Uchwała Nr 9/2010

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego oraz Regulaminu przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych

 

 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 185 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

§ 1

1.         W związku z doręczeniem  decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego znak:MNiSW-DFS-WPM-632-3426-3/KP/09 z dnia 8 stycznia 2010 roku zatwierdzającej zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce studentom kierunków zamawianych, tworzy się na czas realizacji
i w ramach projektu „grantPROGRES Program Zwiększenia Liczby Absolwentów na Kierunkach Kluczowych dla Gospodarki" fundusz stypendialny.

2.         Fundusz stypendialny, o którym mowa w ust. 1 zasilany jest ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV "Szkolnictwo wyższe i nauka" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Działania 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy", Poddziałania 4.1.2 "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy".

 

§ 2

 

Szczegółowy zasady przyznawania stypendiów z funduszu stypendialnego określa zatwierdzony przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego Regulamin przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:22:52

Liczba wyświetleń strony: 5526

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka