Uchwała  Nr 19/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 25 marca 2010 roku

 

w sprawie ogólnych zasad finansowania jednostek UJK z budżetu państwa i opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych na 2010 r.

 

       Na podstawie art.62 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr  164, poz. 1365)  oraz § 66 ust.1 i ust. 2 pkt 21 Statutu uchwala się, co  następuje:

 

§1

 

1.       Ustala się ogólne zasady finansowania jednostek UJK z dotacji podmiotowych  w obszarze działalności dydaktycznej oraz z planowanych wpływów z opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych.

2.       Dotacja na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych dzielona jest pomiędzy Uczelnię w Kielcach i Filię w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z algorytmem stosowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

3.       Dotacja na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej Uczelni, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego właściwego ze względu na treści kształcenia, zwiększa środki budżetowe Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakresie działań objętych tą dotacją

4.       Dotacja na realizację przysposobienia obronnego studentów i studentek dzielona jest wg liczby odbywających szkolenie.

5.       Dotacja stacjonarna dzielona jest w następujący sposób:

a)      z dotacji przyznanej Uczelni na dany rok wydzielona jest kwota 0,3% stanowiąca rezerwę Rektora,

b)      z pozostałej kwoty dotacji wydzielony jest odpis na określony odrębnymi przepisami fundusz nagród,  naliczony od planowanego osobowego funduszu płac w wysokości proporcjonalnej do udziału dotacji w ogólnej strukturze przychodów,

c)      pozostała kwota dzielona jest wg algorytmu stosowanego przez MNiSW pomiędzy Uczelnię
w Kielcach i Filię w Piotrkowie Trybunalskim.

6.       Przychody z opłat  za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych prowadzonych
w Uczelni w Kielcach i Filii w Piotrkowie Trybunalskim dzieli się w następujący sposób:

a)        0,8% przychodów z tytułu opłat stanowi uzupełnienie rezerwy Rektora,

b)        z pozostałej kwoty przychodów z tytułu tych opłat wydzielony jest odpis na określony odrębnymi przepisami fundusz nagród, naliczony od planowanego osobowego funduszu płac w wysokości proporcjonalnej do udziału tych środków w ogólnej strukturze przychodów.

 

7.       Dalszy podział przychodów w Uczelni w Kielcach i Filii w Piotrkowie Trybunalskim dokonywany jest wg zasad określonych w załącznikach:

a)        UJK Kielce - załącznik 1,

b)        UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim -  załącznik 2.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 07:34:24

Liczba wyświetleń strony: 5174

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka