicza konkurencji. 2. Jeżeli możliwość wymagania od oferentów modelowania
3D BIM na etapie składania ofert przypisana jest zgodnie z ustawą PZP (art 69
ustawy PZP) wyłącznie do prac konkursowych i robót budowlanych (a nie do
negocjacji)Zamawiający prowadzi postępowanie w trybie negocjacji.Czy Zamawiający koryguje zapisy tak aby były zgodne z
Prawem zamówień publicznych ?Zamawiający nie ma podstaw prawnych aby na etapie
składania ofert żądać tak obszernego opracowania w technologii BIM 3D.Może natomiast żądać stosowania technologii BIM na
etapie wykonania projektów (już po wyborze najkorzystniejszej oferty).ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga na etapie składania
ofert modelowania 3D BIM. Zgodnie z treścią OPiW (str.3) „P
o zakończeniu
negocjacji z wybranymi wykonawcami zamawiający będzie wymagał aby do oferty
ostatecznej dołączone były minimum dwie koncepcje budynku wykonane w
technologii


3D (BIM).” Na temat tego zapisu zamawiający  odniósł się w odpowiedzi na pytanie 8 z dnia
20.12.2021r.Zamawiający
zwraca uwagę, że zgodnie z treścią Rozdziału III OPiW postępowanie prowadzone
jest w trybie podstawowym z negocjacjami – art.275 pkt.3 PZP. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szacunkowa
wartość przedmioty zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, w związku z tym
zgodnie z art.325 ust.3 pkt 2) PZP nie jest 
wymagany konkurs. 3. Czy zamawiający zmienia zapisy tak aby wybrani
oferenci wykonywali jedna a nie dwie koncepcje? Nie spotkaliśmy się jeszcze z
przetargiem aby ktoś wymagał dwóch koncepcji dużego budynku. Także w konkursach
wykonuje się jedna koncepcje. Tak opisane warunki składania ofert znacznie
ograniczają konkurencyjność i przerzucają na oferentów koszt wykonania dużej
ilości prac projektowych.Oferent w tym przypadku ponosi ogromne ryzyko
finansowe a Zamawiający nie zwraca kosztów udziału i kosztów wykonania
projektów.ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia treści OPiW.  Dodatkowo 
zwraca uwagę, że wykonawcy będą składali koncepcje dopiero po
przeprowadzonych negocjacjach, wraz z ofertą 
ostateczną.4. Czy makiety też mają być wykonane dwie?ODPOWIEDŹ:Na stronie 24 OPiW jest  sformułowanie „Makieta całego obszaru
opracowania” – co jednoznacznie wskazuje, 
ze makieta ma być jedna 5. W celu skalkulowania kosztów wykonania makiety 3d
prosimy o jednoznaczne określenie z jakiego materiału ma być wykonana makieta
(drewno, styrodur, tworzywo, pianka modelarska??) jaki mam mieć wymiar?ODPOWIEDŹ : W odpowiedzi na pytanie 5 z dnia
20.12.2021r. jednoznacznie wskazano, że makieta będzie składana w wersji
elektronicznej. 6. W jaki sposób zamawiający planuje przyznać
punktację jeśli punktacja projektów będzie subiektywna a nie obiektywna ?
Oferenci składający oferty powinni juz na wstępie znać zasady punktacji,
punktacja nie może byc podana później. Czy zamawiający poda zasady przyznawania
punktacji i jak zamierza zapewnić obiektywność punktacji?ODPOWIEDŹ: W OPiW podano sposób przyznawania punktów
na etapie kwalifikowania wykonawców (5), którzy zaproszeni będą do negocjacji.
W kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego  - zgodnie z art. 282 ust.2 pkt 5 PZP. Do tej
kwestii zamawiający odniósł się w odpowiedzi na pytanie 3 z 20.12.2021r. 7. Miniportal umożliwia przesyłanie załączników o
wielkości maksymalnie 150 mb natomiast zamawiający określił wielkość animacji
na 20 GB (20 GB = 133 x 150 mb). Tak dużych plików nie da sie złożyć przez
miniportal. Prosimy o wyjaśnienie jak będą składane pliki większe ni 150 mb?ODPOWIEDŹ : Przy użyciu miniPortalu wykonawca będzie składał
ofertę wstępną wraz z dokumentami wymienionymi na str. 5-9 – (punkt 7 w
Rozdziale VII)8. Obecne zapisy są niejednoznaczne i nieprecyzyjne.
Proszę okreslić jaki bę dzie czas na opracowanie koncepcji czy to będzie to 30,
45 czy 60 dni?ODPOWIEDŹ: Czas na opracowanie koncepcji będzie
również przedmiotem negocjacji                                    i   zostanie określony w SWZ 9. Wymóg opisu kryteriów oceny ofert oraz sposobu
oceny ofert oznacza, że

zamawiający ma obowiązek wymienić wszystkie kryteria, szczegółowo opisać do
czego się odnoszą oraz w jaki sposób nastąpi ocena treści oferty przy ich
zastosowaniu.

Dokonując opisu, zamawiający powinien mieć na względzie konieczność zapewnienia
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zgodnie z art. 7 ust. 1
ustawy ( poprzednia Pzp), z czym wiąże się konieczność skonstruowania kryteriów
i sposobu ich oceny tak, aby wyłączona była możliwość dokonania subiektywnej,
uznaniowej i dowolnej oceny.

Potwierdza to także motyw 46 preambuły do dyrektywy 2004/18/WE, w którym
wskazano, że „aby zapewnić przestrzeganie zasady równego traktowania przy
udzielaniu zamówień, należy wprowadzić - ustanowiony przez orzecznictwo -
obowiązek zapewnienia niezbędnej przejrzystości, umożliwiający uzyskanie przez
wszystkich oferentów wiarygodnych informacji na temat kryteriów i ustaleń,
które będą stosowane w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Obowiązkiem instytucji zamawiających jest określenie
kryteriów udzielania zamówień wraz z przypisaną poszczególnym kryteriom wagą w
odpowiednim czasie umożliwiającym oferentom wzięcie ich pod uwagę podczas
sporządzania ofert”.

Z powyższych przepisów wynika, że opis kryterium stosowanego przez

zamawiającego powinien być maksymalnie szczegółowy i pełny, gdyż ma on wpływ na
sposób mierzenia stopnia spełniania przez ofertę preferencji zamawiającego
wyrażonej w postaci danego kryterium. Ocena w ramach kryteriów powinna być
zatem stopniowalna - musi istnieć zasada pozwalająca w sposób obiektywny
wyrazić stopniowalną ocenę dokonywaną w ramach kryteriów punktowo. Kryterium
musi być opisane tak, aby wykonawca

biorący udział w postępowaniu wiedział nie tylko jaką wagę zamawiający
przypisuje danemu kryterium, ale także za co konkretnie będzie on przyznawał w
ramach tego kryterium punkty, innymi słowy - konkretnym cechom nabywanego dobra
powinny być przypisane konkretne wartości punktowe.

Co więcej opis sposobu dokonywania oceny ofert w
ramach kryterium powinien być na tyle precyzyjny, by umożliwił merytoryczne
rozstrzygnięcie wyższości jednej oferty nad drugą.

W świetle zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 Pzp obowiązkiem zamawiającego jest

dokonanie takiego opisu kryteriów oceny ofert, w tym sposobu oceny ofert, który
zapewni obiektywną ocenę oraz porównywalność złożonych ofert, dając tym samym
wykonawcom możliwość weryfikacji prawidłowości dokonanej oceny i wyboru oferty
najkorzystniejszej.Na punkt 9 trudno jest udzielić odpowiedzi ponieważ
wykonawca nie zadał żadnego pytania.Zamawiający ustalił w tym postępowaniu kryteria z
uwzględnienie treści art. 242 ust. 2 i 241 ust.1 PZP, zarówno w odniesieniu do
ofert wstępnych jak i  ofert
ostatecznych. 10. Czy zamawiający poda obiektywne zasady punktacji i
ilości punktów za każdy parametr ? Nie znając zasad punktacji oferenci nie
podejmą decyzji czy angażować sie w tak kosztowny przetarg.

ODPOWIEDŹ: W OPiW podano precyzyjnie jak przyznawane będą punkty przy ocenie
ofert wstępnych (Rozdział XII)Do kryteriów dotyczących ofert ostatecznych  odniesiono się  w odpowiedzi na pytanie 6.  U  W  A  G  A : 28.12.2021r.

W kolejnym załączniku (14) zamieszcza się informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia


U  W  A  G  A  : 28.12.2021r.

W kolejnym załączniku (15) zamieszcza się informację z otwarcia ofert wstępnych


              U W A G A : 2.03.2022r.

w kolejnych załącznikach zamieszcza się SWZ i załączniki 4-7, 8 (w dwóch częściach), 9

   U  W  A  G  A: 21.03.2022r.

W kolejnym załączniku (22) zamieszcza się pakiet (1) pytań i odpowiedzi. Mapa do pytania 1 jest zamieszczona jako załącznik 23 do niniejszego ogłoszenia

    U W A G A: 22.03.2022r.

W kolejnych załącznikach  (24 i 25) zamieszcza się pakiety pytań (2 i 4)

   U W A G A : 28.03.2022r.

W kolejnym załączniku (26) zamieszcza się  kolejny pakiet pytań (3)

  U W A G A : 30.03.2022r.

W kolejnym załączniku (27) zamieszcza się kolejny pakiet pytań (5)

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 4 zmienia się termin na złożenie i otwarcie oferty ostatecznej na 26.04.2022r. Godziny złożenia i otwarcia ofert nie zmieniają się

   U W A G A : 5.04.2022r.

W kolejnym załączniku (28) zamieszcza się kolejne pytanie dot. ww. postępowania

    U  W  A  G  A : 12.04.2022r.

W kolejnym załączniku (29) zamieszcza się pakiet (7) pytań i odpowiedzi oraz w załączniku (30) SWZ po zmianach wprowadzonych w wyniku udzielonych dotychczas odpowiedzi na zadane pytania.

  U W A G A: 13.04.2022r.

W kolejnym załączniku  (31) zamieszcza się treść kolejnego pytania i odpowiedź (pakiet 8)

U W A G A : 25.04.2022r.

w kolejnym załączniku (32) zamieszcza się treść kolejnych pytań i odpowiedzi (pakiet 9)

   U W A G A: 10.05.2022r.

W kolejnych załącznikach (33, 34 i 35) zamieszcza się : dodatkową informację, wzór oświadczenia oraz załącznik nr 1 do SWZ w wersji edytowalnej

              U W A G A:  11.05.2022r.

W kolejnym  załączniku  (36 ) zamieszcza się informację o unieważnieniu postępowania

Barbara Kotras mail: bkotras@ujk.edu.pl