Uchwała Nr 36/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia  27 maja  2010 roku

 

 

w sprawie warunków i trybu przyjęć na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii i językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym w roku akademickim 2011/2012

 

Na podstawie art. 196 ust. 1 w zw. z art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje :

§ 1

 

1.      Przyjęcie kandydatów na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w zakresie historii
i językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym  następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego.

2.      Do studiowania na studiach doktoranckich w zakresie historii dopuszczona może być osoba,  która posiada tytuł magistra wszystkich dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych i jej praca magisterska została przyjęta z oceną bardzo dobrą i na dyplomie uzyskała ocenę co najmniej dobrą.

3.      Do studiowania na studiach doktoranckich w zakresie językoznawstwa dopuszczona może być osoba, która posiada tytuł magistra filologii, filologii polskiej i jej praca magisterska została przyjęta z oceną bardzo dobrą i na dyplomie uzyskała ocenę co najmniej dobrą.

4.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

5.      Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

 

§ 2

 

1.       Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich, zwana „komisją rekrutacyjną”, powoływana przez  radę wydziału  na wniosek dziekana.

2.       W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: przewodniczący, co najmniej 3 członków oraz sekretarz.

3.       Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej powoływanej w danej jednostce organizacyjnej jest kierownik tej jednostki lub właściwy kierownik studiów doktoranckich.

4.       Członków komisji rekrutacyjnej powołuje się spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

5.       Organ samorządu doktorantów, wskazany w regulaminie samorządu doktorantów, może wyznaczyć swojego przedstawiciela, który uczestniczy w pracach komisji rekrutacyjnej w charakterze obserwatora.

 

§ 3

 

1.       Nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich sprawuje uniwersytecka komisja ds. studiów doktoranckich powołana przez rektora.

2.       W skład uniwersyteckiej komisji rekrutacyjnej ds. doktorantów wchodzą: przewodniczący, co najmniej 3 członków, sekretarz, przedstawiciel samorządu doktorantów.

3.       Przewodniczącym uniwersyteckiej komisji rekrutacyjnej ds. doktorantów jest prorektor ds. dydaktycznych i studenckich.

4.       Członków uniwersyteckiej komisji rekrutacyjnej ds. doktorantów powołuje się spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

 

 

§ 4

 

1.    Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie realizowane jest w formie konkursu ocenianym w skali od 0 do 100 punktów.

2.    O ocenie kandydata w postępowaniu konkursowym przesądza: 

1)      wynik rozmowy kwalifikacyjnej z uwzględnieniem opinii promotora pracy magisterskiej lub przyszłego opiekuna naukowego, ocenianej w skali od 0 do 50 punktów;

2)      dodatkowe kwalifikacje kandydata (certyfikaty językowe, praca na rzecz środowiska studenckiego, staże w instytucjach kulturalno-oświatowych i edukacyjnych), oceniane w skali od 0 do 15 punktów;

3)      udokumentowana aktywność naukowa kandydata, na którą składać się mogą w szczególności publikacje, prace w kołach naukowych, udział w konferencjach naukowych, staże krajowe i zagraniczne, nagrody i wyróżnienia, oceniana w skali od 0 do 15 punktów,

4)      ostateczny wynik studiów, oceniany w skali od 0 do 20 punktów, tj.:

wynik od 5,0 – 20 punktów

           od 4,50 do 4,99 – 10 punktów

           od 4,00 do 4,49 – 5 punktów.

3.       Postępowanie rekrutacyjne polega na ustaleniu przez komisję rekrutacyjną liczby punktów w skali od 0 do 100, które przyznaje się kandydatowi za poszczególne elementy  tego  postępowania zgodnie z ust. 2 pkt. 1-4.

4.       Wynik postępowania uznaje się za pozytywny jeżeli kandydat uzyska co najmniej 51 punktów.

5.       Komisja rekrutacyjna sporządza listy kandydatów, ustalając kolejność według liczby łącznie uzyskanych punktów i na ich podstawie podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na I rok studiów doktoranckich w ramach limitu miejsc.

 

§ 5

 

1.    Od decyzji komisji rekrutacyjnej, o której mowa w § 2, kandydatowi przysługuje odwołanie do uniwersyteckiej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich.

2.    Odwołanie składa się w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 6

 

W przypadku, gdy od decyzji komisji, o której mowa w § 2, wniesiono odwołanie – decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uniwersyteckiej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich. Decyzja rektora w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie jest ostateczna.

§ 7

 

1.    Do zadań komisji, o której mowa w § 2, należy w szczególności:

1)        kompletowanie dokumentacji kandydatów,

2)        podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do postępowania rekrutacyjnego,

3)        ocena kandydatów w toku postępowania rekrutacyjnego,

4)        ustalenie liczby punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym,

5)        podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia,

6)        doręczanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia (przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru).

2.    Do zadań uniwersyteckiej komisji rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich należy rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji, o której mowa w § 3 i wnioskowanie do rektora w przedmiocie decyzji dotyczącej odwołania.

§ 8

 

1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie powinny złożyć do 31 sierpnia 2011 r.
    w Instytucie Historii, ul. Żeromskiego 5 (kandydaci na studia w zakresie historii) i w Instytucie
    Filologii Polskiej, ul. Leśna 16 (kandydaci w zakresie językoznawstwa) następujące dokumenty:

1)        podanie o przyjęcie,

2)        życiorys ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć naukowych,

3)        kwestionariusz osobowy, którego wzór opracowuje i udostępnia jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie,

4)        3 fotografie kolorowe o wymiarze 37x52 mm,

5)        odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2007/2008 wyjątkowo – zaświadczenie o ukończeniu studiów i zdaniu egzaminu magisterskiego (albo równorzędnego),

6)        suplement do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – ze studiów I i II stopnia),

7)        kserokopię stron indeksu z tematem pracy magisterskiej i jej oceną lub dokument równoważny,

8)        opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,

9)        wykaz ewentualnych publikacji,

10)     potwierdzenie wniesienia na konto Uczelni opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

    Ponadto kandydat może złożyć konspekt projektu badawczego.

2.    Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na zasadach konkursowych określają odrębne przepisy.

§ 9

 

1.    Postępowanie rekrutacyjne odbędzie się w terminie od 1 do 15 września 2011 r.

2.    Limit przyjęć na studia doktoranckie wynosi:

1)      12 osób na studia w zakresie historii,

2)      7 osób na studia w zakresie językoznawstwa.

3.    Z przebiegu postępowania rekrutacyjnego sporządza się protokół.

4.    Protokół odzwierciedla przebieg postępowania rekrutacyjnego i jest podpisywany przez wszystkich członków komisji rekrutacyjnej.

 

§ 10

 

1.    Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów ustalając kolejność według liczby punktów uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.    Na podstawie listy kandydatów, określonej w ust. 1, komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na pierwszy rok studiów doktoranckich, w ramach limitu miejsc.

3.    Po formalnej akceptacji listy przez przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej listy zawierające numery PESEL osób przyjętych na studia doktoranckie wraz z liczbą łącznie uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym ogłasza się w formie elektronicznej oraz na tablicach ogłoszeń na Wydziale Humanistycznym.

4.    Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie doręcza się kandydatowi pisemnie.

 

 

§ 11

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-06 17:09:10

Liczba wyświetleń strony: 6051

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka