Uchwała Nr 2/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 28 stycznia 2010 roku

 

w sprawie ustalenia poziomu przychodów i kosztów do czasu uchwalenia w Uczelni planu rzeczowo-finansowego na rok 2010

 

 

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz.1385 z późn. zm.) oraz § 66 ust 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Wszyscy dysponenci środków pieniężnych, w rozumieniu przepisów zarządzenia rektora nr 41/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie „powierzenia pracownikom Uniwersytetu określonych obowiązków i odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej oraz w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości, ponoszą koszty proporcjonalnie do uzyskanych przez Uczelnię przychodów, nie więcej jednak niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

 

§ 2

 

Zasada, o której mowa w § 1 nie dotyczy wydatków na działalność inwestycyjną i remontową stanowiącą kontynuację działań podjętych w poprzednim roku budżetowym. Wydatki, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą nastąpić do wysokości kwot wynikających z zawartych przez Uczelnię umów oraz przyjętych przez Senat planów inwestycyjnych i remontowych na rok 2009.

 

§ 3

 

Zasada, o której mowa w § 1 nie dotyczy wydatków związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych współfinansowanych przez UE, których wysokość  wynika z przyjętego przez Senat harmonogramu .

 

§ 4

 

Ustalone w uchwale zasady obowiązują od 1 stycznia 2010 roku do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2010.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 01:54:14

Liczba wyświetleń strony: 5403

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka