zmiany w uchwale nr 56/2011

Uchwała nr 35/2010

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  27  maja  2010 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym        (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

1.       Uczelnia przyjmuje kandydatów na studia w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat na poszczególne kierunki studiów w wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Przez postępowanie kwalifikacyjne rozumie się: wynik zewnętrznego egzaminu maturalnego, egzamin wstępny, egzamin praktyczny, rozmowę kwalifikacyjną, sprawdzian uzdolnień, konkurs ocen na świadectwie dojrzałości/ świadectwie ukończenia szkoły średniej, konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, średnią ocen lub wynik ze studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.

2.       Limit przyjęć, o którym mowa w ust. 1 może być zwiększony w uzasadnionych przypadkach przez Instytutową Komisję Rekrutacyjną do wysokości 10 % przyjętego limitu.

3.       W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekracza planowanego limitu miejsc na dany kierunek studiów, kwalifikuje się wszystkich kandydatów zgłoszonych na I rok studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Przepisu tego nie stosuje się do studiów pierwszego stopnia na kierunkach:

1)      edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

2)      filologia, specjalność: filologia angielska i filologia germańska,

3)      pedagogika, specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka rosyjskiego edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną,  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową.

 

§ 2.

 

1.     Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest:

1)       dokonanie rejestracji kandydata przez wypełnienie formularza – podania według ustalonego w Uczelni wzoru,

2)       dokonanie opłaty rekrutacyjnej (wniesiona opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania dokumentów, rezygnacji z podjęcia nauki lub nieprzyjęciu na studia).

2.     Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożenie w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów tj.:

1)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną - OKE) - kandydat na studia pierwszego stopnia;

2)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
 i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument,  pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów i wynik studiów - kandydat na studia drugiego stopnia;

3)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę lub OKE)
i dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich (odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia) wraz z suplementem do dyplomu lub w przypadku jego braku inny dokument, pozwalający ustalić średnią ocen ze studiów i wynik studiów oraz zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych do pracy nauczycielskiej - kandydat na studia drugiego stopnia o specjalizacji nauczycielskiej;

4)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
i dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę) – kandydat na studia pomostowe na kierunek pielęgniarstwo;

5)świadectwo dojrzałości (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę  lub OKE)
 i dyplom ukończenia szkoły położnych (oryginał lub jego odpis wydany przez szkołę)  – kandydat na studia pomostowe na kierunek położnictwo;

6)świadectwo lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunkach, na których występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

7)4 fotografie;

8)kserokopia dowodu osobistego.

3.     Kandydaci przystępujący do „międzynarodowej matury” oraz do matur w zagranicznych szkołach średnich, w przypadku nieposiadania świadectwa dojrzałości w terminie składania dokumentów, mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia o przystąpieniu kandydata do matury w roku 2011. Osoby, które uzyskały pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym, zostaną przyjęte na studia pod warunkiem złożenia świadectwa maturalnego w oryginale nie później niż do końca września 2011 r.

4.     Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z sumy uzyskanych punktów. Kolejność przyjmowania kandydatów na studia określa lista rankingowa.

5.     Kandydat, u którego w wyniku badań lekarskich stwierdzono przeciwwskazania do studiowania na kierunku, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nie może być dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego.

6.     W postępowaniu kwalifikacyjnym, które obejmuje egzamin wstępny  stosuje się następujące zasady:

1)      kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się wynik egzaminu wstępnego, wyrażony w skali procentowej z wagą 2.

2)      kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

- na poziomie podstawowym wyrażony w punktach procentowych z wagą 1.

- na poziomie rozszerzonym wyrażony w punktach procentowych z wagą 2.

Jeżeli kandydat zdawał egzamin maturalny na obu poziomach, brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata.

 

3)      na kierunku filologia oraz filologia polska-specjalność filologia polska z językiem angielskim w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia się dodatkowo wynik części wewnętrznej egzaminu maturalnego:

- poziom rozszerzony:                                 - poziom podstawowy:

W= R(z) x 0,9 +R(w) x 0,6             W= P(z) x 0,7 +P(w) x 0,3

R(z) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z części zewnętrznej

R(w)  - wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z części wewnętrznej

P(z) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym  z części zewnętrznej

P(w)  - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z części wewnętrznej

4)      kandydatom z maturą międzynarodową IB uwzględnia się wynik egzaminu maturalnego z  przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym przeliczany proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej na poziomie podstawowym (SL) lub rozszerzonym (HL) na skalę ocen nowej matury wg tabeli:

 

 

MATURA IB

NOWA MATURA

 

poziom SL lub HL

poziom

podstawowy i rozszerzony

 

 

7

100

200

 

6

90

180

 

5

75

150

 

4

60

120

 

3

45

90

 

2

30

60

Granica

1

0

15

zdawalności

0

0

0

§ 3.

1.       Egzamin wstępny na studia pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się „starą maturą” jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu objętego procedurą rekrutacyjną, szczegółowo określoną w standardach wymagań egzaminacyjnych.

2.       W przypadku, gdy kryterium przyjęć na studia jest konkurs świadectw, kandydatów kończących zagraniczne szkoły średnie obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z przedmiotów objętych konkursem. Uzyskane oceny z rozmowy przelicza się na punkty, jak przy konkursie świadectw.

3.       Kryteria kwalifikacji na wszystkie formy studiów określa załącznik nr 2 z zastrzeżeniem   ust. 2.

§ 4.

Zasady przyjęć na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określa Senat Uczelni odrębną uchwałą.

§ 5.

1.       Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają instytutowe komisje rekrutacyjne (IKR), powołane przez dziekana oraz Uniwersytecka Komisja Rekrutacyjna (UKR) powołana przez rektora.

2.       Przewodniczącym UKR jest prorektor d/s dydaktycznych i studenckich.

3.       Przewodniczącym IKR jest dyrektor instytutu lub jego zastępca. W skład IKR wchodzą:

1)      przewodniczący,

2)      sekretarz(-e) - przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz pracownicy administracji,

3)      członkowie – przedstawiciele nauczycieli akademickich.

4.       Uniwersytecką Komisję Rekrutacyjną i instytutowe komisje rekrutacyjne powołuje się nie później niż do 30 kwietnia 2011 r.

5.       Do zadań instytutowych komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

1)      sporządzanie listy kandydatów dopuszczonych do postępowania kwalifikacyjnego;

2)      zawiadamianie kandydatów o terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego;

3)      przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;

4)      sporządzanie protokołów indywidualnych (dla każdego kandydata) oraz protokołu zbiorczego i rankingowego (dla całego kierunku/specjalności studiów). Wszystkie  zmiany w protokole powinny być uzasadnione i potwierdzone podpisem przewodniczącego;

5)      podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia;

6)      pisemne zawiadamianie kandydatów o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia. W teczce akt kandydata umieszcza się kopie decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia oraz oryginał potwierdzenia jej doręczenia;

7)      sporządzanie listy rezerwowej;

8)      opiniowanie odwołań;

9)      wnioskowanie w sprawie dodatkowych naborów po uprzednim uzgodnieniu
z dziekanem wydziału.

6.       Do zadań Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      koordynacja i nadzór nad pracami komisji rekrutacyjnych;

2)      opiniowanie odwołań od decyzji instytutowych komisji rekrutacyjnych.

§ 6.

1.       Na kierunkach studiów, gdzie obowiązuje egzamin dyrektor instytutu wyznacza spośród nauczycieli akademickich zespół do opracowania tematów egzaminacyjnych.

2.       Przygotowanie tematów egzaminacyjnych powinno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie tajemnicy ich treści.

3.       Dyrektor instytutu powołuje komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ustnego i rozmowy kwalifikacyjnej oraz egzaminatorów oceniających prace pisemne.

§ 7.

Terminarz postępowania kwalifikacyjnego, szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów oraz wykaz specjalności prowadzonych w rokuakademickim 2011/2012 określi Rektor odrębnym zarządzeniem nie później niż do końca kwietnia 2011 r.

§ 8.

1.       Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki            i formy studiów określa załącznik nr 1.

2.       W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą decyzje podejmuje właściwa komisja rekrutacyjna.

§ 9.

Uczelnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od uruchomienia kierunku lub specjalności w przypadku, gdy liczba kandydatów będzie mniejsza niż 20 osób (w przypadku kierunków artystycznych – 12 osób). Decyzję w tej sprawie podejmuje UKR na wniosek instytutowych komisji rekrutacyjnych.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Senatu nr 35 /2010

 

z dnia 27 maja 2010 r.

Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego

I. Zasady postępowania kwalifikacyjnego

1. Zasady ogólne:

1.       Kandydaci, którzy otrzymali z jednego przedmiotu egzaminacyjnego ocenę niedostateczną, nie mogą być dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

2.       Warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego jest zaliczenie sprawdzianu uzdolnień lub egzaminu praktycznego, jeżeli taki jest przewidziany na danym kierunku (specjalności).

3.       Informacja o dodatkowym naborze powinna być podana do publicznej wiadomości. Przy rekrutacji w dodatkowym naborze stosuje się ściśle zasady, tryb postępowania i kryteria kwalifikacji określone w niniejszej uchwale.

4.       W przypadku, gdy na danym kierunku nie wykorzystano limitu i nie ogłoszono dodatkowego naboru, instytutowe komisje rekrutacyjne mogą przyjmować na studia kandydatów, którzy legitymują się zaświadczeniem o uzyskaniu pozytywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego w innej uczelni na tym samym kierunku.

5.       Na kierunkach nienauczycielskich, przy sprawdzaniu prac pisemnych, nie podlegają ocenie błędy pisowni wynikłe z dysortografii pod warunkiem, iż kandydat przedstawił stosowne zaświadczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

2. W zakresie egzaminu pisemnego (testu):

1.       Egzamin pisemny przeprowadza się w oparciu o przygotowane tematy opracowane             w dwóch zestawach, z wyjątkiem testów, które opracowuje się w jednym zestawie.

2.       Pisemną pracę egzaminacyjną (test) sprawdza i ocenia co najmniej dwóch egzaminatorów, specjalistów danego przedmiotu. Błędy i ich rodzaje opisuje się w pracy, a w ocenie stosuje się ocenę punktową.

3.       Po zakończeniu egzaminów pisemnych właściwa komisja rekrutacyjna podaje wyniki do wiadomości kandydatów.

4.       Kandydaci winni być zawiadomieni o dopuszczeniu do egzaminu ustnego (sprawdzianu) według zasad przyjętych w czasie rekrutacji.

5.       Egzamin pisemny jest  prowadzony w sposób uniemożliwiający identyfikację kandydata przez egzaminatora.

3. W zakresie egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej):

1.       Egzamin ustny przeprowadza co najmniej trzech egzaminatorów, w tym specjalista z danego przedmiotu.

2.       Egzamin ustny oceniany jest w takiej samej skali, jak egzamin pisemny.

3.       Właściwa komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości wyniki egzaminu ustnego bezpośrednio po jego zakończeniu.

4. W zakresie ustalania wyników postępowania kwalifikacyjnego:

1.       Na kierunkach studiów, gdzie podstawowym kryterium jest konkurs świadectw lub średnia ocen, uzyskane przez kandydata oceny i wyniki wyliczane są wg następujących zasad:

1)            kandydatom, którzy zdali egzamin dojrzałości („stara matura”) uwzględnia się korzystniejszą dla nich ocenę z pisemnej lub ustnej części egzaminu dojrzałości.            W przypadku braku oceny na egzaminie dojrzałości uwzględnia się oceny z klasyfikacji końcoworocznej. Oceny przelicza się na punkty wg następującej tabeli:

 

skala ocen 3-5

skala ocen 2-6

ocena

wskaźnik

ocena

wskaźnik

-

-

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

90

dobry

60

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

-

-

dopuszczający

30

2)      kandydatom, którzy zdali egzamin maturalny („nowa matura”) uwzględnia  się wynik części zewnętrznej egzaminu maturalnego (liczba punktów procentowych) wg zasad określonych w § 2 ust. 6 pkt. 2 i 3.

3)      Ostateczny wynik stanowi suma punktów z przedmiotów objętych konkursem świadectw, przy czym liczba punktów z przedmiotu kierunkowego jest zwiększana o 50 %.

      W przypadku, gdy za przedmioty kierunkowe uznaje się dwa przedmioty brana jest pod
       uwagę jedna ocena lub jeden wynik korzystniejszy dla kandydata.

2.       W przypadku, gdy załącznik nr 2 niniejszej uchwały nie stanowi inaczej, przy jednakowej liczbie punktów lub jednakowym wyniku uzyskanym przez kilku kandydatów, o miejscu na liście rankingowej decyduje liczba punktów uzyskanych z przedmiotu kierunkowego na świadectwie dojrzałości.

3. Komisja rekrutacyjna może przyjąć inne kryteria, jeżeli zastosowanie w/w nie przyniesie   ostatecznych rozstrzygnięć.

4.       W przypadku, gdy laureat, finalista olimpiady został zwolniony z egzaminu z określonego przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na jego świadectwie.

5.       W przypadku, gdy kandydat został zwolniony z egzaminu z określonego przedmiotu, zalicza mu się za ten przedmiot ocenę najwyższą, przewidzianą w skali ocen na jego świadectwie lub najwyższy wynik w skali procentowej.

 

 

 

II. Tryb postępowania kwalifikacyjnego

 

1.       Dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego mogą być wyłącznie osoby, które dokonały rejestracji i opłaty rekrutacyjnej w przewidzianym terminie.

2.       Przed przystąpieniem do sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu pisemnego, ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) kandydat winien okazać dowód tożsamości.

3.       Z przebiegu sprawdzianu uzdolnień, egzaminu praktycznego, egzaminu ustnego (rozmowy kwalifikacyjnej) każdego kandydata sporządza się protokół na obowiązującym druku. Wszystkie poprawki dokonywane w protokole powinny być omówione i potwierdzone podpisem przewodniczącego w uzgodnieniu z pozostałymi członkami komisji.

4.       Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego właściwa komisja rekrutacyjna:

1)      sporządza protokół z wynikami postępowania kwalifikacyjnego wszystkich kandydatów w porządku alfabetycznym,

2)      sporządza protokół, w którym ujmuje kandydatów z pozytywnymi wynikami postępowania kwalifikacyjnego, w kolejności uzyskanych wyników, z decyzją o przyjęciu na studia,

3)      sporządza i ogłasza listy przyjętych na studia,

4)      zawiadamia pisemnie kandydata o podjętej decyzji.

5.       Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów.

6.       Podstawą odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.


 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do uchwały Senatu nr  35 /2010

z dnia  27 maja  2010 r.

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2011/2012

* - przedmiot kierunkowy

N – specjalność nauczycielska

SM – stara matura

NM – nowa matura

 

  1. Wydział Humanistyczny

 

 

Kierunki, specjalności oraz formy studiów

Kryteria kwalifikacji

 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

  - dziennikarstwo prasowe

 - dziennikarstwo radiowe

 - dziennikarstwo internetowe

  Konkurs świadectw:

-    język polski

-   historia lub wiedza o społeczeństwie   

Filologia

1. studia stacjonarne pierwszego stopnia
specjalności:

  - filologia rosyjska

( studia dla osób które nie uczyły się języka rosyjskiego)

  Konkurs świadectw:

-      język polski     

 

 

- filologia rosyjska z przekładoznawstwem

- język rosyjski biznesu

Konkurs świadectw:

-      język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka polskiego).

 - filologia angielska

 

 SM – Test pisemny:

-  język angielski

 

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język angielski

 - filologia germańska

-  filologia germańska – międzynarodowa
     komunikacja turystyczna

 SM – Test pisemny:

-  język niemiecki

 

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język niemiecki

 2. studia  niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

-  filologia rosyjska z przekładoznawstwem  

Konkurs świadectw:

-      język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka polskiego).

 

 - filologia angielska

 

SM – Test pisemny:

-  język angielski

 

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język angielski

 3. studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata specjalności: filologia rosyjska, filologia rosyjska z językiem angielskim, język rosyjski biznesu

specjalność:

- filologia rosyjska z przekładoznawstwem

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 4. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów specjalności język rosyjski biznesu

specjalność:

- język rosyjski biznesu

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Filologia polska

1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

 - filologia polska z komunikacją medialną

 - filologia polska z wiedzą kulturowo-filozoficzną

   - filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku

  - filologia polska z historią(N)

      

Konkurs świadectw:

                            -          język polski

 

-    filologia polska z językiem angielskim (N)

Konkurs świadectw:

-     język polski

    -    język angielski

2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

 - filologia polska z komunikacją medialną

 - filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku

      

Konkurs świadectw:

                            -          język polski

 

-    filologia polska z językiem angielskim (N)

Konkurs świadectw:

-     język polski

    -    język angielski

 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla  absolwentów kierunku filologia polska

  Specjalności:

- specjalność nauczycielska (dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie)

   - filologia polska z językowym kształtowaniem
     wizerunku

   - filologia polska z dziennikarstwem

   - filologia polska z antropologią kultury literackiej

 

 

 

Konkurs dyplomów.

 W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

4. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku filologia (5-semestrów)

 specjalność:

 - filologia polska z translatoryką

- Egzamin ze znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.

- Konkurs dyplomów.

Historia

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

- dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

 

 SM - Rozmowa kwalifikacyjna:

-   historia (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności)

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      historia

 

-   historia z wiedzą o społeczeństwie (N)

 SM - Rozmowa kwalifikacyjna:

-   historia* (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności)

    - wiedza o społeczeństwie

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      historia*

- wiedza o społeczeństwie

 

-  historia z językiem angielskim (N)

 SM - Rozmowa kwalifikacyjna:

-   historia* (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności)

    - język angielski

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      historia*

- język angielski

-  historia z językiem niemieckim (N)

 SM - Rozmowa kwalifikacyjna:

-   historia* (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności)

    - język niemiecki

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      historia*

- język niemiecki

2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

- dziedzictwo kulturowe, jego ochrona i promocja

 

 SM - Rozmowa kwalifikacyjna:

-   historia (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności)

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      historia

 

-   historia z wiedzą o społeczeństwie (N)

 SM - Rozmowa kwalifikacyjna:

-   historia* (historia Polski i powszechna od średniowiecza do współczesności)

    - wiedza o społeczeństwie

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      historia*

- wiedza o społeczeństwie

 

 3.studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego
 stopnia dla absolwentów kierunku historia

 specjalność: 

-  historia z wiedzą o społeczeństwie(N) - dla
   absolwentów w/w specjalności
 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

4.studia stacjonarne drugiego stopnia dla
   absolwentów kierunków:

 -  administracja

 - archeologia

 - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 - etnologia

 - europeistyka

 - filologia

 - filologia polska

 - filozofia

 - historia

 - historia sztuki

 - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 - kulturoznawstwo

 - ochrona dóbr kultury

 - politologia

 - polityka społeczna

 - prawo

 - socjologia

 - stosunki międzynarodowe

 - teologia

specjalności:

   -  historia i edytorstwo naukowe

   - kultura krajów śródziemnomorskich

   - antropologia historyczna

   - amerykanistyka

 

 

 

 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

5.studia niestacjonarne drugiego stopnia dla
   absolwentów kierunków:

 -  administracja

 - archeologia

 - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 - etnologia

 - europeistyka

 - filologia

 - filologia polska

 - filozofia

 - historia

 - historia sztuki

 - informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

 - kulturoznawstwo

 - ochrona dóbr kultury

 - politologia

 - polityka społeczna

 - prawo

 - socjologia

 - stosunki międzynarodowe

 - teologia

specjalności:

   -  historia i edytorstwo naukowe

   - kultura krajów śródziemnomorskich

   - amerykanistyka

 

 

 

 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Informacja naukowa
 i bibliotekoznawstwo

1.        studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

-   biblioteki szkolne i publiczne (N)

-   zarządzanie informacją

Konkurs świadectw:

-          język polski

-          język obcy

2.        studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

specjalności:

-   biblioteki szkolne i publiczne (N)

-   zarządzanie informacją

   -   prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

 3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków humanistycznych, pedagogicznych  i społecznych (6-semestrów)

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

ROSJOZNAWSTWO

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 Konkurs świadectw:

-      język rosyjski (w przypadku braku oceny z tego przedmiotu ocena z języka polskiego).

       

 

 

 

2. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

 

 

Kierunki, specjalności oraz formy studiów

Kryteria kwalifikacji

 

 Biologia

1.   studia  stacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

- bez specjalności

- biologia z geografią (N)

- ekologia i zarządzanie zasobami przyrody

Konkurs świadectw:

-  biologia*

-  język obcy

2.   studia niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

- bez specjalności

- biologia z geografią (N)

- ekologia i zarządzanie zasobami przyrody

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu – konkurs świadectw:

-   biologia*

 -  język obcy

3.   studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra) kierunku biologia lub kierunków pokrewnych, na których absolwenci zrealizowali minimalną liczbę zajęć zorganizowanych dla kierunku biologia zgodnie ze standardami z 2007 roku

specjalności:

- biologia ogólna

- biologia środowiskowa

- biologia medyczna z elementami diagnostyki

- ekologia i zarządzanie zasobami przyrody

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 Biotechnologia

1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

Konkurs świadectw:

         chemia* lub biologia* lub fizyka (fizyka i astronomia)

 2.studia niestacjonarne pierwszego stopnia

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu – konkurs świadectw:

-   chemia lub biologia lub fizyka (fizyka i astronomia)

 Chemia

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

-  analiza chemiczna

- analityka środowiska

- chemia kosmetyczna

 - chemia materiałów supramolekularnych

- chemia techniczna

-  chemia z biologią (N)

Konkurs świadectw:

 -  chemia*

-   matematyka

              -     język obcy

 2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

-  analiza chemiczna

- analityka środowiska

- chemia kosmetyczna

- chemia techniczna

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu – konkurs świadectw:

-   chemia

-   matematyka

3. studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów:

-  kierunków chemicznych;

- innych kierunków, na których absolwenci zrealizowali minimalną  liczbę godzin zajęć zorganizowanych dla kierunku chemia zgodnie ze standardami z 2007 roku

specjalności:

-   analiza chemiczna

-  analityka środowiska

-  chemia kosmetyczna

-  chemia techniczna

  -     fizykochemia – adsorpcja, chromatografia,
      spektroskopia

  - chemia materiałów nano- i supramolekularnych

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

4. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów:

-  kierunków chemicznych;

- innych kierunków, na których absolwenci zrealizowali minimalną  liczbę godzin zajęć zorganizowanych dla kierunku chemia zgodnie ze standardami z 2007 roku

specjalności:

-   analiza chemiczna

-  analityka środowiska

-  chemia techniczna

  -     fizykochemia – adsorpcja, chromatografia,
      spektroskopia

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Fizyka

 1.  studia stacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

fizyka medyczna

- fizyka z informatyką (N)

  - fizyka komputerowa 

  - fizyka z chemią (N)

  - ekonofizyka

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu  - konkurs świadectw:

         -   fizyka (fizyka i astronomia)* lub matematyka

         -  informatyka

         -  język obcy

 2. studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku fizyka

 specjalności:

-   fizyka z informatyką (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie

  -   fizyka medyczna

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów,
 a w przypadku przekroczenia limitu  - konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

Fizyka techniczna

 studia stacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie

specjalność:

 -  informatyka stosowana

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, a w przypadku przekroczenia limitu  - konkurs świadectw:

         -   fizyka (fizyka i astronomia)* lub matematyka

         -  informatyka

         -  język obcy

 Geografia

1.        studia stacjonarne pierwszego  stopnia

    specjalności:

  - geografia z przyrodą (N)

  - geografia z historia (N)

  - geografia z turystyką

  - geografia ogólna

Konkurs świadectw:

-    geografia*

-   język obcy

2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia

  specjalności:

 - geografia z turystyką

-  geografia ogólna

Konkurs świadectw:

-    geografia*

-   język obcy

3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku geografia

specjalności:

- geografia ogólna

- geografia ogólna (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie

- geografia z turystyką

- geografia z gospodarką przestrzenną

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

 Informatyka

 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego
 stopnia inżynierskie

specjalności:

- informatyka z  elementami fizyki

- technologie informatyczne

- teleinformatyka

- systemy baz danych

Konkurs świadectw:

         -   informatyka*  lub matematyka

         -  fizyka (fizyka i astronomia)

         -  język obcy

Informatyka i ekonometria

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

- analiza danych

- projektowanie i programowanie systemów
   informatycznych

SM - Egzamin pisemny z matematyki.

 

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      matematyka lub informatyka

Matematyka

 1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

 -   nauczanie matematyki i informatyki (N)

 -    zastosowania matematyki w finansach i teleinformatyce

SM - Egzamin pisemny z matematyki.

 

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      matematyka

2.  studia  stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów:

-  kierunku matematyka,

- innych kierunków, na których absolwenci zrealizowali minimalną  liczbę godzin zajęć zorganizowanych dla kierunku matematyka zgodnie ze standardami z 2007 roku

specjalności:

 -   nauczanie matematyki i informatyki (N) - dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie w zakresie nauczania matematyki i informatyki

 -    zastosowania matematyki w finansach
 i teleinformatyce

 

Egzamin pisemny z zakresu standardów kształcenia na kierunku matematyka na studiach pierwszego stopnia.

 Ochrona środowiska

1.        studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

- zarządzanie środowiskowe

- rekultywacja terenów poprzemysłowych

Konkurs świadectw:

       -  biologia lub chemia lub geografia

(w przypadku braku oceny z biologii, chemii lub geografii absolwenci Technikum Ochrony Środowiska przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej
z  w/w wybranego przedmiotu)

 2. studia  stacjonarne drugiego stopnia dla
     absolwentów kierunku ochrona
    środowiska z tytułem licencjata lub inżyniera

 specjalność:

  - monitoring środowiska

Rozmowa kwalifikacyjna z zagadnień obejmujących treści kierunkowe studiów pierwszego stopnia kierunku ochrona środowiska.

3. studia  niestacjonarne drugiego stopnia dla
   absolwentów kierunku ochrona
    środowiska z tytułem licencjata lub inżyniera

Rozmowa kwalifikacyjna z zagadnień obejmujących treści kierunkowe studiów pierwszego stopnia kierunku ochrona środowiska.

       

 

 

 

 

3. Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

Kierunki, specjalności oraz formy studiów

Kryteria kwalifikacji

 

Fizjoterapia

 1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

             Konkurs świadectw:

   - język polski*

   - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia)–dwa przedmioty do wyboru

2. studia stacjonarne i niestacjonarne  drugiego stopnia dla absolwentów kierunku fizjoterapia

Egzamin testowy uwzględniający zagadnienia:

podstawy współczesnej fizjoterapii, współczesne problemy niepełnosprawności, wybrane problemy zdrowia populacji,  funkcjonowanie w społeczeństwie niepełnosprawnych – wymiar indywidualny i instytucjonalny, organizacje pozarządowe na rzecz niepełnosprawnych.

Pielęgniarstwo

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

           Konkurs świadectw:

   - język polski*

   - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia)–dwa przedmioty do wyboru

 2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia
2-letnie, „pomostowe” dla absolwentów 5-letnich liceów medycznych, 2-letnich, 2,5-letnich i 3-letnich medycznych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie pielęgniarki w liczbie od 1781 do 3033 godzin dydaktycznych.

Konkurs dyplomów.

W przypadku takich samych ocen egzamin testowy obejmujący problemy pielęgnacyjne w internie, chirurgii, pediatrii, podstawowej opiece zdrowotnej oraz zagadnienia z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo 

Egzamin testowy uwzględniający zagadnienia: problemy w chirurgii, internie, pediatrii, psychiatrii, podstawowej opieki zdrowotnej, geriatrii, neurologii, położnictwie i ginekologii, intensywnej terapii i anestezjologii oraz treści dotyczące promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Położnictwo

 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia

                     Konkurs świadectw:

  - język polski*

- biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia)–dwa przedmioty do wyboru

 2. studia niestacjonarne pierwszego stopnia  „pomostowe” 2-semestralne dla absolwentów dwuletnich i dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych, kształcących w zawodzie położnej w liczbie co najmniej 1089 godzin dydaktycznych.

Konkurs dyplomów.

W przypadku takich samych ocen egzamin testowy z przedmiotów kierunkowych, obejmujący zagadnienia dotyczące problemów zdrowotnych w położnictwie, ginekologii, pediatrii, neonatologii, podstawowej opiece zdrowotnej oraz zagadnienia z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku położnictwo

 

Egzamin testowy obejmujący następujące zagadnienia:

podstawy współczesnego położnictwa i pielęgniarstwa, ochrona zdrowia i polityka zdrowotna w krajach Unii Europejskiej, wybrane problemy zdrowia populacji i zagrożenia cywilizacyjne, profilaktyka w zakresie chorób cywilizacyjnych.

Ratownictwo medyczne

studia stacjonarne i niestacjonarne

 

                                   Konkurs świadectw:

  - język polski*

 - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia)–dwa przedmioty do wyboru

Zdrowie publiczne

  1. studia stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:

- epidemiologia z biostatystyką

- opieka domowa nad dzieckiem i osobami
    w podeszłym wieku

                        Konkurs świadectw:

 - język polski*

 - biologia, chemia, fizyka (fizyka i astronomia)–dwa przedmioty do wyboru

2. studia stacjonarne i niestacjonarne  drugiego
    stopnia dla absolwentów kierunku zdrowie
    publiczne

Egzamin testowy uwzględniający zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 

 

 

 

4. Wydział Pedagogiczny i Artystyczny

 

Kierunki, specjalności oraz formy studiów

Kryteria kwalifikacji

 

Pedagogika

1. studia  stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

 - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z terapią pedagogiczną (N)

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową (N)

1. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły podstawowej i gama durowa) i poprawności wymowy

2. Konkurs świadectw:

-  język polski*

- historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie

(w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy zaliczyli sprawdzian jest mniejsza lub równa z limitem odstępuje się  od konkursu świadectw)

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z nauczaniem języka angielskiego (N)

1. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły podstawowej  i gama durowa) i poprawności wymowy

 

SM - Egzamin ustny:

- język angielski

 

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język angielski

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
z nauczaniem języka rosyjskiego (N)

1. Sprawdzian uzdolnień muzycznych (dwie piosenki z repertuaru szkoły podstawowej  i gama durowa) i poprawności wymowy

 

SM - Egzamin ustny:

- język rosyjski

 

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-      język rosyjski

 - edukacja dla bezpieczeństwa

                    Konkurs świadectw:

           -   język polski*

           -  historia lub biologia lub wiedza o społeczeństwie

 -   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

-  pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

-  psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna

 -  resocjalizacja i profilaktyka społeczna

                       Konkurs świadectw:

 -     język polski*

-     historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów takiej samej lub zbliżonej specjalności

 specjalności:

 - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci z niepełnosprawnością umysłową

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną

- edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

 

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu-ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

.

 

3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, nauki o rodzinie:

specjalności:

-   pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

-  pedagogika pracy z doradztwem zawodowym

  - psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna

-  resocjalizacja i profilaktyka społeczna

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia.

4. studia niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów kierunku pedagogika po różnych specjalnościach z tytułem licencjata lub magistra

specjalności:

- pedagogika szkolna i środowiskowa

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu-ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

Praca socjalna

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 

Konkurs świadectw:

 -     język polski

   -     historia lub wiedza o społeczeństwie lub biologia lub geografia

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

1.studia stacjonarne pierwszego stopnia

 Egzamin praktyczny:

 - ocena predyspozycji słuchowych, głosowych i manualnych,

 - ocena gry na instrumencie wybranym przez kandydata

2.        studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków i specjalności muzycznych

specjalności:

-  prowadzenie zespołów muzycznych

- muzyka kościelna

- śpiew estradowy

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

dzy i umiejętności z zakresu dyrygowania, emisji głosu

zyści, którzy zdwali egzamin na matudata, który musi wykaza

3.        studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia innych kierunków 

specjalności:

-  prowadzenie zespołów muzycznych

- muzyka kościelna

- śpiew estradowy

Sprawdzian predyspozycji muzycznych.

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje średnia ze studiów pierwszego stopnia.

dzy i umiejętności z zakresu dyrygowania, emisji głosu

zyści, którzy zdwali egzamin na matudata, który musi wykaza

Edukacja artystyczna  w zakresie sztuk plastycznych

1.        studia stacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

- grafika warsztatowa

- malarstwo sztalugowe

- mała forma rzeźbiarska

- nowe media

     - grafika projektowa i reklama

 SM – Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień związanych z kulturą, sztuką i historią  

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

   -  historia sztuki* lub historia

2.                  studia stacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów studiów artystycznych pierwszego stopnia

specjalności:

- grafika warsztatowa

- malarstwo sztalugowe

- mała forma rzeźbiarska

- nowe media

     - grafika projektowa i reklama

Ocena jakości dyplomów artystycznych pierwszego stopnia na podstawie dokumentacji przedstawionej w formie cyfrowej.

Wzornictwo

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalność:

- komunikacja wizualna

 SM – Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień związanych z kulturą, sztuką i historią

NM - Ranking wyników z części zewnętrznej egzaminu maturalnego:

-  historia sztuki* lub historia

       

 

 

 

5. Wydział Zarządzania i Administracji

 

 

Kierunki, specjalności oraz formy studiów

Kryteria kwalifikacji

Administracja

 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego
   stopnia

Konkurs świadectw:

historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy lub język polski

Ekonomia

1.studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

- ekonomika finansów i bankowości

     - finanse publiczne i skarbowość

     Konkurs świadectw:

matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografia lub język obcy

2.        studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra) kierunków: administracja, ekonomia, finanse i bankowość (finanse i rachunkowość), informatyka i ekonometria, logistyka, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie (zarządzanie i marketing)

   specjalności:

- gospodarka regionalna

- gospodarowanie funduszami unijnymi

 - ekonomika zasobów ludzkich

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

filozofia

  studia stacjonarne pierwszego stopnia

(pod warunkiem uruchomienia kierunku)

Konkurs świadectw:

historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy

logistyka

 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego
   stopnia

Konkurs świadectw:

matematyka* lub wiedza o społeczeństwie lub historia lub geografia lub informatyka lub fizyka (fizyka z astronomią) lub język obcy

Politologia

 1.studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

-   polityka regionalna

   -   polityka międzynarodowa

    - służby społeczne

Konkurs świadectw:

historia* lub wiedza o społeczeństwie* lub geografia lub język obcy

2.        studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra) kierunków: politologia, europeistyka, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, administracja, absolwentów wyższych szkół oficerskich oraz kierunków humanistycznych i społeczno-ekonomicznych

specjalności:

- społeczno-samorządowa

 - studia europejskie

 

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

 Zarządzanie

1.        studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

- ekonomika i rozwój przedsiębiorstwa

    - rachunkowość

Konkurs świadectw:

matematyka* lub wiedza o społeczeństwie* lub historia lub geografia lub język obcy

2.        studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra) kierunków: zarządzanie (zarządzanie i marketing), ekonomia, finanse
 i bankowość (finanse i rachunkowość), logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, stosunki międzynarodowe, informatyka i ekonometria, administracja

specjalności:

-  marketing i wystawiennictwo

-   zarządzanie finansami

-  rachunkowość i ekonomika opodatkowania

- zarządzanie w sektorze publicznym i prywatnym

- zarządzanie zasobami ludzkimi

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

W przypadku przekroczenia limitu – ranking ostatecznego wyniku studiów zawartego w suplemencie lub zaświadczeniu wydanym przez uczelnię.

 

 

FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Wydział Filologiczno-Historyczny

 

Kierunki, specjalności oraz formy studiów

Kryteria kwalifikacji

Administracja

 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego
   stopnia

 (pod warunkiem uruchomienia kierunku)

Konkurs świadectw:

- historia lub wiedza o społeczeństwie

-  język obcy

 Filologia

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalność:

- filologia angielska (N)

- filologia angielska z elementami translatoryki
    i języka biznesu

 SM -  Egzamin wstępny z języka angielskiego:

 część pisemna:100 pkt

 część ustna: 50 pkt

 

Maksymalna ilość punktów: 150

 

NM - Ranking wyników na świadectwie dojrzałości z  języka angielskiego

- poziom rozszerzony:

W= R(z) x 0,9 +R(w) x 0,6

Maksymalna ilość punktów: 150

- poziom podstawowy:

W= P(z) x 0,7 +P(w) x 0,3

Maksymalna ilość punktów: 100

R(z) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z części zewnętrznej

R(w)  - wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z części wewnętrznej

P(z) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym  z części zewnętrznej

P(w)  - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z części wewnętrznej

Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 60 pkt.

Filologia polska

1.    studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

 -  specjalność nauczycielska (N)

- filologia polska z dziennikarstwem

- filologia polska z kulturoznawstwem

Konkurs świadectw:

-      język polski*

       

 

 

 

 

 

  

 - filologia polska z językiem angielskim (N)

Konkurs świadectw:

-      język polski*

 

SM -  Egzamin wstępny z języka angielskiego:

 część pisemna:100 pkt

 część ustna: 50 pkt

 

Maksymalna ilość punktów: 150

 

NM - Ranking wyników na świadectwie dojrzałości z  języka angielskiego

- poziom rozszerzony:

W= R(z) x 0,9 +R(w) x 0,6

Maksymalna ilość punktów: 150

- poziom podstawowy:

W= P(z) x 0,7 +P(w) x 0,3

Maksymalna ilość punktów: 100

R(z) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z części zewnętrznej

R(w)  - wynik egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z części wewnętrznej

P(z) - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym  z części zewnętrznej

P(w)  - wynik egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z części wewnętrznej

 Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 60 pkt.

2.studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata,  magistra) kierunku filologia polska

    specjalność:                     

-   filologia polska z kulturoznawstwem

- filologia polska z dziennikarstwem

- specjalność nauczycielska (N) (dla absolwentów posiadających kwalifikacje nauczycielskie)

 

 

Konkurs dyplomów

 

Historia

1.          studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

 specjalności:

-   europeistyka wschodnia

-   bezpieczeństwo państwa

-   zarządzanie współczesną dokumentacją  

Konkurs świadectw:

- historia* lub wiedza o społeczeństwie

- język obcy

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, inżyniera, magistra):

 - kierunków administracja, historia, stosunki międzynarodowe, politologia,

 - wyższych szkół oficerskich po różnych specjalnościach,

- kierunków humanistycznych, pedagogicznych i społecznych

 specjalności:

-   europeistyka wschodnia

-   bezpieczeństwo państwa

  -   zarządzanie współczesną dokumentacją  

 

 

Konkurs dyplomów

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Stosunki międzynarodowe

1.          studia stacjonarne i niestacjonarne  pierwszego stopnia

specjalności:

- eurologistyka

- bezpieczeństwo międzynarodowe

- integracja europejska i polityka regionalna  

Konkurs świadectw:

-      wiedza o społeczeństwie

-      język obcy

2.  studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków humanistycznych, ekonomicznych, zarządzania i administracji, wyższych szkół oficerskich służb mundurowych

specjalności:

-  bezpieczeństwo i porządek publiczny

-  logistyka międzynarodowa

 

Konkurs dyplomów

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

2. Wydział Nauk Społecznych

 

 

Kierunki, specjalności oraz formy studiów

Kryteria kwalifikacji

 Bezpieczeństwo narodowe

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalność:

  -   zarządzanie kryzysowe 

 

Konkurs świadectw:

     wiedza o społeczeństwie* lub historia lub język polski

     -   język obcy

Ekonomia

 studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalności:

-       logistyka i marketing

-       ubezpieczenia

-       procesy innowacyjne w gospodarce rynkowej

-       gospodarka samorządów terytorialnych

 

Konkurs świadectw:

-   matematyka* lub geografia lub wiedza o społeczeństwie

-    język obcy

Pedagogika

1. studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

    Specjalności:

-    pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N)

-   pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień

-    pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

-    doradztwo zawodowe

-    pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

- pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego (N)

- pedagogika wychowani obronnego i fizycznego (N)

- pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną

- pedagogika zdrowia, rekreacji i turystyki

- animacja kulturalna

  - praca socjalna

 

 

 

 

 Konkurs świadectw:

-   język polski*

 -   język obcy

2. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra – (4 semestry)

 specjalności:

-  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N) (dla absolwentów kierunku pedagogika - specjalności: wczesnoszkolnej,  przedszkolnej, wieku dziecięcego lub podobnej dotyczącej pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i klasach I-III, posiadających kwalifikacje nauczycielskie)

-  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (dla absolwentów kierunku pedagogika - specjalności opiekuńczo-wychowawczej)

-  doradztwo zawodowe (dla absolwentów kierunku pedagogika – specjalności: doradztwo zawodowe, pedagogika pracy)

-  pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień (dla absolwentów kierunku pedagogika – specjalności resocjalizacja)

-  pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (dla absolwentów kierunku pedagogika- specjalności pedagogika bezpieczeństwa)

- pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną (dla absolwentów kierunku pedagogika – specjalności pedagogika terapeutyczna)

-  pedagogika zdrowia i  wychowania fizycznego (N) (dla absolwentów kierunku pedagogika, wychowanie fizyczne, posiadających kwalifikacje nauczycielskie)

-  pedagogika wychowania obronnego i  wychowania fizycznego (N) (dla absolwentów kierunku pedagogika, wychowanie fizyczne, posiadających kwalifikacje nauczycielskie)

- pedagogika zdrowia, rekreacji i turystyki (dla absolwentów kierunku pedagogika – specjalności pedagogika zdrowia)

- animacja kulturalna (dla absolwentów kierunku pedagogika – specjalności animacja kulturalna)

 - praca socjalna(dla absolwentów kierunków pedagogika, pedagogika specjalna, polityka społeczna,  socjologia, nauki o rodzinie)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

3. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów z tytułem licencjata, inżyniera, magistra – (5 semestrów)

 specjalności:

-  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (N) (dla absolwentów kierunku pedagogika i pedagogika specjalna)

-  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (dla (absolwentów kierunku pedagogika i pedagogika specjalna)

-  doradztwo zawodowe (dla absolwentów kierunku pedagogika i pedagogika specjalna)

-  pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień (dla absolwentów kierunku pedagogika i pedagogika specjalna)

-  pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (dla absolwentów kierunku pedagogika i wyższych szkół oficerskich służb - mundurowych)

 

 

 

 

 

 

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

4. studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia dla absolwentów (z tytułem licencjata, magistra) kierunków humanistycznych i społeczno-ekonomicznych – (4 semestry)

Konkurs dyplomów.

W przypadku jednakowych ocen o przyjęciu decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

 Socjologia

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

specjalność:

  -   socjologia organizacji i zarządzania 

  - komunikacja społeczna i polityczna

Konkurs świadectw:

     historia* lub wiedza o społeczeństwie

     -   język polski lub język obcy

Zarządzanie

 

studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia

  specjalności:

 -   zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie

 - zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie

 - zarządzanie w administracji publicznej

 Konkurs świadectw:

-       matematyka* lub geografia lub wiedza o społeczeństwie

-     język obcy

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-02-20 14:21:46

Liczba wyświetleń strony: 7090

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka