Uchwała  Nr 64/2010

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 listopada 2010 roku


zmieniająca uchwałę nr 48/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów oraz odpłatności za inne formy kształcenia w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.), 66 ust. 2 pkt 7 oraz 167 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

1.      Uchwała nr 48/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów oraz odpłatności za inne formy kształcenia w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach otrzymuje tytuł:

„Regulamin odpłatności za zajęcia dydaktyczne, opłat związanych z tokiem studiów oraz odpłatności za inne formy kształcenia w Uniwersytecie Humanistyczno – Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach ”.

2.      § 8 ust. 3 uchwały, o której mowa w ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„ 3. Terminy określone w ust. 1 oraz w ust. 2 mogą być zmienione przez dziekana                   w odniesieniu do studentów przyjętych na pierwszy rok studiów po dniu 1 października danego roku akademickiego oraz w stosunku do studentów ostatniego roku studiów.                     W odniesieniu do studentów przyjętych na pierwszy rok studiów po dniu 1 października danego roku akademickiego ustalony przez dziekana termin zapłaty pierwszej raty nie może być dłuższy niż  30 dni od daty przyjęcia na pierwszy rok studiów, zaś całość opłat za pierwszy semestr powinna być uiszczona w terminie do  15 grudnia danego roku.  ”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zasady określone w § 8 ust. 3 mają zastosowanie dla studentów przyjętych w roku akademickim 2010/2011.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 06:21:08

Liczba wyświetleń strony: 2571

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka